2020 Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Yetenek Sınavı Kılavuzu

2020 Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Yetenek Sınavı Kılavuzu

2020 aksaray üniversitesi besyo özel yetenek sınav kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

Ön Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, 10-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında ön kayıt
işlemini http://sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr adresinden çevrimiçi (on-line) olarak gerçekleştirebilir.
Ön kayıt işlemlerinden sonra sınava gireceklerin listesi 19.08.2020 tarihinde http://aksaray.edu.tr
adresinden ilan edilecek, ön kayıtla ilgili itirazlar 20.08.2020 tarihinde (1 gün) kabul edilecektir. İtiraz
işlemlerinden sonra kesin liste 21.08.2020 tarihinde http://aksaray.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
1. T.C. vatandaşı veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
2. Lise veya dengi okullardan mezun olmak,
3. Başvuran adayların terör nedeniyle ceza almamış olmak, eğitim kurumlarından 6 aydan fazla
herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
4. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına
başvuracak adayların; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı için 2020 Yüksek Öğretim
Kurumları sınavı TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almak, Antrenörlük
Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT
puanından asgari 150 (yüz elli) puan almış olmak,
5. 2019 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programı için
150 ve üzerinde puan almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi için TYT sıralamasında ilk
800.000 içerisine girmiş olmak (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi
için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir).
6. Milli sporcu olup özel yetenek sınavına başvuracak adaylar
a- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT
sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari 150
(yüz elli) puan almak,
7. Engelli kontenjanı için başvuru yapacak adaylar
a- Engelli adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı tercihi dışında özel yetenek sınavlarına
başvurmaları için 2020 TYT sınav puanının asgari 100 (yüz) olması uygun görülmüştür. Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puan
sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almış olmak, Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari
100 (yüz) puan almış olmak,
b- Engelli aday statüsünde sınava başvuran adaylar; (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı tercihi
için TYT puanına göre ilk 800.000’e girmiş olmak şartıyla) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince ve TYT puanı değerlendirmeye katılmadan, ÖSYS
kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav
sonucuna göre değerlendirilecektir.
6
Ön- Kayıt Kesinleştirme
A. “sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr” sayfası üzerinden kayıt oluşturan adaylar, özel yetenek sınavı için
gereken evraklarını şahsen sınav sabahı saat 07.30’dan itibaren teslim ederek; giriş belgelerini ve sınav
tişörtünü alacaklardır. Başkası tarafından teslim edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ek puan
talebi olan adaylar ön kayıt kesinleştirme sürecinde evraklarını eksiksiz teslim edecektir.
B. Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıtları “ sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr ” adresinden yapıldıktan
sonra ön kayıt müracaatlarının sona ermesinin ardından üniversitemiz web sayfasında (aksaray.edu.tr)
özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adaylar yayınlanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan
adayların sınav giriş listeleri ilan edildikten sonra, bir gün içerisinde itirazlar kabul edilecek olup, sınava
girecek adayların kesin listesi itirazların değerlendirilmesi sonrasında ilan edilecektir.
C. Adaylarca sınav sabahı belge teslimi yapmayan, belgelerini eksik teslim eden ya da şahsen
belgesini getirmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
D. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü işlem için Aksaray Üniversitesi ve Spor Bilimleri
Fakültesinin web sayfaları takip edilmelidir.
E. Ek puan almak isteyen adaylar;
a- Son 4 (dört) sezonda (2016-2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019-2020) spor öz geçmişlerini
belgelemeleri halinde belgelerine karşılık gelen en yüksek ek puanı alırlar.
b- Adayların; spor özgeçmişlerine ait belgeleri; “Okul Sporları Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü
ya da ilgili Spor Federasyonundan almaları gerekmektedir. Belgelerin aslı gibidir onayı
kurumumuzca yapılacağından dolayı ön kayıt kesinleştirme işlemi esnasında bir adet fotokopisi
ile birlikte aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.
c- Adayların ek puan hak edebilmesi için lisansların sezon içerisinde çıkartılmış olması gereklidir.
d- Spor lisesi mezunu olup ek puan almak isteyen adaylar; geçici mezuniyet belgesine ya da lise
diplomasına sahip olmalıdır.
7
Tablo 2. Ön Kayıt Kesinleştirme İçin Gerekli Belgeler
1- Adayın 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi örneği (Adayların TYT sonuçları ÖSYM sınav sisteminden
T.C. Kimlik No’ları girilerek kontrol edilecektir).
2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet
fotoğraf
3- T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanının önlü arkalı bir adet fotokopisi, (Nüfus Cüzdanı aslı kesin
kayıt sırasında ibraz edilecektir.)
4- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP
(Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun oldukları alanı belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir) mezun
durumunda olan adaylar okullarından mezun durumunda olduğuna dair ıslak imzalı belgelerinin aslı ve
fotokopisi.
5-Spor Bilimleri Fakültesi için müracaat edecek adayların sağlık kurumlarından (Devlet hastaneleri,
üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık ocakları) alacakları “Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu.
Bu ibare bulunmayan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.
6-Milli sporcular için milli olduklarını gösteren Millilik Belgesi (13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Sporculara Belge Verilmesi Hakkında Yönetmelik” in 11. Maddesine
istinaden; “Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından verilir. Millî sporcu belgesine ilişkin iş ve işlemlerin
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılması
zorunludur” ibaresi dikkate alınır).
Milli sporcuların kendi aralarındaki sıralamayı yapabilmek için; katılmış oldukları uluslararası
müsabakalardaki derecelerini gösteren onaylı belge veya belgeler.
(Tüm işlemler, 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Sporculara Belge
Verilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılacaktır. KKTC uyruklu adayların Milli Sporcu
belgesi bu sınavlar için geçerli değildir)
7-2014/5780 sayılı ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları
hakkında Yönetmelik’ te belirtildiği şekliyle %40 ve üzerindeki Engelli raporu olan adaylar sınava
başvurabilir. Başvuru ve kayıt esnasında yetkili hastanelerden almış oldukları engelli sağlık kurulu hastane
raporları ile bu durum belgelendirilmelidir.
Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon), RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklarına ait durumlarını; engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir. İlgili belgelerin yetkili sağlık kurumundan alınması
gereklidir.
8-Ek puan talep edecek adaylar (Tablo 4a ve 4b’y inceleyiniz); son 4 (4) sezonda (2016-2017, 2017–2018,
2018–2019, 2019-2020) spor öz geçmiş belirtir belgeler (Adayların; spor özgeçmişlerine ait belgeleri;
“Okul Sporları Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü ya da ilgili Spor Federasyonlarından ıslak imzalı ya
da barkod numaralı e-imzalı almaları gerekmektedir. Teslim edilen resmi belgelerle ilgili yasal sorumluluk
ilgili federasyonlara aittir)
İbraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden herhangi birinin, fotokopisi ile asıllarının
birbirine uymaması, yalan ya da yanlış beyanda bulunulması halinde, bu belge sahibinin
kaydı, sınavı kazanmış olsa dahi yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8
BÖLÜM III
Sınav Belgesi ve Aday Tanıtım Kartı
Adaylara ön kayıt kesinleştirme (sınav günü) sırasında fotoğraflarının yer aldığı “Aday Kişisel Bilgi,
Kontrol ve Sınava Giriş Formu” adı altında bir belge verilecek/oluşturulacak olup; tüm adayların bu
belgenin yanı sıra, özel kimlik belgelerini (Resimli ve onaylı nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir. Sınav belgesini ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini yanında
bulundurmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
BÖLÜM IV
Sınav Kıyafeti
1) Sınav sırasında adaylara üzerinde göğüs (aday) numarası yazılı 2020 Özel Yetenek Sınavı için özel
olarak hazırlanmış tişört verilecektir.
2) Adaylar, özel yetenek sınavında (aday öğrencilerin tanınabilmesi açısından) bu tişörtü giymek
zorundadır.
3) Adayların tişört dışında spor kıyafetleri, spor dalına özgü, sınav ve yürürlükteki kılık kıyafet
yönetmeliklerine uygun olacaktır. Sınav yetkilileri kıyafetini uygun bulmadıkları adayları sınava
almayabilirler.
BÖLÜM V
Özel Yetenek Sınavına Ait Genel Hususlar
1) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programlarına başvuran
tüm adaylara aynı sınav sistemi uygulanacaktır.
2) Test bataryası ile kurallar, bataryanın bulunduğu bölümde açıklanmıştır.
3) Adayların katılacakları test bataryasına ait zaman kısıtlaması ilgili bölümde açıklanmıştır.
4) Adaylar; TYT puanını ile ilgili yeterli şartı sağlamak koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (TYT
puanına göre ilk 800.000 içerisinde yer almak) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği (TYT’den
150 puan almış olmak) programlarının üçüne de başvuruda bulunabilir ve her üç programı da tercih
edebilir.
5) Her bir adaya tercih ettiği program ya da programlar dikkate alınmaksızın test bataryası için 2 (iki)
sınav hakkı verilecek ve bu 2 (iki) sınavdan elde ettiği en iyi derece dikkate alınacaktır. Daha sonra
adayın elde ettiği en iyi dereceden hareketle, varsa ek puanı da eklenerek tercih sırasına göre her üç
program için asil ve yedek listeye göre yerleştirme durumu değerlendirilecektir
6) Milli kontenjanına başvuran adaylar test bataryasına girmeyecektir. Tablo – 3’de verilen puanlama
sistemine göre kendi aralarında sıralanacaktır. Bu puanlar adayın özel yetenek sınav puanı olarak
değerlendirilecektir.
7) Adaylar sınav için belirtilen yer, tarih ve saatlerde sınava girmek zorundadır. Test bataryasının
sonunda o sınavın bittiği ilan edilecektir. Bu ilandan sonra sınava girmeyen adaylar sınava
9
alınmayacaktır.
8) Sınavın yapılacağı gün ve saatlere ait program, sınav başlamadan üniversitemizin web
sayfasında ilan edilecektir. Adayların web sayfasından sınavın gün ve saatini takip etmesi
gerekir. Belirtilen gün ve saatte sınava gelmeyen aday tekrar sınava alınmaz.
9) Müracaat esnasında ibraz edilen belgeler ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında değerlendirilecektir.
İbraz edilen belgelerin doğruluğu da başvuru yapan aday tarafından imzalanarak beyan edilecektir.
Doğruluğu olmayan belge ile yapılan başvurularda adaylar her türlü yasal sorumluluğu peşinen
üstlenmiş olur.
10
BÖLÜM VI
Test Bataryasına ve Sınavın Sonuçlandırılmasına Ait
Genel Değerlendirme Sistemi
1) Test bataryası için alınan dereceler, kendi içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır.
Sıralamada birinci ve ikinci sırada yer alan adaylara tam puan verilecektir. Tam puanlar 200 puan
üzerinden hesaplanacaktır.
2) Test Bataryası Puanlama sistemi: Test bataryası için elde edilen en iyi ilk iki derece 200 puan
üzerinden değerlendirilecek ve bundan sonraki sıralama, her bir 25 salise aralığında bir puan
azalarak devam edecektir.
Örnek:
60.00 – 60.24sn 200 puan
60.25 – 60.49sn 199 puan
60.50 – 60.74sn 198 puan
60.75 –
60.99sn
197 puan
61.00 – 61.24sn 196 puan şeklinde davam edecektir.
3) Adaylara koordinasyon parkurunda 2 (iki) hak verilecektir. Adayların test bataryasında elde etmiş
olduğu puana, belgelemek kaydı ile sporcu özgeçmişinden alacağı ek puan (Tablo 4a; Tablo 4b)
eklenerek, adayın özel yetenek sınav puanı olarak değerlendirilecektir. Sınava giren adaylar 2 (iki)
aşamada değerlendirileceklerdir. 1. aşamada adaylar koordinasyon sınavına gireceklerdir.
Adayların burada en iyi derecesi dikkate alınarak 200 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.
Daha sonra belirtilen derece ve ona denk gelen puanlamaya, sporcu özgeçmişinden alacağı ek puan
(Tablo 4a; Tablo 4b) eklenerek, adayın özel yetenek sınav puanı (ÖSYP) olarak kaydedilecektir.
İkinci aşamaya yani yerleştirme aşamasına ise adayların özel yetenek sınavından aldığı puanına
(ÖYSP), TYT (En yüksek puan) ve OBP puanları eklenerek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
(ÖSYS) kılavuzunda belirtilen özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi esasları ve formülüne göre
hesaplanarak adayların yerleşme puanları hesaplanarak sıralama yapılacaktır.
11
Tablo 3. Milli Sporcular Değerlendirme Tablosu ve Kontenjan Bilgileri
(Adaylar sadece bir kategoriden puan alabilirler.)
 Takım sporlarında C milli belgesine sahip adaylardan en az 5 ülkenin katıldığı bir uluslararası
organizasyon sonucu belge almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 Bireysel sporlarda C milli belgesine sahip adaylardan en az 8 ülkenin katıldığı ya da en az 10
sporcunun katıldığı bir uluslararası organizasyon sonucu belge almış olanlar
değerlendirmeye alınacaktır.
 Birden fazla belgesinin olması halinde adayın puanladığı durum dikkate alınacaktır. Yalnızca
bir durum için puan verilecektir.
Sınıflama* Puan
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek 200
Olimpik spor branşlarında Dünya şampiyonalarında yer almak ve A kategori millilik
belgesine sahip olmak
190
Olimpik spor branşlarında Avrupa şampiyonalarında yer almak ve A kategori millilik
belgesine sahip olmak
180
Olimpik spor branşlarında B kategori millilik belgesine sahip olmak 170
Olimpik olmayan spor branşlarında A kategori millilik belgesine sahip olmak 160
Olimpik spor branşlarında C kategori millilik belgesine sahip olmak 150
Olimpik olmayan spor branşlarında B kategori millilik belgesine sahip olmak 140
Olimpik olmayan spor branşlarında C kategori millilik belgesine sahip olmak 100
Milli Sporcu Kontenjan Bilgileri
Lisans Programı Takım Sporları Bireysel Sporlar Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1 Kadın, 2 Erkek 1 Kadın, 2 Erkek 6
Spor Yöneticiliği 5 kişi 2 kişi 7
Antrenörlük Eğitimi 2 Kadın, 2 Erkek 2 Kadın, 2 Erkek 8
* Takım ve Bireysel milli sporcular kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
12
Tablo 4a. Bireysel Sporlar Ek Puan Tablosu (Adaylar sadece bir kategoriden puan alabilirler)
ATLETİZM BADMİNTON GÜREŞ OKÇULUK TENİS BİSİKLET TEAKWONDO YÜZME PUAN
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
Büyükler kategorisinde
Milli olmak
200
Büyükler kategorisinde
Milli Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde
Milli Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde
Milli Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde
Milli Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde Milli
Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde Milli
Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde Milli
Takım Kampına
Çağrılmak
Büyükler kategorisinde
Milli Takım Kampına
Çağrılmak
190
23 Yaş Altı ve Gençler
Kategorisinde Milli
Olmak
Genç ve Ümitler
Kategorisinde Milli
olmak
23 Yaş Altı ve Gençler
Kategorisinde Milli
Olmak
Genç ve Ümitler
Kategorisinde Milli olmak
Genç ve Ümitler
Kategorisinde Milli olmak
Genç ve Ümitler
Kategorisinde Milli olmak
Genç ve Ümitler
Kategorisinde Milli olmak
Genç ve Ümitler
Kategorisinde Milli
olmak
180
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ferdi ilk
3 derece elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3
derece elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3
derece elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3
derece elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3 derece
elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3 derece
elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3 derece
elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
Büyükler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3
derece elde etmek,
Yıldızlar kategorisinde
Milli olmak
170
23 Yaş Altı ve Gençler
Türkiye Şampiyonasında
Ferdi İlk 3 Derece Elde
Etmek
Gençler ve Ümitler
Türkiye
Şampiyonasında ilk 3
derece elde etmek
23 Yaş Altı ve Gençler
Kategorisinde
Türkiye
Şampiyonasında İlk 3
Derece Elde Etmek
Gençler ve Ümitler
Türkiye Şampiyonasında
ilk 3 derece elde etmek
Gençler ve Ümitler
Türkiye Şampiyonasında
ilk 3 derece elde etmek
Gençler ve Ümitler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3 derece
elde etmek
Gençler ve Ümitler Türkiye
Şampiyonasında ilk 3 derece
elde etmek
Gençler ve Ümitler
Türkiye
Şampiyonasında ilk 3
derece elde etmek
160
Büyükler, 23 Yaş Altı ve
Gençler Türkiye
Atletizm
Şampiyonasında ferdi
4.-5.–6.–7. veya 8.lik
elde etmiş olmak, ya da
yıldızlar kategorisinde
ferdi ilk üç dereceyi
almak
Büyükler, Gençler ve
Ümitler Türkiye
Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri
olmak, yıldızlar
kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
Büyükler, Gençler ve 23
Yaş Altı Türkiye
Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri
olmak, yıldızlar
kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
Büyükler, Gençler ve
Ümitler Türkiye
Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri
olmak, yıldızlar
kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
Büyükler, Gençler ve Ümitler
Türkiye Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri olmak,
yıldızlar kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
Büyükler, Gençler ve Ümitler
Türkiye Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri olmak,
yıldızlar kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
Büyükler, Gençler ve Ümitler
Türkiye Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri olmak,
yıldızlar kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
Büyükler, Gençler ve
Ümitler Türkiye
Şampiyonasında
4-5–6–7–8. dereceleri
olmak, yıldızlar
kategorisinde ilk üç
dereceyi almak
150
Spor Lisesi Mezunu Olmak (2016 yılı ve daha ileri yıllarda mezun olan öğrenciler için) 150
Geleneksel spor dallarında ülkemizi uluslararası resmi müsabakalarda temsil etmek 110
Geleneksel spor dallarında, Geleneksel Spor Federasyonu tarafından düzenlenen resmi müsabakalarda, büyükler kategorisinde 1-2-3.dereceleri olmak. 100
13
Tablo 4b. Takım Sporları Ek Puan Tablosu
(Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar)
Puan FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL
200
– A Milli olmuş olmak
– Federasyonun en üst liginde
oynamış olmak.*
– A Milli olmuş olmak
– Federasyonun en üst liginde
oynamış olmak*
– A Milli olmak,
– Federasyonun en üst liginde
oynamış olmak*
– A Milli olmak,
– Federasyonun en üst
liginde oynamış olmak.*
190
– A Milli Takım Kadrosuna
çağrılmış olmak
– 1. Ligde oynamış
olmak*
– 20 yaş altı milli takımda yer
almış olmak.
– Federasyonun en üst liginde
yer alan takımların gençler
liginde oynamış olmak*
– 1. Ligde oynamış olmak*
– 20 Yaş altı Milli Takımda yer
almış olmak
– Federasyonun en üst liginde
yer alan takımların gençler
liginde oynamış olmak*
– En üst Lige yükselme Play-off
müsabakalarında oynamış
olmak.*
– A Milli Takım Kadrosuna
çağrılmış olmak.
180
– Süper lig ve 1.lig
takımlarının U21 liginde
oynamış olmak*
– Erkekler 2.lig ve Kadınlar
1. liginde oynamış olmak*
– Genç Milli olmuş olmak.
– 18 Yaş altı Milli takımda yer
almış olmak
– Gençler Türkiye
Şampiyonasında 1., 2., 3.
olmuş olmak.
– 2. Ligde oynamış olmak*
– 19 Yaş altı milli takımda
yer almış olmak
– Gençler Türkiye
Şampiyonasında 1., 2., 3.
olmuş olmak.
– 1. Lig’de oynamış olmak*
– Genç milli olmuş olmak.
– Gençler Türkiye
Şampiyonasında 1., 2., 3.
olmuş olmak,
– Genç milli olmuş olmak.
170
– Uluslararası Okul Sporları
Müsabakalarında 1., 2., 3.
olmuş olmak
– Gençler Türkiye
Şampiyonasında 1., 2., 3.
olmuş olmak
– Uluslararası Okul Sporları
Müsabakalarında 1., 2., 3.
olmuş olmak.
– 2. Lige yükselme grubunda
oynamış olmak*
– 16 yaş altı milli takımlarda yer
almış olmak
– Uluslar arası Okul Sporları
Müsabakalarında 1., 2., 3.
olmuş olmak
– 1. Lige yükselme grubunda
oynamış olmak*
– 18 Yaş altı Milli takımda yer
almış olmak
– Yıldız milli olmuş olmak.
– Uluslar arası Okul
Sporları Müsabakalarında
1., 2., 3. olmuş olmak.
– 1. ligde oynamış olmak*
160
– Erkekler 3. Ligde
oynamış olmak.*
– Gelişim ligleri (Elit U19,
Elit U18, Elit U17, Elit
U16, Elit U15, Elit U14)
oynamış olmak*
– 3. Ligde oynamış olmak* – 2. Ligde oynamış olmak*
– 17 yaş altı milli takımda yer
almış olmak.
– 2. Ligde oynamış
olmak*
150
– BAL Liginde oynamış
olmak*
– Kadınlar 2. Liginde
oynamış olmak*
– (2017-2018 öncesi) Bölgesel
Lig müsabakalarında
oynamış olmak*
– Okul Sporları Türkiye
Şampiyonalarında 1., 2., 3.
olmuş olmak.
– Bölgesel Lig final
müsabakalarında oynamış
olmak*
– 16 yaş altı milli takımda yer
almış olmak,
– Okul Sporları Türkiye
Şampiyonalarında 1., 2., 3.
olmuş olmak.
Spor Lisesi Mezunu Olmak (2016 yılı ve sonraki yıllarda mezun olan öğrenciler için)
110 – Bölgesel Gelişim Liginde
(BGL) oynamış olmak*
100
– Süper Amatör Kümede ve
1.Amatör Kümede 2019-
2020 sezonunda birinci
olmak.
*Koyu renkle belirtilen maddelerde, aday oynamış olduğunu belgelemelidir. BAL Ligi ve BGL ligi resmi müsabakalarda
en az 5 kez oynamış olmak ve bunu belgelendirmek gereklidir.
Ek puan talep edecek adaylar; son 4 (dört) sezonda (2016-2017, 2017–2018, 2018–2019,
2019-2020) spor özgeçmişlerine ait belgeleri; “Okul Sporları Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü
ya da ilgili Spor Federasyonlarından ıslak imzalı ya da barkod numaralı e-imzalı almaları
gerekmektedir. Teslim edilen resmi belgelerle ilgili yasal sorumluluk ilgili federasyonlara aittir.
Birden fazla belgesinin olması halinde adayın puanladığı durum dikkate alınacaktır. Yalnızca bir
durum için puan verilecektir.
2016-2017 sezonu öncesi belgeler kabul edilmeyecektir. Sezonlar içerisinde Liglerin ya da
milli takımların isimlerinin ve statülerinin değişmesi durumunda eş değeri olan ligin ya da milli
takımın puanı kabul edilir. Bu durumda sınav kurulu yetkilidir.
14
BÖLÜM VII
Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi
Özel yetenek Sınavının değerlendirilmesi ve yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından
yayımlanan ‘2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda belirtilen esaslar içerisinde
yapılacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a- ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP),
b- Ortaöğretim Başarı Puanı,
c- 2020-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği esas alınır).
Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması
ÖYSP = Özel Yetenek Sınav Puanı = Test Bataryası Puanı + Ek puan
ÖYSP-SP = Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı
OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı
TYT-P = Yüksek Öğretime Giriş Puanı (YGS puanlarının en yükseği esas alınır)
YP = Yerleştirme Puanı
Aday Sayısı = Test bataryasını tamamlayan tüm adayların toplam sayısı.
Özel Yetenek Sınavı Puanının Standart Puana (ÖYSP-SP) Çevrilmesi:
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP-SP) hesaplanabilmesi için bu puanların standart puanlara
çevrilmesi gerekir. ÖYS’lerin standart puana çevrilmesi için; önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve
standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır. ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu
hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.
ÖYSP’lerin Toplamı
Ortalama = ——————————-
Aday Sayısı
Standart Sapma= Karesi
15
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanabilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi
gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı
hesaplanacaktır.
Adayın ÖYSP Puanı–Dağılımının Ortalaması
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)= 10 x + 50
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması
50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı= YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
• Adayların puanları hesaplanırken yararlanılacak formül;
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P)
• İstisnai olarak, aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için aşağıdaki
formül uygulanacaktır.
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP)
2020-ÖSYS’de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu
kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile
meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2020-TYT’de
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 2019–2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından
mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar,
durumlarını 2020 ÖSYS Kılavuzunda belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde
yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Adayların, 2020-
YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için
TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri
olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı”
sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdf
Not: ÖSYM tarafından katsayılarda ve hesaplamalarda yapılacak olan güncellemeler aynı şekilde
yansıtılacaktır.
16
BÖLÜM VIII
Diğer Hükümler
1) Sınav sonunda toplam puanları eşit olan adayların bulunması durumunda, başvurduğu 2020-TYT
puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Eşitliğin yine devam etmesi halinde Özel Yetenek Sınavı
Batarya puanı daha yüksek olan aday tercih edilir.
2) Adayların özel yetenek sınavı parkuruna ilişkin herhangi bir itirazını yazılı olarak ilgili test
bataryasının bitimine kadar yapması gerekmektedir. İtirazlar mesai saatleri içerisinde Aksaray
Üniversitesi Rektörlüğü “Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 0026–48239134–5002” numaralı hesabına 150 TL’nin
yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte itiraz komisyonuna yapılacaktır. Mesai saatleri dışındaki
itirazlarda itiraz ücreti itiraz komisyonu tarafından tutanakla teslim alınarak bir sonraki iş günü ilgili
hesaba yatırılacaktır. İtiraz komisyonu itirazları değerlendirerek karara bağlar. İtirazla ilgili yatırılan ücretler
iade edilmez.
3) Sınav kurulu; sınav programında, tarihinde, yerinde, yönetiminde ve özel yetenek sınav kitapçığında
belirtilmeyen diğer konularda karar vermeye ve gerekli görüldüğü hallerde değişiklik yapmaya
yetkilidir.
4) Her program için asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminden sonra yapılacak işlemleri takiben ve Sınav
Kurulunun onayından sonra ilan edilir.
5) Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilmesi halinde sınavı
geçersiz sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları geri alınacak ve hakkında yasal işlem
yapılacaktır (Kesin kayıt yaptırmış dahi olsalar).
6) Bu sınav kılavuzunun Aksaray Üniversitesi Senatosunca kabulünün ardından yürürlüğe girmesiyle
sınav tarihi arasında YÖK tarafından kabul edilen ve üniversitelere gönderilen konu ile ilgili
uygulama talimatları için kılavuzun ilgili maddelerinde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeler
yürürlüğe girdiği anda web sayfasından ilan edilir. Başvuran adaylar bu hususu kabul eder.
BÖLÜM IX
Sınav Sonuçlarının İlanı Ve Öğrencilerin Yerleştirilmeleri
1) Sınav sonuçları tek liste halinde ilan edilecektir. Kazanan adayların listesi Aksaray
Üniversitesinin resmi web sitesinde (aksaray.edu.tr) ilan edilecektir.
2) Sınav sonunda adaylar yerleştirme puanına göre; en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konularak, kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir. Yedek liste de yer alacak aday
sayısının belirlenmesinde sınav kurulu yetkilidir.
3) Kontenjanlar tercihlere göre dolmaz ise yerleşemeyen adaylar diğer bölümlere (puanına göre)
yerleştirilecektir. Kadın, erkek ve engelli kontenjanı toplam sayısına ulaşmadığı takdirde kalan
sayı diğer kontenjanlardan genel kontenjana aktarılabilir.
17
4) Sınav sonucuna yapılacak itirazlar sınav sonuç ilanını takip eden ilk iş gününde yapılacaktır.
İtirazlar itiraz komisyonuna yapılmalıdır. Bu tarihlerden sonra Aksaray Üniversitesi
Rektörlüğüne veya farklı birimlere yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
BÖLÜM X
Kesin Kayıt
1) Kesin kayıt listesinde yer alan adayların kayıtları Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından belirlenen günlerde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
2) Asil adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine ‘yedek aday puan sıralı listesine göre yedek
adaylar kayıt yaptırabileceklerdir. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
3) Kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir. Kazanan adaylar noterden vekâlet vererek kayıt
yaptırabilirler.
4) Yedeklerin kaydından sonra boş kalan kontenjanlara yedek liste sıralamasına göre son gün itibari
ile isim okunarak orada bulunan öğrenciler kayıt edilecektir.
5) Sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt tarihleri arasında yeterli süre olmaması durumu dikkate
alınarak önceden sağlık raporu alınması adayların lehine olacaktır.
18
Not: İkinci üniversitede okuyan adaylar kayıt yaptırmaya gelmeden önce kayıtlı oldukları
yükseköğrenim kurumları ile kayıtlarını sildirmiş olmalıdırlar.
Tablo 5. 2020–2021 Eğitim Öğretim Yılı Kesin Kayıt Tarihleri
Program Adı Kayıt Başlama Tarihi Kayıt Bitiş Tarihi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Asil Kazanan)
Spor Yöneticiliği I. Öğretim (Asil Kazanan) 07.09.2020 10.09.2020
Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim (Asil Kazanan)
BOŞ KALAN KONTENJANLARIN İLANI 14.09.2020
Program Adı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Yedek Kazanan) 16.09.2020 17.09.2020
Spor Yöneticiliği I. Öğretim (Yedek Kazanan)
Antrenörlük Eğitimi I. Öğretim (Yedek Kazanan)
Öğrencilerin kayıtlarını aldırması ve benzeri nedenlerden dolayı boş kalan kontenjanların yedek listeden
kaydının yapılması
19
BÖLÜM XI
Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
1) a) 2020 TYT Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların
ÖSYM’nin ilgili web sayfasından ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir.
2) a) Lise veya Dengi okul Diploması: Lise Diplomasının Aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun O
oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM
BELGESİ”nin aslını getirmek zorundadırlar.
b) Geçici Mezuniyet Belgesi: 2019-2020 öğretim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olan
öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanlar, lise müdürlüklerinden alacakları yeni tarihli
mezuniyet belgesini getirmek zorundadır.
3) 6 Adet Fotoğraf: 4,5 x 6 ebadında, son altı ay içinde önden, erkekler için sakalsız şekilde çekilmiş
olmalıdır.
4) Askerlikle İlişkisiz Olduğunu Belirtir Belge:1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar
“askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi ibraz edecektir.
5) Spor Bilimleri Fakültesi’ni kazanan adaylar, tam teşekküllü hastaneden alacakları Sağlık Kurulu
(Heyet) Raporu’nun aslını getireceklerdir.
6) Spor Bilimleri Fakültesi’ni Millilik kontenjanından kazanan adaylar, Millilik Belgelerinin aslını
federasyon veya noter onaylı örneğini getireceklerdir.
7) Kazanan adaylar noterden vekâlet vererek kayıt yaptırabilirler. Vekâlet verilen kişi ile birlikte
vekâlet belgesinin aslı gelecektir.
NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını
yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak
kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Aksaray besyo hazırlık kursu-aksaray besyo kursu

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.