2020 Giresun Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavını Açıkladı

2020 Giresun Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavını Açıkladı

2020 giresun üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

A. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu kılavuz Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ön
kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde eğitim vermektedir.
Bölümler ve fakülte hakkında detaylı bilgi için lütfen http://sporbilimleri.giresun.edu.tr web
adresini ziyaret ediniz).
Madde 2: Bu kılavuz adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme,
tercih, yerleştirme, ek yerleştirme usulleri ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

B. 2020-2021 ÖZEL YETENEK SINAVI VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi
Bölümüne başvuru yeri, değerlendirme ve kayıt ile ilgili tarihleri gösteren takvim aşağıdaki
tabloda verilmiştir:
Başvuru Yeri http://app.giresun.edu.tr/sporbilimleribasvuru.aspx
Başvuru Tarihi 03-10 Ağustos 2020
Başvuruların Ön Değerlendirmesi 11-16 Ağustos 2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 17 Ağustos 2020
Ön Değerlendirmeye İtiraz Tarihi 17- 21 Ağustos 2020 (5 gün)
Ön Değerlendirmeye İtiraz
Başvurularının Değerlendirilmesi 22-23 Ağustos 2020
Kesin Değerlendirme Sonuçlarının
İlanı 24 Ağustos 2020
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi ve
Yeri
07-08 Eylül 2020
(Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Öğrenci İşleri- Mesai Saatleri İçinde)
Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak
Kazanan Yedek Adayların İlan Tarihi
ve Yeri
09 Eylül 2020
(Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesiwww.giresun.edu.tr
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
ve Yeri
14 Eylül 2020
(Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Öğrenci İşleri- Mesai Saatleri İçinde)
6

C. DAYANAK

Madde 3: Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun 45. Maddesi ve 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının 6.
Maddesi uyarınca; Giresun Üniversitesi’nin 17/05/2019 tarih, 2019-167/1 sayılı Senato kararı
ile kabul edilen Giresun Üniversitesi Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi
doğrultusunda hazırlanmıştır.

D. TANIMLAR

Madde 4: Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü,
Sınav Komisyonu: Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca
belirlenen 1 başkan, 12 üye toplam 13 kişiden oluşan kuruldur.
İtiraz Değerlendirme Komisyonu: Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığınca belirlenen, 1 başkan, 4 üye omak üzere toplam 5 kişiden oluşan kuruldur.
ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu,
IAAF: Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğini (International Association of
Athletics Federations)
TYT: Temel Yeterlilik Testi
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
SÖP(ÖYSP): Sporcu Özgeçmiş Puanı
YKS: Yükseköğretim Kurumları SınavıYP: Yerleştirme Puanı

E. GENEL ESASLAR

Madde 5: Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine öğrenci alımı
ÖSYM 2020 YKS Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu bölüm T.C.
vatandaşı olan ve herhangi bir engeli olmayan adaylar ve engelli adaylar için bilgiler
içermektedir.
a. Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvuru yapan tüm adaylar, özel
yetenek başvuru ve değerlendirme kılavuzunu okumuş ve kılavuzda yazılı şartları
kabul etmiş sayılırlar.
7
b. Özel yetenek sınavı online başvurusu sistemine yüklenen evraklarda; sahte belge,
doğru olmayan veya beyan dışı bildirimde bulunan adayların başvuruları iptal edilir.
Bu adaylar kesin kayıt hakkı kazansalar ve eğitime başlasalar dahi üniversitemiz ile
ilişkileri kesilir ve savcılık nezdinde haklarında suç duyurusunda bulunulur.
c. Özel yetenek başvuru sonuçları ilgili tarihler içerisinde Üniversitemiz
(www.giresun.edu.tr) ve Fakültemiz (http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/) sitesinden
ilan edilecektir.
d. Değerlendirme sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.
e. Özel Yetenek Sınav Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda aday tarafından ibraz
edilen belgelerin yetkili kurumlar tarafından yeniden incelenmesini talep edebilir.
f. Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzunda yer almayan hususlarda karar
verme yetkisi Sınav Komisyonu’na aittir.

F. KONTENJANLAR

Alınacak öğrenci sayısı aşağıda verilen branşlara göre Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi
Bölümü için belirleyeceği 2020 yılı kontenjanlarına göre dağıtılacaktır.
Madde 6: Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için branşlar aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
KADIN ERKEK
Atletizm
YÖK 2020 kontenjanlarına göre
belirlenecektir.
Basketbol
Bisiklet
Boks
Futbol
Güreş
Halter
Hentbol
Judo
Masa Tenisi
Taekwondo
Voleybol
Yüzme
TOPLAM
Milli Sporcu Kontenjanı %10 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır)
Engelli sporcu %10 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır)
8
Tablo 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
KADIN ERKEK
Atletizm
YÖK 2020 kontenjanlarına göre
belirlenecektir.
Basketbol
Bisiklet
Boks
Futbol
Güreş
Halter
Hentbol
Judo
Masa Tenisi
Taekwondo
Voleybol
Yüzme
TOPLAM
Hakem — (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır)
Engelli sporcu %10 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır)
Milli Sporcu Kontenjanı %10 (Cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır)
Not: Tablo 1 ve Tablo 2’ de belirtilen branş kontenjanları olimpik spor dalları
arasından fiziki ve akademik imkanlar doğrultusunda belirlenmiştir.
9

G. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Madde 7: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Madde 8: Tüm öğrenci adayları için; 2020 yılı TYT’ ye girmiş olmak ve YGS puan
türüne bakılmaksızın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü programına başvuru
yapabilmek için TYT’ de en az 800.000 inci başarı sırasına sahip olmak.
Madde 9: Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına başvuru yapabilmek için TYT’ den
en az 180 ve üzeri puan almış olmak.
Millilik belgesine sahip adaylar, Spor Lisesi ve spor alanı mezunu adayların Antrenörlük
Eğitimi Bölümü programına başvuru yapabilmek için ise TYT’ den en az 150 ve üzeri puan
almış olmak.
Madde 10: Engelli adaylar (“engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim
kurumuna belgelemeleri şartıyla,) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için TYT’
de en az 800.000 inci başarı sırasına sahip olmak ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için
TYT’den en az 100 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla özel yetenek sınavlarına kabul edilir.
Engellilerde çoklu engel bulunmamalı, sağlık kurulu raporunda “spor yapmasında
sakınca yoktur” ve “engel türünün en az %40” olduğunu belirten ibareli belgenin noter
tasdikli örneği online başvuru sistemine yüklenmelidir.
Engel gurupları aşağıdaki gibidir.
Zihinsel Engelli: MR (Mental Retardasyon) hafif düzeyde 60-69 zekâ katsayısı
puanına sahip bireyler.
Bedensel Engelli: Sınava başvuracak fiziki engelli bireylerin yürüyebilir ve en az
bir elini kullanabilir ve spor aktivitelerinde uygulanacak programları yerine getirebilecek
düzeyde olan bireyler.
Görme Engelli: Görme engelli bireylerin fiziki şartlarına uygun olarak B2 ve B3
düzeyinde görme yeterliliğine sahip olan bireyler.
İşitme Engelli: Konuşabilir, konuştuğu anlaşılabilir olan, dudak okuyabilen,
Minimal ve hafif düzeyde 30dB ‘e kadar olan sesleri duyamama güçlüğü (fısıltı ile
konuşulanları duyamama) olan bireyler
Madde 11: Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Bölümünde / Antrenörlük Eğitimi Bölümünde (engelli adaylar hariç olmak üzere) eğitim
görmesini engelleyecek herhangi bir zihinsel, fiziksel veya bedensel engeli bulunmamak (Kesin
kayıt hakkı kazananlardan resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu istenecektir).
Madde 12: 2020 TYT’ de merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim
programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu programlara başvurabilir.
10
Madde 13: Başka bir üniversitede özel yetenek sınavına müracaat eden veya sınava giren
adaylar da Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne /
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne Özel Yetenek Başvurusu yapabilirler.
Madde 14: Adaylar başvuru anında en az (bölüm/program) 1 (bir) tercih, en fazla 2 (iki)
tercih yapabilirler. Değerlendirme sonucunda, adayın aldığı puana göre ve ilk tercihinden
başlanılarak yerleştirme yapılır.
Madde 15: Adaylar başvurdukları spor branşını belirtmek zorundadır. Birden fazla sporcu
özgeçmişi olanlar tek bir branşta müracaat edebilirler.

H. BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup; ilgili adımlar kılavuzun sonundaki
Ek -2’ deki şemada gösterilmiştir.
b. Engelli adaylar için başvuru işlemleriyle ilgili adımlar kılavuzun sonundaki
Ek-3’deki şemada gösterilmiştir.

I. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Madde 16: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmesi zorunludur:
• Nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru dilekçesi (Ek-1).
• Sporcu özgeçmişlerini gösteren resmî kurumlardan alınmış belgeler,
• Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınan ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından onaylanmış millilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
• Liselerin Spor Bölümü mezunlarının diplomalarının aslı veya noter tasdikli sureti
• 2020 YKS Sınav Sonuç Belgesi,
• Ortaöğretim başarı puanını gösteren resmî belge,
• Kulüp Başkanlarından aldıkları sporcu lisans belgeleri veya İl Müdürlüğünden almış
oldukları Milli Sporcu Belgeleri geçersizdir,

İ. BAŞVURU VE SONRASI DİKKAT EDİLECEK ESASLAR

Madde 17: Adayların başvuru için aşağıdaki belgeleri belirtilen süre içinde,
http://app.giresun.edu.tr/sporbilimleribasvuru.aspx adresinden çevrimiçi yapılacaktır.
Şahsen, Posta-kargo veya faks yolu ile kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.
Madde 18: Dikkat edilmesi gereken hususlar:
a. Adaylar; değerlendirme komisyonuna sporcu öz geçmişlerini içeren en yüksek puan
getirisi olan belgeyi sisteme yükler (Örneğin; bir sporcu B milli olmuşsa buradan
11
almış olduğu puan geçerli olup başka belge sunmasına gerek yoktur. Türkiye
şampiyonu olması veya BAL liginde oynamasından aldığı puan toplama eklenmez).
b. Özel Yetenek Online Başvuru sisteminde adayın mevcut belgeleri içerisinde,
değerlendirme komisyonunun incelemesi sırasında eksik veya yanlış belge
bulunması durumunda o adayın değerlendirmesi yapılmayacaktır.
c. Adayların bilgilerini içeren listeler Spor Bilimleri Fakültesi giriş kapısında, Fakülte
ve Üniversitemizin web sayfasından ilan edilecektir. Bu listelerde adaylarla ilgili
YKS(TYT), OBP, sporcu özgeçmiş puanı ve branş bilgilerinde yanlışlık olması
halinde belirtilen tarih aralığında ve mesai saati içerisinde Özel Yetenek Başvuru ve
Değerlendirme Kayıt Bürosuna durumunu belirten dilekçe ile şahsen, fakülte e-mail
adresine (sporbilimleri@giresun.edu.tr) veya faksla (0 454 310 1427)
başvurulması gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatlerden sonra yapılacak
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d. Özel Yetenek başvurusu yapan her aday bu kılavuzda bulunan bütün kuralları kabul
etmiş sayılır (Kılavuzu okumadım, haberim yoktu veya kılavuz dışı yorumlar geçerli
değildir).
e. Bölümlere giriş hakkı kazanamayan adayların başvuru belgeleri, Özel Yetenek
Başvuru ve Değerlendirme işlemi bittikten sonra istenildiği takdirde dilekçe
karşılığında kayıt bürosundan kendilerine iade edilebilecektir.

K. DEĞERLENDİRME

a. Sınav Komisyonu; aday tarafından kendisine sunulan sporcu özgeçmişine ait
evrakları inceler ve adayın sporcu özgeçmişinden kaç puan alması gerektiğini
belirler.
b. Sınav Komisyonu değerlendirmesini tamamlandıktan sonra, tüm adayların puanları
her branş kendi içinde en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Asil
ve yedek kazanan adaylar olarak ilan edilir. Yedek aday listesi asil aday sayısı kadar
ilan edilir.
c. Sporcu özgeçmiş belgelerinde istenilen kriterlere uymayan ve sporcu özgeçmiş
puanı olamayan adaylar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmazlar.
d. Kontenjanı dolmayan branşların kontenjanları (asil ve yedek adaylar
yerleştirildikten sonra); sporcu özgeçmiş puanı en yüksek puanlı yedek adaydan
başlanılarak adayın kendi branşına aktarılır.
e. Milli Sporcular önce Milli Sporcu kontenjanlarında değerlendirmeye alınır. Milli
Sporcu Kontenjanında sıralamaya giremeyen adaylar, diğer adaylarla birlikte
alanları ile ilgili branş kontenjanlarında değerlendirmeye alınırlar.
f. Milli Sporcu ve Engelli aday kontenjanlarında boşluk kalırsa, sporcu özgeçmiş
puanı en yüksek olan fakat kontenjan barajına takılan yedek adaydan başlanılarak
adayın kendi branşına aktarılır.
12
g. Yerleştirme puanı (YP) hesaplaması sonrası adaylar; Yerleştirme puanı (YP) dikkate
alınarak her branşın asıl ve yedek listeleri belirlenir.
h. Yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması durumunda YKS(TYT) puanı yüksek olan
aday sıralamada dikkate alınır, YKS(TYT) puanının eşitliği halinde ise OBP yüksek
olan aday sıralamada dikkate alınarak yerleştirme yapılır.
i. Engelli adaylarda da sporcu özgeçmiş puanı eşitliğinde YKS(TYT) puanı, yine
eşitlik olması durumunda ise OBP puanı yüksek olan aday yerleştirme yapılır.
j. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu
gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek öğrenci kontenjanı aktarımı
konusunda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

L. İTİRAZLAR

Madde 19: Adaylar sınava dair itirazlarını Sınav Komisyonu’na yazılı olarak
yaparlar. Başvurular Sınav İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilir.
a. Puanların ilanını müteakiben 5 (beş) mesai günü içerisinde yapılmayan itirazlar
dikkate alınmaz.
b. Geçici Değerlendirme Sonuçlarına itiraz yapacak aday Sınav Komisyonu’na ilgili
tarihler arasında; aşağıda açık adresi bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Döner
Sermaye hesabına iki yüz (200,00) TL yatırarak ilgili dekont ve durumunu açıklayan
dilekçeyi şahsen, faks veya sporbilimleri@giresun.edu.tr E-posta adresine
göndererek başvurabilir.
c. Belirtilen tarihler dışında yapılan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
İtiraz ile ilgili yatırılan ücret ancak itirazın haklı bulunması durumunda iade
edilecektir.
d. Adaylar sadece kendi puanlarına itiraz edebilirler. Başka bir adayın puanına itiraz
etme hakları yoktur.
Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye Hesap Bilgileri:
Şube: 123 Ziraat Bankası /Giresun
Hesap Adı: Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye
Hesap Numarası: 50869316 5030
İBAN:TR 76 0001 0001 2350869316 5030
13

M. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT

a. Özel yetenek başvuru sonuçları ilgili tarihler içerisinde Üniversitemiz
(www.giresun.edu.tr) ve Fakültemiz (http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/) sitesinden
ilan edilecektir.
b. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Değerlendirme sonuçları
adaylara yazılı olarak gönderilmeyecektir.
c. Kayıtlar, “Özel Yetenek Başvuru-Değerlendirme ve Kayıt Takvimi’nde belirtilen
tarihlerde yapılacaktır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek listeden puan sırasına
göre kayıt yapılacaktır.
d. Asıl ve yedek listeden kazananlardan belirtilen tarihlerde müracaat etmeyenler kayıt
haklarını kaybederler.
e. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kesin kayıt
yapmaya hak kazanan adaylardan resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu
istenecektir.

N. EK YERLEŞTİRME

a. Asıl listede bulunan adaylar kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmamaları
durumunda, kesin kayıt haklarını kaybederler. İlgili branşın yedek listesinden
adaylar sırayla kayıt hakkı kazanır
b. Bir branşın yedek listesinde aday bulunmaması durumunda bu branşa kayıt hakkı
doğar ise Yerleştirme Puanı (YP) en yüksek olan farklı bir branştaki yedek adaya
sırasıyla kayıt hakkı verilir.
c. Giresun Üniversitesinin yapmış olduğu Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme
sonucunda kazanan ve kayıt yaptıran öğrenci, kayıt tarihleri içerisinde kaydını
sildirmesi durumunda (başka üniversiteye kayıt yaptırması) yerine yedek aday
listesinden sıra gözeterek kayıt yapılacaktır.

O. ÖZEL YETENEK SINAVINDA YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN
FORMÜLÜ

Madde 20: 2020 ÖSYM sınav kılavuzu Tablo 5’te yer alan yükseköğretim
programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak,
14
uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu
puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir.
Madde 21: Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim
Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2020-YKS sonuçları
açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
Madde 22: Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından
yayımlanan “2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzunda” belirtilen
esaslar içerisinde yapılacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplaması için
aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b. Ortaöğretim Başarı Puanı
c. 2020-TYT Puanı (TYT-P) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP)
ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi
gerekir.
Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması:
ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı (Sporcu Özgeçmiş puanı)
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı
OBP : Ortaöğretim Başarı Puanı
TYT-P : Temel Yeterlilik Testi Sınav Puanı
YP : Yerleştirme Puanı
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP-SP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve
standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu durumda her adayın bir ÖYSP
Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart
sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki
formül kullanılarak hesaplanacaktır.
15
Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) (Milli
sporcular, Liselerin spor bölümü ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor
alan/kol/bölümünden mezun olan adaylar);
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
Madde 23: 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen
veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına
ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Madde 24: Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,
MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve
üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim
kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli
olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Madde 25: Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan
öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci
başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna
girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını
yapmaları gerekmektedir.
16

Ö SPORCU ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL EDİLME KOŞULLARI

Spor özgeçmişine ait onaylı belgeler ve kabul edilme koşulları aşağıda verilmiştir:
a. Milli Sporcu adayları, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu
belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmî Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011)
uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği online
başvuru sistemine yüklenecektir.
b. Her branşa ait sporcu özgeçmişi ile ilgili istenen belgeler eksiksiz olarak online
başvuru sistemine yüklenecektir.
c. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı
dereceyi gösterir belgeler ıslak imzalı olarak ilgili federasyonlardan veya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınmak zorundadır.
İlgili federasyonların web sitesinden veya e-devlet üzerinden alınan belgeler Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce onaylanacaktır.
d. Yerel faaliyetlerde yer alan adaylar yaptıkları dereceyi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüklerinde onaylatarak belgenin aslı online başvuru sistemine yüklenecektir.
e. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından imzalanmış lisans tescil
belgelerinin aslı online başvuru sistemine yüklenecektir.
f. Amatör lig futbolcuları için; Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden
futbolcu bilgileri sayfasından çıktı alınarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi ve ASKF
başkanlığı tarafından onaylı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.
g. 31 Mart 2020 tarihinden sonra yapılan lisans vizeleri geçersiz kabul edilir.
h. Sahte evrak verenler hakkında yasal işlem başlatılır.
i. HİÇBİR BRANŞ’TA “C” MİLLİLİK BELGESİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
j. Branşların “C Millilik belgeleri” puanlamaya tabi değildir. Fakat Uluslararası “C”
Millilik kategorisinde olan turnuvalarda ilk üç (3) dereceye giren sporcular puanlamaya
dahil edilir.

 

Giresun besyo hazırlık kursu-giresun besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.