13.000 Polis Alımı

13.000 Polis Alımı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM doğrulusunda lisans mezunları amacıyla oluşturulan 2021 ya da 2022 senesi Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları amacıyla oluşturulan 2022 senesi Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sasenesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirti edilen başka şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) bayan, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) bayan olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 14 – 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet parolası ile giriş yaparak son müracaat tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön müracaatı alınan erkek ve bayan adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o devre amacıyla alıncak erkek ve bayan öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş ya da çocukları amacıyla bu hüküm uygulanmaz.” hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş ya da çocukları bu hükme istinaden ön müracaatlarını yapar iken imtihan ücreti ödemeyecek olup; 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar amacıyla müracaat ücret ve hesap verileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonucunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz hususu alıma dair giriş koşulları alçakta belirtilmiştir. Alıma dair imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan oluşturulan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

29. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu doğrulusunda kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan ya da üstünde puan almış olmak, (Lisans mezunları amacıyla 2021 ya da 2022 seneları içerisinde oluşturulan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları amacıyla 2022 senesi içerisinde oluşturulan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan ya da üstünde puan almış olmak.)
ç) Şehit ya da vazife malullerinin eş ya da çocukları amacıyla POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde tespit edilen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit ya da Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları amacıyla 2021 ya da 2022 seneları içerisinde oluşturulan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları amacıyla 2022 senesi içerisinde oluşturulan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan ya da üstünde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üstünden müracaatte bulunamazlar. Bu şekilde müracaatte tespit edilen adayların müracaatları geçersiz saseneacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş öneme alınmak şartıyla, imtihanın yapıldığı senenin 01 Ocak Ayı Ayı tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak Ayı Ayı 1993 ve daha ileri tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar amacıyla 162 cm, erkekler amacıyla 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya ya da silahlı vazife yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sıhhat hali yönünden, Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde tespit edilen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sasenesi Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak ya da bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir tahkîkat ya da kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş oluşturulan konut ve aynısı yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görünümlü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde nedeniyle, ile ilgili rastgele bir adlî ya da idarî tahkîkat ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla rastgele bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Emniyet tahkîkatsı ve arşiv incelemesi olumlu olmak.

Türkiye’nin en çok kazandıran Parkur Kursu

Diyarbakır İçin iletişim
📞05397640347

Türkiye’deki Diğer İller İçin İletişim
📞05467700021

YAZAR BİLGİSİ