ASKER KAÇAĞI YURT DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

ASKER KAÇAĞI YURT DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

Bakaya olduğun için hakkında dava açılmamış ise pasaport alabilirsin ve yurtdışına çıkip girebilirsin. Ancak
kişinin hakkinda bakaya hakkında dava açılmış ve hakim karanı ile yakalama kararn çikartılmışsa, yurt dişina
ikişinda pasaport işlemlerinde engelle karşılaşır. Asker Kaçagı Yurt Dişina Çikabilir MI? Yurt Dişı Erteleme
işlemleri Bakaya olduğu halde kişi hakkında buna ilişkin dava açılmamış ve yakalama kararı bulunmuyorsa yurt dişına
çikişinda herhangi bir engel bulunmaz. Bu durumda olan kişilerin tespiti durumunda, mahallinde kolluk
tarafindan düzenlenen idari yaptınm kararı kendisine tebliğ edilerek saliverilir.

Yükümlülerin sorumlulukları

MADDE 19- (1) Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimligi, õgrenim
durumlann, varsa meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt
dişinda elcilik veya konsolosluklarda bizzat hazır bulunmaya veya e-Devlet üzerinden bu işlemleri
tamamlamaya mecburdur.
Askerligi erteleme Madde 20: Yoklama kaçağı veya bakaya kaldiktan sonra ya da 21 inci maddenin birinci
fikrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapilarak siniflandırma kaynağina alinacaklardan sevke
tabi tutulacaği celp tarihine kadar okula kayıit yaptiranların bu fikra kapsaminda askerlikleri ertelenmez.
Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fikrası gereğince yoklama kaçağı olarak
muayenesi yapilarak sınıflandırma kaynağina alinacaklanın, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen
süre içinde bu fikra kapsaminda askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek
lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri ile sporculann erteleme kapsamindaki kulüpleri ile
yaptiklars sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağ veya bakaya kaldiklan tarihten önce olanlarıin
ertelemeleri yapılabili.

Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayaları

MADDE 21-(0) Bu Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden
a) Tabi olduğu yoklama yilh içerisinde yoklamasını yaptirmayanlar yoklama kaçağı
b) 20 yagına girmiş olduklarn hälde isimlerini nüfus kayıtlanna geçirmemig bulunanlar sak
c) Sevke tabi olduğu hälde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birtlige katimayanilar bakaya,
c) Sevkini yaptirdiğı häide kendisine taninan yol süresi dişında biriğine katilanlar geç itihak bakayas,
olarak kabul edili. Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında 24 üncü madde hükümleri uygulanır.
(2) Yoklama kaçağı ve sakilardan; erteleme hakk bulunanlann talepleri hálinde yoklamalan yapimadan
ertelenir, erteleme hakkı bulunmayanlardan, muayeneleri neticesinde askerlige elverişli olduğu anlaşilanlar ilk
sinflandirma kaynağina alinır.
(3) Yoklama kaçağı ve sakllardan siniflandinildiktan sonra bu Kanunda yazilı bir mazeret nedeniyle
ertelemesi yapilanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip ilk celp döneminde sevk edilir

YAZAR BİLGİSİ