Elazığ Besyo Klavuzu

Elazığ Besyo Klavuzu

Elazığ Besyo Klavuzu 2020 İÇİN TIKLAYINIZ..

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 28 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat
Üniversitesi SBF WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.
• ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. 2019 yılı veya 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Testi
(TYT) Spor Lisesi çıkışlı, Milli sporcular ve diğer bölüm öğrencileri için en az 150.00 puan
alınmış olması gerekir. Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuracak diğer adayların Temel
Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuracak
diğer adayların ise Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının ise en az 160.00 puan olması
gerekir.
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru
yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip
olmaları gerekmektedir. Bu sınav ÖSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak
hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava
yansıtılacaktır (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ÖSYM tarafından
başvurular sonrası herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde ÖSYM’nin
direktifleri dikkate alınır).
5. YKS sınavı TYT puanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra başvuru yapan “Spor Lisesi
çıkışlı, Milli sporcular ve diğer bölüm öğrencileri için en az 150.00 puan, Antrenörlük
Eğitimi bölümüne başvuran diğer adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az
200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuran diğer adayların ise Temel Yetenek Testi
(TYT) puanlarının en az 160.00 puan olması şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve
değerlendirme yapıldıktan sonra sisteme dâhil edilecektir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayların “TYT’de ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde
yer almış olmaları” şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve adayların TYT puanları
sınav programımız ile ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını
taşıyıp taşımadıkları değerlendirildikten sonra sisteme dâhil edilecektir.
6. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
7. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve
teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel
teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık
12
problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan
işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü
bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir).
8. Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger
sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan
yaygın gelişimsel bozukluklar)] 2020 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olanlar,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru
yapabilirler. Engelli adaylar kılavuzda belirtilen formül kullanılmadan kendi aralarında
yapılacak ayrı bir değerlendirme sınavı sonunda belirlenecektir. Bununla birlikte özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki başarı sırası şartı engelli
adaylar için de uygulanacak olup engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan
öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en
düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sporcu lisansına sahip
engelli adaylar, lisanslı spor yaptıkları yıllara göre (belgelemek şartıyla) komisyon
tarafından değerlendirilecektir. Engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili
tercihlerini belirlerken başarılı olabilmeleri için, engel durumlarını dikkate almaları
yararlarına olacaktır. Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken
üniversitelerin engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi
almaları yararlarına olacaktır.
9. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
10. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim
başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin
kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya
Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara
bu kural uygulanmayacaktır.
• İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra,
bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday
tarafından imzalanacak olan başvuru formu),
2. Lise diploması fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. 2019-2020 yılına ait YKS sonuç belgesi fotokopisi,
6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu
Okul Müdürlüğü tarafından onaylı),
7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,
8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif
faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü
(SGM) tarafından onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu
Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web (http://sbf.firat.edu.tr/) sayfamızdan “2020 SBF
Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. adana son dakika dedi ki:

    adana’da son dakika haberleri için sayfamıza bakabilirsiniz

  2. sahabet dedi ki:

    Sahabet Giriş

  3. akıllı kilit dedi ki:

    perfect web site please visit