2020 Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 hacetepe üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2020-2021 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KAYIT, YETENEK
SINAVI ve YERLEŞTİRME KURALLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu kurallar Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin programlarına ön kayıt ve
özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin düzenlemeleri ve adayların ön kayıt
başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme ile kesin kayıt koşulları ile ilgili
hükümleri kapsar.

2. TANIMLAR

Bu kurallarda geçen;
a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,
c) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesini,
d) Dekan: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim
Kurulunu,
g) Sınav Komisyonu: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Özel Yetenek
Giriş Sınavı Komisyonunu,
h) Öğretim Elemanları: Spor Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim elemanlarını
ı) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
YKS : Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
j) TYT: Temel Yeterlik Testini,
k) OBP: Orta Öğretim Başarı Puanını
l) SHGM: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü
m) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini
n) GCE AL: (General Certificate of Education (GCE) Advanced Level) yabancı uyruklu
öğrencilerin girmekle yükümlü oldukları sınavı
o) ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını
ö) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanını
p) YP: Yerleştirme Puanını
r) SÖP:Spor Özgeçmiş Puanını
s) SÖP-SP:Spor Özgeçmiş Puanı Standart Puanını
ş) 30m-SP: 30 m Sürat Testi Standart Puanını
t) MK-SP: 20 m Mekik Koşusu Standart Puanını
ifade eder.
2

3. KONTENJAN

3-A. Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Programı: 2020-2021 öğretim yılında Spor
Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Programı’na YÖK tarafından bildirilen kontenjanın yarısı erkek
diğer yarısı kadın adaylara kullandırılacaktır. Her iki cinsiyete ayrılan kontenjanların % 10’u
engelli adaylara ayrılacaktır. Her bir cinsiyet için asil adayın iki(2) katı kadar yedek aday ilan
edilecektir. Engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler
için ayrılan kontenjana eklenecektir. Bir cinsiyette açık kalan kontenjan diğer cinsiyet için
kullanılacaktır.
3-B. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı: 2020-2021 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Programı’na YÖK tarafından bildirilen kontenjanın yarısı erkek diğer yarısı
kadın adaylara kullandırılacaktır. Her bir cinsiyet için asil aday sayısı kadar yedek aday ilan
edilecektir. Bir cinsiyette açık kalan kontenjan diğer cinsiyet için kullanılacaktır.
3-C. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programı: 2020-2021 öğretim
yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Programı’na YÖK tarafından bildirilen kontenjanın
yarısı erkek diğer yarısı kadın adaylara kullandırılacaktır. Her bir cinsiyet için asil adayın iki(2)
katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Bir cinsiyette açık kalan kontenjan diğer cinsiyet için
kullanılacaktır.
3-D. Uluslararası Öğrenciler: Her bir programa 2 (iki) Uluslararası öğrenci kabul
edilecektir. Asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Uluslararası öğrencilerden başvuru
olmadığı takdirde bu kontenjanlar doldurulmayacaktır.
Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şiddetli
fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı
engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Her bir program için ayrı ayrı
başvuru koşullarını yerine getiren aday, üç programa da başvurabilir. Birden fazla programa
başvuran adaylar tercih sıralaması yaparlar. Adaylar yaptıkları tercih sıralamasına göre
yerleştirilirler. Yaptıkları tercih sıralamasına göre bir programa asil listeden yerleştirilen
adaylar, diğer programlar için puanları yeterli olsa dahi asil ve yedek listelerde yer
alamazlar. Bu kural asil listelerin dışında kalan yedek adaylar için geçerli değildir. Asil
listelerin dışında kalan adaylar başvurdukları tüm programların yedek listelerinde ilan edilirler.
Adaylar başvuru esnasında yaptıkları tercih sıralamasını sisteme girerek 14.08.2020 tarihi saat
23:59’a kadar değiştirebilirler. Zamanında tercih sıralaması yapmayan adaylar kayıt hakkından
vazgeçmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

4. BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Özel Yetenek Giriş Sınavına ön başvuru ve program tercihleri çevrimiçi (online) olarak
yapılacaktır. Başvurular 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 9:00’da başlayacak, 14 Ağustos 2020
tarihinde 23:59’da sona erecektir. Adaylar istenen belgelerin asıllarını veya suretlerini
24.08.2020 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen yada posta/kargo yoluyla Spor Bilimleri Fakültesi
sekreterliğine teslim ettikleri takdirde ön başvuru tamamlanmış olacaktır. Belgelerini zamanında
teslim etmeyen veya eksik teslim eden adaylar ön kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
Uluslararası adaylar başvurularını doğrudan Spor Bilimleri Fakültesi sekreterliğine yaparlar.
Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurusunu tamamlamış adaylara sınav yürütme komitesi
tarafından mühürlenerek onaylanmış Sınav Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belge adaya özel yetenek
sınavına girişi sırasında teslim edilir. Aday sınava girerken pasaport, hüviyet cüzdanı, ehliyet gibi
ikinci bir geçerli kimlik belgesi göstermeden sınava alınmaz.
3

5. SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi, Eski Bina
(A Blok) Spor Salonunda, 01.09.2020 – 02.09.2020 tarihlerinde, saat: 9:30 – 12:00 ve 13:30 –
17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların 30 m Sürat Testi 01.09.2020 tarihinde
17:00-18:00, 20 m Mekik Koşusu Testi 02.09.2020 tarihinde 17:00-18:00 saatleri arasında
yapılacaktır. Sonuçlar 04.09.2020 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen sınav tarihleri ve sınav
saatleri başvuru sayısına bağlı olarak uzayabilir. Sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama,
sınavın yapılacağı ilk gün olan 01.09.2020 tarihinde saat 09:30 da adaylara gösterilecektir.
Adayların web sayfasında (www.sbt.hacettepe.edu.tr) ilan edilecek sınav programını takip
etmeleri ve kendileri için belirtilen saatten en az 30 dk. önce sınavın yapılacağı yerde hazır
bulunmaları zorunludur. Mazereti nedeniyle ilan edilen sınav programındaki saatte ve sırasında
sınava giremeyecek adayların, Sınav Komisyonuna dilekçe ile başvurmaları halinde mazeretleri
Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmek koşuluyla sınav saat ve sıraları aynı gün içerisinde
olmak koşuluyla değiştirilebilir. Adayların mazeret dilekçelerini sınava girecekleri tarihten bir
gün önce mesai saatleri içerisinde Sınav Komisyonuna vermeleri gerekir.

6. ADAY KABUL ŞARTLARI

a) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına; liselerin Spor
alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2019
veya 2020 yılında TYT sınavına girmiş ve en az 230.000 (OBP eklenmemiş ham puan) puan ve
üzeri almış T.C. vatandaşları, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına;
liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli
sporculardan 2019 veya 2020 yılında TYT sınavına girmiş ve en az 230.000 (OBP eklenmemiş
ham puan) almış T.C. vatandaşları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği Programına; liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer
bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2019 veya 2020 yılında TYT sınavına
girmiş ve en düşük üçyüzbininci (300.000) başarı sırasına sahip T.C. vatandaşları ve Spor
Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına 2020 YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU’nda (Sayfa 33 belirtilen şartların yanı sıra tam
teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden “şiddetli fiziksel aktivite yapmasında
herhangi bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu ve ilgili Engelli Spor Federasyonu’ndan 2017-
2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yılı itibariyle en az üç (3) yıl aktif sporcu olduğunu gösterir
belgesi ve tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları “sürekli engelli
sağlık raporu**” ile belgeleyen T.C. vatandaşı engelli adaylar,
**Süreli özürlü raporları kabul edilmeyecektir.
b) Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını ve Madde
7’deki koşulları yerine getiren Uluslararası öğrenci adaylar kabul edilir.
Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Yabancı uyruklu adaylar için Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde
Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde kabul edilen sınav
türlerinin herhangi birinden taban puan almış olduğunu gösterir belgelerin aslı ve bir
adet fotokopisi (BKZ. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/docs/yos/
yos_2020/20200521_tr_2020_yonerge.pdf),
b) Form dilekçe (Çevirimiçi ön başvuru sırasında doldurulacaktır).
c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet 4.5×6 cm boyutlarında adayın son 6 aylık
durumunu gösteren vesikalık fotoğraf veya pasaport fotoğrafı.
4
d) Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bir adet fotokopisi.
e) Spor Lisesi mezunları ve liselerin Spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların,
mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi, (30.03.2012 tarihi itibarıyla
bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için).
f) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin kişisel beyan formu (Çevirimiçi ön başvuru sırasında
doldurulacaktır). **.
g) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca
olmadığına ilişkin ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur
ibaresi bulunan doktor raporu (Doktor’un ismi, diploma numarası ve imzası yer
almalıdır)**.
h) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran adaylar, Ek
2’de belirtilen spor dallarından birisinde spor öz geçmişini gösterir belge/belgeler
(Belgeler Ek 1’de belirtilmiştir) (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk
olmayan federasyonlar için SHGM Genel Müdür veya yardımcısı onaylı)
i) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran Uluslararası
öğrenciler Ek 2’de belirtilen spor dallarına lisanslı sporcu olduklarına dair belge.
(Yabancı dildeki belgeler noter tastikli ve tercüme edilmiş olmalıdır)
j) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Antrenörlük Programına başvuran Milli sporcular
için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin onaylı fotokopisi (Özerk
federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SHGM
Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylı)
** H.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler
içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim
programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına
katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına
başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel
riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş
sayılırlar.

7. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI

7-A. Başvurusu kabul edilecek adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik
birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından
kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler /
bu durumdaki çift uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
5
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylar ise
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış
olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayan, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar;
yurt dışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.
7-B. Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de
tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
3) Başvuru koşullarının 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (4. maddedeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını
KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya başvuru koşulları 2.
maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

8. SINAV TÜRLERİ

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına ve Egzersiz ve
Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına alınacak adayları belirlemek amacıyla yapılan
özel yetenek giriş sınavları tek aşamalıdır.
8-A. REKREASYON BÖLÜMÜ, REKREASYON PROGRAMI ÖZEL YETENEK
SINAVI
Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Programına başvuran adaylar Sınav Komisyonunun
görevlendirdiği öğretim elemanlarının yapacağı 30 m Sürat Testi (30m) ve 20 m Mekik Koşusu
(MK) Testi’ne girerler. Adayların 30 m Sürat Testindeki koşu zamanları (30 / koşu zamanı)
m/saniye cinsinden koşu hızına dönüştürülür ve test puanı olarak kayıt edilir. 20 m Mekik Koşusu
Testinde yaptıkları dereceler (Test skoru (Mekik)) test puanı olarak kayıt edilir. 30 m Sürat
Testinde kadın adaylar en fazla 5.80 sn (veya en az 5.17 puan), erkek adaylar en fazla 4.80 sn
(veya en az 6.25 puan); 20 m Mekik Koşusu Testinde kadın adaylar en az 55 mekik (≥ 55 puan),
erkek adaylar en az 85 mekik (≥ 85puan) baraj derecelerini yapmak ve karşılık gelen puanı
almak zorundadırlar. Herhangi bir testten baraj derecelerini yapamayan adayların ÖSYP-
6
SP’ları hesaplanmaz ve bu adaylar sınavdan elenirler. Engelli adaylar için de aynı baraj ve
puanlar uygulanır.
Adayların aldıkları test puanları ÖYSP olarak değerlendirilir ve bu puanlar Madde
10’daki formüller yardımıyla standart puana (SP) dönüştürülür. ÖYSP-SP aşağıdaki formülle
hesaplanır:
ÖYSP-SP = (0.50 x 30m-SP) + (0.50 x MK-SP)
ÖYSP_SP yardımıyla adayların yerleştirme puanları (YP) hesaplanır. Herhangi bir nedenle
ÖYSP-SP’si hesaplanmayan adayların YP’leri hesaplanmaz. Uluslararası öğrencilerin YP’leri
Madde 12’de belirtilen formül yardımı ile hesaplanır.
8-B. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına
başvuran adaylar Sınav Komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanlarının yapacağı 30 m
Sürat Testi(30m) ve 20 m Mekik Koşusu(MK) Testi’ne girerler. Adayların 30 m Sürat Testindeki
koşu zamanları (30 / koşu zamanı) m/saniye cinsinden koşu hızına dönüştürülür ve test puanı
olarak kayıt edilir. 20 m Mekik Koşusu Testinde yaptıkları dereceler (Test skoru (Mekik)) test
puanı olarak kayıt edilir. 30 m Sürat Testinde kadın adaylar en fazla 5.80 sn (veya en az 5.17
puan), erkek adaylar en fazla 4.80 sn (veya en az 6.25 puan); 20 m Mekik Koşusu Testinde kadın
adaylar en az 55 mekik (≥ 55 puan), erkek adaylar en az 85 mekik (≥ 85puan) baraj derecelerini
yapmak ve karşılık gelen puanı almak zorundadırlar. Herhangi bir testten baraj derecelerini
yapamayan adayların ÖSYP-SP’ları hesaplanmaz ve bu adaylar sınavdan elenirler.
Adayların aldıkları test puanları ÖYSP olarak değerlendirilir ve bu puanlar Madde 10’daki
formüller yardımıyla standart puana (SP) dönüştürülür. ÖYSP-SP aşağıdaki formülle hesaplanır:
ÖYSP-SP = (0.50 x 30m-SP) + (0.50 x MK-SP)
ÖYSP_SP yardımıyla adayların yerleştirme puanları (YP) hesaplanır. Herhangi bir nedenle
ÖYSP-SP’si hesaplanmayan adayların YP’ları hesaplanmaz. Uluslararası öğrencilerin YP’ları
Madde 12’de belirtilen formül yardımı ile hesaplanır.
8-C. EGZERSİZ ve SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANTRENÖRLÜK
PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI
Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran
adaylardan, Ek 2’de yer alan spor dallarında koşullara uyduğunu belgeleyenler, karşılık gelen
puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak alırlar. Bu işlem Sınav Komisyonunca incelenerek
kararlaştırılır. Ek 2’deki spor dallarında SÖP’ına sahip olmayan adaylar veya bu spor
dallarının dışında kalanlar bu programa başvuramaz. Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve
Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran adaylar Sınav Komisyonunun
görevlendirdiği öğretim elemanlarının yapacağı 30 m Sürat Testi(30m) ve 20 m Mekik
Koşusu(MK) Testi’ne girerler. Adayların 30 m Sürat Testindeki koşu zamanları (30 / koşu
zamanı) m/saniye cinsinden koşu hızına dönüştürülür ve test puanı olarak kayıt edilir. 20 m
Mekik Koşusu Testinde yaptıkları dereceler (Test skoru (Mekik)) test puanı olarak kayıt edilir. 30
m Sürat Testinde kadın adaylar en fazla 5.80 sn (veya en az 5.17 puan), erkek adaylar en fazla
4.80 sn (veya en az 6.25 puan); 20 m Mekik Koşusu Testinde kadın adaylar en az 55 mekik (≥ 55
7
puan), erkek adaylar en az 85 mekik (≥ 85puan) baraj derecelerini yapmak ve karşılık gelen
puanı almak zorundadırlar. Herhangi bir testten baraj derecelerini yapamayan adayların
ÖSYP-SP’si hesaplanmaz ve bu adaylar sınavdan elenirler.
Adayların Ek-2’den aldıkları SÖP puanlar ve test puanları ÖYSP olarak değerlendirilir
ve bu puanlar Madde 10’daki formüller yardımıyla standart puana (SP) dönüştürülür. ÖYSP-SP
aşağıdaki formülle hesaplanır:
ÖYSP-SP = (0.50 x SÖP-SP) + (0.25 x 30m-SP) + (0.25 x MK-SP)
Uluslararası öğrencilerin Yerleştirme Puanları (YP) Madde 12’de belirtilen formül
yardımı ile hesaplanır. Uluslararası öğrencilerden Ek-2’de belirtilen spor dallarında lisanslı
sporcu olduklarını belgeleyenler Sınav Komisyonunun yapacağı 30 m Sürat Testi ve 20 m Mekik
Koşusu Testi’ne girerler.

9- GİRİŞ SINAVINDA UYGULANACAK TESTLERİN KURALLARI

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Programı, Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programı ve Egzersiz ve Spor
Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına için giriş sınavında adaylara uygulanacak ilk test 30 m
sürat testidir. İkinci test 20 m Mekik Koşusu Testidir.
9-A. 30 m Sürat Testi: 30 m’lik düz ve doğrusal bir koşu parkurunda, elektronik bir
kronometre ile koşu süresinin ölçüldüğü bir testtir. Aday, 30 m’nin başlangıç çizgisinin 50 cm
gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, çizgiyi geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır
olduğunda koşuya başlar. Aday bitiş çizgisini ayakta geçerek elektronik kapıyı keser ve
kronometreyi durdurarak koşuyu bitirir. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz
sayılır. Bu test için belirlenen en düşük dereceyi yapabilmesi için adaya iki hak verilir. Teknik
nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde derecesi belirlenemeyen adaylara
Sınav Komisyonunun kararıyla bir hak daha verilir. Adayın saniye cinsinden belirlenen derecesi
bu teste ait puanı olarak kabul edilir. İki deneme sonucunda yaptığı derecelerden hangisi
yüksekse o puan 30m test puanı olarak dikkate alınır. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya
elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda bir
hakkını kullanmış kabul edilir ve koşu zamanı kayıt edilmez. İkinci hakkında da yukarıdaki
hatalardan birini tekrarlaması halinde adayın bu testte baraj puanını alamadığı kabul edilir. Her
iki hakkında da hata yapan adaylar ile iki hakkını da kurala uygun olarak kullandığı halde erkek
ve kadın adaylar için ayrı ayrı belirlenen baraj derecesini yapamayan adaylar, 20 m mekik
koşusu testine giremezler ve özel yetenek sınavından elenirler.
9-B. 20 m Mekik Koşusu Testi: Bu test, 20 m uzunluğundaki düz bir kulvarda, koşu
temposunun sinyal üretici elektronik bir cihaz yardımı ile ayarlandığı ve kişinin 20 m’lik kulvarın
iki ucu arasında, aynı hat üzerinde çift yönlü olarak, sinyal sesine uygun bir koşu temposuyla
gidip gelmesini içerir. Adayların koştukları her 20 m bir mekik olarak kayıt edilir. Koşu hızı 8
km/h ile başlar ve her dakika 0.5 km/h artar. Koşu parkurunun her iki tarafında 20 m
çizgilerinden içe doğru 2 metrelik birer alan vardır. Sinyal sesi geldiğinde adayın 2 m çizgisini
yakalamış olması ve 20 m koşusunu tamamlayarak (20 m çizgisine temas etmek veya çizgiyi
geçmek) dönmesi gerekir. Ard arda 3 hata yapan adayın testi biter ve üçüncü hatasındaki 20 m
kayıtlara geçmez. Testin başında adaylar kendilerine ayrılan kulvarların başında (20 m’lik
kulvarın) hazır bulunurlar. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz sayılır.
Elektronik cihazdan gelen sinyal (Başla) ile koşuya başlarlar. Bir sonraki sinyal sesinde karşı
8
taraftaki 2 m çizgisini yakalamış ve 20 m cizgisine tek ayakla değerek geri dönüp uygun tempoda
koşularına devam etmeleri gerekir. Bu süreç, aday testi kendi isteğiyle bırakana veya üst üste üç
hata yapana kadar aynı şekilde devam eder. Sinyal sesi geldiğinde adayın 2 m çizgisini
yakalayamaması bir hata olarak kabul edilir. Ard arda yapılan 3 hata testin sonlanması anlamına
gelir. Aday hata yapmış olsa bile mutlaka 20 m’yi tamamlamak zorundadır. Adayın 2 m
çizgisinden dönerek devam etmesi durumunda test sonlandırılır ve diskalifiye edilerek 20 m
mekik koşusu derecesi kayıt edilmez. Testin sonlandırılmasına neden olacak hatalar (3 hata) ard
arda yapılmış olmalıdır, hatalar ard arda yapılmamışsa test devam eder. Üçüncü hatada
durdurulan adayın son hatası düşülerek test skoru kaydedilir. Adayın üst üste iki hata
yaparak üçüncü hatayı yapmadan testi kendisinin sonlandırması durumunda; yapılan iki hata test
skoruna dahil edilir. Bu testte adaylara tek hak verilir. Test sonunda erkek ve kadınlar için
belirlenen en düşük Mekik sayısına ulaşamayan adaylar, özel yetenek sınavından elenirler ve
yerleştirme puanları (YP) hesaplanmaz.

10. ÖZEL YETENEK SINAV PUANLARI ve SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANININ STANDART
PUANA (SP) (T puanı) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Özel yetenek sınavında alınan ÖYSP aşağıdaki formüller kullanılarak SP’na dönüştürülür.
Ham Puanların Toplamı
Ham puanların Ortalaması =
Aday Sayısı
Ham Puanların
Ham Puanların Toplamlarının
Kareleri Karesi
Ham Puanların Standart Sapması = Toplamı
n

Aday sayısı – 1

Ham Puanlarının
Adayın Ham Puanı Ortalaması
SP = 10 x ( ) + 50
Ham Puanların Standart Sapması

11. YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI

Adayların ÖYSP-SP puanları belirlendikten sonra Yerleştirme Puanları (YP)’ları her bir
program için aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor/alan kol bölümü mezunları ve Spor
alan/kol bölümü dışında kalan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. Sınavın değerlendirilmesinde
kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulurlar.
9
a) Spor alan/kol bölümü mezunu adaylar için YP:
Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt
olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1.17 x ÖYSP-SP ) + ( 0.11 x OBP ) + ( 0.22 x TYT-P ) + ( 0.03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1.17 x ÖYSP-SP ) + ( 0.11 x OBP ) + ( 0.22 x TYT-P )
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

12. ENGELLİ ADAYLARIN ve ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN
YERLEŞTİRME PUANLARI

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına başvuran engelli adayların Rekreasyon
Programı için ve Uluslararası öğrencilerin tüm programlar için Yerleştirme Puanları (YP), Sınav
Komisyonu tarafından yapılan 30 m sürat testi ve 20 m mekik koşusu testinde yaptıkları dereceler
sırasıyla 30 m-SP ve MK-SP’ye dönüştürüldükten sonra aşağıdaki formüller yardımı ile
hesaplanır.
Engelli adaylar için YP:
YP = (0.5 x 30m-SP) + (0.5 x MK-SP)
Uluslararası Öğrenciler için YP:
YP = (0.5 x 30m-SP) + (0.5 x MK-SP)

13. SINAVLARIN YAPILIŞI

Önkayıt yaptıran adaylar için testler Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenen
esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde Sınav Komisyonu tarafından
görevlendirilen öğretim elemanları tarafından yapılır. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dk
önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav salonunda hazır
bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar kendilerine görevlilerce hatırlatılır.
Adaylar sınava spor ayakkabısı, ve uygun spor giysisi ile girmek zorundadır. Kıyafeti sınava
uygun olmayan adaylar sınav salonuna giremezler. Adaylar sınava girişlerinde, başvuru
sonrasında verilen sınava giriş belgesi, geçerli ve fotoğraflı (nüfus huviyet cüzdanı, pasaport,
ehliyet) bir kimlik belgesini getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu
belgeleri göstermeyen adaylar sınava alınmazlar.
Adaylar Özel Yetenek Sınavında testleri bitirince test dereceleri, ilgili görevliler
tarafından sınav giriş belgesine işlenir ve paraf edilir. Adaylar, test derecelerinin doğru olarak
sınav giriş belgesine işlenip işlenmediğini kontrol ederler. Aynı belge ile bilgisayar masasına
giderek giriş belgesindeki derecelerini çizelgeye ve bilgisayara kayıt ettirirler. Sınav giriş belgesi
ile çizelge ve bilgisayara kayıt edilen derecelerin aynı olup olmadığını kontrol ederler ve
çizelgede derecelerin kayıt edildiği satırı imzalayarak sınav salonundan ayrılırlar.
10

14. İTİRAZLAR

Adaylar herhangi bir test derecelerine ait itirazlarını testin yapıldığı aynı günde Sınav
Komisyonuna yazılı olarak yaparlar. İtirazların, test dereceleri bilgisayara kayıt edildikten sonra
en geç bir saat içerisinde yapılması gerekir.
Özel Yetenek Giriş Sınav sonuçlarına (YP puanlarına) itirazlar, sonuçlar ilan edildikten
sonra 24 saat içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir.
Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz.

15. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş Sınavı sonuçları Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından Hacettepe
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde duyurulur. Kesin kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılır.
15-A. Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programı
Madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP’ler, kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı
en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra kontenjan sayısı kadar kadın ve
erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet
için asil aday kadar yedek aday ilan edilir. Aynı YP’ye sahip olan adaylar TYT puanı yüksek
olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP puanı yüksek olandan düşük olan
doğru sıralanırlar. OBP’da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.
Engelli adaylar için de Madde 12’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP’ler kadın ve erkek
adaylar için ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra kontenjan
sayısı kadar kadın ve erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan
sonra her iki cinsiyet için asil aday kadar yedek aday ilan edilir. Bu adaylar için de aynı YP’ye
sahip olan adaylar TYT puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse
OBP’ye göre yüksek olandan düşük olan doğru sıralanırlar. OBP’de eşitse yaşı küçük olandan
büyük olana doğru sıralanırlar.
15-B. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
Madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP’ler kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı
en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra kontenjan sayısı kadar kadın ve
erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet
için asil aday kadar yedek aday ilan edilir. Aynı YP’ye sahip olan adaylar TYT puanı yüksek
olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP’ye göre yüksek olandan düşük
olan doğru sıralanırlar. OBP’de eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.
15-C. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programı
Madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP puanları, kadın ve erkek adaylar için ayrı
ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra kontenjan sayısı kadar kadın
ve erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki
cinsiyet için asil adayın iki(2) katı kadar yedek aday ilan edilir. Aynı YP’na sahip olan adaylar
TYT puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP’ye göre yüksek
olandan düşük olan doğru sıralanırlar. OBP’de eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru
sıralanırlar.
11

16-D. Uluslararası Öğrenciler

Özel Yetenek Sınavına giren Uluslararası öğrenciler Madde 12’de belirtildiği gibi
hesaplanan YP’leri her bir program için cinsiyet dikkate alınmaksızın en yüksek puandan aşağı
doğru sıralanır. Her bir program için ilk iki aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Her bir
program için 2 aday yedek ilan edilir. Aynı YP’na sahip olan adaylar 30 m-SP yüksek olandan
düşük olana doğru sıralanırlar. 30 m-SP eşitse MK-SP yüksek olandan düşük olana doğru
sıralanırlar. MK-SP puanı da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.

17. SINAV KOMİSYONU

Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyonu, Dekan ve yönetim kurulunun belirlediği 4 öğretim
elemanından oluşur.

18. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) Özel Yetenek Giriş Sınavlarına İlişkin Kurallarda sınavın tüm aşamaları için
belirtilmeyen hususlarda Sınav Komisyonu kararları uygulanır.
b) Bu kurallar Hacettepe Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.
c) Bu kurallar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
EK 1 – BELGELER

1. MİLLİLİK BELGESİ:

– İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel
Müdür Yardımcısı) onaylatılmış [Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler(yaş
kategorileri) vb. gibi millilik kategorisi belirtilen] millilik belgesi

2. BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL BRANŞLARI LİG BELGESİ:

– Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı ( Mahalli lig ve altyapı liglerinde ise İl
Müdürlüğü onaylı)
– Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan en az 5 maç kağıdı (fotokopi ise her bir maç
kağıdının en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; mahalli lig ve altyapı
ligleri ise İl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir).

3. YÜZME, ATLETİZM, CİMNASTİK VE TENİS BRANŞLARINDA TÜRKİYE
ŞAMPİYONASI SIRALAMA BELGESİ:

– Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en az ilgili
federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı
– Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği

4. DİĞER YARIŞMALAR (YURTİÇİ VE DIŞI TURNUVALAR, DENEME VE KLASMAN
YARIŞMALARI)

– Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel
Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi örneği

5. FUTBOL BRANŞINDAN BAŞ VURAN ADAYLAR

– En az üç yıllık lisanslı olduğunu gösterir federasyon onaylı lisans dökümü (bu branşta başvuran
tüm adaylardan istenir)
– Tüm liglerden başvuran adaylar için; ligde oynandığına dair federasyon veya AASKF (Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu) onaylı üst yazı ve maç hareketlerini belirtir onaylı belge.

6. ANTRENÖRLÜK BELGESİ

– SGM Spor Eğitim Dairesinden veya ilgili özerk federasyon başkanı imzalı alınacak antrenörlük
derecesini gösterir belge.

 

Hacetepe besyo hazırlık kursu-hacetepe besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.