2018 Bartın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 Bartın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 bartın üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı;
Bilimin evrenselliğine inanan, etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı
ilke edinen, beden eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini iyi bilen, beden
eğitimi ve spor, eğitim ve sağlık kavramları arasındaki ilişki yararlarını anlayabilen, beden eğitimi ve spor
alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya
aktarabilen, beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahip,
yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen, lider olabilen,
din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan,
araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmeni yetiştirmektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları;
* Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak,
* Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde ilgili federasyonlardan
antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde, Antrenör
veya Spor Uzmanı olarak,
* Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Programlarında
Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler.

2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı;
Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren,
sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner
çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını
yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek
6
seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü
konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor Eğitimcileri)
yetiştirmektir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;
* Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi,
federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,
* Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak
*Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

3- Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon Bölümü’nün amacı;
Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon
hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren
birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik,
sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve
liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim
insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.
Rekreasyon Bölümü Mezunları;
* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun
hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde Rekreasyon Eğitimcisi
olarak,
* Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan
faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu
kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak
* Herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında Profesyonel Rekreasyon
Yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.
* Turizm alanında;
– Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
– Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
– Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb),
– Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı,
– Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
* Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

4- Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı;
Spor Yöneticiliği Bölümünde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticileri
yetiştirilmektedir.
7
Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri,
yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük
işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin
yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkânını oluşturmaktır.
Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları;
*Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun
hizmet birimlerinde Spor Uzmanı,
*Turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici,
*Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan
faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
*Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili
kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında
profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabilmektedirler.
*Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk,
işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.
*Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavıyla ilgili tarihler
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı Takvimi
İŞLEM TARİH
Online başvuru 6 – 26 Ağustos 2018
Özel yetenek Sınavı 3 – 8 Eylül 2018
Sınav sonuçlarının ilanı 9 Eylül 2018
Asıl adayların kesin kayıtları 10 – 12 Eylül 2018
Yedek adayların ilanı 12 Eylül 2018 Saat: 19:00 dan sonra
Yedek adayların kesin kayıtları 13 – 14 Eylül 2018
2.yedek liste adaylarının ilanı
(Kontenjan dolmadığı
takdirde)
14 Eylül 2018 Saat: 19:00 dan sonra
2. yedek liste adaylarının kesin
kayıtları 15 -16 Eylül 2018
3. yedek liste adaylarının ilanı 16 Eylül 2018 Saat: 19:00 dan sonra
3. yedek liste adaylarının kesin
kayıtları 17 – 18 Eylül 2018
8

2018–2019 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam
Madde 1: Bu uygulama esasları Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine ön kayıt ve özel
yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralları düzenler.
Madde 2: Uygulama Esasları; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümleri özel yetenek sınavına giriş için ön kayıt
yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı
ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) kılavuzunun 9. maddesi.
Tanımlar
Madde 4: Bu uygulama esaslarında geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
Sınav Üst Kurulu: Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen
kurul.
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Özel Yetenek:
Eleme Sınavından oluşan giriş sınavı.
YKS: 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Puanı (Puan türlerinden en yükseği)
TYT: Temel Yeterlilik Testi
OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı
YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP-SP, OBP ve YGS puanının bu
uygulama esasında belirtilen yönteme göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı.
Giriş Esasları
Madde 5: Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim programlarına, ilan edilen
kontenjanlarla sınırlı olarak YKS 2018 puanı, ÖYSP-SP ve OBP birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır.

Başvuru Tarihi Ve Yeri

Madde 6: İnternet üzerinden ön kayıtlar, adaylar tarafından 6 – 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bartın
Üniversitesi (http://www.bartin.edu.tr/), Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(http://besyo.bartin.edu.tr/) ve
( http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=11 ) linkinden online olarak
yapılacaktır.
9
Ön Kayıt Şartları
Madde 7: Ön kayıt için başvuracak adayların başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak ( Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini
beyan etmeyen aday kesin kayıt hakkını kaybeder.)
b) 2018 yılında YKS’ ye girmiş olmak
c) 2018 puan türlerinin herhangi birinden 180,000 ve üstü puan almış olmak.( A, B ve C Milli sporcular
ile Spor Lisesi ve Spor alanı mezunları için YKS puan türlerinin herhangi birisinden 150,000 ve üstü
puan almış olması gerekmektedir.)
d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel
“ve/veya bedensel engeli bulunmamak. (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve
teorik eğitim öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek
herhangi bir engeli, fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler.
e) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu sayfa 32-40 de açıklanan engel durumları doğrultusunda
“Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet
hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek zorundadır.
f) 2018 YKS ’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile diğer
üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

Madde 8: Adaylar başvurularını Bartın Üniversitesi ÜBYS üzerinden verilecek olan linkten ön kayıt
tarihlerinde online olarak yapacaklardır.
Adaylar on-line başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri taratıp sisteme yükleyeceklerdir.
Başvuru yapılıp gerekli belgeler sisteme yüklendikten sonra sınav giriş belgesinin çıktısı alınmalı ve
sınava gelirken adayın yanında bulunmalıdır.
Online başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgeler:
1- Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan ( Aile hekimi,
sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve “ Spor yarışmalarına
ve spor sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur” ibareli olması gerekir.)
Engelli adaylar eğitim görmelerine mani olacak bir durumun olmadığını belirtir bir ibarenin
bulunduğu, engellilik durum raporlarını sisteme yükleyeceklerdir.
2- Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve Spor
Yöneticiliği Bölümlerine başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak ve engel
durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve belgelemek. Engelli
adaylar spor özgeçmiş belgelerini sisteme yükleyeceklerdir.
3- Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü onaylı “ A, B veya C sınıfı Milli
Sporcu Belgesi” (Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi
verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak
düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.)
Madde 9: 2018-2019 akademik yılı için Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Özel
Yetenek Sınavı” (ÖYS) Ağdacı Kampüsü BESYO Spor Salonlarında yapılacaktır.
10

Adayın Yerleştirme Puanının Hesaplanması:

Madde 10: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara
çevrilir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı
hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması
50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler
için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
Madde 11: 2017 ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim kontenjan sınırlaması olan programlar için de uygulanacaktır.
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2017-ÖSYS’de yerleşmiş olan adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Aday YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar
aday sınavı kazanmış olacaktır.
NOT: Yukarıda Adayların yerleştirme puanının hesaplanmasıyla ilgili açıklamalar “2018 ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” ndan alınmıştır. ÖSYM tarafından
belirlenecek olan herhangi bir değişiklik durumunda puanlamalar, yapılacak olan değişikliğe göre
düzenlenecektir.
11
Kontenjanlar:
Madde 12: 2018–2019 Akademik Yılında Yüksekokulumuz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi (Normal öğretim ve İkinci Öğretim) ve Rekreasyon
(Normal öğretim ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (Normal öğretim ve İkinci Öğretim Bölümlerine
alınacak öğrencilerin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
BÖLÜMLER
KONTENJAN
Kadın Erkek Milli
Sporcu* Engelli Toplam Yabancı
Öğrenci
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 15 32 9 4 60 15
Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim) 15 32 9
4 60 15
Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) 15 32 9 4 60 15
Rekreasyon (Normal Öğretim) 15 32 9 4 60 15
Rekreasyon (İkinci Öğretim) 15 32 9 4 60 15
Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim) 12 26 8 4 50 15
Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) 12 26 8 4 50 15
GENEL TOPLAM 99 212 61 28 400 105

Tablo 2: Kontenjanlar
* Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5773 sayılı yazısına göre Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli
sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır.
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 11624 sayılı yazısına göre her bir
programın toplam kontenjanının %10 ‘u engelli adaylara ayrılmıştır.
Parkur Tanıtım ve Uygulama Kursu
Madde 13: Özel Yetenek Sınavına katılacak adaylar için Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (SPORUM) tarafından Özel Yetenek Sınavına yönelik Parkur Tanıtım ve Uygulama
Kursu yapılacaktır.
Özel yetenek Sınavlarında belirleyici rol oynayan koordinasyon parkuru çalışmalarına, sakatlıklardan
korunma, eşit şartlarda yarışmaya hazırlamak ve sınavın akıcı ve düzenli yürütülmesi açısından Parkur
Tanıtım ve Uygulama Kursuna katılmak için 40 TL. Kurs ücretinin Ziraat Bankası Bartın Şubesi
TR050001000052537534075001 nolu IBAN numarasına “Parkur Tanıtım ve Uygulama Kursu Ücreti”
ibaresini yazdırarak katılım sağlanacaktır.
Kurs 6 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasındadır.
12
Kurs; Parkur tanıtımı ve sınav koşullarında 2 denemeyi kapsamaktadır. Daha fazla deneme yapmak isteyen
adaylar her bir deneme için 20 TL. Ücret ödeyerek talep ettikleri kadar deneme alabilirler. Kursa katılım
zorunlu değildir.
Tercih İşlemleri
Madde 14: Başvurusu kabul edilen tüm adaylar 7 bölüm için tercih yapabileceklerdir.
Yüksekokulumuza Özel Yetenek Sınavıyla;
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
b) Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim)
c) Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim)
d) Rekreasyon (Normal Öğretim)
e) Rekreasyon (İkinci Öğretim)
f) Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim)
g) Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim)
olmak üzere 7 bölüme öğrenci alınacaktır.
Adaylar ön kayıt sırasında bu bölümlerden en az bir tanesini tercih etmek zorundadırlar.
Tercih yapılırken sıralamaya dikkat edilmelidir.
Örneğin aday tercih sıralamasında Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) bölümünü ilk sıraya yazdıysa,
adayın puanı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanından yüksek olsa bile aday ilk sıraya yazdığı
bölüme kayıt hakkı kazanır.
Sınav Günü Adayın Yanında Bulundurması Gerekli Belgeler
Madde 15: Sınav Günü Adayın Yanında Bulunması Gerekli Belgeler
1-Nüfus cüzdanı
2-Sınav giriş belgesi ( sistemden alınacaktır)
3-Milli sporcu belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi)
4- Engelli adaylarda, spor özgeçmişi için bildirimde bulundukları belgelerin aslı.
Engelli Adaylar
Madde 16:
Engelli adaylar için, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda
belirtilmiştir;
1.T.C. vatandaşı olmak.
2.Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği
Bölümlerine başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak ve engel durumlarına uygun branşta en
az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve belgelemek.
3. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak.
13
4. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü ve Spor
Yöneticiliği Bölümlerine başvuracak tüm engelli adaylar için TYT puan türlerinin birinden en az 100,000
veya daha yüksek puan almış olmak.
5. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın
gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar-) bir üniversite veya devlet
hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”nu belgelemek.
6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şiddetli
fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı engelleyen
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne sadece Bedensel Engelli ve İşitme Engelli adaylar
başvuru yapabilirler.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT KOŞULLARI

Ön kayıtlar, 06-26/08/2017 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi ÜBYS sistemi üzerinden yapılacaktır.
Şahsen veya posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuracak engelli adaylar için;
eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemesi
gerekmektedir. Bölümlerimizde engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engel
durumları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Bedensel engelli adaylarda;
– dirsek altı (transradial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme,
– bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edinimsel paralizisi olanlardan,
başüstü hareketleri yapabilecek durumda olma,
– dizaltı (transtibial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez kullanabilme (aktivite düzeyi
K4),
– dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon amputasyonu olup, protezle bağımsız ve desteksiz hareket
edebilme (aktivite düzeyi K4),
– spinal kord yaralanması, spina bifida vb sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu ve veya motor kaybı
olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma,
– aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3 ün altında olmasına rağmen, ortezsiz veya mobilite
kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik sistemlerle ellerine yardımcı cihaz
almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite düzeyi K4).
b) İşitme engelli adaylarda; İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı
kullanabilen ve sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan (Sağlık
Kurulu raporunda belirtilmelidir).
c) Görme engelli adaylarda, sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma.
d) Zihinsel engelli adaylarda, “Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).
e) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylarda, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm veya
Asperger Sendromu tanısı alma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir). Engel durumlarını
belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli adayların başvuruları, ilgili Engelli Aday
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir
durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. YKS – 2018 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (En az 100,000 veya daha yüksek puan almış
olmaları gerekmektedir).
2. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği
Bölümlerine başvuran engelli adaylarda lisanslı spor yapmış olmak ve engel durumlarına uygun branşta en
az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve belgelemek.
3. Sağlık sorunu olmadığına ilişkin resmi sağlık kurumlarından (aile sağlığı merkezleri vb) alınacak belge.
4. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın gelişimsel
bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
14
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar-), bir üniversite veya devlet
hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”nun aslı ve fotokopisi ile durumlarını belgelemeleri
kaydıyla Yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. (İşitme engelli adaylar için bu
raporda, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olup olmama durumu belirtilmelidir. Zihinsel
engelli adaylar için bu raporda, Eğitilebilir Zihinsel Engelli olduğu belirtilmelidir. Yaygın Gelişimsel
Bozukluğu olan adaylar için, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm veya Asperger Sendromu
tanısı aldığı belirtilmelidir).
5. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm
yazılı olmalıdır. Lise transkripti (not dökümü) öğrenci diploması olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca
sorumluluk sınavına girecek öğrencilerin mutlaka sorumluluk sınavına girip geçmeleri halinde mezun
olabilecekleri ile ilgili okullarından resmi yazı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin başvurusu
kabul edilmeyecektir. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden
alacakları öğrenci belgesi ile özel yetenek sınavı için başvuru yapabileceklerdir.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL
EDİLME KOŞULLARI
Milli Sporcular
Engelli milli sporcular yalnızca engelli aday kontenjanından başvurabileceklerdir.
Spor Özgeçmişi Olan Engelli Adaylar
Spor özgeçmişi olan engelli adayların, ilgili federasyondan veya resmi bir kurumdan aldığı ve mevzuata
uygunluğu belirtilen esaslara göre istenilen müsabakaya katıldığına dair belgeleri getirmeleri
gerekmektedir.

BELGELERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİ

Özel Yetenek Sınavı Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda engelli aday
tarafından ibraz edilen belgelerin ilgili yetkili kurumlar tarafından yeniden incelenmesini talep edebilir.

ENGELLİ ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ

1.Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö. – İ.Ö.)
2.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Bedensel Engelliler ve İşitme Engelliler başvurabilir.)
3.Rekreasyon Bölümü (N.Ö. – İ.Ö.)
4.Spor Yöneticiliği Bölümü(N.Ö. – İ.Ö.)
Engelli Adayın 2018–2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu’nda yapmış olduğu
tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır. Özel yetenek sınavlarına girecek engelli
adaylar, bu bölümlerden birini ya da birden fazlasını tercih edebilirler.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN UYGULAMA SINAVI KOŞULLARI

Mülakat Sınavına İlişkin Genel Kurallar
Sınavlar BESYO Müdürlüğü’nce belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve
yerde Özel Yetenek Sınavı Jürisi tarafından yapılır. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika
öncesinde sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Adaylar sınava göğüs numarasına göre
alınacaklardır. Adayların göğüs numarası sınav günü verilecektir.
Adaylar sınava girişlerinde, geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeyi getirmeyen adaylar sınava
alınmazlar. Adaylar özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak
zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, sınav
parkurundaki cihazlara zarar verdikleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda
bulundukları durumlarda sınavdan ihraç edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu
olduğunda ilgili yetkili birimlere bildirilecektir.
15

ENGELLİ ADAY KONTENJANINA ÖĞRENCİ ALIMINDA İZLENECEK YÖNTEM

Sınava girme kriterlerini sağladığı tespit edilen adaylar mülakat sınavına katılırlar. Sınav Tek aşamalı
Mülakat ile yapılır.
Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların ilk olarak, mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanır ve genel
sıralama yapılır. Engelli adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) mülakattan 60 ve üzeri olanlar genel
sıralamaya katılır.
Mülakat İçeriği; Sportif ilgi, bilişsel becerileri, iletişim becerilerini, kendini ifade edebilme, sorulan
soruyu anlayabilme ve uygun şekilde cevap verebilme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır.
Mülakat içeriği Engelli adayların tercih sıralamaları dikkate alınarak kontenjan yerleştirmesi yapılacaktır.
Engelli adayların birden fazla bölüm kazanması durumunda bölüm tercihleri dikkate alınarak kontenjan
yerleştirmesi yapılacaktır. Adayın 1. tercihine yerleşmesi durumunda diğer bölümlerin kazananlar ya da
yedekler listesinden çıkartılacaktır. Eğer aday 2. tercihine yerleşmiş ise ve 1. tercihinde yedek olarak
görünüyor ise aday 2. tercihinde asıl ve 1. tercihinde yedek olarak listede yer alacaktır. Aday her dört
bölümde de yedek olması durumunda ise üç bölümün listesinde de yedek olarak listede yer alacaktır.
Engelli aday kontenjanları dolmadığı takdirde, boş kalan kontenjanlar cinsiyet kontenjanı dikkate alınarak
genel kontenjanlara aktarılır. Puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı kadar yedek aday ilan edilir.
Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan engelli adaylardan, başvuruda kullanılan TYT-P daha
yüksek olan adaylar öncelik kazanır.

ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 Engelli adayların seçme sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı 05/04/2017 tarih ve 75850160-199-24304 no’lu
kararı uyarınca;
– Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile yaygın
gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar-)
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YKS-TYT-P
puanlarından biri 100,000 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavına kabul edilir.
– Engelli adayların YKS-TYT-P puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer
alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilir, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Komisyonu gerekli gördüğü
durumlarda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen bütün kuralları kabul etmiş sayılır.
Yabancı Adaylar
Madde 16: Yabancı adaylar öncelikle üniversitemiz “Bartın Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kılavuzu” ndaki şartları yerine getirmiş olmaları ve
Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi> Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri modülü üzerinden
online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Başvuru yapmak için Tıklayınız. (Başvuru formunun yazıcıdan çıktısını almayı unutmayınız)
Yabancı aday buraya başvurusunu yaptıktan ve başvurusu üniversitemiz tarafından onaylandıktan sonra
ayrıca başvuru tarihleri arasında yüksekokulumuz on-line sisteminden Özel Yetenek Sınavı başvurusunu
yapacaklar ve başvurusunun kabulü halinde diğer adaylar gibi özel yetenek sınavına tabi tutulacaklardır.
Yabancı öğrenciler kılavuzda belirtilen kontenjanlar dâhilinde kendi aralarında değerlendirileceklerdir.
16
Detaylı Bilgi için:
Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi
Bartin University International Student Program
Bartın Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci kılavuzu
Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi
Bartın University Admission and Registration Instruction of Foreign Students.
Yabancı Adayların yüksekokulumuz online kayıt sistemine yüklemesi gereken belgeler:
a) Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti,
b) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript)
tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti,
c) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan fotokopisi.
d) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge.
e) Fotoğraf (Kesinlikle vesikalık olmalı ve yeni çekilmiş olmalıdır. Vesikalık olmayan fotoğrafların
başvuruları onaylanmayacaktır.)
f) Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan ( Aile hekimi, sağlık
ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak ve “ Spor yarışmalarına ve spor
sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur” ibareli olması gerekir.)
Yabancı Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler
1- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan
fotokopisi.
2- Sınav giriş belgesi (sistemden alınacak)
Milli Sporcular:
Erkek ve kadın milli sporcuların koordinasyon parkuru kendi içlerinde ayrı olacaktır. Fakat yerleştirme
puanları hesaplandıktan sonra aynı listede sıralamaya dahil olacaklardır.
Milli sporcular Koordinasyon sınavından alacakları puana ek olarak;
A Milli sporcular 100 tam puanı geçmemek şartıyla 20 ek puan,
B Milli sporcular 100 tam puanı geçmemek şartıyla 10 ek puan alırlar.
C Milli sporcular ek puan alamazlar.

ÖNEMLİ UYARI !!!

Eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların
başvuruları iptal edilir ve bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları
silinerek haklarında kanuni işlem uygulanır.
Aday, numara sırasına göre tespit edilen ve sınav öncesi ilan edilen “Sınav Zamanında” sınav
yerinde olmadığı takdirde sınav hakkını yitirir.
Online başvuru sırasında aday evraklarını ve fotoğrafını doğru ve düzgün olarak tarayıp sisteme
kaydetmelidir.
Ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
17
Sınav Tarihi ve Yeri
Madde 17: Özel Yetenek Sınavı, 3 – 8 Eylül 2018 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Spor tesislerinde yapılacaktır. Sınav Yürütme Kurulu; sınav yeri, günü ve saatlerini
gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir.
Sınav Uygulaması
Madde 18: Bu sınav, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor
Yöneticiliği bölümlerinde eğitim almaya aday öğrencilerin, bu formasyonun alınmasında ve
geliştirilmesinde gerekli olan temel fiziksel yeteneklerinin test edilmesini amaçlayan bir yerleştirme
sınavıdır.
Sınav uygulaması kılavuzda açıklandığı şekilde, koordinasyon parkurundan oluşmakta ve 100 puan (yüz)
üzerinden değerlendirilmektedir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve belirlenen kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Adaylar; ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş kartı, resmi kimlik (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet
veya Pasaport, spor kıyafeti (Sınavlarda şort, tişört, tayt veya eşofman ile spor ayakkabı giyilmelidir.),
göğüs numaralı tişört ile hazır bulunacaklardır. Göğüs numaralı tişörtü herhangi bir nedenle yanında
bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. Ancak çok
önemli mazereti olanlar Sınav Yürütme Kurulunun mazereti kabul etmesi ve onayı ile sınav süresi içinde
sınava alınabilirler. Sınav tarihi geçtikten sonra adaylara ayrıca sınav hakkı verilmez.
Sınav Üst Kurulunun Görevleri
Madde 19: Sınav Üst Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından
görevlendirilir. Sınav Üst Kurulunun Görevleri şunlardır:
a ) Adayların özel yetenek sınav programlarının yer ve zamanının belirlenmesi,
b ) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,
c ) Sınav güvenliği için önlem alınması,
d ) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması,
e ) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması,
f ) Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
g ) Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri
Madde 20: Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir.
a ) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri üstlenir.
b ) Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmaya yetkilidir.
18
İtiraz Kurulunun Görevleri
Madde 21: İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir.
a ) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.
b)Sınavın herhangi bir testi sırasında oluşabilecek itirazlar, aynı gün içinde yapıldığında dikkate
alınacaktır.
Destek Hizmetleri
Madde 22: Sınavın Yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen
birimlerden talep edilebilecektir.
a) Genel Sekreterlik,
b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı,
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
d) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,
e) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı,
f) Personel Dairesi Başkanlığı,
g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
h) Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü.
i) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
j) Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

UYARILAR

 Puanların eşit olması halinde TYT puanına bakılır. TYT puanlarından herhangi birisi yüksek olan
aday öncelikli olur.
 Sınavlarda disiplinsiz davranışlar sergileyen ya da malzemelere zarar verenler diskalifiye edilecek
olup, zarar verenler hakkında tutanak tutulup yasal işlem yapılacaktır.
 Erkek adaylarda 110 saniyenin, kadın adaylarda 120 saniyenin üzerinde derece ile parkuru
tamamlayan adayların yerleştirme puanları hesaplanmaz ve elenmiş sayılırlar.
19
Sınav:

KOORDİNASYON

Kılavuzda belirtilen koordinasyon parkurunda adayın fotosel aralığından geçmesiyle başlar, belirlenen
alanda gerekli engelleri aştıktan sonra adayın bitişteki fotosel aralığından geçmesiyle parkur tamamlanır.
Koordinasyon parkurunda adaylar sadece bir defa yarışabilirler. İkinci hak verilmez.
Koordinasyon Testi:
Bitirme zamanının elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü 9 (dokuz) farklı istasyondan oluşan bir
testtir (Şekil 1). Testte sırasıyla öne takla, engelin üzerinden çift ayak sıçrama, denge aletinin sağında ve
solunda bulunan kasalardan sağlık toplarını diğer taraftaki boş kasalara dengenin altından ve üzerinden
geçerek yerleştirme, hentbol şut atışı, basketbol ve futbol toplarıyla slalom, voleybol manşet pas, üstten ve
alttan geçiş engelleri, kasalardan sağlık toplarını değiştirme ve cimnastik paralel bardan geçiş istasyonları
yer almaktadır. Bu hareketleri sırası ile yapmayan ve/veya eksik tamamlayan adaylar bu testten
değerlendirmeye alınmayacaklardır. Eğer, istasyon bütünlüğü aday tarafından bozulursa, düzeni tekrar
sağlamak koşuluyla teste devam edebilirler.
Aday, koordinasyon parkurunun başlangıç çizgisinin 75 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek
şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Aday başlangıç kapısını geçerek 1 m ilerideki
cimnastik minderi üzerinde öne takla atar ve çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonuna gelir. Burada bankın
her bir yanına beşer kez olmak üzere toplam 10 tane çift ayak sıçramayı yaptıktan sonra aday denge
aletinin altından geçerek kasa içinde hazır bulunan ağırlık topunu alır ve denge aletinin üstünden geçerek
karşı tarafta bulunan boş kasaya topu bırakır. Aday bu hareketi bir kez daha tekrarlar ve istasyonu
tamamlar. Daha sonra karşısında bulunan hentbol kalesine, atış çizgisinden kalede bulunan işaretlerden
herhangi birini topla vurduktan sonra diğer istasyon için kasanın içinde bulunan futbol ve basketbol
toplarıyla sırasıyla slalom yapması istenir. Daha sonra duvarda bulunan işaretli alana voleybol topu ile
manşet pas yapması istenir. Sonra aday ağırlık toplarının kasalardaki yerlerini belirlenen sıraya uygun
olarak değiştirir. Diğer istasyonda engellerin önce üstünden sonra altından sonra tekrar altından ve
üstünden geçmesi istenir. Son olarak cimnastik paralelinin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak
yüksek olan barın üstünden geçerek bitişe gider Bu test bitiş kapısı geçildikten sonra sonlanır.
Parkuru, 90 saniyenin üzerinde tamamlayan erkek adayların ve 100 saniyenin üzerinde tamamlayan kadın
adayların; erkek adaylarda 110 saniyeye kadar, kadın adaylarda 120 saniyeye kadar parkur puanları Sıfır(0)
kabul edilir ve yerleştirme puanları hesaplanır. Erkek adaylarda 110 saniyenin, kadın adaylarda 120
saniyenin üzerinde derece ile parkuru tamamlayan adayların yerleştirme puanları hesaplanmaz ve
elenmiş sayılırlar.
Parkur Sınavına girmeyen ve terk ederek parkuru tamamlamayan adayların yerleştirme puanları
hesaplanmayarak elenmiş sayılırlar.
Genel Uyarı ve İhlaller:
* Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata
yaptığı istasyondaki hareketi tekrar eder ve tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.
* Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda
belirtilen kurallara uymaması, isteyerek testi bırakması durumunda bir hakkını kullandığı kabul edilir ve
test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme “Geçersiz” ibaresi yazılır. Puanı
hesaplanmaz.
* Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona geçerek parkuru
tamamlarsa bu test zamanı değerlendirmeye alınmaz ve sınavdan ihraç edilmiş olur.
20
İSTASYON 1: ÖNE TAKLA
Eller minder (2×1 m) üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere temas edecek
şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla tamamlanır.
İhlaller:
* Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya solundan dışına taşması veya
çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.
* Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi takdirde adayın hareketi tekrar
etmesi istenir.
İSTASYON 2: ÇİFT AYAKLA ÇİFT YÖNLÜ SIÇRAMA
Bank (40 cm) üzerinden yapılan sıçrama ve konmalar çift ayakla olmalıdır. Hakem tarafından
sayılan kurallara uygun 10 çift ayak sıçrama ve konma sonrası istasyon tamamlanır.
İhlaller:
* Sıçrama ve konma esnasında banka elle temas etmek, oturmak, ayakla basmak ve dayanmak hatalı
hareket olarak değerlendirilir ve aday kaldığı yerden devam eder.
* Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından
kurallara uygun oluncaya kadar sayılarak sıçrama ve konma devam ettirilir. Hakem kurallara uygun
yapılmayan sıçramaları saymayacaktır.
İSTASYON 3: DENGE ALETİNİN ALTINDAN VE ÜZERİNDEN GEÇEREK AĞIRLIK
TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME
Aday denge aletinin (erkeklerde 80cm, bayanlarda 70 cm yüksekliğinde, 5. uzunluğunda ve 10 cm
genişliğindeki) altından geçerek kasa içinde hazır bulunan ağırlık topunu (erkeklerde 5 kg, bayanlarda
21
3 kg) alır ve denge aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş kasaya topu bırakır. Aday bu
hareketi bir kez daha tekrarlar ve hareketi tamamlar. Aday topu elinden kaçırırsa topu tekrar alarak hareketi
tamamlayana kadar devam eder.
Kasaların arasındaki mesafe: 120 cm
Kasaların denge aletine olan uzaklığı: 150 cm
İhlaller:
* Adayın denge aletinin altından ve üzerinden sırasına uymaması halinde adayın tekrar etmesi istenir.
İSTASYON 4: HENTBOL TOPUYLA ŞUT ATIŞI
Hentbol kalesinden 7 m mesafedeki atış çizgisinin 1 m yanında kasa içinde bulunan 5 hentbol topu ile
kalede bulunan 2 işaret levhasından herhangi birine (30×30 cm) hentbol şut atış yapar. Atış için erkek
adaylar erkek hentbol topunu, kadın adaylar kadın hentbol topunu kullanacaktır. Aday eğer 2 başarılı atışta
levhaya isabetli atış yaparsa diğer istasyona geçer. Eğer isabetli atış yapamaz ise 5 atışı da tamamlamak
zorundadır.
İhlaller:
* Atış sırasında adayın ayağı atış çizgisini geçer veya basarsa atışı başarılı olsa dahi geçersiz sayılır.
* Adayın atışı hentbol şut atış tekniğine uygun olmaz ise atış başarılı olsa dahi geçersi sayılır.
* Kural ihlali olduğu durumda hakemin uyarısıyla aday atış yaptığı topu aldıktan sonra atış çizgisi arkasına
geçip kurala uygun atışı yapması gerekmektedir.
İSTASYON 5: BASKETBOL VE FUTBOL TOPLARIYLA SLALOM
Aday kasada bulunan futbol veya basketbol topundan herhangi biri ile istasyona başlayabilir.
Kasa ile başlangıç çizgisi uzaklığı: 1 m
Slalomlar arası: 1 m
Basketbol Slalom
Kasadan top alındıktan itibaren top sürme tekniği başlamıştır ve başlangıç çizgisinde bir kere top
sektirilir. Basketbol top sürme tekniği kullanılarak slalomların arasından geçiş yapması istenir.
Slalomlardan geri dönüp tekrar slalom geçiş yaptıktan sonra basketbol topunu aldığı kasanın içine
bırakmak zorundadır.
İhlaller:
* Adayın basketbol topunu kasadan aldıktan sonra başlangıç çizgisinde topu sektirmemesi halinde
derecesine 1 sn. hata süresi eklenir.
* Aday slalom sırasında yanlış aralıktan geçiş yaparsa her yanlış hata geçişi için derecesine 1 sn. hata
süresi eklenir.
* Aday topu elinden kaçırırsa, yakaladıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam eder.
* Slalom geçişinde slalom çubuklarından herhangi bir tanesini düşürürse çubuğu kaldırıp tekrar istasyona
devam edebilir.
* Aday istasyonu tamamladıktan sonra basketbol topunu kasanı içine bırakmaması halinde, alıp kasaya
bırakana kadar diğer istasyona geçemez.
22
Futbol Slalom
Kasadan alındıktan sonra top, başlangıç çizgisinden önce başlangıç noktasına bırakılarak slaloma
başlanır. Slalom yaparken aday istediği ayağını kullanabilir. Slalomlardan geri dönüp tekrar slalom geçiş
yaptıktan sonra futbol topunu aldığı kasanın içine bırakmak zorundadır.
* Adayın futbol topunu kasadan aldıktan sonra başlangıç noktasına bırakmadan slaloma geçmesi halinde
derecesine 1. sn. hata puanı verilir.
* Aday slalom sırasında yanlış aralıktan geçiş yaparsa derecesine 1 sn. hata süresi eklenir.
* Aday topu ayağından kaçırırsa, yakaladıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam eder.
* Slalom geçişinde slalom çubuklarından herhangi bir tanesini düşürürse çubuğu kaldırıp tekrar istasyona
devam edebilir.
* Aday istasyonu tamamladıktan sonra futbol topunu kasanı içine bırakmaması halinde, alıp kasaya
bırakana kadar diğer istasyona geçemez.
İSTASYON 6: VOLEYBOL TOPUYLA HADEFE MANŞET PAS
Hedeften 4 m uzaklıktaki atış çizgisinin 1 m yanında kasa içinde bulunan voleybol topunu alarak
atış çizgisinin gerisinden voleybol manşet pas ile duvarda işaretlenen (250 cm yükseklikte, 60 x 60 cm
kare) yere 1 başarılı atış yapması istenir. Aday eğer ilk atışta belirlenen hedefe isabetli atış yaparsa diğer
istasyona geçer. Eğer isabetli atış yapamaz ise 3 atışı da tamamlamak zorundadır. Atış tamamlandıktan
sonra top kasaya bırakılır ve diğer istasyona geçer.
İhlaller:
* Atış sırasında adayın ayağı atış çizgisini geçer veya basarsa belirlenen hedefi vursa dahi atış tekrarı
istenir.
* Adayın atışı voleybol manşet pas tekniğine uygun olmaz ise atış tekrarı istenir.
* Adayın atış yaptıktan sonra topu kasaya bırakmaması halinde bir sonraki istasyona geçmesine izin
verilmez.
İSTASYON 7: KASALARDAN TOP DEĞİŞTİRME
Aday kasalarda bulunan ağırlık toplarının yerlerini uygun olarak değiştirir. Ağırlık topları
kadınlarda 3 kg erkeklerde 5 kg’dır.
Kasalar arası mesafe: 250 cm
* Eğer elinden topu kaçırırsa doğru kasaya topu koyana kadar diğer istasyona geçemez.
İSTASYON 8: ENGEL GEÇME
Aday bu istasyonda 1 m’lik mesafelerle yerleştirilmiş ve sırasıyla 40, 80, 40, 80 cm yüksekliğindeki
engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından, üçüncüsünün üstünden ve dördüncüsünün altından
istediği gibi geçebilir.
İhlaller:
* Aday engel geçişleri sırasında engelleri düşürürse, düşürdüğü her bir engel için 1 sn. hata süresi eklenir.
İSTASYON 9: PARALELDEN GEÇİŞ
Aday paralelin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak yüksek olan barın üzerinden geçerek bitişe
gider. Bar yüksekliği, bayanlar için 110 x 122 cm, erkeklerde ise 122 x 134 cm’dir.
23
İhlaller:
* Aday paralellerden yanlış sırayla geçerse tekrar geri dönmesi istenir.
Koordinasyon parkurunun puanlaması
Koordinasyon parkuru puanlaması, sınav tamamlandıktan sonra erkek ve kadın adaylar arasında ayrı ayrı
hesaplanarak belirlenecektir. Puanlamada en iyi süre tam puan olarak kabul edilecek şekilde sıralama
yapılacaktır, Erkeklerde 90 saniye, kadınlarda 100 saniye barajını geçemeyen adayların puanları “ 0”
(sıfır) puan kabul edilecektir.
Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 26: Sınav sonuçları 09 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme Puanına (YP) göre kayıt
hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, Bartın Üniversitesi (www.bartin.edu.tr) ve Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu internet sayfasından ( http://besyo.bartin.edu.tr ) ilan edilerek duyurulur. Adaylara ayrıca bir
duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan ilan adaylara tebliğ niteliğindedir.
İtirazların Değerlendirilmesi
Madde 27: Adayların sınavın aşamaları ile ilgili itirazı aynı gün içerisinde, sınav sonuçlarıyla ilgili
itirazları en geç 24 saat içinde Sınav Üst Kuruluna konuyla ilgili dilekçesi ve itiraz ücreti dekontu ile
yapabilirler. İtiraz ücreti 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) olup Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı hesabına T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi, (IBAN: TR 10000 10000 52 51609669 5059)
yatırılacaktır.
Kesin Kayıt
Madde 28: Adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek olandan
başlanarak sıralaması yapılır. Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin
kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.
Madde 29: Yüksekokulumuza asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları
10 -12 Eylül 2018 (Saat 17:30’a kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Yüksekokulumuzda
yapılacaktır.
Kontenjan dolmadığı takdirde kayıtlar 12 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ilanlara göre yedek listeden
sırayla yapılacaktır.
Yedek listede adı bulunup da belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını
kaybetmiş sayılır.
Madde 30: Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine ilk sırada bulunan
yedek adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt
tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde
kayıt hakkı talep edemez.
Madde 28: Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin
kayıtları ise 13 -14 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.30 a kadar yapılacaktır.
24
Açıklanan yedek liste kaydından sonra yine de kontenjan dolmazsa kılavuzun “ÖNEMLİ

TARİHLER”

tablosunda belirtilen 2. Yedek listeler açıklanacak ve kalan kontenjanlara adaylar puan sırasına göre
sıralanıp kayıt yapılacaktır.
Yüksekokulumuz web sitesinden açıklanan yedek listeler resmi duyuru niteliğindedir. Web sitesindeki
yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacaktır. Adaylar web sitesindeki duyuruları
takip etmek zorundadır.
NOT: Kesin kayıtlardan sonra 3 yedek liste açıklanacak, kontenjan durumuna bakılmaksızın bu 3 listeden
sonra başka bir yedek listesi açıklanmayacaktır.
Madde 31: Aday ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra, kayıt sildirmesi halinde
kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti kesinlikle geri ödenmez.
Ancak ikinci öğretim bölümünü kazanıp kesin kayıt yaptırdıktan sonra yedek kayıt döneminde
yüksekokulumuzun normal öğretim bölümlerinin birisine yedekten kesin kayıt yaptırırsa dilekçeyle
başvurması halinde ikinci öğretim bölümüne kesin kayıt için yatırdığı harç ücreti geri ödenir.
Madde 32: Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
a) 2018 YKS Sonuç belgeleri
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi.
d) II. Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (Katkı payı, yeni kayıt yaptıran
öğrenciler için kayıt tarihleri arasında açtırılan ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen hesaba
yatırılacaktır.),
e) 29 Yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi,
f) 6 Adet vesikalık 4,5×6 boyutunda fotoğraf.
g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.)
h) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu sayfa 32-40 de açıklanan engel durumları doğrultusunda
“Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet
hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”
ı) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya
üniversitemizden onaylı suretleri.
Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Yüksekokulumuzun internet
sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir.
Yabancı Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması
gerekir.
a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu
yada TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,
b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Millî Eğitim
Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,
d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
25
e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (öğrenim ücretleri kılavuzda belirtilmiştir.
g) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, (teminat miktarı kılavuzda belirtilmiştir.)
ğ) Öğrenim ikamet izin belgesi(Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı akademik
birime teslim edecektir.)
ı) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge.
f) 6 Adet vesikalık 4,5×6 boyutunda fotoğraf.
g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.)
ÖNEMLİ NOT: 1- Yabancı Öğrenciler, bu kılavuzdaki şartları yerine getirmenin yanında Bartın
Üniversitesi’nin Yabancı Uyruklu Öğrencilerle ilgili yönergesi ile 2018-2019 Akademik Yılı Yabancı
Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzundaki şartları da yerine getirmek zorundadırlar.
Detaylı Bilgi İçin:
*Bartın Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci kılavuzu
*Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi
*Bartın University Admission and Registration Instruction of Foreign Students.
2- Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış
olanların bu durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişkileri
derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. Ön kayıt yaptıran adaylar kılavuzdaki tüm hükümleri
kabul etmiş sayılırlar. Kesin kayıt sırasında, kayıt için gerekli evrakları zamanında getirmeyen adayların
kesin kayıtları yapılmaz ve bu adaylar hiçbir hak iddia edemezler.
Sınavdan İhraç
Madde 33: Adayların veya birinci derece yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine
ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci
disiplin yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar vermeleri, hakemlere ve
diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday sınavdan ihraç edilecektir. Sınav
görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda, bu şikâyetler yetkili birimlere bildirilecektir.
İLETİŞİM:
Tel: 0 378 223 52 54 – 55
Faks: 0 378 223 54 07
Mail: besyo@bartin.edu.tr
besyobartin@gmail.com

http://besyo.bartin.edu.tr

facebook.com/BartinUniversitesiBESYO

 

Bartın besyo hazırlık kursu-bartın besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.