2018 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 ağrı üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BAŞVURU

1.1. Başvuru Koşulları ile İlgili Önemli Bilgiler
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı
başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sağlık açısından
herhangi bir sakıncası bulunmamak.
3. Adaylar, “2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen taban
puanları göz önünde bulundurularak, BESYO Özel Yetenek Sınavı komisyonu tarafından
belirlenen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre;

BÖLÜMLER

TYT Puanı
Genel
Spor
Alan/Kol/
Bölüm
Milli Sporcu/
Şehit Yakını, Gazi
ve Gazi Yakını
Engelli
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Bölümü
180 160 150 X
Antrenörlük
Eğitimi Bölümleri 160 150 150 100
9
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına, milli sporcu, şehit yakını, gazi ve gazi
yakınları için en az 150, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar için en az 160,
diğer tüm adaylar için ise en az 180 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir.
Antrenörlük Eğitimi Programlarına, engelli adaylardan en az 100, milli sporcu, şehit yakını,
gazi ve gazi yakınları için en az 150, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar
için en az 150, diğer tüm adaylar için ise en az 160 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat
edebileceklerdir.
4. Kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanlarına; 2016 yılı ve sonrasında milli sporcu olmuş
olan adaylar (A Milli, B Milli, C Milli) 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de
yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de
belirlendiği şekilde düzenlenmiş Milli Sporcu belgeleri ile müracaat edebileceklerdir. Milli
adaylar, ilgili kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.
5. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için ilan edilen kontenjanlara, birinci derece şehit
yakını olanlar, gaziler ve birinci derece gazi yakınları durumlarını belgelemek (SGK İl
Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ücretsiz seyahat kartı) koşuluyla
müracaat edebileceklerdir. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından herhangi bir ücret (Parkur
denemeleri ve Tanıtımı) talep edilmeyecektir. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, ilgili
kontenjanlar için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.
6. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya
düşürülecektir. Aynı kural Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanlı programları için de
geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran, Açık Öğretim
Fakültelerinin kontenjanı olmayan programlarına ve 2017-ÖSYS’den önceki yıllarda
herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
7. Engelli Adayları Değerlendirme Kriterleri
Engelli Adaylar; Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR
(mental retardasyon ile ‘‘yaygın gelişimsel bozukluklar’’) otizm spektrum bozuklukları
(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını
‘‘engelli sağlık kurulu raporu’’ ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilir.
Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını ‘‘engelli sağlık kurulu raporu’’ ile
10
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına müracaat etmeleri halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan
adayların kayıtları yapılır. Engelli Aday Değerlendirme Kurulu’nun oluru ile sadece
Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvurabilirler. Engelli adaylardan herhangi bir ücret
(Parkur denemeleri ve Tanıtımı) talep edilmeyecektir. Engelli adaylar, ilgili kontenjanlar
için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar.

1.2. Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu; AİÇÜ resmi internet sitesinden temin edilecektir (www.agri.edu.tr).
(Başvuru formu içerisinde var olan sağlık durumu beyanının aday tarafından imzalanarak
formun teslim edilmesi gerekmektedir).
2. 2 Adet Fotoğraf: 4.5×6 cm boyutunda son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adayın T.C.
Kimlik No’su, Adı ve Soyadı yazılmalıdır).
3. T.C. Nüfus Cüzdanının Aslı veya Aslı ile Aynı Olduğuna Dair Tasdikli Bir Adet
Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Numarası yazılı ve Fotoğraflı olma şartı vardır)
4. Lise Diploması veya Aslı İle Aynı Olduğuna Dair Tasdikli Bir Nüshası; Farklı nedenlerle
lise diploması bulunmayan adayların diploma yerine mezun oldukları okuldan aldıkları
mezuniyet belgeleri, henüz mezun olamamış ancak mezun durumda olan adayların okul
idaresinden onaylı durumlarını belirten öğrenci durum belgeleri başvuru esnasında kabul
edilecektir. İbraz edilen mezuniyet belgesi veya diploma üzerinde kesinlikle adayın hangi
alan, kol veya bölümden mezun olduğu belirtilmiş olmalıdır!
5. 2018 YKS Sonuç Belgesi
6. Millilik Belgesi; Milli sporcular için… (Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi).
7. Engelli Sağlık Kurulu Raporu; Engelli adaylar için…(Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun,
Sağlık Bakanlığına bağlı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık
Kuruluşlarından herhangi birinden alınmış olması gerekmektedir).
8. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Belgesi; Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını adaylar için…
(SGK İl Müdürlüklerinden alınan hak sahiplik belgesi veya Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ücretsiz seyahat kartı)
11
Önemli! Adayların, Özel Yetenek Sınavı parkur denemeleri ve tanıtım hizmeti ücretinin
ödendiğine dair banka dekontunun (250,00 TL/ VAKIFBANK-Ağrı Şubesi, İBAN: TR71
0001 5001 5800 7299 7184 35 veya HESAP NO: 001 5800 7299 7184 35) bir nüshasını sınav
başvuru için gerekli evraklar ile birlikte görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.
Not: Tüm belgelerin nüshaları (fotokopileri), aslının görülmesi koşuluyla müdürlüğümüz tarafından
onaylanabilmektedir. Çıktı ve fotokopi işlemleri de Belge Kontrolü ve Kesin Kayıt esnasında
kayıt esnasında yapılabilmektedir.

1.3. Başvuru İçin Gerekli Belgelerin Teslimi

Başvuru formu ve gerekli belgeler, 06-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında saat 20.00’a kadar
bireysel olarak veya adayın bir yakını tarafından başvuru bürosuna teslim edilebilir. Bir kişi birden
fazla aday için işlem yapabilir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilemez.
Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile başvuru belgelerindeki bilgilerin çelişmesi
durumunda adayların başvurusu reddedilecektir.
Başvuru evrakları yarım kapaklı dosya içerisinde yukarıda belirtilen sıraya göre düzenlenmiş
olarak teslim edilmelidir.

4. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri
yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular
doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve
değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
 Özel yetenek sınavı gerektiren yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2018-
TYT’ye girmiş ve 2018-TYT puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak
gereklidir.
 Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger
sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan
adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek
sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir
12
yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları
yapılır.
 Bu programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış
olan adayların başvurabileceklerine başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim
kurumunca karar verilerek, bu karar basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulur.
 Yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanır, uygulanır ve sınavın sonuçları toplanarak bir
puan hâlinde ifade edilir. Bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denir.
 Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
(YKS) kılavuzunun 6. Maddesinde yer alan özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi hükümleri
geçerlidir. YÖK ve ÖSYM tarafından yapılabilecek olan güncel değişiklikler aynen uygulanır.
 Sınav sonuçlarının ilan edilmesinde, adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı kadar aday asil olarak sınavı kazanmış olur. Aynı
sayıda yedek aday belirlenir, asil ve yedek aday listeleri kılavuzda belirtilen tarihlerde Sınav
Üst Kurulunun onayından sonra ilan edilir.
 Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine
kadar ilgili birime şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait
dilekçeler işleme konulmayacaktır.
 Kılavuzda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Üst Kurulu
yetkilidir.
 Özel Yetenek Sınavı hüküm ve kurallarına uygun davranmayan adayın sınavı geçersiz sayılır,
sınav ile ilgili geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal edilir.

5. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI

1. Sınav başvurusu tamamlanan tüm adaylara bir Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınava girecek tüm
adayların Sınav Giriş Belgesi ile onaylı ve resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet
veya süresi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurmaları ve istenildiğinde göstermeleri
gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olan adaylar kesinlikle sınava
alınmayacaktır.
13
2. Adaylar sınava, Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenen ve sınav öncesinde ilan edilen sıra ile
girmek zorundadırlar. İlgili sınav günü içerisinde her ne sebeple olursa olsun sınava
giremeyen adaylara yeni sınav hakkı verilmeyecektir.
3. Adayların, sınavın başlayacağı saatten en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır
bulunmaları gerekmektedir.
4. Tüm adayların sınava spor kıyafetleri (eşofman, spor ayakkabısı, şort, tayt, forma vb.) ile
girmeleri gerekmektedir. Mazeret bildiren adayların sınava yalın ayak girmelerine müsaade
edilmektedir.
5. Sınav öncesi, sonrası veya esnasında üniversitemiz tesislerine, beceri-koordinasyon
parkurunun bulunduğu salona, sahaya ve parkurda kullanılan her türlü araç-gereç ve
malzemeye herhangi bir nedenle zarar veren adayların Sınav Komisyonu kararıyla Özel
Yetenek Sınavı ile ilişkisi tamamen kesilerek hakkında yasal işlem yapılır.
6. Özel yetenek sınavı müracaat aşamasından sonuç aşaması süresince, sınav düzenini bozacak
davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav ile ilgili tüm görevlilere saygı
sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan adaylar Sınav Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilir.
7. Adayların beceri-koordinasyon parkurundan elde ettikleri derecelere ait itirazlarını aynı gün
içerisinde sınav komisyonuna yazılı olarak (dilekçe) yapmaları gerekmektedir. Zamanında
yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
8. Adayların, herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından Özel Yetenek Sınavı
Komisyonu veya sınavda görev yapan kişiler sorumlu tutulamaz.
9. Adayların beceri-koordinasyon parkurundan elde ettikleri dereceler, parkur bitiminde
kendilerine yazılı olarak bildirilmektedir.
Not: Özel Yetenek Sınavına başvurusu kabul edilmiş olan adaylar yukarıdaki kuralları
kabul etmiş sayılmaktadırlar.

6. SINAVIN UYGULANMASI

özel Yetenek Sınavı, dokuz farklı istasyondan oluşan bir beceri-koordinasyon parkuru
kullanılarak yapılacaktır. Her adaya iki deneme hakkı verilecek ve en iyi derecesi (saniye) geçerli
kabul edilecektir.
Beceri-koordinasyon parkuruna giren tüm adayların elde ettiği dereceler değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
Buna göre;
14
Adaylar değerlendirmeye tabii tutulurken, en iyi dereceye (saniye) sahip olan adaya 100
(yüz) puan verilerek, en iyi derece ile en kötü derece arasında ters orantı ile puanlandırma yapılır.
Beceri-Koordinasyon Parkurundan elde edilecek puan aynı zamanda adayın Özel Yetenek
Sınavı Puanını oluşturur. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Ağırlıklı olarak 100 Puan üzerinden
hesaplanacaktır.
Sınav 13-17 Ağustos 2018 tarihlerinde 09.00 – 19.00 saatleri arasında Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Beceri – Koordinasyon parkuruna girecek olan adaylar; belirlenen gün ve saatte sınav yerinde
hazır bulunacaklar, sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav
yerinde bulunmayan aday sınav hakkını kaybederek diskalifiye edilecektir.

7. ÖZEL YETENEK SINAVI BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU

Beceri-Koordinasyon Parkurunda adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik
kronometre çalışır ve bitiş fotoselinden geçmesiyle otomatik olarak durur. Komisyon tarafından
adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. İki deneme hakkını kullanan adayın en iyi
parkur derecesi geçerli kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Parkurda erkekler için 70, kadınlar için
ise 90 saniye baraj olarak kabul edilir ve bu süreleri aşan adaylar diskalifiye edilir.
Beceri-Koordinasyon Parkurunda 9 (dokuz) istasyon bulunmaktadır. İstasyonlar sırasıyla;
1. İstasyon: “Barfiks Merdiveni”
2. İstasyon: “Engel Geçişi”
3. İstasyon: “Sağlık Topu Taşıma”
4. İstasyon: “Basketbol Slalom”
5. İstasyon: “Futbolda Minyatür Kaleye Şut”
6. İstasyon: “Asimetrik Paralel”
7. İstasyon: “Hentbol Kale Atışı”
8. İstasyon: “Öne Takla”
9. İstasyon: “30m Sürat Koşusu”

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU:

—Başlangıç (Fotoselden giriş)
1. İstasyon “Barfiks Merdiveni”:
Barfiks merdiveni istasyonunda; erkeklerde 2,43m, kızlarda ise 2,24m yüksekliğinde ve
aralarında 40 cm mesafe bulunan 7 adet bar bulunmaktadır. Adaylar, barfiks merdiveninde bulunan
her bir bara tek tek tutunmak şartıyla (En son bara tutunmak şartı gözetilmeksizin sadece temas
15
edilmesi de geçerli kabul edilecektir) ilerleyerek istasyonu tamamlar. İstasyonu tamamlamadan yere
temas eden ve barlardan herhangi birine tutunmadan veya sadece temas ederek ilerleyen aday
istasyona yeniden başlamak zorundadır.
2. İstasyon “Engel Geçişi”:
Engel geçişi istasyonunda sırasıyla; ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü
engelin altından ve dördüncü engelin üstünden geçiş yapılarak istasyon tamamlanır. Engeller arası
mesafe 1,5 m’dir.
Not: İlk ve Üçüncü Engel Yüksekliği: Erkek: 90 cm, Kız: 80 cm;
İkinci ve Dördüncü Engel Yüksekliği: Erkek: 70 cm, Kız: 60 cm’dir.
Engel atlayan, geçişleri yanlış yapan ve engelleri yıkan adaylar geri çevrilir, yıktığı engeli kendi
eliyle düzeltmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir. İkazlara uymayan aday diskalifiye
edilir.
3. İstasyon “Sağlık Topu Taşıma”:
Aday, 40 cm yüksekliğindeki ahşap bank üzerinde bulunan 4 adet sağlık topunu (ağırlığı;
erkeklerde 3 kg, kızlarda 2 kg) alarak 4,40 m mesafedeki diğer banka sıralama olmaksızın taşır. Sağlık
topları bir banktan diğer banka birer birer taşınmalıdır. Toplar banktan düşerse, aday topu banka
tekrar koyması için geri çevrilir.
4. İstasyon “Basketbol Slalom”:
Adaylar, 1,20 m aralıklara aynı hizada sıralanmış olan 5 adet dikmenin arasından basketbol
topu ile slalom yaparak geçerler. Tüm adaylar basketbol topunu dikmeler arasında en az bir kez çift
veya tek elle yere vurmak zorundadır. Basketbol topu istasyon sonunda bulunan sepete
bırakılmalıdır. Dikme atlayan, geçişleri yanlış yapan, dikmeleri yıkan ve topu sepete bırakmayan
adaylar hata yaptıkları noktaya geri çevrilir. Hatanın düzeltilmesi istenir ve harekete kaldığı yerden
devam ettirilir.
5. İstasyon “Futbolda Kaleye Şut”:
Adaylar 5 m mesafedeki mini futbol kalesine futbol topu ile belirlenen vuruş bölgesinden
vuruş yaparlar. İlk vuruşta gol yapan aday, bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder. İlk
vuruşun gol olmaması durumunda, aday ikinci topu yedek top bölgesinden alıp vuruş bölgesine
koyarak ikinci vuruşunu gerçekleştirir. İkinci vuruşun gol olup olmaması durumuna bakılmaksızın,
aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.
6. İstasyon “Asimetrik Paralel Bar”:
16
Adaylar, yüksekliği kızlarda 1,35 m, erkeklerde 1,40 m olan barın altından geçerek; yüksekliği
kızlarda 1,65 m, erkeklerde 1,70 m olan diğer barın üstünden atlayarak asimetrik paralel bar
istasyonunu tamamlarlar.
7. İstasyon: “Hentbol Kale Atışı”:
Asimetrik paralel bar istasyonunu tamamlayan aday, hentbol kalesinde belirlenen bölümlere
kızlarda 7 m, erkeklerde 9 m mesafeden kale atışı gerçekleştirir. İlk atışta gol yapan aday bir diğer
istasyona geçerek parkura devam eder. İlk atışın gol olmaması durumunda, aday ikinci topu yedek
top bölgesinden alıp atış bölgesine gelerek ikinci atışını gerçekleştirir. İkinci atışın gol olup olmaması
durumuna bakılmaksızın, aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.
8. İstasyon “Öne Takla”:
Hentbol kale atışı istasyonunu tamamlayan adaylar, 3 m mesafede bulunan jimnastik
minderinde öne takla atar (öne takla formu dışındaki bir başka takla formu kullanılamaz). Öne
taklasını tamamlayan aday jimnastik minderinden 3m uzaklıktaki dikmeden belirtilen yönde
dönüşünü yaparak istasyonu tamamlar.
9. İstasyon “30m Sürat Koşusu”:
Öne takla istasyonunu tamamlayan adaylar, bitiş fotoseline 30 m mesafede bulunan dikmeden
dönüşünü gerçekleştirir ve sürat koşusu yapıp bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar.
—Bitiş (Fotosel kapısından çıkış)
Önemli Uyarı
 İstasyonu tamamlamadan atlayan,
 Sınav sırasında istasyon ve parkur görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan,
 Bitişte (fotosel kapısından çıkış) kendi hatasından dolayı süreyi durduramayan,
 Sınav ekipmanlarına zarar veren aday diskalifiye edilir.
Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav Komisyonu’na aittir
(ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).

8. DEĞERLENDİRME

 Erkek ve kadın adayların puan hesaplamaları kendi içerisinde yapılır.
 Değerlendirmede esas olan puan; Beceri-Koordinasyon Parkurundan alınan puan (Özel
Yetenek Sınav Puanı) ile AOBP ve TYT puanından elde edilecektir.
 Beceri-Koordinasyon Parkuru Puanı; “Kadın ve erkek”, “milli kadın ve milli erkek” ile
“şehit yakını, gazi ve gazi yakını kadın ve erkek” adaylar ayrı ayrı olmak üzere, adayların
17
dereceleri alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilir.
 Engelli Adaylar için Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)’nın hesaplanması: Engelli adaylar
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon ile ‘‘yaygın gelişimsel
bozukluklar’’) otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)), TYT
puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan)
yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin)
kayıtları yapılır. Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Yerleştirme Puanı
(YP) olarak kabul edilir. Erkek ve kadın engelli adaylar ayrı olmak üzere Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Oranları dikkate alınarak hesaplanan puan ÖYSP’nin %50’sini, sınav alt kurulu
tarafından uygulanacak engelli parkurundan elde edilen puan ÖYSP’nin %30’unu, Adayın TYT
puanı ise ÖYSP’nin %20’sini oluşturacaktır. Yalnızca Antrenörlük Eğitimi (1. ve 2.
Öğretim) programına başvuru yapabilecek olan engelli adayların engel düzeyi
değerlendirilmeleri Tablo 3’e göre yapılacaktır.
Tablo 3: Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli
8.1. Yerleştirme Puanın (YP) Hesaplanması
Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan
belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
Engel
Oranı
(%)
Pua
n
Engel
Oranı
(%)
Pua
n
Engel
Oranı
(%)
Pua
n
Engel
Oranı
(%)
Pua
n
50 100 43 86 36 72 29 58
49 98 42 84 35 70 28 56
48 96 41 82 34 68 27 54
47 94 40 80 33 66 26 52
46 92 39 78 32 64 25 50
45 90 38 76 31 62
44 88 37 74 30 60
18
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’ dur.
Özel yetenek sınavında yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki
formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler
için uygulanacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Sınavı kazanan asil adaylar dışında, aldıkları puana göre asil aday sayısı kadar yedek aday
ilan edilecektir. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, TYT puanı en yüksek olan
adaya öncelik tanınacaktır.
Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen
esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel yetenek sınav
19
sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve www.agri.edu.tr internet adresinde Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru
yapılmayacaktır.
20

9. KESİN KAYIT

Kesin kayıtlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek süreler içinde ve
aşağıdaki belgelerle yapılır. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt yaptırmayan
öğrenciler haklarını yitirirler. Asıl listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt
yaptırmamış olanların sayısı kadar yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt
yaptırmayanların sayısı kadar ikinci yedek liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini sürdürür.
Her liste açılışındaki süre bir gündür; bu süre, kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan
süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak verilmez.
Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde
yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi yararları açısından son derece
önemlidir.
9.1. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. 2018 YKS Sonuç Belgesi,
2. Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet
belgesi,
3. T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanının noterden onaylı sureti (Erkek adaylar için 2 adet),
4. İkametgâh belgesi,
5. Askerlik çağına girmiş bulunan erkek öğrenci adayları için Yükseköğretim Kurumuna
kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin Askerlik Şubesinden alınmış belge,
6. 8 adet (4,5×6 cm) boyutunda son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf (Fotoğrafların arkasına
T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır).
7. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi,
8. Öğrenim ve kayıt harcı
Kesin kayıt tarihleri kayıt yerlerindeki panolarda ve www.agri.edu.tr Internet adresinde Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir.
21

ADAYLARIN DİKKATİNE!

2018 Özel Yetenek Sınavı’yla size sunulan imkânlardan yararlanabilmek ve sınavlara
hazırlanabilmek için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin
kısımlarını doğru ve tutarlı olarak doldurunuz. Başvuru formunuzu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başvuru bürosuna teslim ediniz. Bu sırada
Özel Yetenek Sınav Giriş Belgenizi imzalatarak geri almayı unutmayınız.
Sınavdaki isim sırası bilgisayara yükleneceğinden, sırası geçen adaya geri dönmek mümkün
olamayacaktır. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde
bulunmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
Adaylar sınav süresince sınav giriş belgeleriyle birlikte resimli Özel Kimlik Belgelerini de
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet)
veya Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara alınmazlar. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü
yapılacaktır.

 

Ağrı besyo hazırlık kursu-ağrı besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.