2019 Mardin Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Mardin Besyo Özel Yetenek Sınavı

2.4. Başvuru İçin Gerekli Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile
çıkarılmamış olmak.
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 TYT’den en az 200
puan, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvuru
taban puanı, 2019 TYT’den en az 180 puan almış olmak, spor liseleri
ile liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli
sporcular için en az 150 puan almış olmak şartı aranır.
5. Engelli kontenjanı dışında sınava başvuran adayların spor eğitimine
mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya bir
kaçı bulunanlar sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
6. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,
6
MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar (Bu adayların
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir), durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve Engelli Sporcu
Özgeçmiş (EÖSP) Puan Tablosundan puan almaları kaydıyla, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT
puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak sporcu özgeçmiş puanı
sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların
kayıtları yapılır. Bu madde engelli kontenjanına başvuracak adaylar için
geçerlidir.
7. Spor Özgeçmişi olmayan adaylar da Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine
başvurabilirler.
2.5. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. T.C. Kimlik numarası olan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
nüfus cüzdanı, veya pasaportun (süresi dolmamış) aslı ve fotokopisi
2. Adayın 2019 yılına ait TYT sınav sonuç belgesi
3. Resmi bir sağlık kurumundan alınan (Üniversite Hastaneleri, Devlet
Hastaneleri, Özel Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi v.b.) “Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık
2. ÖZEL YETENEK SINAVI
Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresi içeren sağlık raporu.
4. Alanı veya Dalı “SPOR” çıkışlı olduğunu gösteren belgesi varsa
belgenin aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diploma ya da okuldan alınan resmi
yazı).
5. Milli sporcular için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimince onaylanmış “Milli Sporcu Belgesi”.
6. Sporcu özgeçmişine sahip adayların Sporcu Lisansı aslı ve fotokopisi
ile Vize/Tescil işlemlerinin yapıldığını gösteren ilgili belge (Engelli
adaylar için Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca onaylı olmalı).
7. Başvuru Hizmeti Ücret Dekontu (Türkiye Halk Bankası Yenişehir
Şubesi Mardin IBAN: TR 83 0001 2001 4970 0004 0000 33
numarasına yatırılmış).
Yukarıda başvuru için asılları ibraz edilen belgelerde kazıntı, evrakta
tahribat, sahtecilik, değişiklik v.b. durumlar tespit edildiğinde adaylar
diskalifiye edilecektir. Sınavı kazanmış olsa dahi adayların kaydı silinerek
hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
2.6. Önemli Konular
Özel Yetenek sınavı ile ilgili tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü
hallerde, kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek ihtilaflı
konularda, sınav üst kurulunun kararları geçerlidir. Sınav Üst Kurulu
gerekli gördüğü hallerde sınavla ilgili değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama
v.b.) yapma hakkına sahiptir.
Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.Belge
teslim süresi tamamlandıktan sonra belge değişikliği yapılmayacak ve
yeni belge alınmayacaktır. Başvuru evraklarında doğru beyanda

bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların başvuruları
iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa
dahi kayıtları silinerek haklarında kanuni işlem uygulanır.
Spor Özgeçmişi Puan Tablosundan herhangi bir puan alamayan adaylar
da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği Bölümlerine başvurabilirler. Bu durum Engelli Kontenjanına
başvuran adaylar için geçerli değildir.
Her aday sınava girmeden önce sınav giriş kimlik kartı ile birlikte Türkiye
Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport (süresi dolmamış)
belgesini yanında bulundurmak zorundadır.
Her aday sınav tişörtü ve kendisine verilen göğüs numarası ile katılmak
zorundadır.
Adaylar ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır
olmak zorundadır. Sınav giriş sırasını kaçıran aday ancak geçerli
mazeretini belirten dilekçe ile başvurur. Sınav üst kurulu onay verirse
sınava alınır.
Adayların sınav başlamadan önce veya sınav sırasında sınav kurulunun
yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
Koordinasyon testi sınavında adaylara 2 (iki) hak verilecektir. Bu
haklardan elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır. Teknik
nedenlerden dolayı test skoru elde edilemeyen veya teknik izlemeden
sonra tespit edilen hatalarda sınav üst kurulu kararıyla adaya bir hak
daha verilir. Aday isterse sadece bir hakkını kullanabilir.
Koordinasyon sınavında bitiş kapısının (fotoselin) altından veya
üstünden geçilmesi durumunda elektronik kronometre durmayacaktır.
Bu durumda fotoseli, adayın kendisi durdurmak zorundadır.
Koordinasyon testi sınavında testleri tamamlamadan kendi isteği ile
bırakan adaylara (teknik bir arıza yoksa) testi tekrarlama hakkı
verilmeyecektir.
Sınav öncesi ve sınav süresince meydana gelebilecek sakatlanmalar
sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava
girme hakkı verilmeyecektir.
Adayların ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına
göre yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme sonucunda adaylar, öncelikli
tercihlerine göre yalnızca bir asil listede yer alabileceklerdir.
Kazanan öğrenci, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölüm
Başkanlığının açtığı Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi (Spor Branşı),
Uzmanlık Alan derslerinden birini kabul etmek zorundadır.
Kazanan öğrenciler bölümlerin gösterdiği spor tesislerinde öğrenim
göreceğini kabul etmiş sayılacaktır.
Kazanan öğrenciler öğrenim hayatı süresince en az 1 yaz ve 1 kış
kampına kendi masraflarını karşılayarak katılmak zorundadırlar.
Bu kılavuzda belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün
konularda 2019-YKS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir.
Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış,
sınavdaki görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav
disiplinini bozacak davranışlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve
sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adaylar, sınav üst
kurulu kararıyla tüm sınavdan diskalifiye edilecek ve haklarında yasal
işlem yapılacaktır. Bu adaylar başarılı olsalar dahi sınavdan ihraç
edilecektir. Adaydan kaynaklanan bilinçli maddi hasar ücreti aday
tarafından karşılanır.
Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş
sayılırlar.
8
2019/2020 Eğitim Öğretim yılı için Mardin Artuklu Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölüm kontenjanları Tablo
1’deki gibidir.
3.1.Millilik Kontenjanı
Millilik kontenjanlarına olimpik veya olimpik olmayan branşlarda milli
sporcular başvurabilir.
Milli sporcular, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nin ilgili birimince onaylanmış “Milli Sporcu Belgesi” ile
başvurularını yaparlar. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu
belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.
3. KONTENJANLAR Milli sporcular olimpik branşlar öncelikli olmak üzere kendi aralarında
değerlendirilir. Bu değerlendirmede Milli Sporcular için Özgeçmiş
Puanı (MSÖP), Koordinasyon testi puanı ve 2019 YKS kılavuzundaki Özel
Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi kullanılır. Milli sporcular için MSÖP
Tablo 2’deki gibidir.
Millilik kontenjanlarında kadın ve erkek kontenjanları dolmadığı takdirde
öncelikle kendi aralarında aktarım yapılır. Buna rağmen kontenjanlar
eksik kalırsa, bu kontenjanlar kendi programlarının kadın ve erkek aday
genel kontenjanlarına Yerleştirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır. Bu
durum Milli Kontenjan Aktarımı (MKA) olarak adlandırılır.
Milli sporcular diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. Milli adaylar millilik
kontenjanı dışında da sınava girmek istiyorlarsa diğer adaylar gibi sınava
tabi tutulurlar. Eksik belge ile başvuru yapan milli adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmaz.
3.2. Engelli Adaylar Kontenjanı
Adaylar başvuru işlemini şahsen yapmak zorundadırlar. Engelli
adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık
9
kurulu raporu” ile belgelemeleri ve Tablo 3’den puan alma koşuluyla
başvuru hakkı kazanır.
Değerlendirmede adayların tek spor branşı dikkate alınır. Adayların bu
aşamadan puan alabilmeleri için vizelerini art arda tescil etmiş olmaları
gerekir. Art arda tescil edilmeyen vizeler dikkate alınmayacaktır.
Sınava giren engelli adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak
sporcu özgeçmiş puanı sonucuna göre yerleştirmeleri yapılır. Başvuru
yapan adayların özgeçmiş puanları eşitse lisans vize yılı fazla olan
adaylara öncelik tanınır. Lisans vize yılları da eşitse TYT puanı yüksek
olan aday yerleştirmede öncelik kazanır. Paralimpik oyunlarda milli olan
engelli sporculara sporcu özgeçmiş tablosundan en yüksek puan verilir
ve yerleştirmede öncelik tanınır. Yeterli başvuru yapılmadığı takdirde, bu
kontenjanlar kendi programlarının kadın ve erkek (eşit sayıda bölünerek)
aday genel kontenjanlarına Yerleştirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır.
Bu durum Engelli Aday Kontenjan Aktarımı (EAKA) olarak adlandırılır.
4.1.Başvuru Tarihi
19-23 Ağustos 2019 (Hafta içi saat 09:00-12:00 / 13:30-17:30)
Hafta sonu başvuru kabul edilmeyecektir.
Adaylar belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile sınav ön kayıt
bürosuna başvurularını şahsen veya vekaleten (Noter onaylı) yapmak
zorundadırlar. Posta ve kargo yoluyla yapılacak başvurular geçersiz
sayılacaktır.
4.2.Başvuru Merkezi
Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Havuz Binası Giriş Katı
Başvuru Bürosu
Artuklu/MARDİN
4.3.Başvuru Hizmeti Ücreti
Her program için 50 TL başvuru ücreti alınacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim: 50 TL
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim: 50 TL
Bir program tercih eden öğrencinin 50 TL, iki program tercih eden
öğrencinin 100 TL, üç program tercih eden öğrencinin 150 TL, dört
program tercih eden öğrencinin 200 TL ücret ödemesi gerekmektedir.
Adaylar tercih sırasını başvuru işlemi sırasında kendilerine verilen
formda işaretleyeceklerdir. Aday ön kayıt süresince tercihlerini
değiştirebilmektedir. Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi
bir tercih değişikliğine kesinlikle izin verilmeyecektir.

4.4.Sınav Başlama Tarihi ve Yeri
Tarih: 26-29 Ağustos 2019 // Saat: 09:00
Özel Yetenek Sınav Yeri: Artuklu Spor Salonu
Diyarbakır Yolu Üzeri, Artuklu Üniversitesi Kavşağı, Petrol Ofisi
Arkası, 47100 Artuklu/MARDİN 10
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ÖN KAYIT
Sınav Ücreti Hesap No: TR 83 0001 2001 4970 0004 0000 33
5. TEMEL İLKE VE KURALLAR 4.5. Sınav Giriş Belgesi
Her aday sınava girmeden önce sınav giriş kimlik kartı ile birlikte özel
kimlik kartını (Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport
(süresi dolmamış) yanında bulundurmak zorundadır. İki belgeden
herhangi birisi yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınav giriş şartlarını sağlamadığı halde sınav
evrak ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, fazla başvuru hizmeti ücreti
yatıran adayların ödedikleri ücretler geri ödenmez.
4.6.Sınava İtiraz Etme
Adaylar sınav sırasında karşılaştıkları herhangi bir duruma itiraz
edebilirler. İtiraz TR 83 0001 2001 4970 0004 0000 33 sınav itiraz
ücreti olan 200 TL’yi yatırarak dilekçe ve dekont ile birlikte sınav itiraz
komisyonuna başvuru yapılarak gerçekleştirilir. Komisyon incelemesi
sonucunda aday haklı bulunmuşsa adayın hak mağduriyeti giderilerek
sınav ücreti iade edilir. Ancak aday haksız bulunmuşsa sınav itiraz ücreti
iade edilmez.
Sporcu Özgeçmiş Puanına İtiraz Süresi: 24 Ağustos 2019 ilan
saatinden 25 Ağustos 2019 saat 17:30’a kadardır.
Koordinasyon Testi ve Diğer Konular İçin İtiraz Süresi: İtirazlar sınav
sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) saat içerisinde yapılabilir. Daha
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 TYT sınavından en az 200 puan
almış, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine, 2019 TYT
sınavından en az 180 puan almış, spor liseleri ile liselerin spor
alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar ve Milli sporcular için en az
150 puan almış adaylar müracaat edebilir. Engelli Kontenjanı şartlarını
sağlayan adayların ise 2019 TYT sınavından en az 100 puan almış olmaları
gerekmektedir.
5.1. Sınavın Uygulanması
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği I. Öğretim
programları ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretim programları
için özel yetenek sınavı koordinasyon parkuru ve sporcu özgeçmişi
olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Başvuru yapan adaylar sporcu
özgeçmişine sahip olmasa da koordinasyon sınavına girerler. Tüm
adaylar koordinasyon sınavına girmek zorundadır.
5.2. Koordinasyon Sınavı
Sınava girecek olan adaylar sınav yerinde hazır bulunacak ve sınav
listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sınav giriş sırasını kaçıran
aday ancak geçerli mazeretini belirten dilekçe ile başvurur. Sınav üst
kurulu onay verirse sınava alınır.
11
12 fotosel
1 2 3 4
KOORDİNASYON PARKURU
İstasyon 1: Denge Tahtası
Aday hazır olunca fotosel aralığından geçerek süreyi başlatır ve
denge tahtası üzerinden koşarak veya yürüyerek geçer. Ancak
denge tahtasına çıkarken ilk adımını denge üzerindeki ilk
çizgiden önce, son adımını ise ikinci çizgiden sonra basmalıdır.
Aday çıkış ve inişlerde denge üzerindeki çizgilerin üzerine
HİÇBİR ŞEKİLDE BASMAMALIDIR. Denge tahtasına çıkış ve
inişler yandan yapıldığı ve yukarıdaki kurallara uyulmadığı
takdirde bu istasyon tekrar ettirilir. Aday denge tahtası
üzerindeki herhangi bir yerden düşerse tekrar hareketin
başlangıç noktasına gider ve hareketi tekrarlar. Dengenin sağına
ve soluna yapılan temaslarda hareket tekrarlanır.
İstasyon 2: Sağlık Topları
Aday ana kasada bulunan 3 adet sağlık topunu hemen yan tarafında
bulunan 3 adet bölme içerisine birer birer taşır. Aday 3 adet lastik
bölmeye taşıdığı topları, son bıraktığı topu ilk almamak şartıyla tekrar ana
kasaya birer birer taşır. Aday topu kaçırırsa tekrar kaçırdığı yere bırakmak
zorundadır.
İstasyon 3: Slalom
Aday slalom çubukları arasından slalom çubuklarını düşürmeden geçer.
Aday slalom çubukları arasından geçerken herhangi birini düşürürse
slalomu düzeltmek zorundadır. Herhangi bir slalom çubuğunun
arasından geçmezse geri dönüp geçmediği yerden harekete devam
etmelidir.
İstasyon 4: Sıçrama Tahtası
Aday sıçrama tahtasından tek veya çift
ayak sıçrayarak başlayıp, sağa ve sola
olmak üzere toplam 5 sıçrama hareketini
tamamlar. Adayın sıçrama tahtasından diğer tarafa
geçerken sıçrama tahtasına basması ve tahtayı tutması hata
olarak kabul edilir. Adayın hatalı yaptığı sıçrama sayısı istasyon
sayısına dahil edilmeyip aday harekete kaldığı yerden devam eder ve
finişe giderek parkuru tamamlar.
ÖNEMLİ UYARILAR
Adaylara iki hak verilir.
Testin başlangıç ve bitiş süreleri fotosel yardımıyla otomasyon sistemince
otomatik olarak belirlenir. Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve
durduran adayın kendisidir.
Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda bilgisayara kaydedilir.
Aday fotoselin bitiş aralığından geçerek koordinasyon parkurunu
sonlandırmalıdır. Fotoselin altından veya üzerinden geçerek
kronometreyi durduramayan adayların kronometreyi durdurdukları
andaki süre geçerli olacaktır ve kendilerine bir hak daha verilmeyecektir.
İstasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının
uyarılarını dikkate almayan, bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı
zamanı durduramayan adaylar diskalifiye edilir ve sınav
değerlendirmesine alınmazlar.
Yukarıdaki konular dışındaki durumlarda karar verme yetkisi özel yetenek
sınav üst kuruluna aittir (diskalifiye etme, sınavı tekrarlama gibi).
13
Tablo 4: Koordinasyon Sınavı Puanlama Tablosu
sayıdaki adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır. Bu
sıralamanın altında kalan aday elenmiş sayılır ve değerlendirmeye
alınmaz. Değerlendirmeye alınacak adayların puanları aşağıdaki işlemlere
göre hesaplanır;
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP- SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)*
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday
için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
6. DEĞERLENDİRME
7. ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME
5.3. Sporcu Özgeçmişi
Sporcu özgeçmişine sahip olan adaylar Sporcu Lisansı aslı ve fotokopisi
ile Vize/Tescil işlemlerinin yapıldığını gösteren ilgili belgeleri ile sınava
başvururlar (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların belgeleri geçerli
değildir).
Değerlendirmede adayların tek spor branşı dikkate alınır. Adayların bu
aşamadan puan alabilmeleri için vizelerini art arda tescil etmiş olmaları
gerekir. Art arda tescil edilmeyen vizeler dikkate alınmayacaktır.
Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirilmesi: Adayları SÖP’ları Tablo
5’e göre puanlandırılır. Bu puanın Özel Yetenek sınav puanına katkısı %
30’dur.
Koordinasyon Testi Değerlendirme: Kadınlar ve Erkekler ayrı olmak
üzere; adayların koordinasyon dereceleri Tablo 4’e göre puanlandırılır. Bu
puanının Özel Yetenek sınav puanına katkısı %70 tir.
Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanları ve Koordinasyon Testinden aldıkları
puanlar toplanarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği
ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ilan edilen kontenjanların 3 katı kadar
14
ÖSYP Standart Puanı
ÖSYP Puan Dağılımının
Standart Sapması
10 50 ÖSYP -SP
Adayın
ÖSYP
Puanı
ÖSYP Puan
Dağılımının
Ortalaması
8. SONUÇLARIN İLANI
9. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER
Sınav Sonuçları ve Yedek Listesi kayıt yerlerindeki panolarda ve
www.artuklu.edu.tr web adresinde Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta veya kargo ile
adreslere duyuru yapılmayacaktır. Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt
yaptıramayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda
ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Yedek listedeki
adayların durumlarını bizzat kendileri takip etmek zorundadır. İlan
edilen yedek liste başvuru tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar tüm
haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ:
Asil Adaylar: 3-6 Eylül 2019
Yedek Adaylar: 09-11 Eylül 2019*
*11 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar (17.00) başvuru yapmayan
yedek adayların yerine, sıralamaya giren diğer yedek adaylar 11 Eylül 2019
mesai saatinden sonra web sitemizden ilan edilecektir. Bu adaylar 12-13
Eylül 2019 tarihleri arasında kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklardır.
Kesin Kayıt Yeri: Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Havuz
Binası Giriş Katı, Başvuru Bürosu. Artuklu/MARDİN.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra
kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya
özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre
en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
*2018-TYT Puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına
göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin
2018-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.
Millilik ve Engelli Adaylar için değerlendirme yöntemi bu kılavuzun
3.1.Millilik Kontenjanı ve 3.2. Engelli Adaylar Kontenjanı bölümlerinde
açıklanmıştır
15
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Tel: 0 482 502 21 51
Email: besyo@artuklu.edu.tr
Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı da kayıt anında gösterilecektir).
Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi (Diploması henüz
hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun
olduklarını belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir).
4 (Dört) adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, renkli)
2019 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmış ve
öğrenim gördükleri alan/bölüm/ kol adı ile kodunu içeren belgenin aslı,
2019 TYT sınav sonuç belgesi,
Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (1999 ve öncesi doğumluların askerlik
belgesi beyan etmeleri gerekmektedir),
Resmi bir sağlık kurumundan “Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulunda öğrenim
görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı SAĞLIK KURULU RAPORU.
NOT: Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul
edilmeyecektir.
16
Grafik Tasarım: Kansu Özden
“Kapak Grafiği: Freepik.com”.
This cover has been designed using resources from Freepik.com

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.