2020 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yetenek Sınavı Kılavuzu

2020 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yetenek Sınavı Kılavuzu

2020 manisa celal bayar üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

GENEL HÜKÜMLER

1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel
Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır.
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki bölümlere öğrenci alınacaktır:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Spor Yöneticiliği,
Rekreasyon,
Antrenörlük Eğitimi.
Yukarıdaki her bir bölüm “Eğitim Programları” olarak adlandırılacaktır. Öğrenci seçme işlemleri
aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:
1.1. Başvurular Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinin resmi web sitesi olan
http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Detaylar resmi web sitesinde duyurulacaktır.
1.2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına başvuracak
adayların; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı
TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi, Spor
Yöneticiliği ve Rekreasyon Programları için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT ham puan
türünden en az 180 (yüz seksen) almış olmak.
1.3. 2019 dönüştürülmüş nihai sınav puanının Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon
programları için 180 ve üzerinde puan almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için TYT
sıralamasında ilk 800.000 içerisine girmiş olmak (2020 Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) Kılavuzu,
Madde 2.2.’ye istinaden “2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin
hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir
ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili
yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına
yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye
başvuru yapmaları zorunludur.”).
1.4. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek
Lisesinin Beden Eğitimi veya Spor alanlarından mezun olan adaylardan ve milli sporculardan; Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT
sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği
ve Rekreasyon Programları için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT ham puan türünden en
az 150 (yüz elli) puan almış olmak.
1.5. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek
Lisesinin Beden Eğitimi veya Spor alanlarından mezun olan adaylardan ve milli sporculardan, mezun
oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların Özel Yetenek Kılavuzunun Madde
1.3’teki kriteri en az 150-TYT ham puan olarak sağlamış olmak.
1.6. Görme* ve İşitme engelli adayların** son bir yıl içerisinde aldıkları engelli raporunu teslim
etmeleri kaydıyla; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı TYT puan sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almış olmak,
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Programları için 2020 Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı TYT puanından en az 100 (yüz) puan almış olmak.
Engelli aday statüsünde sınava başvuran adaylar; ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan
kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.
2
* Görme Engelli kabul derecelendirmeleri:
(B2-B3 görme düzeyi olan)
** İşitme Engelli kabul derecelendirmeleri:
0-25 dB arası ( normal işitme sınırları)
26-40 dB arası ( çok hafif derecede işitme kaybı)
41-55 dB arası ( hafif derecede işitme kaybı)
1.7. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
1.7.1.ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
1.7.2.Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
1.7.3.2019/2020-TYT Ham Puanı (TYT-P)
1.8. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da barajı geçen her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)=10 X + 50
Bu durumda adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’dur.
1.9. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
NOT: Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden
düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen uygulanacaktır.
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar
YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar
aday sınavı kazanmış olacaktır.
Adayların 2020-YKS’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru
yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’nci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
ÖSYM kılavuzu-2020, Madde 2.2.’ye istinaden “2019-TYT Ham puanı 200 ve üzeri olan adaylardan
2020 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “ Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına
göre öğrenci alacak Yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
3
2. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih
edilir, yine eşitlik söz konusu ise TYT ham puan türü en yüksek puana sahip olan aday tercih edilir.
3. Görme* ve İşitme engelli adaylar** Antrenörlük Eğitini Bölümü’nde belirtilen kontenjanlar dışında diğer
bölümlere başvuramazlar.
4. Görme* ve İşitme Engelli adaylar**, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek
(yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.
5. Her kontenjan grubu için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara ilişkin listeler,
Fakülte Dekanlığının onayından sonra MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin resmi web sitesinden ilan
edilir.
6. Sınav Komisyonları; Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları arasından, Bölüm Başkanlarının teklifi
ile Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulur.
7. İtirazlar
 Sınav parkuru ile ilgili itirazlar varsa aday itirazını ilgili sınavının bitimini takiben 24 saat içerisinde
yapmalıdır.
 Sınavların bitiminde önce kontrol listesi ilan edilir. Adayların Özel Yetenek Sınav Puanlarına ilişkin
itirazları, ilgili sınavın kontrol listesinin ilanını takip eden ilk iş gününde mesai bitimine kadar yapılır.
 Gerekli incelemeler yapıldıktan ve varsa itirazlar değerlendirildikten sonra kesin sonuç listeleri ilan
edilir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde itiraz
edebilirler, bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 Resmi Web sitemizden yayınlanan sınav sonuçlarına ilişkin sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin
sonuçların açıklanmasında Fakülte Dekanlığının onayladığı sonuçlar esas alınacaktır.
 İtiraz eden adayların sınav sonuçlarının incelenmesi için yazılı müracaatları ile 200 TL ücret yatırmaları
gerekmektedir. Bu ücret; üniversitemizin TR48 0001 0001 8840 1982 9250 01 numaralı hesabına
yatırılacaktır. Adayın itirazının kabulü halinde yatırılan ücret iade edilmektedir. Kabul edilen itirazlarda
itiraz bedelinin geri iadesi için 1 ay içerisinde Fakülte Dekanlığımıza adayların başvuru yapması
gerekmektedir.
8. Tüm adaylar ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır.
9. Yukarıda belirtilen hükümlerin haricinde bölümlerin kendi özel kılavuzunda belirtilen özel sınav
hükümleri uygulanacaktır.
10. Ön kayıt yaptıran adaylar http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinde Özel Yetenek Sınavı bölümünde bulunan bu
kılavuzdaki tüm hükümleri ve Sınav Yürütme Kurulunun aldığı/alacağı tüm kararları kabul etmiş
sayılırlar.
11. Bu kitapçıkta yazan ya da yazmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla ilgili her türlü değişiklik yapma,
karar alma, kurallarda değişiklik ya da düzeltme yapma yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna aittir. Kitapçıkta
yer almayan konularla ilgili karar alma ve uygulamalar Sınav Yürütme Kurulunun yetkisi altındadır.
12. Sonuçların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve kayıtlarla ilgili tüm yetki ve sorumluluk
Sınav Yürütme Kurulunun kararlarına göre belirlenir ve MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin resmi web
sitesinden ilan edilir.
13. Kontenjanların dolmaması ve/veya aktarılması ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna
aittir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu kılavuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bu kılavuzu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yürütür.
4

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Özel Yetenek Sınavı ön kayıt işlemleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Özel Yetenek Sınavı resmi web sitesi
olan http://sbfsinav.mcbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
1. TYT sınav sonuç belgesi,
2. Alan/Bölüm/Kol yazılı olan Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2020 yılında mezun olacak
adaylar için Alan/Bölüm/Kol yazılı öğrenim belgesi),
3. 1 adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve son 6 ay içerisinde
çekilmiş),
4. Resmi bir sağlık kurumundan alınacak olan ve “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına
girmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı sağlık raporu,
5. Görme* ve İşitme engelli adaylar** için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporu (Devlet veya
Üniversite hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)
6. Milli Sporcular için ilgili Millilik Belgesi (Resmi Onaylı; Kaşe ve imzalı).
7. Görme* ve İşitme engelli** Milli sporcuların; Sınava gelirken yanlarında, Türkiye Görme Engelliler
Spor Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini
gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri getirmeleri ön kayıtta
teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav sırasında resmi olarak belgelenemeyen milli sporculuk durumu ya da
sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.
8. Sporcu özgeçmişi (Antrenörlük Eğitimi Bölümü; Futbol, Karate-Do, Taekwondo branşlarında
başvuran adaylar için)
NOT: Kayıt için gerekli olan evraklar MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen
tarihlerde adaylar tarafından online başvuru şekli ile sisteme yüklenecektir (http://sbfsinav.mcbu.edu.tr/).
Başvuru şekli ve sistem ile ilgili detaylar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının resmi web sitesi olan
http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ KARTI

Fotoğraflı sınav giriş kartı online kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Sınav Komisyonu onayı
verildikten sonra aday tarafından bastırılır. Adaylar sınava girerken sınav giriş kartı ile diğer bir resmi kimlik
belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve istenildiğinde
göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu
kart üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun
tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.

SINAV KIYAFETİ

Sınavlara spor kıyafeti ve spor ayakkabı ile girilmesi gerekmektedir. Sınav kıyafeti genel olarak;
eşofman, şort, tayt, atlet, t-shirt olup, Cimnastik sınavlarında cimnastik mayosu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Karate- Do branşı sınavında Karate-Gi, Taekwondo branşı sınavında taekwondo elbisesi (dobok), Yüzme
branşı sınavında erkeklerin slip mayo, kadınların yüzücü mayosu giymeleri ve bone takmaları zorunludur.
5

MİLLİ SPORCULAR

Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 10 yıl içinde aşağıdaki
müsabaka ve yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden almış
oldukları belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar, milli sporcu oldukları müsabakaların yer, tarih
ve organizasyon türünü belirten resmi belge ile ön kayıt bürosuna müracaat edeceklerdir.
Milli sporcular kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan genel kontenjana eklenir.
Milli sporcular kendi aralarında sıralanırlar. Milli sporcu adayları aynı zamanda diğer adaylarla birlikte
başarı toplam puanına göre de sıralanırlar. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavlarında milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili
federasyonlardan milli sporcular olarak katıldıkları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten
resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından 100 (Yüz) tam puan almış
kabul edilirler. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.
12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik
hükümlerine göre alınacaktır. Buna göre;
Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre
(A), (B) veya (C) sınıfı “milli sporcu” belgesi almaya hak kazanır.
(A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
1. Olimpiyat, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları,
2. Büyükler Kategorisindeki Dünya Şampiyonaları Finalleri,
3. Büyükler Kategorisindeki Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa
Kupaları Finalleri,
(B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
1. Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
2. Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki Grup Eleme Müsabakaları,
3. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları
Finalleri,
4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar Kategorisindeki
Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
5. Üniversite Oyunları,
6. Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
7. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
8. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
9. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya Askeri Oyunları ile Avrupa ve
Dünya Şampiyonaları,
10.Olimpik Branşlarda Uluslararası Federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az
17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer Uluslararası Yarışma veya
Turnuvalar,
C sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen
yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.
6

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Bölüm Online Kayıt Sınav
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği 28 Temmuz-12 Ağustos 2020 17-27 Ağustos 2020
Antrenörlük Eğitimi

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi;
 Mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi aslı ya da diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
 2020 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmış ve öğrenim gördükleri
alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belgenin aslı
 TYT sınav sonuç belgesi,
 Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (2000 doğumlular ve öncesi doğumlular askerlik belgesi beyan
etmeleri gerekmektedir)
 Resmi bir sağlık kurumundan “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur”
ibaresi yazılı HEYET RAPORU,
 Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden alınmış Görme ve İşitme engelli (kılavuzda belirtilen
düzeylerde) adaylar için engel durumlarını belgeleyen HEYET RAPORU,
 Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı kayıt anında gösterilecektir),
 İkametgâh Belgesi,
 Yeni çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar renkli, kadın öğrenciler
için; kıyafet yönetmeliğine uygun, tüm yüz hatları belirgin, erkek öğrenciler için; sakalsız, kravatlı,
numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacaktır),
 Özel Yetenek sınavlarını kazanarak, bölümlerde okumaya hak kazanmış tüm öğrenciler için “İsteğe Bağlı
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” açılmıştır. Bu sınıflarda okumak isteyen öğrenciler kesin kayıt esnasında
tercihlerini bildirmeleri gerekmektedir.
NOT: Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN veya NOTER ONAYLI VEKÂLET ile yapılacak ve eksik evrakla
kayıt kabul edilmeyecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden
(http://sporbf.cbu.edu.tr/ ) duyurulacaktır.
NOT:
1. Asil ve Yedek adayların kayıt işlemleri ilan edildiği şekli ile gerçekleştirilecektir.
2. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan kurumundan “Spor Bilimleri
Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU için 1 (Bir)
hafta ek süre verilir.
7
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, REKREASYON
VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüz; 1959-1970 yılları arasında Silahlı Kuvvetlerimize
bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, 1970-1974 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı
olarak milli takım kamplarımıza Eğitim Merkezi, 1974-1982 yılları arasında Manisa Gençlik ve Spor
Akademisi olarak hizmet vermiştir.
1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü olarak bağlanmıştır. 1992 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu’na Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü adıyla bağlanmıştır. Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü, 1 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Spor Bilimleri Fakültesi’ne
dönüşüm kararıyla birlikte, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan öğrenciler; Anaokullarında, İlköğretim Birinci ve
İkinci Kademe’de, Orta Dereceli okullarda, Özel Eğitim merkezlerinde Beden Eğitimi Öğretmenliği
yapmaktadırlar. Ayrıca, Akademisyen olarak üniversitelerde öğretim elemanı, Spor Kulüplerinde Antrenörlük,
Turizm sektörünün değişik alanlarında Animatör veya Spor Uzmanı olarak görevler de almaktadırlar.
REKREASYON BÖLÜMÜ TANITIMI
Rekreasyon Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle öğrenci
almaktadır. Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve
rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler
gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak
psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı,
monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı
sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.
Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek çalışma alnını
geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Bölüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler seçtiği bilim dalına
ilişkin olarak Uzman statüsü kazanacaktır (örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya “Rekreasyon
ve Fitness Yönetimi uzmanı” gibi). Mezuniyet aşamasında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişkin
sertifikalandırılmaları bölümün öncelikli amaçlarındandır. Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine
ilişkin kanıt oluşturan sertifika programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB,
Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir.
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;
 Turizm alanında;
o Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
o Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
o Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb),
o Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı,
o Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
 İş Sektörlerinde (sanayi),
 Yerel yönetimlerde (belediyeler),
 Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve
 Üniversitelerde istihdam edilebilirler.
Bu çerçevede programdan mezun olacak öğrencilere şu niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir;
 Değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların serbest zaman ve rekreasyon ihtiyaçlarını
karşılayabileceği etkinlikleri sunabilen,
 Örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma aktif katılım fırsatları yaratacak organizasyonlara karar
veren, planlayan, uygulayan ve sonuçlandırabilen,
 Farklı bireysel ve toplumsal özellikler taşıyan insan gruplarını rekreasyonel ihtiyaçları çerçevesinde
8
fiziksel rekreasyon ve spora yönlendirerek toplumun genel sağlık gelişimine katkısağlayabilen,
 Alternatif etkinlik alanları ile ilgili bilgi ve beceri birikimi kazanarak rekreasyonel turizminde liderlik
yapabilen,
 Spor bilimlerinin çoklu disiplin yapısı içerinde sosyal bilimlerin araştırma metodolojisini kavrayan,
bilimsel sorgulamalar yaparak yerinde uygulayan ve bulguları yorumlayıp çalışma alanlarına ışık
tutabilen,
 Atatürk ilke ve inkılapları ışığında insanların demokratik hak ve özgürlüklerine saygılı ve doğal
çevreyi koruyan rekreasyon uzmanlarının topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI
Spor Yöneticiliği Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında açılmıştır. Bu yıllardan itibaren kesintisiz olarak
öğrenci alımını sürdüren bölüm her geçen yıl kalitesini ve öğrenci niteliğini arttırmaya devam etmektedir.
Günümüzde, spor yapmış ve sporun sorunlarını yakından bilen, yetişmiş insanlara büyük gereksinim
duyulduğu bir gerçektir. Ülkemizin sporla ilgili değişik birim ve kademelerinde yöneticilik eğitim-öğretimi
görmüş olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verebileceklerdir.
1. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm merkez ve taşra teşkilatlarındaki öğrenim ve uzmanlık
alanlarına uygun hizmet birimlerinde,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra teşkilatlarında yönetici olarak,
3. Amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısı içinde farklı düzeylerde yönetici olarak,
4. Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları
düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere,
5. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda
yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
6. 500’den fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili
kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve
uygulamalarında görev alabileceklerdir.
YÖK’ün 25.02.2011 tarih ve 01/1584 sayılı yazısına göre mezunlarımız “Spor Yöneticisi” unvanını
kullanacaklardır.
BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI
2020-2021 Öğretim yılında üç bölüme alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Erkek Kadın Alt Toplam Genel Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü
20 11 31 normal sıralama
37
4 2 6 milli sporcu
Rekreasyon Bölümü
20 10 30 normal sıralama
36
4 2 6 milli sporcu
Spor Yöneticiliği Bölümü
24 14 38 normal sıralama
46
4 4 8 milli sporcu
NOT: Milli sporcu kontenjanının dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılır.
Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde kontenjan dolmaması halinde kadın ve erkek aday kontenjanları
arasında aktarım yapılır.
Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığının 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu/ Spor Bilimleri Fakültelerine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli
sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise
9
olimpik olmayan spor branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.
Görme ve İşitme engelli öğrenci kontenjanı
BÖLÜMLER Erkek Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2 1
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 5 2
Spor Yöneticiliği Bölümü 2 2
Rekreasyon Bölümü 2 2
*Sınava yalnızca Görme ve İşitme engelli adaylar (kılavuzda belirtilen düzeylerde) başvuru yapabilir. Diğer
engel grubunda olan adayların başvuruları kabul edilmez.

BÖLÜMLERİN ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV HÜKÜMLERİ

1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde tüm sınav genel hükümleri uygulanır.
2. Sınava girecek olan adaylar Uygulamalı Yetenek Sınavlarından en az 45 Puan almak
zorundadırlar. (Kontenjanların dolmaması halinde bu baraj puanını değiştirme hakkı Sınav
Yürütme Komisyonuna aittir.) 45 puan barajının altında kalan adayların sınav sonuçları
değerlendirmeye alınmazlar. Milli sporcular için de bu kural geçerlidir.
3. Sınava katılan adaylar Genel Yetenek Parkurundan elde ettikleri derecelere göre Beden Eğitimi
ve Spor, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri kendi içerisinde olmak üzere en iyi
dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Bu sıralamalar içerisinde erkek adaylar için 90 sn,
Kadın adaylar için ise 100 sn barajının üzerinde yer alan adaylar sınavdan elenmiş sayılırlar ve
bu adayların Yerleştirme Puanları hesaplanmaz.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirme Tablosu
Açıklama Puan
Genel Yetenek Parkuru 75
60 Metre Koşu 25
GENEL TOPLAM 100
NOT: Bu parkurlarda elde edilen ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ile yerleştirme puanının hesaplanması
genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.
10

UYGULAMALI YETENEK SINAVI

1. GENEL YETENEK PARKURU (75 PUAN)
Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş
fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki
süresi kaydedilir. Beş istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan erkek adaylar için 90sn, kadın
adaylar için ise 100sn barajının üzerinde yer alan adayların dereceleri hesaplanmaya alınmayıp,
adaylar elenmiş sayılırlar.

GENEL UYARILAR:

 Hakem uyarılarını dikkate almayarak, parkuru tamamlayan aday “TERK” olarak kaydedilir.
 Genel Yetenek Parkuru sınavında;
 İstasyon atlayan adayın,
 Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan adayın,
 Bitişte ve başlangıçta adaydan kaynaklanan hatadan dolayı fotoselden geçmeyen
ve/veya zamanı durduramayan adayın denemesi geçersiz sayılacaktır.
 Aday sınavın herhangi bir aşamasında ahlaki değere aykırı ve siyasi içerikli
davranışlarda bulunursa diskalifiye edilir.
 Başka bir adaya veya sınav görevlisine avantaj veya dezavantaj olacak şekilde fiziki
veya sözlü müdahale eden aday diskalifiye edilir.
 Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav
Komisyonuna aittir.

GİRİŞ:

Aday giriş fotoselinden geçerek ilk istasyon ile sınavını başlatır. Fotosel girişi ile ilk istasyon
arası mesafe 2 m.’dir. Fotoseli hatalı kullanan aday sınavını başlatmış olur.
1. İSTASYON: ENGEL GEÇİŞ
Aday bu istasyonda birer metre ara ile dizili 3 engelde sırasıyla; ilk engelin üstünden, ikinci
engelin altından, üçüncü engelin üstünden geçiş yaparak istasyonu tamamlar. (Engel üzerinden
geçişlerde her iki ayağın yerden kesilmesi zorunlu olup, (çift ayak ile sıçrama) engel atlamada ve
kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Engel geçişleri sırasında engeli
düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak zorundadır. Bu durumda aday kaldığı
engelden itibaren sınavına devam eder.
Engel Yükseklikleri;
1. ve 3. Engel yüksekliği: Erkek: 70cm, Kadın: 60cm
2. Engel yüksekliği : Erkek: 90cm, Kadın: 80cm

2. İSTASYON: FUTBOL

Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 dikme arasından (dikmeler arası mesafe
1m’dir.) top sürerek pas çizgisine gelir. Adaylar hiçbir dikmeyi atlayamazlar, slalomların
11
tamamlanmaması veya atlanması durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı
yerden” tekrar eder. Duvardan erkekler 5m, kadınlar 4m mesafesindeki pas çizgisinin gerisinden ve
destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen alana (platform) ayakla başarılı 4 pas yapması gerekir. Her
pas, topun atıldığı bölgede bulunan 90cm. yüksekliğinde 1,6m. genişliğindeki platforma ayak ile
yapılmak zorundadır. Hedef dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas
durumlarında aday ayak ile topu taşıyıp kaldığı yerden itibaren sınavına devam eder.

3. İSTASYON: BASKETBOL

Aday topu çemberi tam karşıdan görecek ve çemberden 6 m uzaklıkta bir noktadan ve yerden
alacaktır. İhtiyacı kadar top süren (dripling) aday nizami bir turnike atacaktır. Nizami bir turnikenin
ardından, bir(1) tane de pota dibi atışı atacak aday iki(2) atışın da başarılı olması durumunda istasyonu
tamamlamış olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken noktalar:
 Nizami bir turnike atılmadan (atış sayı olsa dahi) pota altı atış(lara) geçilmeyecektir.
 Tek adımla, fazla adımla (3-4 vb.) ve/veya top sürme (dripling) yapmadan atılan turnikeler
ihlal (nizami olmayan turnike) sayılacaktır. Bu durumda adayın tekrar başlangıç noktasına
dönerek nizami turnike atması gerekecektir.
 Nizami atılan turnike sayı olmadığı durumda, iki(2) pota altı atışla istasyon tamamlanır.
 İstasyon görevlisi tüm atışları ‘sıfır, bir, iki’ diyerek sayacak ve bu sayede aday atışlarının
başarılı ve geçerli olup olmadığını takip edecektir.
 Gerek turnike ve gerek ise pota dibi atış(lar) istenilen taraftan yapılabilir.
 Olası ihtiyaç halinde kullanmak üzere bir (1) yedek top pota altında bulunacaktır.
 Aday her atışın ribaundunu kendisi alacaktır. Sayı olan son atıştan sonra ise diğer istasyona
geçecektir.

4. İSTASYON: VOLEYBOL

Aday kasada bulunan topu alır, duvara 2m. uzaklıkta ve 40 cm yükseklikteki engeli aşmayacak
şekilde pozisyonunu alır. Elindeki topu havaya atar, yerden yüksekliği kadınlar için 2.24mt, erkekler
için 2.43mt ve eni 150cm, boyu 80cm duvarda alt ve yan sınırları çizilmiş alanda kesintisiz şekilde,
önce 3 adet parmak pas; ardından 3 adet manşet pas yapar. Parmak pas veya manşet pas esnasında
herhangi bir kesinti meydana geldiğinde, aday mevcut topu ya da yedek topu alarak havaya veya
duvara atar ve kaldığı yerden parmak pas veya manşet pas yapmaya devam eder. Aday her iki topu
kullandığı halde parkuru tamamlayamamışsa toplardan birisini alır ve parkura kaldığı yerden devam
eder. Sesli olarak 3 adet parmak ve 3 adet manşet pasın parkur görevlisi tarafından doğru şekilde
yapıldığının teyit edilmesinden sonra parkurun voleybol bölümünü tamamlamış olur.

5. İSTASYON: HENTBOL

Duvara 6m uzaktan, kasanın (ya da belirlenen materyalin) arkasından çizgiyi geçmeden 4 defa
atış yapılır. 6m çizgisi üstünde uzunluğuna duran kasanın içinde 1 adet sınav topu bulunur. Kasanın
merkezinden 2m uzağında 2 adet yedek top bulunur. Aday kasanın içinden topu alarak, duvarda yere
paralel çizilmiş ve yerden 1,5 m yüksekliğindeki 1.çizgi ile yerden 3,5 m yüksekliğindeki 2. iki çizgi
arasındaki mesafeye isabet edecek şekilde 4 defa paslaşır. Dördüncü pastan sonra topu tekrar
kasanın içine koyarak testi bitirir. Topu tutamaz ve elinden düşürür ise aynı topu alarak devam

 

Manisa celal bayar hazırlık kursu-manisa besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.