Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlan Yönetmeliğinin “Mesleki çalışmalar” başlıklı 52. maddesinin 1.fıkrasında; “Kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi kuramlarında mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyundur. Kurum müdürlüğünce mesleki çalışma görevi verilenlere, bu süre zarfında kurs ve sınav görevi verilmez.” hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi” başlıklı 5. maddesinin 3. fıkrasında; “… Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz…” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4.maddesinde; “… e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, … ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, … ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kararın 6. maddesinin 3. fıkrasında; “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” denilmektedir.

Öte yandan 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarım Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 19. maddesinde; “(1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmektedir.

Görüleceği üzere anılan hükümde; örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan müdür yardımcıları ve öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre verilen nöbet görevi karşılığında ödenecek ek ders ücreti, eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde olmak üzere ders yılı süresiyle sınırlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.05.2022 tarih ve 50243088 sayılı görüş yazısında; “Bu çerçevede halk eğitimi merkezinde görev yapan müdür yardımcıları ve öğretmenlerin,

1-Ders yılı süresi içinde bulunmayan yarıyıl ve yaz tatili ile yine ders yılı süresi içinde bulunmayan eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen sürelerde yürütülen meslekle ilgili çalışma dönemlerinde,

2-Ders yılı süresi içinde bulunmakla birlikte eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı meslekle ilgili çalışmanın yapıldığı ara tatillerde,

YAZAR BİLGİSİ