2018 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 diyarbakır üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. GİRİŞ

Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümüne özel
yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları içermektedir.
Yönergede yer alan tanım ve kısaltmalar:
YKS : Yükseköğretim Kurumları Sınavı
TYT : Temel Yeterlilik 2018 puanı
OBP : Ortaöğretim Başarı Puanı
SÖP : Sporcu Özgeçmiş Puanı
YT : Yetenek Testi (Erkek adaylar için 1500 m ve 60 m koşusu, kadın
adaylar için 800 m ve 60 m koşusu)
YTP : Yetenek Testi Puanı
ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puan
YP : Yerleştirme Puanı
BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sınav Üst Kurulu : Dicle Üniversitesi Rektör’ü veya atayacağı bir Rektör Yardımcısı,
BESYO Müdürü ve BESYO Yönetim Kurulu’nun kendi
içerisinden belirlediği bir üyeden oluşan üç üyeli kuruldur.
Sınav Yürütme Kurulu : BESYO Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve
Yüksekokul Sekreterinden oluşan kuruldur.
Yetenek Testi Jürisi : Sınav Yürütme Kurulunca belirlenen, Yetenek Testini yürütecek
üyelerdir.
Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Jürisi: Sınav Yürütme Kurulunca belirlenen, branşlara göre sporcu
özgeçmiş belgelerini inceleyen ve değerlendiren üyelerdir.
Rektörlük : Türkiye Cumhuriyeti Dicle Üniversitesi Rektörlüğü

2. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

– Online Ön Kayıt : 06-17 Ağustos 2018
– Sporcu Özgeçmiş Belgelerinin Teslim Tarihi (Şahsen veya Posta ile) : 06-17 Ağustos 2018
– Özel Yetenek Sınavına Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı : 29 Ağustos 2018
– Yetenek Testine Giriş Tarihlerinin İlanı : 29 Ağustos 2018
– Yetenek Testi : 03-07 Eylül 2018
– Yetenek Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanlarının İlanı : 10 Eylül 2018
– Yetenek Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanlarına İtiraz : 10-11 Eylül 2018
– Yetenek Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanlarına İtiraz Sonuçlarının İlanı : 13-14 Eylül 2018
– Yerleştirme Puanına Göre Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı : 13-14 Eylül 2018
– Kesin Kayıt İşlemleri : 17-21 Eylül 2018
3

3. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Bölümlerinin eğitim programlarına, ilan
edilen kontenjanlara göre, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınır. Buna göre, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için
öğrenci kontenjanları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. BESYO Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları
BÖLÜMLER
KADIN ERKEK
TOPLAM
Engelli Milli Diğer Engelli Milli Diğer
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği – 3 22 – 5 40 70
Antrenörlük Eğitimi (I. Öğrt.) 3 3 19 5 6 44 80
Antrenörlük Eğitimi (II. Öğrt.) 1 2 11 3 3 20 40
Spor Yöneticiliği 2 2 16 4 4 27 55
TOPLAM 6 10 68 12 18 131 245

4. ÖN KAYIT KOŞULLARI

BESYO Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptıracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak,
b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kesin kayıtların başlama tarihine
kadar mezun olabilecek durumda olmak, (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan edemeyen adaylar kayıt
hakkını kaybedecektir)
c) “Sportif Yetenek Testine girmesinde sağlık engeli yoktur” ifadesinin yer aldığı “Durum Bildirir Tek
Hekim Sağlık Raporu” almak. Bu rapor göğüs numarası alınırken görevlilere teslim edilecektir.
d) 2018-TYT sınavına girmek ve Çizelge 2’de belirtilen taban puanı almak.
Çizelge 2. BESYO Bölümlerine ön kayıt için gerekli minimum TYT puanları
BÖLÜMLER Engelli Milli Sporcu Diğer Adaylar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği – 180 220
Antrenörlük Eğitimi (I. Öğretim) 100 180 200
Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim) 100 180 200
Spor Yöneticiliği 100 180 200
4
e) Engelli kontenjanına, görme ve işitme engelli adaylardan, engel düzeyi aşağıda belirtilen sınırlarda
olanlar başvuru yapabilir. Diğer engel gruplarında olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Görme engelli : B2 ve B3 görme düzeyi olanlar müracaat edebilir.
İşitme engelli : 55-90 dB arası işitme kaybı olanlar müracaat edebilir.
f) Engelli adayların, engel durumlarını belgeleyen ve sınav başvuru tarihi itibariyle en fazla 1 yıl
öncesine ait, üniversite veya devlet hastanelerinden alınan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”na sahip olması
gerekir.
g) Engelli adayların, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu veya Türkiye İşitme Engelliler Spor
Federasyonu tarafından verilen, 2015 yılı ve öncesine ait sporcu lisansının bulunması zorunludur.
h) Engelli adaylar, Engelli Sağlık Kurulu Raporunu, Sporcu lisansını ve varsa sporcu özgeçmiş
belgelerini, en geç 17 Ağustos 2018 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile D.Ü. Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokuluna teslim edecektir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk adaylara aittir.
ı) Milli sporcu kontenjanına başvuru yapacak adayların, ilgili özerk veya resmi Spor
Federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğünce (SGM) onaylatılmış, A veya B sınıfı Millilik Belgesini
(Ek 2), en geç 17 Ağustos 2018 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile D.Ü. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokuluna teslim edecektir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk adaylara aittir.

5. ÖN KAYIT İŞLEMİ

a) Adaylar, 06-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, D.Ü. BESYO Web sayfasından online ön kayıt
yapacaktır.
Ön Kayıt Linki : http://www.dicle.edu.tr/beden-egitim-ve-spor-yuksekokulu
b) Sporcu Özgeçmiş Puanına sahip olmak ön kayıt için şart değildir. Sporcu özgeçmiş puanı olmayan
adaylar da ön kayıt yaptırabilir. (Engelli adaylar Bakınız: f maddesi)
c) Sporcu Özgeçmiş Puanı olan adaylar online kayıt esnasında, ÖYSP puanı hesaplamasında
kullanılacak olan Sporcu Özgeçmiş Puanını, Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16’ya göre
işaretleyecektir. Birden fazla Sporcu Özgeçmiş Puanı olan adaylar sadece en yüksek olanı işaretleyecek ve
farklı puanlar birbirine ilave edilmeyecektir.
d) Adaylar Bölüm tercihlerini online ön kayıt sırasında yapacaktır. Adaylar dört program için dört tercih
hakkına sahip olup, tercih sıralaması daha sonra değiştirilemeyecektir.
e) Engelli adaylar, sadece Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine
başvuruda bulunabilir.
f) Engelli kontenjanına müracaat edecek adayların Sporcu Özgeçmiş Belgesine sahip olması şarttır.
g) Engelli veya Milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar, ön kayıtta durumlarını ifade eden
seçenekleri belirtmek zorundadır.
h) Online ön kayıt tamamlandıktan sonra, adaylar Sınav Giriş Belgesinin çıktısını alarak Yetenek Testi
sırasında hazır bulunduracaktır.
5

6. SPORCU ÖZGEÇMİŞİNİN BELGELENDİRİLMESİ

a) Sporcu Özgeçmiş Puanı belgelendirilmesinde, Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de yer
alan branşlar değerlendirmeye alınacak, bu branşlar dışındaki spor dallarından sporcu özgeçmiş belgeleri
kabul edilmeyecektir.
b) Sporcu Özgeçmişi ile müracaat edecek olan adaylar, ilgili Federasyonlardan onaylı Sporcu
Özgeçmiş Belgelerini, en geç 17 Ağustos 2018 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile D.Ü. Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna teslim edecektir. Bu tarihten sonra ibraz edilecek Sporcu Özgeçmiş Belgeleri
değerlendirmeye alınmayacaktır. . Postadaki gecikmelerde sorumluluk adaylara aittir.
Posta Adresi : Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü,
21280, DİYARBAKIR
c) Sporcu Özgeçmişi ile müracaat edecek olan adaylar, değerlendirmeye alınan tüm branşlar için,
lisanslı sporcu olduğunu ve aynı zamanda takım sporlarında resmi müsabakada oynadığını, bireysel sporlarda
ise müsabakaya katıldığını gösteren, ilgili Federasyondan ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili alt
birimlerinden onaylatılmış belgeleri ibraz etmelidir. Onaysız belgeler geçersiz sayılır.
d) Spor özgeçmişi belgelerinde “sahte veya yanlış beyan” tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem
başlatılır ve Üniversiteden ilişiği kesilir.
e) Sporcu özgeçmişinde müsabaka sayısı belgeleri, aynı branşta iki farklı ligde olması durumunda üst
ligden alt lige tamamlanarak alt lig üzerinden puanlama yapılır.
f) Değerlendirmeye alınan tüm branşlarda (Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) adayların
kendi branşlarında 2015 yılı ve öncesine ait lisansa sahip olmaları gerekir. Milli sporcular ve Spor Lisesi
mezunlarında bu şart aranmaz.
g) A veya B sınıfı Millilik belgesine sahip olan adaylar, branş sınırlaması olmaksızın başvuruda
bulunabilir ve belgelendirildiği takdirde A Milli için 60 (altmış), B Milli için 55 (ellibeş) Sporcu Özgeçmiş Puanı
almaya hak kazanır.
h) Sporcu özgeçmiş belgelerinin kabulüne ilişkin bazı hususlar:
– MİLLİLİK BELGESİ: İlgili özerk veya Resmi Spor Federasyonlarından alınmış ve Spor Genel
Müdürlüğünce (SGM) onaylatılmış, katılan ülke sayısı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi kategorisi
belirtilen, Millilik Belgesinin (Ek 2) aslı kabul edilir. Milli sporcu belgelerinde sadece A ve B sınıfı milli
sporcu belgeleri değerlendirmeye alınır.
– SPORCU LİSANSI: Sporcu lisansı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya özerk spor
federasyonlarından alınan ve sezonu, geçerlilik süresi belirlenmiş (vize ettirilmiş), ferdi ya da kulüp
sporcularına müsabakalara katılmak için hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya özerk spor federasyonları tarafından onaylatılmış olmalıdır.
Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı örneği kabul edilir.
– OYNANAN LİGİ BELİRTEN BELGE: Spor Federasyonları tarafından düzenlenen, sporcunun
oynadığı ligi belirten ve hangi takımda mücadele ettiğini gösteren, en az Federasyon Genel Sekreter
seviyesinde imzalı belgedir. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı örneği kabul edilir.
– FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURU: Lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) veya TFF Bölge Müdürlüğü tarafından verilen aşağıdaki iki belgenin bulunması
gerekir:
6
a) Bu liglerde oynandığına dair müsabaka hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge,
b) Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.
– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri
geçerli değildir.
– Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı Sporcu Özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.
7. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) Adayların Özel Yetenek Sınav Puanlarının (ÖYSP) hesaplanmasında, Yetenek Testi Puanı (YTP)
ve Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) kullanılacaktır.
– Sporcu Özgeçmişi olsun veya olmasın Özel Yetenek Sınavına başvuran tüm adaylar, Yetenek
Testindeki iki koşudan en az birine katılmak zorundadır.
– Yetenek testindeki iki koşudan toplam en az 5 puan elde edemeyen adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
– Yetenek testindeki iki koşudan alınan puanlar (Çizelge 4) toplanarak YTP elde edilecektir.
– SÖP hesaplanmasında, Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de yer alan puanlar esas
alınacaktır.
– Özel Yetenek Sınav Puanı; YTP ve SÖP puanlarının toplanmasıyla hesaplanacaktır.
– Özel Yetenek Sınav Puanı hesaplanması için Yetenek Testi ile Sporcu Özgeçmiş maksimum
Puanları Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3. Özel Yetenek Sınav Puan Cetveli
YTP
SÖP
60 metre 800 / 1500 metre
20 puan 20 puan 60 puan
B) ÖYSP, Ek-1’de belirtilen formüle göre standart hale getirilerek Özel Yetenek Sınav Puanı –
Standart Puanı (ÖYSP-SP) elde edilecektir.
C) ÖYSP-SP, OBP ve TYT sonuçlarının, Ek 1’de verilen 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzu 29-30. sayfalarda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” içeriğine göre
değerlendirilecek ve adayların yerleştirme puanları (YP) hesaplanacaktır.
D) Ek 1’de belirtildiği üzere; Spor Lisesi mezunu olan adaylar için ek olarak verilen puanlamadan
(OBP x 0.03) yararlanmak isteyen adayların, 30.03.2012 tarihi itibarıyla Spor Lisesine kayıtlı
olduğunu gösteren belgeyi, ilgili okul müdürlüğünden onaylı olarak getirmeleri gerekmektedir. Bu
tarih itibariyle spor lisesinden mezun olanlar, diploma tarihi dikkate alınarak bu ek puandan
yararlanacaktır.
E) YP adayların hem asıl, hem de ek yerleştirme işlemlerinde esas alınacaktır.
F) Milli sporcu kontenjanlarına müracaat eden adaylar kendi kontenjanları içinde değerlendirilir.
Kendi kontenjanlarına yerleşemedikleri takdirde diğer adaylarla birlikte Yerleştirme Puanına göre
de sıralanırlar.
7
G) Adaylar ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sıralamasına göre, değerlendirme
sonucunda en fazla bir listede görüneceklerdir. Bir bölümün asıl listesinde yer alan adaylar, diğer
bölümlerin sıralamasında yer almayacaktır.
H) Kesin kayıtların tamamlanmasından sonra, açık kalan kontenjanlara Sınav Üst Kurulunun karar
vereceği Bölüm/Programlar için yedek listeden öğrenci alımına gidilebilir. Bu durumda yedek aday
listeleri ve kontenjanlar, 21 Eylül 2018 (17.00’den sonra) D.Ü. BESYO Web sayfasından ilan
edilecektir.
I) Tercih ettiği bir Bölüme yerleşen adaylar, ilan edilen kayıt tarihinde kayıt yaptırmazlarsa, daha sonra
herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.
J) Başvuru ve kayıt evraklarında doğru beyanda bulunmayan, istenen evrakları getiremeyen veya
sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilir. Sahte evrakla müracaat ettiği tespit
edilen adayların, kayıt yaptırmaya hak kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi sahtecilik tespit
edildiği anda hangi sınıf veya dönemde olurlarsa olsunlar kayıtları silinir ve haklarında yasal işlem
başlatılır.
K) Bütün duyurular D.Ü. BESYO Web sayfasından ilan edilecek ve adaylara ayrıca posta ile tebligat
yapılmayacaktır. Asıl ve ek yerleştirme için, duyuruları takip etmek ve kayıt yaptırmak hususunda
adaylar kendileri sorumludur.

ENGELLİ ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Engelli adayların, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu veya Türkiye İşitme Engelliler Spor
Federasyonu tarafından verilen 2015 yılı ve öncesine ait sporcu lisansına sahip olmaları
zorunludur. (Millilik Belgesine sahip olan engelli adaylarda bu şart aranmaz.)
B) YÖK tarafından belirlenen “Özel Yetenek Sınavında Engelli Öğrenci Kontenjanı İlkeleri”
doğrultusunda; engelli adaylar TYT puanları dikkate alınmadan Özel Yetenek Sınavı Puanına göre
değerlendirilerek yerleştirme hakkı kazanırlar.
C) Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanı; YTP ve SÖP puanlarının toplanmasıyla hesaplanır.
D) Engelli adaylar, Yetenek Testinde diğer adaylar gibi 60 metre ile 800 metre (kadın) / 1500 metre
(Erkek) koşularından en az birine girmek zorundadır.
E) Yetenek testindeki iki koşudan toplam en az 5 puan elde edemeyen engelli adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
F) Engelli adayların Yetenek Testindeki iki koşudan alacağı puanlar (Çizelge 4) toplanarak YTP elde
edilecektir.
G) Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanının hesaplanmasında, Yetenek Testi ile Sporcu
Özgeçmiş maksimum Puanları diğer adaylarda olduğu gibidir (Çizelge 3).
H) Diğer adaylar için Yetenek Testinde geçerli olan kural ve değerlendirme esasları, engelli adaylar
için de aynen geçerli olacaktır.
I) Engelli adayların Sporcu Özgeçmiş Puanlarının hesaplanmasında Çizelge 16’da yer alan puanlar
esas alınacaktır.
J) Engelli kontenjanlarına müracaat eden adaylar kendi kontenjanları içinde değerlendirilir. Kendi
kontenjanlarına yerleşemedikleri takdirde diğer adaylarla birlikte Yerleştirme Puanına göre de
sıralanırlar.
8

8. YETENEK TESTİ

Yetenek Testi iki koşu etabından oluşmaktadır. Kadınlar için 60 metre ve 800 metre koşuları,
erkekler için 60 metre ve 1500 metre koşuları sonunda Çizelge 4’de belirtilen puanlamalar esas alınacaktır.
Her iki koşudan alınan puanlar toplanarak adaylar için Yetenek Testi Puanı (YTP) belirlenecektir.
Çizelge 4. Yetenek Testi puan cetveli
K A D I N L A R
P U A N
E R K E K L E R
60 metre (sn) 800 metre (dk) 60 metre (sn) 1500 metre (dk)
9.00 ve altı 2.56 ve altı 20 7.30 ve altı 4.44 ve altı
9.01 – 9.10 2.57 – 3.00 19 7.31 – 7.40 4.45 – 4.48
9.11 – 9.20 3.01 – 3.04 18 7.41 – 7.50 4.49 – 4.52
9.21 – 9.30 3.05 – 3.08 17 7.51 – 7.60 4.53 – 4.56
9.31 – 9.40 3.09 – 3.12 16 7.61 – 7.70 4.57 – 5.00
9.41 – 9.50 3.13 – 3.16 15 7.71 – 7.80 5.01 – 5.04
9.51 – 9.60 3.17 – 3.20 14 7.81 – 7.90 5.05 – 5.08
9.61 – 9.70 3.21 – 3.24 13 7.91 – 8.00 5.09 – 5.12
9.71 – 9.80 3.25 – 3.28 12 8.01 – 8.10 5.13 – 5.16
9.81 – 9.90 3.29 – 3.32 11 8.11 – 8.20 5.17 – 5.20
9.91 – 10.00 3.33 – 3.36 10 8.21 – 8.30 5.21 – 5.24
10.01 – 10.10 3.37 – 3.40 9 8.31 – 8.40 5.25 – 5.28
10.11 – 10.20 3.41 – 3.44 8 8.41 – 8.50 5.29 – 5.32
10.21 – 10.30 3.45 – 3.48 7 8.51 – 8.60 5.33 – 5.36
10.31 – 10.40 3.49 – 3.52 6 8.61 – 8.70 5.37 – 5.40
10.41 – 10.50 3.53 – 3.56 5 8.71 – 8.80 5.41 – 5.44
10.51 – 11.00 3.57 – 4.00 4 8.81 – 8.90 5.45 – 5.48
11.01 – 11.10 4.01 – 4.04 3 8.91 – 9.00 5.49 – 5.52
11.11 – 11.20 4.05 – 4.08 2 9.01 – 9.10 5.53 – 5.56
11.21 – 11.30 4.09 – 4.12 1 9.11 – 9.20 5.57 – 6.00
11.31 ve üzeri 4.13 ve üzeri 0 9.21 ve üzeri 6.01 ve üzeri
9

YETENEK TESTİNDE GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER

– Sınav Giriş Belgesi (Online kayıttan sonra çıktısı alınacaktır)
– T.C. Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport)
– “Sportif Yetenek Testine girmesinde sağlık engeli yoktur” ifadesi
bulunan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”
– Göğüs numarası (Sınav günü Yetenek Testinden önce görevlilerden
alınacaktır.)
– Beyaz t-shirt (Üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan)
YETENEK TESTİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
a) Adaylar Yetenek testine, üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan düz beyaz t-shirt ile
katılacaktır. Göğüs numaralarını sınava girecekleri gün sınav öncesinde görevlilerden alacaklardır. Aday,
tişörtün ön kısmına göğüs sıra numarasını yapıştırarak sınava girecek ve her iki koşuda da bu göğüs numarası
kullanılacaktır. Bu esnada, Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Belgesi ya da Pasaport) ibraz edilecek ve “Sportif
Yetenek Testine girmesinde sağlık engeli yoktur” ifadesi bulunan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”
teslim edilecektir.
b) Adayların, Yetenek Testine giriş tarihleri ve göğüs numaraları, 29 Ağustos 2018 tarihlerinde D.Ü.
BESYO Web sayfasında ilan edilecektir.
c) Aday Yetenek Testindeki her iki koşuda, Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Belgesi ya da Pasaport) ve
online başvuruda alınan Sınav Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Adayların koşu dereceleri her
koşudan sonra, görevliler tarafından Sınav Giriş Belgesine işlenecek ve onaylanacaktır.
d) Yetenek Testine, kendi sırasında girmeyen aday hakkını kaybetmiş olacak ve kesinlikle sınava
alınmayacaktır.
e) Adaylara Yetenek testindeki her koşu için sadece bir hak verilir.
f) Yetenek Testi öncesinde veya test sırasında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
geçerli sayılmayacak, adaya daha sonra yetenek testine girme hakkı verilmeyecektir.
g) Koşular esnasında yaşanabilecek teknik hata ve arızalardan dolayı (elektrik kesilmesi, fotosel veya
süreölçer arızalanması v.b. gibi) koşu sonuçları alınamadığı durumlarda söz konusu aday Sınav Yürütme
Kurulunu belirleyeceği süre içerisinde tekrar koşuya alınacaktır. Organizasyondan kaynaklanan aksaklıklar
olması halinde, Yetenek Testine giremeyen adaylar Sınav Yürütme Kurulu onayı ile Yetenek Testine
alınacaktır.
h) Yetenek Testinin gün, saat ve uygulama şeklinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde adaylara
gerekli duyuru yapılacak ve adaylar bu değişikliğe göre Yetenek Testine girecektir.
i) Yetenek Testi sırasında görevlilerin görev yapmasını engelleyen, test düzenini bozan ve etik
olmayan davranışlarda bulunan adayların Yetenek Testi, Sınav Yürütme Kurulunun önerisi ve Sınav Üst Kurulu
kararı ile iptal edilecektir.
10
60 METRE KOŞUSU
– Koşunun hem başlangıcı hem de bitişinde fotosel cihazı kullanılacaktır.
– Aday, başlangıç fotoselinin 150 cm gerisine kadar, belirlenmiş alan içerisinden çıkış yapacaktır.
– Çıkış işareti verilmesiyle aday fotoselden geçerek koşuyu başlatır ve parkur sonundaki fotoselden
geçerek koşuyu bitirir.
KADINLAR 800 METRE / ERKEKLER 1500 METRE KOŞUSU
– Koşular Sınav Yürütme Kurulunun belirleyeceği sayıda, en fazla 15 kişilik gruplar halinde yapılır.
– Çıkış işareti verilmesiyle adaylar grup halinde koşuya başlar. Kadınlarda 4.13 dakika, erkeklerde
6.01 dakika sonunda bitiş düdüğü çalınır ve koşu tamamlanır. Bu süreye kadar koşuyu
tamamlamamış olan adaylar değerlendirme dışı kalır.
– Aday, pist ihlali ve diğer adaylara karşı yapılacak sportmenlik dışı davranışlarda bulunması halinde
Yetenek Testi Jürisi tarafından koşudan men edilir.

9. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleşmeye hak kazanan asıl adayların kesin kayıtları, başvuru ve değerlendirme takviminde belirtilen
tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapılacaktır. Kesin kayıtlar
bizzat adaylar tarafından yapılacak, posta ile kayıt kabul edilmeyecektir. Kesin kayıtta aşağıdaki belgeler
istenecektir:
1) 2018 TYT Sonuç Belgesi
2) Adayın mezun olduğu lise veya dengi okuldan almış olduğu diploması ya da yeni tarihli geçici
mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aslı görülecek fotokopisi teslim edilecek)
3) Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
4) 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5 x 6 cm ebadında, son altı ay içinde önden adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır)
5) Üniversite veya devlet hastanelerinden alınan D.Ü. BESYO’da verilen uygulamalı ve teorik eğitim–
öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir
bedensel engeli veya sağlık problemi olmadığını belirten sağlık kurulu raporu (Engelli adaylar hariç).
10. SINAV ÜST KURULU, SINAV YÜRÜTME KURULU, SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
VE YETENEK TESTİ JÜRİSİNİN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
SINAV ÜST KURULU
Dicle Üniversitesi Rektör’ü veya atayacağı bir Rektör Yardımcısı, BESYO Müdürü ve BESYO Yönetim
Kurulu’nun kendi içerisinden belirlediği bir üyeden oluşan üç üyeli kuruldur. Sınav Üst Kurulunun görev ve
yetkileri şunlardır;
a) Adayların özel yetenek giriş sınav programlarındaki aşamaların yer ve zamanını değiştirebilmek,
b) Sınavlarla ilgili işleyişi düzenlemek ve görevlendirmeleri yapmak,
c) Sınavla ilgili her türlü değişiklik ve düzenlemeyi yapmak.
11

SINAV YÜRÜTME KURULU

BESYO Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreterinden oluşur. Görev
ve yetkileri şunlardır:
a) Yetenek Testi Jürisinin görevlendirilmesi,
b) Sporcu Özgeçmişleri Değerlendirme Jürisinin görevlendirilmesi,
c) Kurul üyelerinin görev ve yetki dağılımının yapılması,
d) Adaylara ait evrakların ilgili jürilere tutanakla teslim edilmesi,
e) Gerektiği durumlarda Yetenek Testine ve Sporcu Özgeçmişlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması
ve itirazların sonuca bağlanması,
f) Gerektiğinde sınavla ilgili değişiklik tekliflerinin Sınav Üst Kuruluna bildirilmesi,
g) Özel Yetenek Sınavının tüm aşamaların ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması.
SPOR ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Sınav Yürütme Kurulunca belirlenen, branşlara göre sporcu özgeçmiş belgelerini inceleyen ve
değerlendiren Öğretim Elemanlarıdır. Branşlara göre, Jüri Başkanı dâhil 3 kişiden oluşur. Sporcu özgeçmiş
evraklarının değerlendirilmesine ilişkin sorumluluk, ilgili Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Jürisine aittir. Sporcu
Özgeçmiş Değerlendirme Jürisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sınav Yürütme Kurulu tarafından teslim edilen sporcu özgeçmiş evraklarının incelenip Yönergede
yer alan sınav takvimine göre sonuçlandırılması,
b) Gerekli hallerde ilgili Federasyon vb. makamlara yapılacak yazışmaların teklif ve takip edilmesi,
c) Hazırlanan Jüri Değerlendirme Raporunun tutanakla Sınav Yürütme Kurulu’na teslim edilmesi,

YETENEK TESTİ JÜRİSİ

Kadınlar için 800 m ve 60 m koşuları, erkekler için 1500 m ve 60 m koşularında, Sınav Yürütme
Kurulunca belirlenen görevleri yürütecektir. Yetenek Testi Jürisinde yer alan her görevli, görev aldığı alanla
ilgili işleyişten sorumlu olacaktır.

11. YÜRÜRLÜK

1) Bu yönerge 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki genel hükümler ve özel
yetenek sınavı ile öğrenci seçme kuralları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu yönergede belirtilmemiş herhangi
bir durum ortaya çıktığında veya herhangi bir değişiklikte 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzu esas alınarak Sınav Üst Kurulu tarafından karar verilecektir.
2) Bu yönergede yer almayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası, Yükseköğretim Kurulu
Kararları, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato kararlarına
göre, Sınav Üst Kurulu karar verir.
3) Bu yönerge Dicle Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4) Bu yönerge Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.
5) Sınavla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir.
E-mail adresi : dubesyo@gmail.com
Web sayfası : http://www.dicle.edu.tr/beden-egitim-ve-spor-yuksekokulu
Telefon : (0412) 241 10 00 Dahili: 7900 Faks : (0412) 248 86 38
12
NOT: Adaylar Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15 ve 16’da yer alan branşlardan müracaat
edebilecektir. Adayların müracaat ettiği branşta, 2015 yılı veya daha öncesine ait lisansa sahip olduklarını
ibraz etmeleri gerekir.
Çizelge 5. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 1
FUTBOL PUANI
Erkekler Süper Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 6 Müsabakada Oynamış Olmak) 60
Erkekler 1. Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 6 Müsabakada Oynamış Olmak) 55
Erkekler 2. Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 6 Müsabakada Oynamış Olmak) 50
Kadınlar 1. Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 6 Müsabakada Oynamış
Olmak) 45
Erkekler 3. Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 6 Müsabakada Oynamış
Olmak) 40
Erkekler U21 Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 6 Müsabakada Oynamış
Olmak) 35
Kulüpler Futsal Branşında Türkiye Şampiyonasında İlk Üçe Girmiş Olan Takımda Şampiyonada En Az 2
Müsabakada Oynamış Olmak 35
Kadınlar 2. Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 6 Müsabakada Oynamış
Olmak) 30
Bölgesel Amatör Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (BAL) (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 6 Müsabakada
Oynamış Olmak) 30
Kadınlar 3. Liginde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 6 Müsabakada Oynamış
Olmak) 20
Çizelge 6. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 2
BASKETBOL PUANI
Erkekler Kategorisinde En Üst Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada Oynamış Olmak) 60
Kadınlar Kategorisinde En Üst Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada Oynamış Olmak) 60
Erkekler Kategorisinde İkinci Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada Oynamış
Olmak) 50
Kadınlar Kategorisinde İkinci Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada Oynamış
Olmak) 50
Erkekler Kategorisinde Üçüncü Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5
Müsabakada Oynamış Olmak) 40
Erkekler Kategorisinde Bölgesel Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5
Müsabakada Oynamış Olmak) 20
Kadınlar Kategorisinde Bölgesel Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5
Müsabakada Oynamış Olmak) 20
13
Çizelge 7. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 3
VOLEYBOL PUANI
Kadınlar veya Erkekler Kategorisinde En Üst Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada
Oynamış Olmak) 60
Kadınlar veya Erkekler Kategorisinde İkinci Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada
Oynamış Olmak) 50
Kadınlar veya Erkekler Kategorisinde Üçüncü Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En az 2 farklı sezona
ait toplam 5 müsabakada oynamış olmak) 30
Kadınlar veya Erkekler Kategorisinde Bölgesel Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En az 2 farklı sezona ait
toplam 5 müsabakada oynamış olmak) 20
Çizelge 8. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 4
HENTBOL PUANI
Kadınlar veya Erkekler Kategorisinde En Üst Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada
Oynamış Olmak) 60
Kadınlar veya Erkekler Kategorisinde İkinci Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (Toplam 5 Müsabakada
Oynamış Olmak) 50
Büyükler Kategorisinde Üçüncü Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5
Müsabakada Oynamış Olmak) 30
Büyükler Kategorisinde Dördüncü Sıradaki Ligde Lisanslı Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam
5 Müsabakada Oynamış Olmak) 20
Çizelge 9. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 5
ATLETİZM PUANI
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Birincilik 50
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi İkincilik 45
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Üçüncülük 40
Erkek ve Kadınlar En Üst Liginde Sporcu Olmak (En Az 5 Müsabakada Yarışmış Olmak) 35
Erkek ve Kadınlar İkinci Sıradaki Ligde Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5 Müsabakada
Yarışmış Olmak) 25
Çizelge 10. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 6
TENİS PUANI
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Birincilik 55
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi İkincilik 50
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Üçüncülük 45
Erkek ve Kadınlar En Üst Liginde Sporcu Olmak (En Az 5 Müsabakada Yarışmış Olmak) 40
Erkek ve Kadınlar İkinci Sıradaki Ligde Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5 Müsabakada
Yarışmış Olmak) 30
14
Çizelge 11. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 7
YÜZME PUANI
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Birincilik 55
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi İkincilik 50
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Üçüncülük 45
Çizelge 12. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 8
GÜREŞ PUANI
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Birincilik 55
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi İkincilik 50
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Üçüncülük 45
Erkek ve Kadınlar En Üst Liginde Sporcu Olmak (En Az 5 Müsabakada Yarışmış Olmak) 40
Erkek ve Kadınlar İkinci Sıradaki Ligde Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5 Müsabakada
Yarışmış Olmak) 30

Çizelge 13. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 9
JİMNASTİK, HALTER, KAYAK, BADMİNTON, MASA TENİSİ, ATICILIK, OKÇULUK, ORYANTİRİNG,
JUDO, BOKS, TAEKWONDO, KARATE, PUANI
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Birincilik 45
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi İkincilik 40
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Üçüncülük 35
Erkek ve Kadınlar En Üst Liginde Sporcu Olmak (En Az 5 Müsabakada Yarışmış Olmak) 25
Erkek ve Kadınlar İkinci Sıradaki Ligde Sporcu Olmak (En Az 2 Farklı Sezona ait Toplam 5 Müsabakada
Yarışmış Olmak) 20
Çizelge 14. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 10
KİCKBOKS, MUAY THAİ, WUSHU PUANI
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Birincilik 30
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi İkincilik 25
Büyükler, Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Ferdi Üçüncülük 20
Çizelge 15. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 11
SPOR LİSESİ ve SPORCU LİSANSI PUANI
Spor Lisesi Mezunu Olmak 15
Kulüplerde 2015 Yılı veya Daha Öncesine Ait Lisansa Sahip Olmak 10
15
Çizelge 16. Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Puanları 12
ENGELLİ SPORCULAR PUANI
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak 60
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda ikinci olmak 55
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda üçüncü olmak 50
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmak 40
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda birinci olmak 30
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda ikinci olmak 25
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda üçüncü olmak 20
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalara katılmak 15
Kulüplerde 2015 Yılı veya Daha Öncesine Ait Lisansa Sahip Olmak 10
16
EK-1
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu sayfa 29-30’de yer alan Özel Yetenek
Sınavlarına ilişkin puan hesaplama bilgileri (kılavuzdaki orijinal haliyle):
ÖYSP-SP hesaplanmasında kullanılan “ÖYSP Dağılımı Ortalaması” ve “ÖYSP Dağılımının Standart
Sapması” şu formüllerle hesaplanır:
ÖYSP Dağılımı Ortalaması =
Ö???

????? ???????
???? ??????
ÖYSP Dağılımının Standart Sapması =

Ö???′
????? ??????????? ??????? −
Ö???′
????? ?????????? ??????
???? ??????
???? ?????? − 1

 

Diyarbakır besyo hazırlık kursu-diyarbakır besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.