2021 Jandarma Astsubay Alımı ve Parkuru

2021 Jandarma Astsubay Alımı ve Parkuru

BAŞVURU LİNKİ BURADADIR :
https://www.jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Duyurular/guncel/JGNKLIGI_2021_YILI_ASEM_BASVURU_KILAVUZU_10032021.pdf

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3’de belirtilen
Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar
mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme
yüklenmesi,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek
durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun
olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93)
puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az
%80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar
başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların
27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan
adaylar için geçerlidir.),
-6-
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay
Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu
raporu almak,
(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve
edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî
veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere,
herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız
olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya
çıkarılmış olmamak,
(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,
(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(19) Hamile olmamak
-7-
NOT: 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması
halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona
erdirilir.

 1. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede belirtilen
  mevzuatı incelemeleri faydalarına olacaktır.
 2. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:
  a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve
  Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
  yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
  gerekmektedir.
  c. Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.
  ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet
  kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
  seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
  d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
  yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
  (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
  (2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),
  (3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya
  elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası
  girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması
  gerekmektedir.),
  (4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı”
  şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye
  Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript
  belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış
  olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan
  adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm
  Adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]
  (5) KPSS bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi [(Lisans için 2019-2020 yılı
  KPSS(P3) puanı, Ön Lisans için ise 2020 yılı KPSS (P93)puanı)]
  (6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
  (7) Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarından olan adayların ise ‘‘Diğer
  Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya
  resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal
  Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı,
  Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı
  Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar), (Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını
  yanında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur.
  e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve
  belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.
  (1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den al” veya “belgeye dayalı” olarak varsa
  aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.(Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi
  durumunda, sınav sonuç belgesi taranmış olarak veya resim olarak yüklenecektir.)

jandarma astsubay parkur kursu

YAZAR BİLGİSİ