2018 Amasya Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Amasya Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 amasya üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci
alımına ait işlemler bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge,
özel yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması
ve sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.
 2018-2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her
şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla
mümkündür. Bu nedenle kılavuzu dikkatle okumanız gerekmektedir.
SINAV ÜST KURULU
Rektör Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Dekanı ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm
Başkanından oluşur. Sınav Komisyonları Sınav Üst Kuruluna karşı
sorumludur. ÖYS (Özel Yetenek Sınavın’da) en yetkili organdır, ÖYS
Sınavının tüm işlemlerini yürütür, ÖYS ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler
hakkında nihai kararları verir.
Yönergede bulunmayan hallerde Sınav Üst Kurulu karar vermeye yetkilidir.

SINAV KOMİSYONU

Eğitim Fakültesi Dekanlığının teklifi ve Rektörlük Makamının onayıyla
görevlendirilen öğretim elemanlarından ve idari personelden oluşur. Beden
Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı sınav komisyonuna başkanlık eder.
Komisyon Başkanı sınav komisyon üyeleri arasında iş bölümü yapar.

TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR

1. 2018-2019 öğretim yılı için Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin özel
yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo aşağıda belirtilmiştir.
Programın Adı Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
Erkek 25
Bayan 15
Erkek 1
Bayan 1
Toplam 42
2. Adaylar kendi aralarında en yüksek puandan en düşük puana doğru
sıralamaya tabi tutulacaklardır.
3. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek
Sınavı’na katılabilmek için adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları
Sınavında (YKS), 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ’den en az
4
230 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri
veya Öğretmen Liselerinin Sporla ilgili alan/kol bölümlerinden mezun
olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına
başvuracakların 2018 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ’den
en az 200 ve üzeri puan almaları gerekmektedir (Liseler, Meslek
Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar liselerinin ilgili
alan/kol/bölümlerinden mezun olan adayların bu alan ve kollardan
mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini
vermeleri gerekir). Başvuracak olan millî sporcuların da 2018 YKS
1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 200 ve üzeri puan
almaları gerekmektedir. (Milli sporcu olduğunu gösterir belge vermeleri
gerekmektedir). (bakınız 8.sayfa (ÖYSP-SP) Hesaplanması 1. Madde
“a bendi” )
Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili formların doğru ve eksiksiz
olarak doldurulması gerekmektedir.
4. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına, Yükseköğretim Kurulu’nun
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru
koşullarını sağlayan adaylar başvuru yapabilecektir. (Bkz. Yabancı
uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları;
https://oidb.amasya.edu.tr/media/1042/yabanc__uyruklu_y_nerge.pdf
5. Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön
kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara
aittir. Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için, imza gerektiren
belgelerin ilgili aday tarafından değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat
edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.
6. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmış
ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin
cezası alanlar başvuramazlar.
7. Başvurular aday tarafından şahsen veya noter vekâleti (Amasya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel
Yetenek Sınavı ibaresi içermelidir) verdiği kişi tarafından yapılmalıdır.
Kayıtlar, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası Fuaye alanı Özel Yetenek
Sınavı Kayıt Bürosuna 30 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihlerinde saat
09.00–17.00 arasında yapılacaktır.
8. Adayların sınava alınması başvuru sırasına ve cinsiyete göre
yapılacaktır. Öncelikle bayan öğrenciler sınava alınacaktır.
9. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne
sebeple olursa olsun (rapor dâhil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
10. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu
gerekli görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-
5
gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon
kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca
ilan edilecektir.
11. Özel Yetenek Sınavı, tek aşama beceri-koordinasyon testinden
oluşmaktadır. Erkeklerde 51’inci aday ve bayanlarda 31’inci aday dâhil
olmak üzere diğer adaylar elenir. (Erkeklerde 50’ inci aday ile aynı
süreye sahip olan, bayanlarda 30’ uncu aday ile aynı süreye sahip olan
aday olması durumunda bu adaylar da değerlendirmeye alınır).
12. Yabancı uyruklu adaylar, bölüm tarafından yapılacak özel yetenek
sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi aralarında sıralanacaktır.)
13. Adaya sınavda (2) hak verilir ve aday başka bir hak talep edemez.
Adayın en iyi derecesi değerlendirmeye alınır. Sınavda kullanılan araçgereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiği taktirde sınav
komisyonunun kararı ile öğrenciye yeni bir hak verilebilir.
14. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların Temel
Yeterlilik Testi (TYT) ’den aldıkları ham puanları adayın TYT puanı
olarak işlem görecektir.
15. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, öncelikle Temel
Yeterlilik Testi (TYT) puanı en yüksek olana, Temel Yeterlilik Testi
(TYT) puanlarının eşit olması durumunda beceri-koordinasyon testinde
en iyi derece yapan adaya öncelik tanınacaktır.
16. Yedek aday listeleri cinsiyete göre ilan edilecektir.
17. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren
veya bu tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve
haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
18. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin
kayıt işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede
tahrifat, yanıltıcı beyan vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların
sınavları ve sınav sonuçları geçersiz sayılır, kayıtları yapılmaz, yapılmış
olsa bile işlemleri geçersiz kabul edilecek ve haklarında savcılık
nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Başarı sıralamasındaki diğer
aday kazanmış sayılacaktır.
19. Sınavı kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgeleri’nin, sınav
süresince geri iadesi yapılmayacaktır. Ancak, sınav bitiminde şahsen
dilekçe ile istenildiği takdirde yazı işlerinden geri verilebilecektir.
20. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt
sırasında adaylardan istenecektir.
21. Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı olmayan adaylar sınavlarda yer
alamayacaklardır.
6
22. Özel Yetenek Sınavı’nın tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış,
sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve fiili saldırı,
hakaret veya benzeri durumlar ve sınav uygulama kurallarını ihlali tespit
edilen adaylar, Sınav Üst Kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye
edilecektir.
23. Uygulama sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında
doğabilecek ihtilaflı konularda Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli
olacaktır.
24. Sınav komisyonu gerekli gördüğü takdirde; sınav komisyonu teklif ve
sınav üst kurulu kararıyla, sınav sisteminde değişiklik yapmaya
yetkilidir.
25. Kitapçıkta belirtilmeyen tüm konularda sınav üst kurulu karar vermeye
yetkilidir.
26. Kitapçıkta kullanılan şekiller açıklama niteliğindedir. Sınav parkurunda
kullanılacak olan malzeme ve materyaller farklılık gösterebilir.

SINAV ÜCRETİ

1. Adaylardan Özel Yetenek Sınav Ücreti adı altında hiçbir ücret
alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. 2018 YKS 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi ( TYT) Sınav Sonuç Belgesi’nin
aslı ya da onaylı kopyası (Adaylar noter onayı yaptıracakları gibi,
müracaat sırasında YKS, TYT Sınav Sonuç Belgesinin aslını göstermek
koşuluyla Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden de belgelerini onaylatabilirler).
2. Form-Dilekçe: Şahsen Başvuru sırasında temin edilebilir (Bakınız Ek-1).
3. Resimli ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylama Eğitim Fakültesi
Sekreterliğinden aslını göstermek koşuluyla yaptırılabilir).
4. Fotoğraf: 2 Adet 4.5x6cm boyutlarında(son altı ay içerisinde çekilmiş,
kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte) fotoğraf verilmelidir.
5. Başvuru tarihi itibariyle mezun olan tüm adaylar mezuniyet belgesi ya da
diplomalarının aslı ya da onaylı kopyasını (Adaylar noter onayı
yaptıracakları gibi, müracaat sırasında YKS Sınav Sonuç Belgesinin aslını
göstermek koşuluyla Eğitim Fakültesi Sekreterliğinden de belgelerini
onaylatabilirler) teslim etmelidirler.
6. Başvuru tarihi itibariyle, Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıtlı olan adaylar,
mezuniyet belgesi ya da diplomalarının yerine, kayıtlı bulundukları
7
üniversitede öğrenci olduklarını gösteren, resmi onaylı öğrenci belgelerini
getirmeleri gerekmektedir.
7. Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olamamış, mezuniyet aşamasındaki
öğrencilerin okullarından mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren
resmi onaylı belge getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumdaki öğrenciler
sınavı kazandıkları takdirde kesin kayıt aşamasında mezuniyet belgesini
getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt hakkından
yararlanamazlar ve bu hakları saklı kalmaz.)
8. Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir yükseköğretim programında okuyan
ve ortaöğretim mezuniyet belgelerini ilgili yükseköğretim programından
alamayan adaylar Öğrenci Belgesi ile Mezun adaylar ise yükseköğretim
mezuniyet diploması/belgesi ile başvuru yapabilirler. Liseden spor
alanından mezun olan öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek
zorundadırlar. Belge sunulmaması durumunda; (30.03.2012 tarihi
itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
alan dışı olarak değerlendirilmeye alınacaktır.
9. Sağlık raporu, herhangi bir resmi sağlık kurumundan, “Fotoğraflı”
ve“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına girmesinde ve
spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca olmadığını” belirtir şekilde
düzenlenmelidir (Bakınız Ek-2, bu form kayıt bürosundan alınarak ilgili
sağlık kuruluşlarına onaylatılacaktır).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2018 YKS Sınav Sonuç Belgesi (aslı ya da onaylı kopyası)
2- Form-Dilekçe
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(aslı yanında olmak koşuluyla)
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Sağlık Raporu
6- Eğitim Durumunu Gösterir Belge

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru Tarihi 30 Temmuz – 03 Ağustos 2018
Başvuru Yeri Sınav Kayıt Bürosu/ Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fuaye Alanı-AMASYA
Kayıt Saatleri 09.00-17.00
Sınav Listelerinin 04-07, Ağustos 2018(http://www.amasya.edu.tr)
8
İlanı
Sınav Tarihi 08 – 12 Ağustos 2018
Sınav Yeri Amasya Üniversitesi Spor Salonu
Meslek Yüksekokulu Altı
Sınav Başlama
Saati
09.00
İletişim Tel : 0 (358) 2526230-31-32
Faks : 0 (358) 2526222
Web: http://www.amasya.edu.tr
ÖZEL YETENEK SINAVINDA
BECERİ KOORDİNASYON TESTİNDE SIRALAMAYA GİRMEYE
HAK KAZANAN ADAYLARIN YERLEŞTİRMEYE
ESAS OLAN PUANIN (YP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 3 puanın belli
ağırlıklarla çarpılarak toplanmasından elde edilecektir.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
ÖYSP Standart Puanı’nın (ÖYSP-SP) Hesaplanması
1.Fakültemizce yapılan Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP)
ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi
gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a)Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan
9
veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt
olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP =( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b)Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017-ÖSYS puanlan ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına
ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. . Bu kural Açık Öğretimin kontenjan
sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek
yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
En yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılıp ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Yedek aday sayısı 25 erkek ve 15 kız
olarak listelenecektir.
Asıl ve yedek adaylarla ilgili kesinleşmiş listeler Eğitim Fakültesi Dekanlığının
onayından sonra (www.amasya.edu.tr)internet sayfasından ilan edilecektir.
NOT: Yerleştirme Puanının hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM
tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen
yansıtılacaktır.

SINAVA İTİRAZLAR

Özel yetenek sınavına yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum
süresince (sabah veya öğleden sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak
itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden iş gününün mesai saati
bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreler dışında yapılacak olan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar “Türkiye Halk Bankası Amasya Şubesi 06000008no’lu
(IBAN:TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) Amasya Üniversitesi Sağlık
Kültür, Spor Dairesi Başkanlığı Diğer gelirler hesabına” 100 TL
yatırılarak dekont ile birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak
yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla
emanete alınacaktır.
10

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen takvimde yer alacak takvim çerçevesinde, fakülte
tarafından belirlenecek günlerde mesai saatleri içinde Amasya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.
Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai
günü Yedek listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların
müracaatları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan kontenjan
açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak,
kayıtları yapılacaktır. Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam
edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri üniversitemiz internet
sitesinden günaşırı ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün başvuru hakkı
verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını
kaybedeceklerdir.
2. Erkek ve kadın adayların kesit kayıt işlemlerinde, yedek adaylarla da
kontenjanın doldurulamaması durumunda erkek kontenjanı kadına, kadın
kontenjanı erkeklere aktarılır.
3. Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde
müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.
4. Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek
zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.
NOT: Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne kesin kayıt yapan öğrencilerden
resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu istenecektir.

SINAV GİRİŞ KOŞULLARI

 Adaylar sınavlara, Özel Kimlik Belgesi (TC numaralı ve resimli nüfus
cüzdanı, ehliyet veya pasaport), Sınav Giriş Kartı (Üniversite tarafından
verilecektir)ve uygulamalı spor kıyafeti (şort, tişört veya eşofman, spor
ayakkabısı) ile katılmak zorundadırlar.
 Sınav Giriş Kartı’nda Kayıt Bürosu yetkilisinin imzası, Dekanlık mührü,
aday sıra numarası gibi işlemlerden birinin eksikliği halinde aday sınava
alınmaz.
SINAV
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na alınacak öğrencilerin Özel
Yetenek Sınavında “Beceri ve Koordinasyon Testi” puanlarına göre
sıralanacaktır. Beceri ve Koordinasyon Testi puanına göre ilk 50 dereceye
11
giren erkekler ve ilk 30 dereceye giren kızlar ÖYSP puanlamasına tabi
tutulacak ve ÖYSP sıralamasına göre erkeklerden ilk 25, kızlardan ilk 15
aday asil listeye gireceklerdir. Geriye kalan adaylar ise yedek listede ÖYSP
puanlarına göre sıralanacaktır.
Yabancı uyruklu adaylar AÜYÖS puanları değerlendirmeye katılmadan
yalnızca özel yetenek sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi
aralarında sıralanacaktır
BECERİ-KOORDİNASYON TESTİ
Jimnastik, hentbol, basketbol ve futbol branşlarının temel becerileri ile
çeviklik, hareketlilik, reaksiyon süresi, yön değiştirme ve denge gibi temel
motor becerilerin ve doğru karar verme yeteneğinin ölçülmesi
amaçlanmaktadır.

UYARILAR:

a) 1. İstasyonda jimnastik becerilerinden öne takla, geriye takla
amut ve çember hareketlerinden oluşan serinin
tamamlanmasından sonra adayların performans süresi fotoselli
kronometreler ile ölçülmeye başlanacaktır.
b) Aday 2., 3., 4. İstasyonların herhangi birinde kendisine verilen
hakların tamamını kullanmadan diğer istasyona geçerse, o
denemesinde başarısız sayılır.
c) Birinci (Yer Jimnastiği) istasyonda toplam 4 hareket vardır.
Adaylar başarısız ve hatalı her hareketlerinde 5 sn. ceza alırlar.
Adaylar bu istasyonda bulunan yapılması ve uyulması gereken
toplam 4 hareketi tamamladıktan sonra sıradaki istasyona
geçerler.
d) İkinci (Hentbol), Üçüncü (Basketbol), ve dördüncü (Futbol)
istasyonlarda her bir istasyonda adaylar 4 top kullanmak
zorundadır. 2.,3., ve 4. istasyonlarda aday her başarısız atışta
5 sn. ceza alır. Ayrıca her bir istasyonda tüm atışlarını başarıyla
tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn.ödül alır. Adayın
isabet sağlayamadığı hatalı atışlar sonucu aldığı cezalar
toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir. Adayın dörtte
dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı ödüller
toplanır ve koordinasyon testi süresinden düşülür.
e) Adaylar ikinci (Hentbol), üçüncü (Basketbol), dördüncü (Futbol)
istasyonlarında kullandıkları atışlar sonrası başarılı olsunlar
veya olmasınlar her iki durumda da kullandıkları topları hiçbir
şekilde atışlardan sonra yerine bırakmak zorunda değildirler.
f) Dördüncü (Futbol) istasyonunda futbol topunun kaleye uzaklığı
bayanlar için erkek adaylara oranla 1 metre daha yakın
mesafede olacaktır.
12
g) Hentbol istasyonunda erkekler için 3 numaralı top bayanlar için
2 numaralı top; Basketbol istasyonlarında erkekler için 7
numaralı top bayanlar için ise 6 numaralı top; futbol
istasyonlarında erkek ve bayanlar için standart aynı toplar
kullanılacaktır.
Seçme niteliğindeki Beceri-Koordinasyon Testi Sınavı, aşağıda açıklandığı
gibi uygulanacaktır.
1.İstasyon (Yer Jimnastiği): Bu istasyonda temel jimnastik becerilerinden
düz takla, geri takla, amut ve çember hareketlerinin ölçülmesi
hedeflenmektedir. Adayın her hareketteki başarısı 100 üzerinden
değerlendirilecektir. Aday sergilediği her hareketten 100 puan üzerinden 50
puanının altına düştüğünde o hareketten başarısız sayılır. Bu istasyonda
aday her başarısız hareketinde 5sn.’lik ceza alır, aldığı toplam ceza
koordinasyon testinin süresine eklenir.
Adayın dörtte dört başarılı olan hareketinde bu istasyonda 5 sn ödül
verilmez.
A.ÖNE TAKLA
TEKNİK YAPIMI: Harekete, ayakta temel duruş pozisyonundan başlanır.
Çömelik oturuşa gelinirken, kollar birbirine paralel ve gergin şekilde ileriye
uzatılarak eller bir adım ileride yere koyulur, ayak uçlarıyla ittiriş yapılır, kollar
gergin omuzlar ileriye yatırılır, çene göğse yaklaştırılır ve ense, ellerden
ileriye (ellerle üçgen oluşturacak şekilde) koyulur. Yuvarlanma başladıktan
13
sonra eller diz altından bacakları kavrar topuklar kalçaya doğru çekilir, göğüs
süratle dizlere yaklaştırılarak ayağa kalkılır ve hareket tamamlanır (Şekil 1).
B.GERİYE TAKLA
TEKNİK YAPIMI: Harekete, ayakta temel duruş pozisyonundan başlanır.
Geriye doğru çömelik oturuş yapılırken dikkat edilecek en önemli nokta,
dizlerin düşey doğrultunun önüne geçmemesidir. Bu pozisyonda geriye
doğru, yere sırasıyla kalça, bel bölgesi, sırt ve omuzlar temas edecek şekilde
yuvarlanırken (dizlerin gövdeden ayrılmasına izin verilmez) eller süratle
başın iki yanına getirilerek (ellerin arası omuz genişliğinde) yere dayanma
yapar ve yeri güçlü bir şekilde ittirir. Geriye yuvarlanma sırasında dizler
süratle göğse doğru çekilir. Kolların gergin duruma gelmesiyle birlikte,
ayaklar kalça yere basar ve hareket tamamlanır (Şekil 2).
14
C.AMUT
TEKNİK YAPIMI: Ayakta temel duruştan kollar gergin ve birbirine paralel
olarak dayanma bacağı ile birlikte önden yukarıya doğru kaldırılır. Kollar
başın iki yanında ve omuzlar kulak memelerine değecek şekilde yukarıya
uzatılır. Dayanma bacağıyla ileriye doğru büyükçe bir adım alınır ve diz
bükülür, gövde öne katlanırken gerideki bacak (savurma bacağı) yukarıya
kaldırılır. Dayanma bacağındaki bükülme eller yere değene kadar devam
eder, eller yere değdiği an savurma bacağı hızla savrulur, dayanma bacağı
yeri kuvvetle ittirerek gergin bir şekilde savurma bacağı ile birleştirilir ve amut
pozisyonuna gelinir. Yere doğru eğilişte kolların gövdeyle birlikte hareket
etmesi ve uzantısının bozulmaması, başın kolların arasında kalması, sırtın
düz olması gerekir
Amut pozisyonunda ellerin arasındaki açıklık omuz genişliğinde
olmalı, eller hafif dışa dönmelidir. Dirsekler ve omuzlar gergin, yukarıya
uzanma tam olmalı, başkolların arasında kalmalı, yukarıya kaldırılmamalı
veya çene göğüse yaklaştırılmamalıdır. Kalça sırtla aynı doğrultuda, dizler
gergin, kalça kasları sıkılı, bacaklar bitişik, ayak uçları, kalça, sırt, baş ve
kollar aynı düşey doğrultu üzerindedir ve takla bağlantısı yapılırken, omuzlar
ileri yatırılarak ense ellerin ilerisinde yere konulur (Şekil 3).
D.ÇEMBER
TEKNİK YAPIMI: Harekete başlama pozisyonu amut hareketinde olduğu
gibidir. Dayanma bacağı üzerinde ¼ dönüş yaparak da başlanabilir, bu
pozisyon yana doğru yapılacak olan harekete daha uygundur.
Dayanma bacağı ile ileriye doğru büyükçe bir adım alınır, dizler
bükülür, gövde ileriye doğru uzanır ve ( harekete sol bacak kaldırılarak
giriliyorsa) sol el dayanma ayağından uzağa, aynı doğrultuda koyulur.
Dayanma bacağı yeri kuvvetle iter, diğer bacak süratle savrulur, boştaki el
omuz genişliğinde ve aynı doğrultuda yere dayanma yaparak açık bacak
amut pozisyonuna gelinir. Dönüşün devamında önce savurma bacağı sonra
15
diğer bacak yere dayanma yaparak hareket tamamlanır (Şekil 4). Baş,
hareket boyunca kolların arasındadır.
NOT: Jimnastik hareketleri teknik yapıma ve şekillere uygun olmalıdır.
2.İstasyon (Hentbol): Bu istasyonda aday, kaleye 9 metre uzaklıktaki
çizginin sağ ve sol tarafına yerleştirilmiş 2 şer adet hentbol topunu,60cm x 60
cm lik hedefe tercih ettiği tek el ile (her atışta farklı el tercih edilebilir) kale
atışı yapar. Çift elle yapılan atışlar geçersiz sayılır. Aday çizgiye basmadan
çizgi gerisinden toplam 4 (dört) kale atışı yapar. Aday her köşedeki iki toptan
birini, tercih ettiği sıraya göre, hentbol kalesinin yakın üst köşesine diğerini
ise kalenin uzak üst köşesine kale atışı yapmak zorundadır. Aynı atışlar diğer
köşede duran iki hentbol topuyla da tekrarlanır. Bir köşeden kullandığı iki
topu da aynı köşeye attığında, ilk atışı o köşe için değerlendirilecek, ikinci
atışı ise isabete bakılmaksızın hata olarak kabul edilecektir. Atışların başarılı
sayılması için topun muhakkak, belirtilen hedef alan içerisinden kalenin
içerisine düşmesi zorunludur.
Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da
başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız
atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir.
Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül
koordinasyon testi süresinden düşülür.
3. İstasyon (Basketbol): Aday bu istasyonda belirlenen alan içerisinde bir
tanesi serbest atış bölgesinde, iki tanesi sağlı sollu olmak üzere 2 sayılık atış
bölgesinde bir tanesi de 3 sayılık atış bölgesinde 1.25 cm x1.25 cm renkli
bantlarla hazırlanmış alan dışında kutu içine bırakılmış 4 basketbol topunu
16
kullanarak toplam 4 atış yapacaktır. Adaylar kendileri için belirlenmiş 1.25 cm
x1.25 cm alan içerisinden çizgiler dahil olmak 4 topu kullanmak zorundadır.
Adaylar başarılı veya başarısız atışlarında kullandığı topu, aldığı yere
koymak zorunda değildirler.
Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da
başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız
atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir.
Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül
koordinasyon testi süresinden düşülür.
4. İstasyon (Futbol): Basketbol testini takiben aday, futbol topunu, kaledeki
sol üst köşeye (1m. yükseklikte ve 1.5 m. uzunlukta ki hedef alan
içerisine);kale ve aut çizgilerinden farklı yerlerde (erkekler 750 cm. 800cm.
850cm. 900cm.; bayanlar ise 650cm. 700cm. 750cm. ve 800cm uzaklıkta)
belirlenen alan içerisinde duran toplar ile4 (dört) şut atar. Adaylar başarılı
veya başarısız atışlarında kullandığı topu, aldığı yere koymak zorunda
değildir. Atışlar sırasında kullanılan topun diğer topların yerini değiştirmesi
halinde ilgili personel topları uygun pozisyona getirecektir.
Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da
başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız
atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir.
Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül
koordinasyon testi süresinden düşülür.
5. BİTİŞ: Aday 4. istasyonu tamamladıktan sonra bitiş çizgisindeki
fotosellerden dikey pozisyonda koşarak geçer ve koordinasyon parkurunu
tamamlar. Bitişte aday kendisinden kaynaklanan davranışlara (yere atarak
vb.) bağlı olarak fotoselden geçerek cihazın durmasını sağlamaz ise nizami
şekilde fotosel cihazını durdurana kadar sınavını tamamlamamış kabul edilir
ve kendisinden nizami bir geçiş yapması beklenir.
NOT: Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık
sorununda sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar
adaya aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday
kendisi sorumludur.
17
EK 1: Form/Dilekçe
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Fakültenizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için
yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı’na girmek istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
…./……/2018
İmza
T.C.Kimlik No :…………………………………..
Adı Soyadı :…………………………………..
Doğum Yeri ve Tarihi :…………………………………..
Adres :…………………………………..
……………………………………
……………………………………
Mezun Olduğu Lise :…………………………………..
Mezun Olduğu Alan/Kol/ Bölüm :…………………………….
YKS Puanı :………………………….……….
Telefon (Normal Hat) : …………………………….(Lütfen alan
koduyla birlikte yazınız)
(Cep Tel.) : …………………………….
2017 ÖSYS de LYS puanı veya özel yetenek EVET HAYIR
sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirildim.
Not: Başvuru adayın kendisi veya Noter vekaleti verdiği kişi tarafından
yaptırılabilir. Posta yoluyla gönderilen belgeler dikkate alınmaz.
18
EK 2 (Sağlık Raporu)
SAĞLIK RAPORU
Sağlık Kurumunun Adı : ………………………………….
Rapor Tarihi :…………………………………..
Kayıt No :…………….…………………….
Aşağıda kimlik bilgileri yazılı olan …………………………………..Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na girmesinde ve
spor yapmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
Doktor
Adı Soyadı
Kaşe/İmza
Adayın
TC. Kimlik No :………………………………………
Adı :………………………………………2018
Soyadı :………………………………………
Doğum Yeri :………………… Tarihi:…./…../..…
Anne Adı :………………………………………
Baba Adı

 

Amasya besyo hazırlık kursu-amasya besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.