2020 Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

2020 Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

2020 malatya inönü üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1.1.Başvuru Tarihi ve Yeri

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 04-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (https://oys.inonu.edu.tr/sbf/) üzerinden on-line
olarak yapılacaktır.
1.2. Ön Kayıt Şartları
1.2.1. Başvuru Koşulları
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından Temel Yetenek Testi’nden (TYT) Spor lisesi çıkışlı
sporcular 170 puan, Milli sporcular için en az 150.00 puan, engelli adaylar için 100, diğer
öğrenciler için en az 210.00 puan almış olmak,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri
için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sınav
OSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban
puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır.
4. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), sperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilir.
5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Spor İl
Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik
eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil
edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar
müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve
herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti
raporu istenecektir) kesin kayıtta adaydan istenecektir.
7. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı
puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı
programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin
kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.

1.2.2. İstenecek belgeler

1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile
kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan
başvuru formu),
2. Lise diploması fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4
5. 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi fotokopisi,
6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü
tarafından onaylı),
7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen
onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde yer
alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı
olmalı veya aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web
(http://sb.inonu.edu.tr/ ) sayfamızdan “2020 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan
edilecektir. Adayın birden çok sporcu özgeçmiş ibraz ettiği belgelerden en yüksek puanlı özgeçmiş
kabul edilir.

2. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümlerine Özel
Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: SBF Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı
Bölümler Öğrenim
Süresi Kontenjanlar Açıklama Engelli
Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 yıl 40 25 Erkek 15 Kız –
Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 50 30 Erkek 15 Kız 5
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 4 yıl 40 18 Erkek 18 Kız 4
Spor Yöneticiliği 4 yıl *ÖSYM merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır.
Genel Toplam 130 73 Erkek 48 Kız 9
*Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaatlar merkezi yerleştirme sistemle öğrenci kabul etmektedir.
Adaylar Fakültemiz Bölümlerine Tablo 1’de belirtilen programlardan herhangi birine veya hepsine
birden müracaat edebilirler.
 Adaylar, ön kayıttan sonra hiçbir şekilde Bölüm değişikliği yapamazlar.
 Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

3. SINAV BİLGİLENDİRMESİ

3.1. Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları
 WEB üzerinden 04 – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında on-line başvurusunu tamamlayan
adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm
belgeleri en geç 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar İnönü
Üniversitesi Merkez Kampusu, Spor Bilimleri Fakültesi adresine elden, iadeli taahhütlü
posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.
5
 Bu tarihten (14 Ağustos 2020) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden
veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.
 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı
puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı
programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık
öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu
kural uygulanmayacaktır.
 Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili
detaylı bilgi ve değerlendirmelere “İnönü SBF 2020 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir.
Sınav kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web sayfasından indirebilirler.
 Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin
doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor
Federasyonları, ÖSYM, GSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır.
 Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması
durumunda, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç
duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.
 Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 18 Ağustos 2020 Salı günü, spor öz geçmiş
beyanı olan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.
 Spor Özgeçmiş puan itirazları on-line 19 Ağustos 2020 başlayacak ve 20 Ağustos 2020
Perşembe saat 17:00’a kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir ve sınav komisyonu
itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
 2020-2021 Öğretim Yılı İnönü Üniversitesi SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümleri; TYT Puanı,
Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme
işlemleri-YP (asil ve yedek) 24 Ağustos 2020 pazartesi günü yapılacak ve ilgili web başvuru
sayfasından ilan edilecektir.
 Kesin Kayıtlar Bölümlere göre aşağıdaki gün ve sıra ile yapılacaktır. Asil ve yedek adaylar
mazeretlerini bildiren dilekçe ve “noter onaylı Vekâlet” ile de ikinci şahıs tarafından da kayıt
işlemini gerçekleştirebilir. Belirtilen kayıt gününde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığında kesin kayıt yapmayan aday, haklarında vazgeçmiş sayılır.
 27 Ağustos 2020 tarihi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü asil kazanan öğrencilerin
kesin kayıt günü
 28 Ağustos 2020 tarihi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü boş kalan kontenjanlar
için yedek öğrencilerin kesin kayıt günü
 31 Ağustos 2020 tarihi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü asil kazanan öğrencilerin
kesin kayıt günü
 1 Eylül 2020 tarihi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü boş kalan kontenjanlar için
yedek öğrencilerin kesin kayıt günü
 2 Eylül 2020 tarihi Antrenörlük Eğitimi Bölümü asil kazanan öğrencilerin kesin kayıt günü
 3 Eylül 2020 tarihi Antrenörlük Eğitimi Bölümü boş kalan kontenjanlar için yedek öğrencilerin
kesin kayıt günü
6
 Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek
sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir.
3.2. Önemli Tarihler
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi 04- 10 Ağustos 2020
Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt
Bürosu)
14 Ağustos 2020 Cuma saat 17:00’ye kadar
Adayların Sporcu Özgeçmiş
Puanlarının Açıklanması
18 Ağustos 2020 (Spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan
tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır)
Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazları 19-20 Ağustos 2020 Perşembe saat 17:00’a kadar eğer var ise
adayların itirazları kabul edilir.
Sporcu Özgeçmiş İtirazların
Açıklanması
21 Ağustos 2020 Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara
bağlar, adaylara bildirir.
Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme
Puanlarının Açıklanması
24 Ağustos 2020 adayların kesin yerleştirme puanlarının
açıklanması
Bölüm Kayıtlarının yapılması 27 Ağustos – 3 Eylül 2020 arası bölüm kayıtlarının Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılması

7

5. SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

5.1.Olimpik Spor Dalları Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları
Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 100
Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 80
Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya Başvurduğu
spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 2.
veya 3. olmak; 70
Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler ve Gençler kategorilerinde) 1. 2.
veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri
hariç)
60
Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)
50
Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)
40
Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde veya Futbol dalında (2. ve 3. Lig) yarışmış ya da
oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç)
30
Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında Büyükler veya Gençlerde 4. veya 5.
Olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2. veya 3. Olmak; Futbol
dalında Bölgesel Amatör Ligde (BAL) veya Elit Gelişim Liglerinde; Voleybol, Basketbol,
Hentbol dallarında Bölgesel Ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)
20
Başvurduğu spor dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Gelişim Liglerinde
yarışmış ya da oynamış olmak veya Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve
Yıldızlar; Okul Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak;
15
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 12
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 10
Olimpik Takım Sporları: Basketbol, Beyzbol/Softbol, Futbol, Hentbol, Hokey, Ragbi, Su Topu,
Voleybol, Buz Hokey, Curling
8
5.2. Olimpik Olmayan Takım Sporları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları
Olimpik Olmayan Takım Sporları: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından tanınan bağımsız spor federasyonları tarafından faaliyetleri olan olimpik
olmayan takım sporlarını kapsamaktadır.
Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 50
Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 40
Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak veya Başvurduğu
spor dalında, Kulüplerarası Dünya Kupalarında veya Kulüplerarası Avrupa Kupalarında 1. 2.
veya 3. olmak; 35
Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında (Büyükler veya Gençler kategorilerinde) 1.
2. veya 3. olmak; (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri
hariç)
30
Başvurduğu spor dalında en üst ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)
25
Başvurduğu spor dalında 2. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)
20
Başvurduğu spor dalında 3. sıradaki ligde yarışmış ya da oynamış olmak; (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)
15
Başvurduğu spor dalında Türkiye Şampiyonalarında Büyükler veya Gençlerde 4. veya 5.
Olmak; Türkiye Şampiyonalarında Ümitler veya Yıldızlarda 1. 2. veya 3. Olmak (TÜSF, Okul
Sporları faaliyetleri hariç)
10
Başvurduğu spor dalında, Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi veya Bölgesel Liglerde yarışmış ya da
oynamış olmak veya Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul
Sporları Gençler (liseler)] katılmış olmak; 8
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 6
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 5
9
5.3. Olimpik Spor Dalları Bireysel Sporlar Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları
Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 100
Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 70
Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 60
Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu [TÜSF], Türkiye Okul Sporları Federasyonu [TOSF] faaliyetleri hariç)
50
Türkiye Gençler veya Ümitler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)
40
Türkiye Yıldızlar Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç) 35
Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler
(liseler)] katılmış olmak; 15
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 12
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 10
Olimpik Bireysel Sporlar: Jimnastik, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Boks, Dalga
Sörfü, Dalış-Atlama, Eskrim, Golf, Güreş, Halter, Judo, Kano, Karate, Kaykay, Kürek, Masa Tenisi,
Modern Pentatlon, Okçuluk,Sportif Tırmanış, Taekwondo, Tenis, Triatlon,Yelken, Yüzme, Alp
Disiplini, Biatlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak, Snowboard,
Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı, Sürat Pateni, Artistik Buz Pateni
10
5.4.Olimpik Olmayan Bireysel Sporlar Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları
Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 50
Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 35
Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 30
Türkiye Büyükler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. Olmak (Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu [TÜSF], Okul Sporları faaliyetleri hariç)
25
Türkiye Gençler veya Ümitler Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları
faaliyetleri hariç)
20
Türkiye Yıldızlar Şampiyonalarında 1. 2. veya 3. olmak (TÜSF, Okul Sporları faaliyetleri hariç) 17
Türkiye Şampiyonalarına [Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar; Okul Sporları Gençler
(liseler)] katılmış olmak; 8
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az beş (5) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 6
Başvurduğu spor dalında, 2013 yılı sonrası en az iki (2) yıl Vizeli Lisanslı Sporcu olmak 5
Olimpik Olmayan Bireysel Sporlar: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün tanıdığı Bağımsız Spor Federasyonlarına bağlı olimpik olmayan bireysel sporları
kapsamaktadır.
5.5. Sporcu Özgeçmiş Belgeleri İle İlgili Açıklamalar
 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığı dereceyi gösterir
belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslının getirmesi zorunludur.
 Yerel faaliyetlerde adayın yer aldığını ve yaptığı dereceyi Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde
onaylatarak aslının getirmesi zorunludur.
 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeler (Futbol
hariç) geçerli değildir.
 Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.
 Tüm branşlarda adaylar 2013-2014 sezonu dâhil olmak üzere, 2012-2013 sezonundan sonrası
yıllardaki sporcu lisansı ve müsabaka cetvelleri hesaplamaya dâhildir. 2013 sezon öncesi ligde
sporcunun oynadığı müsabaka cetvelleri, Sporcu lisansı ve Millilik Belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
 Takım sporlarında aday en az kendi branşında 2 (iki) yıllık sporcu lisansına sahip olmalı ve
oynamış olduğu kategoriye (Süper lig, 1. lig, 2. lig, 3. lig vb.) ait 5 maç cetvelini ibraz etmesi yeterli
olup, tabloda belirtilen puanı alır.
 Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini aşması
gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına eklemelidir.
 Vize yapılmayan lisanslar geçerli sayılmayacaktır.
11
 Adayların beyanlarında yanıltıcı, doğru olmayan, sahte bilgi ve belge olması durumunda, bu
adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve
haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.
5.5.1. Millilik Belgesi
 İlgili özerk veya resmi spor federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel
Müdür Yardımcısı) onaylatılmış ( En az 5 ülkenin katılımın olduğu, yıldız, genç, büyükler vb. gibi
millilik kategorisi belirtilmiş) millilik belgesi. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi
kabul edilir.
 Millilik Belgeleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmeliği”nde belirtilen A, B ve C (En az 5 ülkenin katılımının olduğu) kategorileri dikkate alınır.
5.5.2.Sporcu Lisansı
 Sporcu lisansı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) veya özerk spor federasyonlarından alınan ve
sezonu (geçerlilik süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara
katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları GSİM veya özerk spor federasyonları
tarafından onaylatılmış olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize yaptırılan faal sezonlar esas alınır ve en az iki (2) yıllık
lisanslı sporcuların belgeleri kabul edilir.
5.5.3. Oynanan Ligi Belirten Belge
 Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde oynadığı ligi belirten ve adayların
(sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (en az federasyon Genel Sekreteri
imzalı) olmalıdır. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir. Amatör, bölgesel
ve altyapı liglerinde ise GSİM tarafından onaylı olması yeterlidir.
5.5.4. Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgesi
 Özerk spor federasyonları (okul sporları hariç) tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler,
ümitler, yıldızlar) yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (en az federasyon Genel
Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul
edilir.
 Türkiye Okul Sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler) kategorisi yarışmalarına (Yıldızlar,
Küçükler vb. dâhil değildir) katıldığını gösteren T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlükleri veya
Türkiye Okul Sporları Federasyonunca verilmiş belge. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim
tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
 Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk spor
federasyonu onaylı (en az federasyon Genel Sekreteri imzalı) üst yazı ile birlikte federasyondan alınan
onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği. Türkiye Okul sporları Şampiyonalarında Gençler (liseler)
kategorisi (Yıldızlar, Küçükler vb. dâhil değildir) yarışmalarına katılmalıdır. Belgenin aslı veya noter
ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
5.5.5.Futbol Branşından Başvuran Adaylar
 Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından alınacak belgeler: (a) liglerde oynandığına dair maç
hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge; (b) kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve
imzalı lisans dökümü.
12
 Okul takımları Türkiye Şampiyonası Gençler kategorisine katılmış adaylar için T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Gençlik ve spor İl Müdürlükleri veya Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından
onaylı ve imzalı belge. Belgenin aslı veya noter ya da verildiği birim tarafından onaylı fotokopisi
kabul edilir.

6. SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 SBF On-line başvuru sistemi (https://oys.inonu.edu.tr/sbf/) ile alınacak bilgiler Temel Yeterlilik
Testi (TYT) puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Spor Özgeçmiş Puanı sınav verileri olarak
kullanılacaktır. Adayların spor özgeçmişlerine ait puanlar özel yetenek puanı (OYP) olarak
değerlendirmeye alınacaktır. Fakültemiz için özel olarak hazırlanmış olan SBF Özel Yetenek Online
başvuru ve yetenek sınavı analiz programı ile tamamen bilgisayar ortamında değerlendirmeler
yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir.
 Adayların TYT, OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığı konusundaki
bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel bilgileri kendi beyanlarından
elde edilmektedir,
 Spor özgeçmiş puanları sınav kılavuzu içinde verilen spor dallarına göre puanlanmış tablolarda
verilmiştir. Adaylar yaptığı spor branşında tabloda karşılığı bulunan spor özgeçmiş puanını online
başvuru sistemi ile aday kendisi seçerek kaydetmektedir. Adayın beyanı ve gönderdiği spor özgeçmiş
belgesi sınav komisyonunca incelenmesi sonucunda, eğer beyanı doğru ise onaylandıktan sonra,
başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşir ve adayın Özel Yetenek Sınav Puanı
(OYSP) olarak kaydedilir.
 Her adayın bölüm tercih sıralaması yerleştirmelerde dikkate alınır. Yerleştirme puanı eşit olan
adayların sıralamasında TYT sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2020 Yüksek Öğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. Eğer ÖSYM
tarafından sonradan bu kılavuzda puan hesaplamasına ait formüllerde herhangi bir değişiklik yaptığı
takdirde yeni değişikler dikkate alınacaktır.
Tanımlamalar:
 ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Spor Bilimleri Fakültesinin yapmış olduğu sınavlarda, adayın
100 üzerinden aldığı ve eğer var ise adayların spor özgeçmiş beyanlarına göre ilgili oldukları spor
branşlarından aldığı ham puan.
 ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile (ÖSYM’nin
belirlediği) hesaplanması.
 OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim Başarı Puanı
 TYT-P (2020-TYT Puanı)
 YP (Yerleştirme Puanı) – ÖYSP (2020 -ÖYSP Puanı) formül ile hesaplanması.
ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması:
 Hesaplamalarda, Spor Özgeçmiş puanlarının, ortalama değer, standart sapma ve ÖYSP Standart
Puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
bulunduktan sonra, her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. (Bu formüller 2020 YKS
kılavuzundan alınmıştır).
13
 Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı
alınacaktır.
 ÖSYP Standart Puan (ÖYSP-SP)
 Ağırlık Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)
 2020- TYT Puanı (TYT-P)
 Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı (OBP) Puanı ve 2020 TYT Puanının en yükseği
kullanılacaktır.
Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:
 Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
 Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP), aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
 Adaylar aynı alandan (Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için);
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP)
 Aday Diğer alanlardan (Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için);
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)
 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP
puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday
sınavı kazanmış olacaktır.
 Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan “Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümüne” başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına
sahip olmaları gerekmektedir.
 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020
yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına
başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-
YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
14

7.ENGELLİ ADAYLARIN SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI

 Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), sperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)
puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla
sınava başvuru yapabilir.
 Engelli Adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm
tercihinde bulunabilirler.
 2013 yılı sonrası Ulusal ve Uluslararası düzeyde Büyükler ve Gençler yarışmalarında sportif başarı
kazandığına dair belge sunmayan adaylar sınava başvuru yapamazlar.
 Uluslararası Turnuvalarda ve Balkan Şampiyonalarında en az 5 ülkenin katılımı zorunludur.
 İbraz edilecek bütün belgeler Engelliler ile ilgili Spor Federasyonlarından veya T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı birimleri tarafından alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti olmak
zorundadır.
7.1.Engeli Adaylar İçin Önem Arz Eden Açıklamalar
 Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-mental retardasyon ile “yaygın
gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları-OSP, Asperger Sendromu, RETT Sendromu,
dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), engel
durumlarını, son bir yıl içerisinde aldıkları “resmi onaylı engelli sağlık kurulu raporu” ile
ULUSLARARASI BAŞARILAR Özel Yetenek
Puanı (OYP)
Paralimpik / Deaflympics / Dünya/Avrupa Şampiyonasında 1.olmak 100
Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 2.olmak 90
Paralimpik / Deaflympics /Dünya/Avrupa Şampiyonasında 3.olmak 80
Balkan Şampiyonasında 1.olmak 70
Balkan Şampiyonasında 2.olmak 60
Balkan Şampiyonasında 3.olmak 50
Uluslararası Turnuvalarda 1.olmak 40
Uluslararası Turnuvalarda 2.olmak 30
Uluslararası Turnuvalarda 3.olmak 20
ULUSAL BAŞARILAR Özel Yetenek
Puanı (OYP)
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 1.olmak 50
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 2.olmak 40
Türkiye Büyükler ve Gençler Şampiyonasında 3.olmak 30
15
belgelemeleri ve ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzeri olması kaydıyla Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuru yapabileceklerdir
 Adaylar, internet üzerinden başvuruda (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan
sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından
imzalanacak olan başvuru formu) bulunacaklar, ancak ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında başvuru
için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını şahsen veya posta/kargo yoluyla kayıt merkezine teslim
edilmesi gerekir.
 Adaylar, sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK),
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, engelliler ile ilgili spor federasyonunca onaylanmış,
ulusal ve uluslararası başarı düzeyini gösteren belge ile birlikte engelli sağlık kurulu raporunu
getirmeleri zorunludur. Sınav için belirlenmiş süreler içinde resmi olarak belgelerini ibraz etmeyen
adayların sportif başarıları dikkate alınmaz, puanlanmaz ve başvurusu kabul edilmez.
 Başvuruları kabul edilen adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS kılavuzlarında
yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak değerlendirme esaslarına göre sınav
komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 Engeli Aday Yerleştirme Puanı (Engelli YP), Sporcu Özgeçmişinden aldığı puan olacaktır.
 Engelli adayların TYT puanı 100 ve üzeri olması kaydıyla, adaylar arasında eşit puanların
olması durumunda, Sınav komisyonu tarafından spor yapma yılı daha fazla olan adaya kayıt
önceliği verilir. Spor yapma yılına göre eşitlik bozulmadığı takdirde TYT puanı en yüksek olan
adaya kayıt önceliği verilir.
 Tüm adaylar, tercih sıralarını kendileri belirleyerek Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve/veya
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünü tercih edebileceklerdir. Adayların başvuruları bu
tercih sırasına göre değerlendirilecektir. Kesin kayıtlar 31 Ağustos -3 Eylül 2020 arasında yapılacaktır.

8.SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve İTİRAZLAR

 Adayların TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş puanları sınav başvuruları ve evrak kayıt işlemleri bittikten
sonra adayların sınav başvurusuna ait genel tüm puanları 18 Ağustos 2020 tarihinde Spor Bilimleri
Fakültesi web sayfasında (http://sb.inonu.edu.tr/) ilan edilecektir.
 Adaylar, 18 Ağustos 2020 açıklanacak olan TYT, OBP ve Spor Özgeçmiş puanlarını takip ederek,
kendi puanlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu tespit ettikleri takdirde, bir dilekçe veya online
başvuru sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna müracaat ederek, yanlışlık var ise
düzeltilmesini isteyebilirler. Bu amaçla 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 17:00’a kadar eğer var ise
itirazları kabul eder. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir. Sınav
sonuçlarının ilanından sonra, adayların spor özgeçmiş puanlarına yapacakları itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
 Sınav sonuçları; 24 Ağustos 2020 Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre Asil ve Yedek
listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak
açıklanacaktır.
 Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Fakültemiz Dekanlık Makamına faks veya email mesaj ile bir dilekçe ve T.C. Halk Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi TR62 0001 2009
5580 0006 0000 16 nolu İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 200 TL
yatırıldığına dair “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav İtirazı” ibareli dekontla birlikte
başvuru yapabilir.
16

9. KESİN KAYIT TARİHLERİ

Adayların tercih sırasına göre “Yerleştirme Puanlarına” her bölüm için en yüksekten en düşüğe göre
sıralanır. Bölüm kontenjan sayısına göre “asil” ve “yedek” listeler oluşturulur.
İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığı Kesin kayıt tarihleri arasında aşağıdaki bölüm
yerleştirmeleri yapılacaktır. Aynı süreç engelli kontenjanı için başvuran adaylar içinde geçerlidir.
Asil ve yedek adaylar mazeretlerini bildiren dilekçe ve “noter onaylı Vekâlet” ile de ikinci şahıs
tarafından da kayıt işlemini gerçekleştirebilir.
Kesin Kayıt Tarihi Bölümlerin Asil ve Yedek Aday Kayıt Süreci
27 Ağustos 2020 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü asil kazanan öğrencilerin
kesin kayıt günü
28 Ağustos 2020 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü boş kalan kontenjanlar için
yedek öğrencilerin kesin kayıt günü
31 Ağustos 2020 Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü asil kazanan öğrencilerin
kesin kayıt günü
1 Eylül 2020 Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü boş kalan kontenjanlar için
yedek öğrencilerin kesin kayıt günü
2 Eylül 2020 Antrenörlük Eğitimi Bölümü asil kazanan öğrencilerin kesin kayıt günü
3 Eylül 2020 Antrenörlük Eğitimi Bölümü boş kalan kontenjanlar için yedek
öğrencilerin kesin kayıt günü

 

Malatya besyo hazırlık kursu-malatya besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.