POMEM DERS İÇERİKLERİ NELERDİR?

POMEM DERS İÇERİKLERİ NELERDİR?

POMEM Ders lçerikleri Nelerdir?

Adli Mevzuat ve Suç Soruşturmaları Bilgisi
Adli Mevzuat Bilgisi dersinde, Emniyet Teşkilatına yönetici yetiştiren Polis Amirleri Eğitimi Merkezindeki
öğrencilere hukukun tanımı, kaynaklar, hukukla ilgili ön bilgiler vermek, meslekleri ile ilgili adli konularda
genel blgiler sunmak, savci ile kolluk arasindaki ilişkileri, şüpheli, magdur, müdafi konumundaki kişilerin
hakları ve yargilama hukuku hakkında genel bilgiler vermek, kollun adli faaliyetleri ile ilgili genel bilgiler
vermek, temel bazi kanunlarla tanıştırmak, suç kavraminın maddi ve manevi unsurlari, ceza hukuku ile ilgili
genel ilkeler, polisin en fazla karşılaştiği suç tiplerinin neler olduğu, bunlain kapsami ve sinirları ile ilgili genel
bilgiler sunmak, görsel yayınlar ve kayıtlara geçmiş uygulamalar ile desteklenerek aktarılacaktir.

Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğiticiliği

Polis Müdahale Yöntem Ve Teknikleri Dersinde ilk olarak; polisin orantili güç kullanma zor kullanma ve silah
kullanma yetkisi çerçevesinde kendisine yetki veren kanunların õgretilmesi, polis amir ve memurlarınin
vatandaşla, suçlu veya zanlı ile karşıilaştıklarındaki hal ve hareketlerinden, suçluların Merkeze davet edilmesi,
zor kullanarak taşınmasi, taşıma esnasında meydana gelebilecek sorunlara müdahale, gerekli durumlarda
kelepçelenmesi ve aranmasınin ne şekilde yapilacağini öğretir.
Asayişe müessir sopalı, biçaklı ve silahlı eylemlerde ki risk düzeyleri ve alacaği pozisyonlar ve müdahale
teknikleri ögretilir. Toplumsal olaylarda kullanılacak olan cop ve spreyin kapsami ve kullanma şekilleri
uyulmalı olarak gösterilir. Araç durdurma kontrol ve kapan atma eğitim yanında kapalı alan uygulamaları
yaptırilmakta üç hoca eşliginde öğretilen konularak devamli tekrar ettirilerek kişiye alişkanlik kazadurmayı
amaçlamaktadr.

POMEM Silah ve Taktik Atış

Egitim Dönemi sonunda bu dersi bitiren ögrenciler
1. Ateşli silahlar ve atiş ile ilgili genel emniyet kurallarinı bilir, uygular, astlarina da bunlari aktarma ve
uygulatma kabilyetini kazanir.
2. Silahlarn tanir, siniflandirabilir. DegigIk gorunumdeki silahlarn tanit, ozelikierini kavrar.
3. Silahlarla ilgili kanuni düzenlemeleri, görev esnasinda silah taşima ve kullanma yetkisini öğrenir.
4. Mevcut silah ruhsatlarinı tanyarak mevzuatina häkim olur. Gerektiğinde işlem yapabilecek bilgiyi kavrar.
5. Silahlarin mekanik ve çalişma sistemlerini, tertibatlaını öğrenir.
6. Silahlarda kullanilan tigeklern, yaplarin, 0zellikierini ve hangi silahlarda kullanildigini anlayabilecek seviyeye
gelir.
7. Silahlarda bulunan tertibatları ve nasil çaliştiklarını öğrenir ve ilerde görevde kullanacaği silahların söküm
ve takimin, basit temizlik ve bakimlarini yapabilir.
8. Silah kullanimi ile ilgili yasal dayanaklarinı bilir.
9. Emniyet Tegkilatinda kullanilan slahlari sokup takabilir. Basit arizalanni gliderebilir bakimlarini yapabilir
sorumluğundaki görevililerin görevde kullandiklari sillahlarin bakimli ve göreve uygun olup olmadiginı
anlayabilir kontrol edebilir. Gorev esnasinda kullanacagi silahlarda olugabilecek arizalari tespit ve giderme
yetisine sahip olur.
10. PatlayicI maddeler ve bombalar, bombali saldirilar, bomba olaylanında olay yerine müdahale, bomba
aramasi ve bu saldirilara kargi tedbir harekat tarzlanini ogrenir uygulayabilecek hale gelir
11. Genel olarak kimyasal silahlar hakkinda bilgi sahibi olur, Emniyet birimlerince kullanilan góz yaşartici
gazlan, bu Slahlarin kullanimindaki yasal dayanaklar, bu silahlarin kullanimindaki dIkkat edilmesi gereken
nususiar, Du rur gaziari ve Kulilaniaikiarn Silanian ogreni.
12. Emniyet Tegkilatinda kullanilan silahlar gúvenli bir sekilde kullanma becerisine sahip olur, bu silahlarin
teknik ozeliklerini ve çaligma sistemlerini bilir.
13. Emniyet Teşkilatinin kullandiği koruyucu giysileri ve teçhizatlannin özelliklerini bilir.
14. Emniyet Teşkilatinda kullanilan gaz silahlarinin çeşitlerini nasil kullanildiklarıinı hangi durumlarda
kullanildiklarini ve bunlara maruz kalindiğında yapilmasi gerekenleri bilir.
15. Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarinin önemini öğrenir uyar Sorumiuluğunda olacak görevlilerinde bu
kurallara riayet etmelerini sağlatacak ve bu tedbirleri kontrol edecek bilgi ve beceriye sahip olur.
16. Insanlarin yaşama özgürlüğü kapsaminda, silahla lgili güvenlik tedbirlerine her kogulda uyar.
17. Gerektiginde silahını güvenli ve verimi kullanabili.
18. Egitim- ogretim donemi sonunda Silah ve Taktik Atig dersinde başarili olan ve egitimlerini tamamlayan
PAEM 0grencileri, Polis Temel Atiş Egitimi Kursu” nu almiş sayilir, Polis Akademisi tarafindan
sertifikalandinlir. Atiş egitimlerinde atiş destek ekibinde nezaretçi olarak górev yapabilir.

Temel Polislik

Temel Polislik I dersinde amir adayı olan ögrencilerimize uygulamada karşılaşabilecek ve süreklilik gösteren
Toplumsal Olaylara Müdahale Esaslan, Yönetimi ile Arama, El Koyma vb. konularda yetkilerinin dayandiğ
mevzuat icerigine girilerek bilgilendirmek amaçlanmıstır. Polisin Yetkilerinin genel degerlendirmesi
yapimistir
Mesleki Teknik Yazışma konusunda ise, 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayıll Resmi Gazete’de yayımlanan
Resmi Yazişmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in öğrencilerimiz tarafindan tam
olarak anlaşılması ve öğrenilmesinin sağlanması ile resmi yazı türlerinin (kurum içi ve diğer kurumlarla resmi
yazigmalar, dilekçe, rapor, tutanak vb.) uygulamaliı olarak pekiştirilerek teşkilatımiz içerisinde hälihazirda
kullanilmakta olan Pol-net sistemi üzerinden ne şekilde alinıp işleme konduğu ve hazırlanan resmi yazilaın
nasil gönderildiği ile dosyalanması hususlarinın kavranmasi amaçlanmaktadir

Temel Polis-2

insan Kaynakları Yönetimi ve Protokol Bilgisi konulannda, Emniyet Teşkilatinda yönetici kadrosu adaylarının
yürütecekleri yöneticilik faaliyetlerindeki kurum içi, kurum dişi ve kurumlar arası ilişkilerinde yararlanacaklar,
yönetimin ve iletişimin temel konularnını ve uygulama yöntemlerini inceleme, anlama ve öğrenme imkânı
bulacaklardir
Kurumsal yönetimde başanının sağlanması için birbiriyle iç içe olan ve birbiriyle sürekli iletişim halinde
bulunan konu başikları dejerlendirilerek hazırlanan müfredatta, özellikle uygulamaya yönelik ve sorun
çözme odaklh alan çalişmalanında karşilaşilan olay ve durumlar esas alinmiştır. Aynca Kamu Yönetiminde
uygulanan protokol ve protokol kurallarn ele alinacaktr

Uygulamalı Polislik-1

Türk Emniyet Teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin adili/ idari görevleri, polisin yetkileri ve polislik
uygulamalan teorik eğitimin yanı sira, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik
uygulamalannin tatbiki olarak eğitimi sağlanarak; Polis Teşkilatıinın temel polislik uygulamalarınıin öğretilmesi
sağlanacaktır.

Uygulamal Polislk-2

Türk Emniyet Teşkilatinın idari yapısı, polis mevzuati, polisin adili/ idari görevileri, polisin yetkileri ve polislik
uygulamalan teorik egitimin yanı sira, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik
uygulamalarinın tatbiki olarak egitimi sağlanarak; Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının ögretilmesi
sağlanacaktr.
Emniyet Teşkilatının ihtiyaci olan polis memurlarnını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağih olarak en az 4
ay süre ile ön lisans ve lisans mezunlarina, parasız yatil, üniformalı, beslenme, bannma ve sağhk giderlerinin
devletçe karşilandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlandir.

Türkiye’nin en çok kazandıran Parkur Kursu

Diyarbakır İçin iletişim
📞05397640347

Türkiye’deki Diğer İller İçin İletişim
📞05467700021

YAZAR BİLGİSİ