2018 Amasya Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Amasya Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 amasya üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR

1. 2018-2019 öğretim yılı için Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin özel
yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo aşağıda belirtilmiştir.
Programın Adı Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
Erkek 25
Bayan 15
Erkek 1
Bayan 1
Toplam 42
2. Adaylar kendi aralarında en yüksek puandan en düşük puana doğru
sıralamaya tabi tutulacaklardır.
3. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek
Sınavı’na katılabilmek için adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları
Sınavında (YKS), 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ’den en az
4
230 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri
veya Öğretmen Liselerinin Sporla ilgili alan/kol bölümlerinden mezun
olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına
başvuracakların 2018 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ’den
en az 200 ve üzeri puan almaları gerekmektedir (Liseler, Meslek
Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar liselerinin ilgili
alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan
mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini
vermeleri gerekir). Başvuracak olan millî sporcuların da 2018 YKS
1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 200 ve üzeri puan
almaları gerekmektedir. (Milli sporcu olduğunu gösterir belge vermeleri
gerekmektedir). (bakınız 8.sayfa (ÖYSP-SP) Hesaplanması 1. Madde
“a bendi” )
Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili formların doğru ve eksiksiz
olarak doldurulması gerekmektedir.
4. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına, Yükseköğretim Kurulu’nun
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru
koşullarını sağlayan adaylar başvuru yapabilecektir. (Bkz. Yabancı
uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları;
https://oidb.amasya.edu.tr/media/1042/yabanc__uyruklu_y_nerge.pdf
5. Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön
kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara
aittir. Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için, imza gerektiren
belgelerin ilgili aday tarafından değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat
edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.
6. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmış
ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin
cezası alanlar başvuramazlar.
7. Başvurular aday tarafından şahsen veya noter vekâleti (Amasya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel
Yetenek Sınavı ibaresi içermelidir) verdiği kişi tarafından yapılmalıdır.
Kayıtlar, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası Fuaye alanı Özel Yetenek
Sınavı Kayıt Bürosuna 30 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihlerinde saat
09.00–17.00 arasında yapılacaktır.
8. Adayların sınava alınması başvuru sırasına ve cinsiyete göre
yapılacaktır. Öncelikle bayan öğrenciler sınava alınacaktır.
9. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne
sebeple olursa olsun (rapor dâhil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
10. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu
gerekli görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-
5
gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon
kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca
ilan edilecektir.
11. Özel Yetenek Sınavı, tek aşama beceri-koordinasyon testinden
oluşmaktadır. Erkeklerde 51’inci aday ve bayanlarda 31’inci aday dâhil
olmak üzere diğer adaylar elenir. (Erkeklerde 50’ inci aday ile aynı
süreye sahip olan, bayanlarda 30’ uncu aday ile aynı süreye sahip olan
aday olması durumunda bu adaylar da değerlendirmeye alınır).
12. Yabancı uyruklu adaylar, bölüm tarafından yapılacak özel yetenek
sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi aralarında sıralanacaktır.)
13. Adaya sınavda (2) hak verilir ve aday başka bir hak talep edemez.
Adayın en iyi derecesi değerlendirmeye alınır. Sınavda kullanılan araçgereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiği taktirde sınav
komisyonunun kararı ile öğrenciye yeni bir hak verilebilir.
14. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların Temel
Yeterlilik Testi (TYT) ’den aldıkları ham puanları adayın TYT puanı
olarak işlem görecektir.
15. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, öncelikle Temel
Yeterlilik Testi (TYT) puanı en yüksek olana, Temel Yeterlilik Testi
(TYT) puanlarının eşit olması durumunda beceri-koordinasyon testinde
en iyi derece yapan adaya öncelik tanınacaktır.
16. Yedek aday listeleri cinsiyete göre ilan edilecektir.
17. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren
veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve
haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
18. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin
kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede
tahrifat, yanıltıcı beyan vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların
sınavları ve sınav sonuçları geçersiz sayılır, kayıtları yapılmaz, yapılmış
olsa bile işlemleri geçersiz kabul edilecek ve haklarında savcılık
nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Başarı sıralamasındaki diğer
aday kazanmış sayılacaktır.
19. Sınavı kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgeleri’nin, sınav
süresince geri iadesi yapılmayacaktır. Ancak, sınav bitiminde şahsen
dilekçe ile istenildiği takdirde yazı işlerinden geri verilebilecektir.
20. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt
sırasında adaylardan istenecektir.
21. Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı olmayan adaylar sınavlarda yer
alamayacaklardır.
6
22. Özel Yetenek Sınavı’nın tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış,
sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve fiili saldırı,
hakaret veya benzeri durumlar ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit
edilen adaylar, Sınav Üst Kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye
edilecektir.
23. Uygulama sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında
doğabilecek ihtilaflı konularda Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli
olacaktır.
24. Sınav komisyonu gerekli gördüğü takdirde; sınav komisyonu teklif ve
sınav üst kurulu kararıyla, sınav sisteminde değişiklik yapmaya
yetkilidir.
25. Kitapçıkta belirtilmeyen tüm konularda sınav üst kurulu karar vermeye
yetkilidir.
26. Kitapçıkta kullanılan şekiller açıklama niteliğindedir. Sınav parkurunda
kullanılacak olan malzeme ve materyaller farklılık gösterebilir.

SINAV ÜCRETİ

1. Adaylardan Özel Yetenek Sınav Ücreti adı altında hiçbir ücret
alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. 2018 YKS 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi ( TYT) Sınav Sonuç Belgesi’nin
aslı ya da onaylı kopyası (Adaylar noter onayı yaptıracakları gibi,
müracaat sırasında YKS, TYT Sınav Sonuç Belgesinin aslını göstermek
koşuluyla Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden de belgelerini onaylatabilirler).
2. Form-Dilekçe: Şahsen Başvuru sırasında temin edilebilir (Bakınız Ek-1).
3. Resimli ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylama Eğitim Fakültesi
Sekreterliğinden aslını göstermek koşuluyla yaptırılabilir).
4. Fotoğraf: 2 Adet 4.5x6cm boyutlarında(son altı ay içerisinde çekilmiş,
kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte) fotoğraf verilmelidir.
5. Başvuru tarihi itibariyle mezun olan tüm adaylar mezuniyet belgesi ya da
diplomalarının aslı ya da onaylı kopyasını (Adaylar noter onayı
yaptıracakları gibi, müracaat sırasında YKS Sınav Sonuç Belgesinin aslını
göstermek koşuluyla Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden de belgelerini
onaylatabilirler) teslim etmelidirler.
6. Başvuru tarihi itibariyle, Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıtlı olan adaylar,
mezuniyet belgesi ya da diplomalarının yerine, kayıtlı bulundukları
7
üniversitede öğrenci olduklarını gösteren, resmi onaylı öğrenci belgelerini
getirmeleri gerekmektedir.
7. Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olamamış, mezuniyet aşamasındaki
öğrencilerin okullarından mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren
resmi onaylı belge getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumdaki öğrenciler
sınavı kazandıkları takdirde kesin kayıt aşamasında mezuniyet belgesini
getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt hakkından
yararlanamazlar ve bu hakları saklı kalmaz.)
8. Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir yükseköğretim programında okuyan
ve ortaöğretim mezuniyet belgelerini ilgili yükseköğretim programından
alamayan adaylar Öğrenci Belgesi ile Mezun adaylar ise yükseköğretim
mezuniyet diploması/belgesi ile başvuru yapabilirler. Liseden spor
alanından mezun olan öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek
zorundadırlar. Belge sunulmaması durumunda; (30.03.2012 tarihi
itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
alan dışı olarak değerlendirilmeye alınacaktır.
9. Sağlık raporu, herhangi bir resmi sağlık kurumundan, “Fotoğraflı”
ve“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına girmesinde ve
spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca olmadığını” belirtir şekilde
düzenlenmelidir (Bakınız Ek-2, bu form kayıt bürosundan alınarak ilgili
sağlık kuruluşlarına onaylatılacaktır).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2018 YKS Sınav Sonuç Belgesi (aslı ya da onaylı kopyası)
2- Form-Dilekçe
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(aslı yanında olmak koşuluyla)
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Sağlık Raporu
6- Eğitim Durumunu Gösterir Belge

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru Tarihi 30 Temmuz – 03 Ağustos 2018
Başvuru Yeri Sınav Kayıt Bürosu/ Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fuaye Alanı-AMASYA
Kayıt Saatleri 09.00-17.00
Sınav Listelerinin 04-07, Ağustos 2018(http://www.amasya.edu.tr)
8
İlanı
Sınav Tarihi 08 – 12 Ağustos 2018
Sınav Yeri Amasya Üniversitesi Spor Salonu
Meslek Yüksekokulu Altı
Sınav Başlama
Saati
09.00
İletişim Tel : 0 (358) 2526230-31-32
Faks : 0 (358) 2526222
Web: http://www.amasya.edu.tr

ÖZEL YETENEK SINAVINDA

BECERİ KOORDİNASYON TESTİNDE SIRALAMAYA GİRMEYE
HAK KAZANAN ADAYLARIN YERLEŞTİRMEYE
ESAS OLAN PUANIN (YP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 3 puanın belli
ağırlıklarla çarpılarak toplanmasından elde edilecektir.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
ÖYSP Standart Puanı’nın (ÖYSP-SP) Hesaplanması
1.Fakültemizce yapılan Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP)
ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi
gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a)Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan
9
veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt
olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP =( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b)Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017-ÖSYS puanlan ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına
ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. . Bu kural Açık Öğretimin kontenjan
sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek
yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
En yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılıp ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Yedek aday sayısı 25 erkek ve 15 kız
olarak listelenecektir.
Asıl ve yedek adaylarla ilgili kesinleşmiş listeler Eğitim Fakültesi Dekanlığının
onayından sonra (www.amasya.edu.tr)internet sayfasından ilan edilecektir.
NOT: Yerleştirme Puanının hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM
tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen
yansıtılacaktır.

SINAVA İTİRAZLAR

Özel yetenek sınavına yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum
süresince (sabah veya öğleden sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak
itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden iş gününün mesai saati
bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreler dışında yapılacak olan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar “Türkiye Halk Bankası Amasya Şubesi 06000008no’lu
(IBAN:TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) Amasya Üniversitesi Sağlık
Kültür, Spor Dairesi Başkanlığı Diğer gelirler hesabına” 100 TL
yatırılarak dekont ile birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak
yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla
emanete alınacaktır.
10

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen takvimde yer alacak takvim çerçevesinde, fakülte
tarafından belirlenecek günlerde mesai saatleri içinde Amasya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.
Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai
günü Yedek listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların
müracaatları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan kontenjan
açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak,
kayıtları yapılacaktır. Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam
edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri üniversitemiz internet
sitesinden günaşırı ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün başvuru hakkı
verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını
kaybedeceklerdir.
2. Erkek ve kadın adayların kesit kayıt işlemlerinde, yedek adaylarla da
kontenjanın doldurulamaması durumunda erkek kontenjanı kadına, kadın
kontenjanı erkeklere aktarılır.
3. Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde
müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.
4. Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek
zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.
NOT: Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne kesin kayıt yapan öğrencilerden
resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu istenecektir.

 

amasya besyo hazırlık kursu- amasya besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.