Kültür ve Turizm Bakanlığı KÜTÜPHANECİ Alım İlanı Yayımlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı KÜTÜPHANECİ Alım İlanı Yayımlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

110 SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANECİ ALIM İLANI

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 saseneı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 saseneı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe eklenilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere seksiyonü, puan türü, yeri ve sayısı belirti edilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü imtihan ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 saseneı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon amacıyla belirti edilen özel şartlar aranır:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirti edilen süreler prosedüriş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anameşru düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 •  Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

 • Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının rastgele birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen vatan dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) doğrulusunda 2022 senesinde oluşturulan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu amacıyla KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarıya puan alabilmek kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alıncak sözleşmeli personel sayısınin üç katı aday sözlü imtihana girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.
 • Adayların, son müracaat tarihi itibarıyla, ilanda belirti edilen öğrenim ve seksiyon mezunu olmaları gerekmektedir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), AmAsya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 • Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alıncaktır.
 • Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması ya da Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.
 • Aranan şartlardan rastgele birini taşımadığı teşhis edilen adayların müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adaylar yalnızca bir il amacıyla müracaatte bulunabilecek olup, tercih ettiği il amacıyla yapılacak sıralamaya katılacağından, aniden çok il amacıyla oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar alıma dair verileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü olarak yapılacak olan imtihana girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına dair mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe idealluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel beceri ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik ilerlemelere açıklığı, (10 puan)

Konularında; Adaylar, imtihan komisyonu doğrulusunda (a) bendi amacıyla elli puan, başka bentlerde yazılı özelliklerin her biri amacıyla onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü imtihanda aldıkları puanı giriş imtihanı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü imtihanda başarılı sasenemak amacıyla komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü imtihanı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle teşhis edilen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü imtihanında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar amacıyla müktesep hak teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR

 • Atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili 7315 saseneı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv incelemesi yapılacaktır. (Söz hususu arşiv incelemesinın olumlu gelmesi halinda ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
 • Başvuru ve atama prosedürleri esnasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda teşhis edilen ya da rastgele bir şekilde gerçeği sakladığı teşhis edilen adaylar bütün haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinda atamaları yapılmaz. Bu halin atamadan sonra meydana çıkması halinda ise atama prosedürleri iptal edilir ve ilgililer ile ilgili meşru prosedür yapılır. İdare doğrulusunda kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel meşru faizi ile beraber tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
 • Kamu görevinden rastgele bir sebepten ötürü ihraç edilenlerden müracaat alınmayacaklardır.
 • Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/ya da ilçelere yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü imtihan tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 • Sözlü imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, müracaatların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
 • Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısınin tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
 • Yapılan sözlü imtihan neticesinde atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde müracaat yapmadığı ya da aranan şartları taşımadığı teşhis edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
 • Başvuruda istenilen verileri eksik ve zamanı içerisinde teslim etmeyen ile nitelikleri ideal olmayan adayların müracaatları ile ilgili prosedür yapılmayacaktır.

YAZAR BİLGİSİ