2019 – Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 – Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 – Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı İçin Tıklayınız

2.4. Adaylarda Aranan Nitelikler

1- Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının;
( Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 210;
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için en az 150;
Spor alanı çıkışlı adaylar için en az 150;
Milli Kontenjanı (Tüm Bölümler için) en az 150;
Engelli adaylar için ( Kontenjan belirtilen proğramlar) en az 100 ve daha fazla puan almış
olmalıdır.
2- Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi hakkında
yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi. (Bkz. Ek 1.
Milli Sporcu Belgesi verilmesi Hakkında Yönetmelik)
3- Engelli (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
12
bozukluklar)) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren
Adli Tıp Sağlık Kurum Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur.
4- Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin (Spor Genel
Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) aslını veya noter tasdikli örneğini müracaat sırasında
teslim etmeleri zorunludur.
5- Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş erkek
adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum
belgesi istenecektir.
6- Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir
yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir.
2.5. Sınav Şekli ve Puanlama
a) Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları 2019 öğrenci seçme
sınavı (YKS-TYT) kılavuzundaki esaslara göre belirlenecektir. Bununla ilgili puanlama
ve sınav şekli puanlama bölümünde açıklanacaktır.
b) 2018 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir.

2.6. Başvuruda Gerekli Belgeler

Adaylara, ön kayıt esnasında dilekçe formu verilecektir. Adaylar kendilerine ilişkin
kimlik bilgilerini dilekçe formlarına doğru olarak gireceklerdir. Burada yapılan yanlışların ve
verilen eksik bilgilerin sorumluluğu adaylara aittir.
1- 2019 TYT Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
2- Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. kimlik numaralı onaylı fotokopisi-Belgenin aslı ibraz
edildiğinde Fakültemizde onay yaptırabilir)
3- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş
Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” açıklamalı sağlık belgesi
4- 2 adet 4,5 x 6 cm ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
5- Milli sporcular için Ek 1’de belirtilen “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmeliğe uygun öncelikle federasyon başkanlıklarınca düzenlenecek GSGM spor
faaliyetleri dairesi başkanlığınca kayıt numarası verilerek onaylanmış yeni A, B veya C sınıfı
milli sporcu belgesi.
13
6- Engelli adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren
Adli Tıp Sağlık Kurum Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur.
7- Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin(Spor Genel
Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) aslını veya noter tasdikli örneğini müracaat sırasında
teslim etmeleri zorunludur.
8- 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerden mezuniyet tarihini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
Not:
1- Adayların kendisi veya bir yakını ön kayıt yaptırabilir, posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Eksik belge ile müracaat alınmayacaktır.
2- Ön kayıt sonrası program ve branş tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
3- Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılır.
4- Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınavın zamanı ve süresi ile ilgili değişiklik
yapabilir.
5- Engelli adayların rapor durumları sınav üst kurulunca denetlenecektir.
2.7. Başvuru Yeri, Tarih ve Saatleri
Ön kayıt başvuru, S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü,
KONYA adresinde Fakülte binasında bulunan Öğrenci İşleri Bürosuna, 29.07.2019 –
04.08.2019 tarihleri arasında 09:00-12:00, 13:30-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. İletişim
Tel: (0332-223 47 95 – 96 – 97)
2.8. Sınav Yerleri
Sınavın Koordinasyon aşaması, Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde yer alan
75. Yıl spor salonunda yapılacaktır.
Özel Yetenek Giriş Sınavının branş aşaması Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
kampüsü spor tesislerinde (Spor Bilimleri Fakültesi Salonları, 19 Mayıs Spor Salonu, 75. Yıl
Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Tenis Kortlarında) yapılacaktır.
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda yapılması düşünülen Atletizm ve
Futbol Branş sınavları sahanın fiziki şartlarına ve durumuna bağlı olarak farklı bir sınav
alanında yapılabilecektir. Bu durum değişiklik olduğu taktirde, branş sınavlarından önce
adaylara duyurulacaktır.

  1. ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek giriş sınavı, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği programı, Antrenörlük Eğitimi programı birinci ve ikinci öğretim, Spor
Yöneticiliği Programı birinci ve ikinci öğretim ve Rekreasyon Bölümü birinci ve ikinci
öğretim için ORTAK yapılacaktır. Ancak Rekreasyon Bölümü için özel yetenek giriş sınavı
hesabında branş puan değerlendirilmesi yapılmayacaktır.
– Milli kontenjanından müracaat eden A, B veya C sınıfı millilik belgesine sahip
adaylar koordinasyon testine gireceklerdir. Milli adayların branş puanları millilik durumu
ve spor branşına göre değerlendirilecektir.
– Engelli kontenjanından sınava girecek adaylar sınavın koordinasyon testi
aşamasından muaftır.
– Engelli kontenjanından sınava girecek adaylar ile ilgili bilgiler ve ayrıntılar ayrıca
duyurulacaktır. Bu adaylar branş puanı ve spor özgeçmişleri ile değerlendirilecektir.
– Engelli Adaylılarının ön kayıt başvuruları 04.08.2019 tarihinde şahsen alınacaktır,
Engelli Adayların başvuru evrakları ilgili komisyon tarafından incelenecektir.
Branş sınavına katılmayan Engelli adaylar için kesinlikle puanlama yapılmayacak,
sıralama listelerinde yer almayacaktır. Branş sınavlarına katıldığı halde diskalifiye olan
adaylar branş sınavından 0 (sıfır) puan alacak, puanlamaya ve sıralama listelerine dahil
olamayacaklardır.

3.1. Sınavın Birinci Aşaması (Ön Eleme Aşaması)

2019-2020 Özel Yetenek Giriş Sınavının ön eleme aşaması (100 m. 800/1500 m koşu)
kaldırılmış olup sınav Koordinasyon aşamasından başlayacaktır. Adaylar koordinasyon sınavı
başarı derecesine göre sıralanacaktır. Okulumuza alınması planlanan kontenjanın 3 katı (1050
öğrenci) kadar aday öğrenci branş sınavlarına katılacaktır. Branş sınavları kitapçıkta
belirtildiği şekilde yapılacaktır. Engelli ve Milli Sporcu öğrenciler 1050 kişilik kontenjan
içine dahil edilmeyecektir.
Sınavın ön eleme aşaması (100 m. 800/1500 m koşu) Üniversitemiz 15 Temmuz
Stadyumu’ nda yapılacak olan tartan pistin yetişmemesi, Konya’ da başka uygun tartan pist
15
olmaması nedeniyle iptal edilmiştir. Sınavın diğer aşamaları kitapçıkta belirtildiği şekilde
yapılacaktır.
Not: Sınav Komisyonu fiziksel imkanlar değerlendirmek suretiyle sınav şeklinde
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şayet bir değişiklik söz konusu olursa adaylara
önceden duyurulacaktır.
3.2. Sınavın İkinci Aşaması (Puanlama Aşaması)
Sınavın ilk aşaması iptal edildiğinden sınav 2. aşamadan başlayacaktır. Sınavın bu
aşaması, beceri koordinasyon testi ve spor branşı sınavından oluşmaktadır. Sınavın
Koordinasyon aşamasına tüm adaylar (engelli hariç) katılırken, Branş aşamasına ise
koordinasyon başarı derecesine göre sıralanan 1050 aday (engelli ve milli hariç) katılacaktır.
1050. Adayın başarı derecesine eşit başarı derecesine sahip tüm adaylar branş
aşamasına girmeye hak kazanacaktır.

3.2.1. Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)

Sınav yeri, Kampüs 75. Yıl Kapalı Spor Salonudur. Sınav; minderde düz takla, denge
aletinde yürüyüş, duvara basketbol topu atıp tutma, bank üzerinde sağa sola çift ayak sıçrama
ve atlama beygirinden geçiş hareketlerinin arka arkaya yapıldığı bir parkuru tamamlama
süresini kapsar.
Aday teste başladığı anda fotoselli kronometre çalışır. Test minderde düz takla ile
başlar. Düz takladan sonra denge aletine çıkan aday aletin sonuna kadar koşar/yürür. Aday
denge aletinden düşerse yeniden düştüğü yerden ( denge tahtasının üzerindeki numaralı /
işaretli yerden) koşmaya/yürümeye devam etmelidir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.