2020 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo 2020 Özel Yetenek Sınavı

2020 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo 2020 Özel Yetenek Sınavı

2020 ağrı ibrahim çeçen üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının toplam kontenjanı

; 30 erkek 10 kadın olmak
üzere 40 öğrencidir. Toplam kontenjanın 2’si milli (1 erkek-1 kadın), 2’si ise şehit yakını, gazi ve
gazi yakınıdır (1 erkek-1 kadın).
Antrenörlük Eğitimi Programının toplam kontenjanı; 35 erkek 15 kadın olmak üzere 50 öğrencidir.
Toplam kontenjanın 4’ü milli (2 erkek-2 kadın), 5’i engelli (3 erkek-2 kadın) 2’si ise şehit yakını,
gazi ve gazi yakınıdır (1 erkek-1 kadın).
Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim) Programının toplam kontenjanı; 30 erkek 10 kadın olmak üzere
40 öğrencidir. Toplam kontenjanın 4’ü milli (2 erkek-2 kadın), 4’ü engelli (2 erkek-2 kadın) 2’si ise
şehit yakını, gazi ve gazi yakınıdır (1 erkek-1 kadın).
Not: Kız veya erkek milli, engelli ve şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanlarına yeterli sayıda
başvuru olmaması veya adayların kontenjanları doldurmak için sınavda yeterli başarıyı
sağlayamaması durumunda boş kalan kontenjanlara diğer kontenjanlardan aktarım yapılabilecektir.
Kontenjanların aktarılma durumu Özel Yetenek Sınav komisyonu kararına bağlıdır.

BAŞVURU

Başvuru Koşulları ile İlgili Önemli Bilgiler;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Programları Özel Yetenek Sınavı
başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
Genel Koşullar;
Antrenörlük Eğitimi Programlarına başvurabilmek için 2020-TYT puanının en az 150
olması gerekmektedir. Engelli adaylar için TYT puanının 100 ve üzerinde olması yeterlidir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvurabilmek için TYT’de en düşük
800.000-inci başarı sırasına sahip olmak gerekmektedir.
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adaylar, 2020- YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken
OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2019- YSK’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt
olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP’lerinin
çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecektir. Aynı kural Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanlı
programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran, Açık Öğretim
Fakültelerinin kontenjanı olmayan programlarına ve 2019 YSK’den daha önceki yıllarda herhangi bir
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da
isterlerse özel yetenek sınavına başvurabilirler.
Millilik kontenjanlarına; 2017 yılı ve sonrasında milli sporcu olmuş olan adaylar (A Milli, B Milli,
C Milli) 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde düzenlenmiş Milli Sporcu
belgeleri ile müracaat edebileceklerdir. Milli adaylar, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında
sınava tabi tutulurlar.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için ilan edilen kontenjanlara, birinci derece şehit yakını
olanlar, gaziler ve birinci derece gazi yakınları durumlarını belgelemek (SGK İl Müdürlüklerinden
alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler
Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ücretsiz seyahat kartı) koşuluyla müracaat edebileceklerdir. Şehit
yakını, gazi ve gazi yakınları, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)
TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim
kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın
yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan
(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna
göre değerlendirilerek yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Başvuru Süreci;
Çevrimiçi (Online) Müracaat 01-09 Ağustos tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi web
sayfası (www.agri.edu.tr) üzerinden yapılabilecektir.
Müracaatların Değerlendirilmesi, Ön Eleme ve Sınava Giriş Hakkı Kazananların İlan Edilmesi
sürecinde özel yetenek sınavı için kendilerine uygun kontenjanlara müracaat eden tüm adaylar TYT
puanlarına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak ön elemeye tabi tutulacaktır. Ön
eleme sonucunda 90’ı kadın, 270’i erkek olmak üzere toplam 360 aday Özel Yetenek Sınavına girmeye
hak kazanacaktır. Milli Sporcular, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları, Engelliler ve Liselerin
Spor Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olan Adaylar durumlarını belgelemiş olmak kaydıyla ön
elemeye tabi tutulmayacaklardır.
Çevrimiçi (Online) Müracaat aşamasında adayların yüklemeleri gereken belgeler
1. Fotoğraf (Tüm adaylar için): Adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ön cepheden son altı ay içinde
çekilmiş fotoğraf.
2. Lise Diploması veya Aslı ile Aynı Olduğuna Dair Noter Tasdikli Bir Nüshası (Spor
Alan/Kol/Bölümlerinden Mezun olan öğrenciler için): Farklı nedenlerle lise diploması bulunmayan adayların
diploma yerine mezun oldukları okuldan aldıkları mezuniyet belgeleri, henüz mezun olamamış ancak
mezun durumda olan adayların ise okul idaresinden onaylı durumlarını belirten öğrenci durum
belgeleri kabul edilebilecektir. İbraz edilen mezuniyet belgesi veya diploma üzerinde kesinlikle adayın
hangi alan, kol veya bölümden mezun olduğu belirtilmiş olmalıdır!
3. Milli Sporcu Belgesi (2017 ve sonrası Milli sporcular için): Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve
27932 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi.
4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelli adaylar için): Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu
raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarının herhangi birinden alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
5. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Belgesi; (Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını adaylar için) SGK İl
Müdürlüklerinden alınan Hak Sahiplik Belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan Ücretsiz Seyahat Kartı)

ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri
yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular
doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve
değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
 Özel yetenek sınavı gerektiren yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2020-TYT
puanının en az 150 olması gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların
başvurabileceklerine, ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek ilgili yükseköğretim
kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki yükseköğretim
programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar
doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır.
Başvuru şartları, ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek
duyurularda yer alacaktır.
 Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu”
ile ilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.
Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen
engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek yetenek sınavını kazanan
adayların kayıtları yapılır. Bu programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma
yapılmadan ve en az kaç puan almış olan adayların başvurabileceklerine başvuru öncesinde
sınavı yapacak ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenerek bu karar basın-yayın organlarıyla
adaylara duyurulur.
 Yükseköğretim programının özelliğine göre, özel yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanır,
uygulanır ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilir. Bu puana Özel Yetenek
Sınavı Puanı (ÖYSP) denir.
 Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
(YKS) kılavuzunun 6. Maddesinde yer alan özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi hükümleri
geçerlidir. YÖK ve ÖSYM tarafından yapılabilecek olan güncel değişiklikler aynen uygulanır.
 Sınav sonuçlarının ilan edilmesinde, adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı kadar aday asil olarak sınavı kazanmış olur. Aynı sayıda
yedek aday belirlenir, asil ve yedek aday listeleri kılavuzda belirtilen tarihlerde Sınav Üst
Kurulunun onayından sonra ilan edilir.
 Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine
kadar ilgili birime şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait
dilekçeler işleme konulmayacaktır.
 Kılavuzda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Üst Kurulu
yetkilidir.
 Özel Yetenek Sınavı hüküm ve kurallarına uygun davranmayan adayın sınavı geçersiz sayılır,
sınav ile ilgili geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal edilir.

ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI

1. Sınav online başvurusu tamamlanan tüm adaylar aynı sistem üzerinden bir Sınav Giriş Belgesi
çıktısı alır. Sınava girecek tüm adayların Sınav Giriş Belgesi ile onaylı ve fotoğraflı kimlik
belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya süresi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurmaları
ve istenildiğinde göstermeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olan adaylar
kesinlikle sınava alınmayacaktır.
2. Adaylar sınava, sınav öncesinde ilan edilen sıra ile girmek zorundadırlar. İlgili sınav günü
içerisinde her ne sebeple olursa olsun sınava giremeyen adaylara yeni sınav hakkı
verilmeyecektir.
3. Adayların sınavın başlayacağı saatten en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları
gerekmektedir.
4. Tüm adayların sınava spor kıyafetleri (eşofman, spor ayakkabısı, şort, tayt, forma vb.) ile
girmeleri gerekmektedir. Mazeret bildiren adayların sınava ayakkabısız girmelerine müsaade
edilmektedir.
5. Sınav öncesi, sonrası veya esnasında üniversitemiz tesislerine, beceri-koordinasyon
parkurunun bulunduğu salona, sahaya ve parkurda kullanılan her türlü araç-gereç ve
malzemeye herhangi bir nedenle zarar veren adayların Sınav Komisyonu kararıyla Özel
Yetenek Sınavı ile ilişkisi tamamen kesilerek hakkında yasal işlem yapılır.
6. Özel yetenek sınavı müracaat aşamasından sonuç aşaması süresince, sınav düzenini bozacak
davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav ile ilgili tüm görevlilere saygı sınırlarını
aşan diyaloglarda bulunan adaylar Sınav Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilir.
7. Adayların beceri-koordinasyon parkurundan elde ettikleri derecelere ait itirazlarını aynı gün
içerisinde sınav komisyonuna yazılı olarak (dilekçe) yapmaları gerekmektedir. Zamanında
yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
8. Adayların, herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından Özel Yetenek Sınavı
Komisyonu veya sınavda görev yapan kişiler sorumlu tutulamaz.
9. Adayların beceri-koordinasyon parkurundan elde ettikleri dereceler, parkur bitiminde
kendilerine yazılı olarak bildirilecektir.
Not: Özel Yetenek Sınavına başvurusu kabul edilmiş olan adaylar yukarıdaki kuralları
kabul etmiş sayılmaktadırlar.

SINAVIN UYGULANMASI

Özel Yetenek Sınavı, beş farklı istasyondan oluşan bir beceri-koordinasyon parkuru
kullanılarak yapılacaktır. Her adaya tek deneme hakkı verilecektir. Beceri-koordinasyon parkuruna
giren tüm adayların elde ettiği dereceler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Buna göre;
Adaylar değerlendirmeye tabi tutulurken, en iyi dereceye (saniye) sahip olan adaya 100 (yüz) puan
verilerek en iyi derece ile özel yetenek sınavı komisyonu tarafından belirlenen baraj derecesi arasında
ters orantı ile puanlandırma yapılır.
Beceri-Koordinasyon Parkurundan elde edilecek puan, aynı zamanda adayın Özel Yetenek
Sınavı Puanını oluşturur. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Ağırlıklı olarak 100 Puan üzerinden
hesaplanacaktır.
Sınav, 31 Ağustos- 4 Eylül 2020 tarihleri arasında 10:00 – 17:00 saatleri arasında Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Beceri–Koordinasyon parkuruna girecek olan adaylar, belirlenen gün ve saatte sınav yerinde hazır
bulunacaklar, sınav listelerindeki sıralarına göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde
bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybederek diskalifiye edileceklerdir.

COVİD-19 SALGINI TEDBİRLERİ

1. Randevu ile adaya bildirilen sınav günü adaylar ve görevliler haricinde kimse üniversite bahçesine
alınmayacaktır. Adaylar sadece sınava gireceği gün üniversiteye girebilecektir.
2. Adayların sınav saatini beklerken ve spor salonuna alınırken sosyal mesafe kurallarına uygun
hareket etmeleri gerekmektedir.
3. Adayların sınavın başlayacağı ana kadar maskelerini uygun bir biçimde takmaları gerekmektedir.
4. Adaylar sınav esnasında sosyal mesafelerini dikkate alarak maskelerini çıkarabilirler.
5. Adaylar kişisel dezenfektan ürünleri, sperlik veya eldiven bulundurabilirler.
6. Adayların sınav bitiminde spor salonundan çıkarken sosyal mesafeyi koruyarak çıkmaları
gerekmektedir.

ÖZEL YETENEK SINAVI BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU

Beceri-Koordinasyon Parkurunda adayın giriş fotoselinden geçişiyle birlikte elektronik
kronometre çalışır ve bitiş fotoselinden geçmesiyle de otomatik olarak durur. Komisyon tarafından
adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Parkurda erkekler için 55, kadınlar için ise 65
saniye baraj olarak kabul edilir ve bu süreleri aşan adaylar diskalifiye edilir.
Beceri-Koordinasyon Parkurunda 5 (beş) istasyon bulunmaktadır. İstasyonlar sırasıyla;
1. İstasyon: “Engel Geçişi”
2. İstasyon: “Lastik Geçişi”
3. İstasyon: “Kaleye Şut”
4. İstasyon: “Sıçrama Sehpası”
5. İstasyon: “İllinois”
BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU:
—Başlangıç (Fotoselden giriş)
1. İstasyon “Engel Geçişi”:
Engel geçişi istasyonunda sırasıyla; ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü
engelin altından, dördüncü engelin üstünden, beşinci engelin altından ve altıncı engelin üstünden geçiş
yapılarak istasyon tamamlanır. Engeller arası mesafe 1,5 m’dir.
Not: Birinci, Üçüncü ve Beşinci Engel Yüksekliği: Erkek: 90 cm, Kadın: 83 cm
İkinci, Dördüncü ve Altıncı Engel Yüksekliği: Erkek: 75 cm, Kadın: 70 cm
Engel atlayan, geçişleri yanlış yapan ve engelleri yıkan adaylar geri çevrilir, devirdiği engeli
kendisinin düzeltmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir.
2. İstasyon “Lastik Geçişi”
Lastik geçişi istasyonu, adayların çapraz açıyla yerleştirilmiş 6 adet oto lastiğinin iç kısımlarına
tek ayak basarak sırasıyla tüm lastiklerden geçmeleri ile tamamlanır.
Not: İstasyonda kullanılan lastik ebatları ortalama bir otomobil lastiği ebatlarına sahiptir ve kullanılan
tüm lastiklerin ebatları eşittir. Aralarındaki mesafe 60cm dir.
Lastik sırasını atlayan, iç kısımdaki zemine değil de lastiğin üzerine basan, lastiklerin düzenini
bozan ve geçiş esnasında düşen adaylar hata yaptıkları noktaya geri çevrilir. Hatanın düzeltilmesi
istenir ve kaldığı yerden devam ettirilir.
3. İstasyon “Kaleye Şut”:
Adaylar mini futbol kalesine futbol topu ile belirlenen bölgeden vuruş yaparlar. İlk vuruşta gol
yapan aday, bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder. İlk vuruşun gol olmaması durumunda,
aday ikinci topu yedek top bölgesinden elini kullanmadan ayak yardımıyla alıp vuruş bölgesine
koyarak ikinci vuruşunu gerçekleştirir. İkinci vuruşun gol olup olmaması durumuna bakılmaksızın,
aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.
Not: Topun kaleye olan mesafesi erkek adaylar için 7m, kadın adaylar için 6m-dir.
4. İstasyon “Sıçrama Sehpası”:
Adaylar sıçrama sehpası üzerinden sehpanın her iki yönüne erkekler için 10, kadınlar için ise
8 defa olmak üzere eş zamanlı çift ayak sıçrama hareketi yaparak istasyonu tamamlarlar.
Not: Sehpa ölçüleri; Erkeklerde: Uzunluk 170cm, Yükseklik 37cm, Genişlik 22cm
Kadınlarda: Uzunluk 170cm, Yükseklik 32cm, Genişlik 22cm dir.
Her iki ayağın eş zamanlı yere temas etmemesi, sıçramaların tek ayakla yapılması, sehpaya el
ile temas edilmesi gibi durumlarda sıçrama geçerli kabul edilmeyerek hareket tekrar ettirilir. Sehpanın
devrilmesi durumunda ise sehpanın aday tarafından düzeltilmesi istenir ve aday harekete kaldığı
yerden devam ettirilir.
5. İstasyon: “İllinois Parkuru”:
Sıçrama sehpası istasyonundan çıkan adaylar, İllionis parkuruna en solda bulunan dikmeden
giriş yaparlar. 10 metre mesafede bulunan ikinci dikmenin herhangi bir etrafından dolaşarak geri döner
ve üçüncü dikmenin sağından dönüş yaparak 3.3 m aralıklarla dizilmiş olan dikmeler arasında slalom
yaparak ilerler aynı hattan tekrar slalom yaparak geri dönerler. Ardından 10 m’lik mesafede bulunan
diğer dikmeye doğru ilerleyip o dikmenin de herhangi bir etrafından dönüş yaparlar. Son dikmenin
etrafından dönüş yaparak bitiş noktasına doğru ilerlemeye devam ederler.
—Bitiş (Fotosel kapısından çıkış)
Önemli Uyarı
İstasyonları tamamlamadan atlayan, sınav sırasında istasyon ve parkur görevlilerinin uyarılarını
dikkate almayan, bitişte (fotosel kapısından çıkış) kendi hatasından dolayı süreyi durduramayan, sınav
ekipmanlarına zarar veren adaylar diskalifiye edilir.
Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav Komisyonu’na
aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).

DEĞERLENDİRME

 Tüm kontenjanlara ait erkek ve kadın adayların puan hesaplamaları kendi içerisinde yapılır.
 Değerlendirmede esas olan puan; Beceri-Koordinasyon Parkurundan alınan puan (Özel
Yetenek Sınav Puanı) ile AOBP ve TYT puanından elde edilecektir.
 Beceri-Koordinasyon Parkuru Puanı; “Kadın ve erkek”, “milli kadın ve milli erkek” ile “Şehit
yakını, gazi ve gazi yakını kadın ve erkek” adaylar ayrı ayrı olmak üzere, adayların dereceleri
alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
 Engelli Adaylar için Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)’nın hesaplanması: Engelli adaylar
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon ile ‘‘yaygın gelişimsel
bozukluklar’’) otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), TYT
puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek
sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.
Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Yerleştirme Puanı (YP) olarak kabul edilir.
Erkek ve kadın engelli adaylar ayrı olmak üzere Engelli Sağlık Kurulu Raporu Oranları dikkate
alınarak hesaplanan puan ÖYSP’nin %50’sini, sınav alt kurulu tarafından uygulanacak engelli
parkurundan elde edilen puan ÖYSP’nin %30’unu, adayın TYT puanı ise ÖYSP’nin %20’sini
oluşturacaktır. Yalnızca Antrenörlük Eğitimi (1. ve 2. Öğretim) programına başvuru
yapabilecek olan engelli adayların engel düzeyi değerlendirilmeleri Tablo 3’e göre yapılacaktır.
Tablo 3: Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli
Engel
Oranı
(%)
Puan
Engel
Oranı
(%)
Puan
Engel
Oranı
(%)
Puan
Engel
Oranı
(%)
Puan
50 100 43 86 36 72 29 58
49 98 42 84 35 70 28 56
48 96 41 82 34 68 27 54
47 94 40 80 33 66 26 52
46 92 39 78 32 64 25 50
45 90 38 76 31 62
44 88 37 74 30 60
Yerleştirme Puanın (YP) Hesaplanması
Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan
belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2020-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’ dur.
Özel yetenek sınavında yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki
formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Sınavı kazanan asil adaylar dışında, aldıkları puana göre asil aday sayısı kadar yedek aday ilan
edilecektir. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, TYT puanı en yüksek olan adaya
öncelik tanınacaktır. Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda
belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel yetenek
sınav sonuçları www.agri.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup posta veya telefon ile
adaylara hususen duyuru yapılmayacaktır.
KESİN KAYIT
Kesin kayıtlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek süreler içinde ve
aşağıdaki belgelerle yapılır. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler
haklarını kaybederler. Asıl listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt yaptırmamış
olanların sayısı kadar yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt yaptırmayanların sayısı
kadar ikinci yedek liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini sürdürür. Her liste açılışındaki süre
bir gündür; bu süre, kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan süre içerisinde kesin kayıtlarını
yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak verilmez.
Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde
yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi yararları açısından son derece
önemlidir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. 2020 YKS Sonuç Belgesi,
2. Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet
belgesi,
3. T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanının noterden onaylı sureti (Erkek adaylar için 2 adet),
4. İkametgâh belgesi,
5. Askerlik çağına girmiş bulunan erkek öğrenci adayları için Yükseköğretim Kurumuna
kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin Askerlik Şubesinden alınmış belge,
6. 8 adet (4,5×6 cm) boyutunda son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf (Fotoğrafların arkasına
T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır).
7. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi,
8. Öğrenim ve kayıt harcı
Kesin kayıt tarihleri www.agri.edu.tr internet adresinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir.
ADAYLARIN DİKKATİNE!
2020 Özel Yetenek Sınavı’yla size sunulan imkânlardan yararlanabilmek ve sınavlara
hazırlanabilmek için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Çevrimiçi (Online) Başvuru belgesinin kimlik
bilgilerine ilişkin kısımlarını doğru ve tutarlı bir şekilde doldurunuz.
Sınav giriş sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan
adaylar sınavlara alınmayacaktır.
Adaylar sınav süresince sınav kayıt sisteminden aldıkları sınava giriş belgeleriyle birlikte
resimli Özel Kimlik Belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik Belgesi
(Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) veya Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara
alınmazlar. Sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.
Önemli; Pandemi süreci ile ilgili beklenmeyen bir durumun oluşması veya Bilim
Kurulu- YÖK- Üniversite Yönetim Kurulu tarafından özel yetenek sınavlarının
yapılamayacağı ile ilgili bir karar alınması durumunda TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve
AOÖBP (Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı) puan sıralamalarına göre öğrenci alımı
gerçekleştirilecektir.
İletişim:
İbrahim Çeçen Üniversitesi
Beden

 

İbrahim çeçen besyo hazırlık kursu-ibrahim çeçen besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.