2018 Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı (GÜNCELLENDİ)

2018 Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  (GÜNCELLENDİ)

2018 nevşehir üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. GENEL BİLGİLER

6
2.2 Kısaltmalar
veya profesyonel spor kulüplerinde çalıştırıcı, yardımcı çalıştırıcı, geliştirici veya maç ve performans
analizcisiolarak, özel eğitim kurumları ve iyileştirme merkezlerinde antrenörolarak, Gençlik ve Spor
Bakanlığına bağlı kurumlarda(Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi) ve özerk federasyonlarda,
antrenör veya spor uzmanıolarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör veya yardımcı
antrenörolarak, özel sporsalonlarında, turizm sektöründe sportif aktivitelerin öğretilmesi ve
organizasyonlarında, görevalabilmektedirler.
Bu kılavuz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci alımında kullanılacak, Ön kayıt, 2018-Temel Yeterlilik Testi, Spor
Özgeçmişi ve Uygulama Sınavına (Koordinasyon Testi)ilişkin esasları düzenler.
TYT : 2018-Temel Yeterlilik Testi
TYT-P : 2018-Temel Yeterlilik Test Puanı
OBP : Ortaöğretim BaşarıPuanı
SÖP : Spor ÖzgeçmişPuanı
ÖYSP : Özel Yetenek Sınavı Puanı
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanı
YP : Yerleştirme Puanı
2.1 Amaç ve Kapsam

2. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

7
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ
Kayıt/ Evrak Teslim 06-09 Ağustos 2018
Spor Özgeçmiş Puanlarının
Değerlendirilmesi
10 Ağustos 2018
Uygulama Sınavı
(Koordinasyon Testi)
13-15 Ağustos 2018
Yerleştirme Sınav Sonuçlarının
Açıklanması 18 Ağustos 2018
Uygulama Sınavı Yeri NEVÜ Spor Merkezi
Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Özel Yetenek
Sınavı Başvurusu; adaylarınbelirtilen tarihler içerisinde(06-09 Ağustos 2018)başvuru evraklarını
eksiksiz bir şekilde kayıt esnasında elden teslim ettikleri taktirde kabul edilir. Evrak teslim işlemleri,
adayın kendisi ya da bir yakınıtarafından yapılabilir(başvuru formunda adayın ıslak imzası bulunması
şartıyla).Eksik evrak ve/veya posta yoluyla yapılan başvurular
Başvurular Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Merkezi kayıt bürosundan
yapılacaktır.Kaydını yaptıran adaylara Sınav Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış Sınav Giriş Belgesi
verilecektir. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında pasaport, fotoğraflı nüfus cüzdanı/ T.
C. kimlik kartı, ehliyet gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesi göstermeden sınava alınmaz.
Sınavın programı, sınavın nasıl yapılacağı ilk gün, 13.08.2018 tarihinde saat 08.30’da adaylara
bildirilecektir. Tüm adayların sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır
bulunmaları ve web sayfasında ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. Sınav
tarihleri başvuru sayısına ve özel durumlara bağlı olarak değişebilir.
NOT: Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda adaylara duyurmak koşuluyla,
sınavla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.1 Başvuru Tarihi ve Yeri:

3. GENEL HÜKÜMLER

8
3.2. Başvuru Koşulları
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli
sporcuların 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 160.000 ham puan almış
olmaları.
4. Liselerin diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı,
TYT’den en az 180.000 ham puan almış olmaları.
5. 2018 TYT Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
6. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mentalretardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger
sendromu, RETT sendromu, dezintegratifbozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla 2018 TYT puanlarının 100 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları.
1. Aday başvuru formu(https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tradresinden erişilebilir).
2. Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin
öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet
için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön
kayıtyaptırabilirler.
3. 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
4. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim
sırasında nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslı ve fotokopisikarşılaştırılacaktır).
5. 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi.
6. “Özel Yetenek Sınavına katılmasında sakınca olmadığına” dair Sağlık Raporu
7. Milli Sporcular* için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından
verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı.
3.3. Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
9
8. Spor Özgeçmişi** ve Spor Yılı Gösterir Belge *** durumunu gösteren belgeler (belge varsa
ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır (Spor Özgeçmiş Puan Tablosu
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr adresinden “Giriş Sınavı Kılavuzu” ile birlikte
ilanedilecektir).
9. Aday Spor Özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardansadece bir
kategoriden başvurabilir ve tek bir puan alabilir.
10. Spor Özgeçmişi olmayan adaylar da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuruyapabilir.
* Milli sporcu olan adayların, Spor Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk federasyonlar
için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı) ibraz
etmeleri gereklidir. Olimpik olan, müsabakasıyapılan branşlar için “Milli Sporcu Belgesi” dışındaki belgeler geçerli sayılmayacaktır.
Yarışması olmayan spor branşlarında ilgili uluslararası federasyonun yıllık programı içerisinde yer alan organizasyonlarda ve yine
federasyonun yapmış olduğu seçmeler sonucunda ülkemizi temsil etmiş olan sporcular için bu durumlarını açıkça belirten resmi belge
gereklidir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasındaalınır).
** Spor Özgeçmişleri için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri. (özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk
olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden en az genel müdür yardımcısı onaylı), (belgenin aslı veya noter onaylı
kopyası kayıt esnasında alınır)
*** Spor yılı gösterir belge: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (belgenin aslı veya noter onaylı
kopyası kayıt esnasında alınır)
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak
öğrencilerin kontenjan dağılımı aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımı
Bölüm
Genel
Kontenjan
Milli Kontenjan
(Olimpik)*
Milli Kontenjan
( (Olimpik Olmayan)
* *Engelli Aday
Kontenjanı
TOPLAM
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Antrenörlük
Eğitimi 22 23 3 3 2 1 3 3 60
0
*Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısına göre
Bölümümüz için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75‟inin
Olimpik spor dallarından, %25’inin ise Olimpik olmayan spor dallarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.
Millilik belgesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının http:// www. gsb.gov.tr/ Federation.aspx web adresinde yer alan spor dallarına
ait Federasyonlardan birinden hak edilmiş olması zorunludur. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlara
başvuru yapacak olan adaylara ait millilik belgelerinin 01.01.2014 tarihinden sonra hak edilmiş olması gerekmektedir.C sınıf milli
sporcular en az 2 (İki) defa milli olduklarını belgelemek zorundadırlar. C sınıfı 1 (bir) defa milli olan sporcular millilik
kontenjanından başvuru yapamazlar.Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlar kadın ve erkek adaylar
arasında eşit paylaştırılır. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için belirlenen kontenjan sayısından fazla sayıda milli aday
başvurusu olursa, başvuruda bulunan milli adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi tutulurlar. Kadın ve erkek milli adaylar için
yerleştirme puanı hesaplanarak Olimpik ve Olimpik olmayan milli adaylar arasında sıralama yapılır. Sıralama sonucu millilik
kontenjanından yerleşemeyen adaylar, aynı dereceleri temel alınarak diğer adaylar için belirlenen genel listeye dâhil olurlar.

4. KONTENJAN

10
Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarına ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, öncelikle Olimpik ve/veya Olimpik
olmayan spor dallarına başvuran milli sporculardan bu kontenjanlar doldurulur. Milli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli
başvuru olmaz ve doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır.
*Olimpik Sporlar:
Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan dallardır. Olimpik spor dalları Uluslararası Olimpiyat Komtesi (IOC)
tarafından aşağıda belirtilen spor dallarından oluşmaktadır. Detaylı bilgi için www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret
edilebilir.
Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol/Softbol, Binicilik, Bisiklet, Buz Sporları ( Artistik Buz Pateni, Buz Hokeyi,
Curling, Kısa Mesafe Süret Pateni, Süret Pateni), Boks, Cimnastik, Curling, Dalga Sörfü, Eskrim, Futbol, Golf, Güreş, Halter,
Hentbol, Hokey, Judo, Kar Sporları (Alp Disiplini, Biathlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak,
Snowboard) Kano, Karate, Kaykay, Kızak Sporları (Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı), Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon,
Okçuluk, Rugbi, Spor Tırmanış, Su Sporları (Yüzme kategorileri), Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken.
* *Engelli Aday Kontenjanı:
Kontenjanın %10’u engelli öğrenciler için ayrılmıştır. Belirlenen kontenjanın üstünde başvuru olması durumunda, durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla,adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilir.
Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, engelli kontenjanı için yedek
öğrenci olarak belirlenir. İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için
ayrılan kontenjana eklenir
1. Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 30 erkek, 30 kadın olmak üzere toplam
60 öğrencialınacaktır.
2. Millilik kontenjanını olimpik branşlar için (3 erkek/3 kadın) 6, olimpik olmayan branşlar
için (2 erkek/1 kadın) 3, toplamda 9 öğrenci oluşturmaktadır. (C sınıf milli sporcular en
az 2 (İki) defa milli olduklarını belgelemek zorundadırlar. C sınıfı 1 (bir) defa milli
olan sporcular millilik kontenjanından başvuru yapamazlar). Eğer milli sporcular için
ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz ise bu kontenjanlar, cinsiyet
kontenjanları dikkate alınarak diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır.
3. Erkek ve kadın kontenjanlarından birisi dolmazsa, kontenjan diğer cinsiyete aktarılır.
4. İsteyen milli sporcular, milli olmayan adaylar için belirlenen kontenjana başvurabilir.
Detaylı bilgi için www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret edilebilir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi ve Yüksekokulu 2018-2019
Eğitim-Öğretim Yılı Antrenörlük Eğitimi Bölümü için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı; Temel
Yeterlilik Testi, Uygulama Sınavı ( Koordinasyon Testi) ve Spor Özgeçmişi unsurlarından oluşur. Adaylar
TYT puanı, uygulama sınav puanı ve spor özgeçmiş puanı dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulur
(Bkz. Madde 5.3.).
Uygulama sınavına girecek olan adaylar, kadın-erkek şeklinde ilan edilen sınav programında

5. ÖZEL YETENEK SINAVI

11
belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmakla yükümlüdürler.
Tablo 2. ÖYSP hesaplanırken kullanılacak olan oranlar aşağıdaki gibidir:
Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) Bileşenleri Ağırlık
1. Spor Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı % 60
2.Uygulama Sınavı-Standart Puanı % 40
TOPLAM %100
Özel yetenek sınavıbileşenlerinden eldeedilenhampuanlarstandartpuanaçevrilir; yukarıda belirtilen
oranlar dikkate alınarak ÖYSP hesaplanır.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması
ve standart sapmasıaşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacak,daha sonrada her aday için aşağıda
verilen formül ile ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
5.2. Özel Yetenek Sınavı Standart Puanının (ÖYSP-SP) Hesaplanması:
ÖYSP’lerin Toplamı
Ortalama =
Aday Sayısı
5.1. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplanması:
12
 Bu durumda her adayın bir ÖYSP-SP olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart
sapması10’dur.
Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması:
Yerleştirmeye esas olan puan hesaplaması için aşağıdaki üç puan bileşeni değerlendirmeye alınır.
 ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP)
 Orta Öğretim BaşarıPuanı
 2018- TYT Puanı
 Spor alan/kol/bölümlerinden gelen adaylar için;
 Spor alan/kol/bölümleri dışında, diğer alanlardan gelen adaylariçin;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P)
ÖYSP’lerin
Kareler Toplamı –
Standart Sapma =
Aday Sayısı – 1
ÖYSP’lerin
Toplamının Karesi
Adayın
ÖYSP
Puanı

ÖYSP Puan
Dağılımının
Ortalaması
ÖYSP- Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x
x
+ 50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
YP = (1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) +( 0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
13
2017 Yüksek Öğretim Geçiş Sınavı/Lisans Yerleştirme Sınavıpuanı veya Özel Yetenek Sınavı
sonucu ile örgün yükseköğretim kurumuna yerleşmiş adayın, ortaöğretim başarı puanı ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.Bu kural açık öğretim bölümlerinde
kayıtlı olan öğrenciler için geçerlidir,sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Uygulama Sınavı Başlama Tarihi ve Yeri:
Sınav Tarihi : 13-15 Ağustos 2018
Sınav Saati : 09:00-18:00
Sınav Yeri : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi
1. Sınav programı ve sınavın nasıl yapılacağı, ilk gün 13.08.2018 tarihinde saat 08:30’da adaylara
bildirilecektir Adayların belirtilen gün ve saatte spor salonunda, sınav giriş belgeleri ve özel kimlik
kartları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
2. Adaylar göğüs numarasına göre, kimlik kontrolü yapılarak sınava alınacaktır.
3. Sınava girecek aday isimleri, sınavdan önce anons edileceğinden sırası geçen adaylar için tekrar
geriye dönmek mümkün olmayacaktır.
4. Kılavuzda belirtilen sınav tarihleri başvuru sayısına ve özel durumlara bağlı olarak değişiklik
gösterebilir (Belirtilen Tarihleri aşabilir veya erken bitebilir.).
Uygulama sınavı koordinasyon testinden oluşmaktadır. Koordinasyon testinde adaylara
yalnızcabir (1) hak verilir ve bunun sonucunda elde ettiği derece adayın uygulama sınavı derecesi
olur. Teknik nedenlerden dolayı (elektrik kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) derecesi elde
edilemeyen adaylara bir hak daha verilir.
Bitirme zamanının elektronik bir süreölçer ile belirlendiği uygulama sınavında kullanılacak
olan koordinasyon testi10 farklı istasyondan oluşmaktadır. Koordinasyon parkurunda sırasıyla;
(1) Koordinasyon merdiveni,
(2) İp atlama,
(3) Üstten atlayış-alttan geçiş,
(4) Denge tahtası,
5.3. Uygulama Sınavı
14
(5) Duvara top (tenis topu) atıp yakalayış,
(6) Slalom çubuğu etrafından geri geri koşu,
(7) Sıçrama tahtası üzerinde engeller arasından geçiş,
(8) Halat tırmanış,
(9) Öne takla,
(10) Basketbol topu ile slalom istasyonları yer almaktadır.
Genel Uyarı ve İhlaller:
1. Hareketleri sırası ile yapmayan ve/veya eksik tamamlayan ve/veya istasyon bütünlüğünü bozacak
şekilde davranan adayların bu test zamanı değerlendirmeye alınmaz.
2. Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata
yaptığı istasyondaki hareketi kurallarına uygun olarak tekrar eder ve bir sonraki istasyona geçer.
3. Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda
belirtilen kurallara uymaması, elektronik süreölçeri durdurmayacak şekilde kendini yere atarak
testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda hakkını kullandığı kabul edilir ve test
zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme “Geçersiz” ibaresi yazılır.
4. Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona geçerek
parkuru tamamlarsa test zamanı değerlendirmeye alınmaz.
Koordinasyon parkuruna ilişkin görsel açıklama aşağıda Şekil 1’de sunulmuştur.
15
Şekil 1. Koordinasyon parkuruna ilişkin görsel açıklama
16
1.Koordinasyon Merdiveni:
Aday belirlenmiş boyalı alanlara göre tek veya çift ayak sıçrayıp, istasyondaki iki engel
üzerinden atlayarak istasyonu tamamlar. Hata yaparsa istasyonun başına döner. (Ayak ritmi şu
şekildedir; Sağ-Sol-Çift- Engelden Çift Ayak Sıçrama- Çift- Sağ- Sol- Çift- Engelden Çift
Ayak Sıçrama- Çift-Sağ-Sol.
İhlaller:
 Aday yukarıda açıklanan ayak ritmi sırasını bozar ise istasyonun başına döner.
 Aday istasyondaki engelleri düşürür ise istasyonun başına döner.
2. İp Atlama:
Aday belirlenen dairesel alan içerisinde bulunan ipi alarak, alanın dışına çıkmadan 3 defa art
ardaöne doğru ip atlar ve ipi tekrar bulunduğu dairesel alanın içine bırakır.
İhlaller:
 Adayın atlama esnasında ipe takılması
 Adayın ipiönden arkaya doğru çevirerek atlaması
 Adayın ip atlama sırasında belirlenen alanın dışına çıkması
 Adayın her atlayış sonrası beklemesi ya da ipi çevirmeden boş olarak sekmesi (3 atlayışı
seri olarak yapmaması)
 Adayın atlayışı tamamladıktan sonra ipi belirlenmiş alanın dışına bırakması,hata olarak
kabul edilir ve adayın hareketi baştan yapması istenir.
3.Üstten Atlayış- Alttan Geçiş:
İkinci istasyondan çıkan aday,yedinci istasyondaki sıçrama tahtası üzerindeki ilk iki slalom
çubuğunun arasından sıçrayarak geçer vesola dönerek üçüncü istasyona geçiş yapar. Üçüncü
istasyondakiengel üzerinden sıçrayarak geçer,geriye dönerek engelin altından sürünerek geçiş
yaparak istasyonu tamamlar.
İhlaller:
 Adayınyedinci istasyondaki sıçrama tahtası üzerinden geçerken tahtaya dokunması, basarak
geçmesi,engel çubuğunu devirmesi
 Adayın üçüncü istasyondaki engelin üzerinden geçerken engele temas etmesi, engeli
17
yerinden oynatması, engeli düşürmesi
 Adayın engelin altından geçerken engele temas etmesi, engeli yerinden oynatması, engeli
düşürmesi
 Adayın engelin altından geçerken emeklemesi, dizlerinden destek alarak ilerlemesi, göğüs
kısmının mindere temas etmemesi, minderi belirlenen alanın dışına çıkarması, başının
koordinasyon parkuru istikametinde olmaması halinde istasyonun başına döner.
4. Denge Tahtası:
Üçüncü istasyondan çıkan aday, yedinci istasyondaki sıçrama tahtası üzerindeki ilk iki slalom
çubuğunun arasından sıçrayarak geçer denge tahtasına ulaşır. Denge tahtası üzerinde belirlenmiş
alanlara (başlangıç çizgisinin öncesi, bitiriş çizgisinin sonrası) basmak şartıylageçerekistasyonu
tamamlar.
İhlaller:
 Adayın 3. İstasyonu tamamladıktan sonra sıçrama tahtası üzerinde yer alan ilk iki slalom
arasından geçmeden denge tahtasına ulaşması;
 Adayın denge tahtası üzerine ellerinden destek alarak çıkması;
 Adayın denge tahtası üzerinde belirlenmiş olan başlangıç ve bitiriş çizgilerine basması,
başlangıç çizgisinin ilerisine basarak harekete başlaması, bitiriş çizgisinin gerisine basarak
hareketi tamamlaması
 Adayın denge tahtası üzerinden yere düşmesi, tek ayağının yere değmesi, eli ile denge
tahtasına temas etmesi/tutması hata olarak kabul edilir ve adaydan istasyonun başına
dönmesi istenir.
5. Duvara Top (Tenis Topu) Atıp Yakalayış:
Aday 4. istasyondan çıkarak yerde belirlenmiş olan dairesel alan içerisine gelir ve sepet
içerisinden 1 adet tenis topunu aldıktan sonra duvara el ile 4 kez top atıp yakalama işlemini
yapar. El ile duvara top atıp yakalama;öncelikle topun elden yere atılması, yerden seken
topunduvara çarptıktan sonra diğer el ile yakalaması esasına dayanır. Top atıp yakalama işlemi
sırasıyla şu şekilde yapılır: Top sağ el ile atılıp sol el ile yakalanır (1), sol el ile atılıp sağ el ile
yakalanır(2), sağ el ile atılıp sol el ile yakalanır(3) ve son olarak sol el ile atılıp sağ el ile
yakalanır (4). En son yakalanan top, ilk baştaalınan sepete bırakıldıktan sonra istasyon
tamamlanır.
İhlaller:
18
 Adayın istasyona geldiğinde birden fazla topu alıp yedeklemesi
 Adayın harekete başladıktan sonra belirlenmiş dairesel alan dışına çıkması, çizgilere teması
ve topu alan dışına basarak yakalaması
 Adayın attığı el ile topu yakalaması
 Adayın topu yere çarptırmadan direk duvara atması ya da yakalaması durumlarında hata
kabul edilir hareketi tekrar baştan yapması istenir.
 Adayın top atma ve yakalama işlemi bittikten sonra topu tekrar aldığı sepete koymaması
hata olarak kabul edilir veadaydan topu sepete koyması istenir.
6. Slalom çubuğu etrafından geri geri koşu
Aday beşinci istasyondan çıkar ve arkasında bulunan slalom çubuğunun sağından başlayarak,
etrafındageri geri hareket ederek 1 tur döner, sonrasında belirlenmiş alana kadar geri geri
koşarakistasyonu tamamlar.
İhlaller:
 Adayın beşinci istasyondan altıncı istasyona geçiş sırasında yüzünü dönerek koşması
 Adayın slalom çubuğu etrafındaki dönüş hareketine soldan başlaması
 Adayın slalom çubuğu etrafında dönüşü esnasında çubuğu tutması, düşürmesi ya da
yerinden oynatması
 Adayın dönüşü tamamladıktan sonra yüzünü dönerek koşması, yan adım alarak
koşması, geriye doğru kafasını çevirerek koşması
 Adayın geri geri koşması için belirlenen alanı geçmeden yüzünü dönmesi hata olarak
kabul edilir ve hareketi baştan tekrar etmesi istenir.
7. Sıçrama tahtası üzerinde engeller arasından geçiş:
Aday sıçrama tahtası üzerinde yer alan slalom çubukları arasından ileriye doğru (her boşlukta 1
adet) art arda beş adet sıçrama yaparakistasyonu tamamlar.
İhlaller:
 Adayın sıçrama anında slalom çubuklarını tutması, düşürmesi (aday düşürdüğü slalom
çubuğunu kendisi düzeltir),
 Adayın sıçrama anında tek ayak sıçraması, tahtaya basması
 Adayın slalom çubuklarının bir tanesini boş geçmesi, aynı yerden iki defa sıçraması hata
19
olarak kabul edilir ve istasyona baştan tekrar eder.
8. Halat ile Tırmanış:
Adaybu istasyondatavandan sarkan halatatırmanarak,halattan bağımsız biçimde yukardan
sarkıtılmış hedefe eliyle vurur. Hedefin yerden yüksekliği kadınlarda 4 metre, erkeklerde
5metredir.
Aday, halata durarak veya yukarı sıçrama yaparak tırmanmaya başlayabilir. Ancak tırmanış
öncesi halata doğru yapılacak ilk hamle anında adayın her iki ayağı yere çizilmiş çember
çizgisinin içinden olmalıdır. Tırmanış anında eller ve ayaklar istenildiği biçimde kullanılabilir.
Aday hedefe vuruşu takiben ipten kayarak aşağı inmelidir.
İhlaller:
 Adayın tırmanış öncesi halata çemberin dışından hamle yapması (tek ayak veya çift
ayak)
 Adayın 5 metre yükseklikte bağımsız biçimde asılı duran hedefe eliyle vuramadan aşağı
inmesi
 Adayın hedefe vurduktan sonra halatı bırakıp aşağı atlayarak inmesi durumu hata olarak
kabul edilir ve adayın hareketi tekrar yapması istenir.
9. Öne Takla:
Adayın minder üzerinde öne takla yapması istenir. Adayın takla sırasında her iki elinin yere
değmesi, yuvarlanma aşamasında sırt kısmının yere değmesi ve yere düşüşte iki ayağının
üzerine inmesi gerekmektedir.
İhlaller:
 Adayın ellerinden birini yere temas etmemesi, taklayı omzunun üzerinden atması,
ayaklarının aynı anda yere temas etmemesi, minderin dışına düşecek şekilde taklayı
yapması, minderi belirlenen alanın dışına kaydırması hata olarak kabul edilir ve adayın
hareketi tekrar yapması istenir.
10.Basketbol Topu ile Slalom:
Aday sepetten/kasadan aldığı basketbol topu ile yedi tane slalom çubuğu arasından tek el ile
(sağ el sol el geçişi yapabilir) geçerek istasyonu tamamlar, topu istasyon sonunda bulunan
sepetin/kasanın içerisine bırakır, bitirme noktasından çıkış yaparak parkuru tamamlar.
İhlaller:
20
 Adayın slalom çubuklarını tutarak hareketi yapmaya çalışması, slalom çubuklarını
düşürmesi, çift el ile topu taşıması, topu elinden kaçırması hata olarak kabul edilir ve
adayın istasyonun başına dönmesi istenir.
 Adayın istasyonu bitirdiği noktada topu sepetin/kasanın içine bırakmaması, bıraktığı
topun sepetin/kasanın dışına çıkması hata olarak kabul edilir ve adayın topu içine
bırakması söylenir.
Sınav parkurunda yer alan istasyonlar arasındaki mesafeler:
o Start çizgisi ile koordinasyon merdiveni arası: 2m
o Koordinasyon merdiveni ile ip atlama arası 5m
o İp atlama ile sıçrama tahtası arası 4m 60cm
o Sıçrama tahtası ile alttan-üstten geçiş istasyonu arası 3m 50cm
o Sıçrama tahtası ile denge tahtası arası 2m 50cm
o Denge tahtası ile duvara top atma arası: 3m 50cm
o Duvara top atma ile slalom çubuğunun etrafından dönme arası 3m 50cm
o Slalom çubuğu etrafından dönme ile sıçrama tahtası arası 7m 50cm
o Sıçrama tahtası ile halata tırmanma arası 12m
o Halata tırmanma ile öne takla arası 6m 70cm
o Öne takla ile basketbol topu ile slalom arası 6m 70cm
o Basketbol topu ile slalom ve bitirme noktası arası 6m 70cm
Engelli adayların özel yetenek sınavında kullanılacak olan koordinasyon parkuruna ilişkin görsel
açıklama aşağıda verilmiştir.
5.3.1 Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Koordinasyon Testi
21
Şekil 2. Engelli adayların özel yetenek sınavında uygulanacak koordinasyon parkuruna ilişkin
görsel açıklama
Test Açıklaması: Aday başlangıç noktasından geçerek teste başlar, yerde bulunan huniler
arasından Şekil 2’de belirtildiği gibi slalom yaparak koşar, parkuru tamamlar. Adayın elde ettiği
skor, elektronik süreölçer ile kayıt altına alınır (Huniler arası mesafe 50 cm; dönüş noktası ile bitiş
noktası arası 4m; koşu mesafesi 5m).
İhlaller:
1. Adayın hunilerin arasından geçmemesi, hunileri düşürmesi, Şekil 2’de belirtilen yönün
tersinde koşması;
2. Adayın bitiş noktasına gelmesi için dönmesi gereken huninin önünden geçmesi, bitiş noktasını
geçmeden parkuru tamamlaması hata olarak kabul edilir, adayın hata yaptığı noktadan
başlayarak parkuru tamamlaması istenir.
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayınladığı, ‘2018 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi’ başlığı
altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puanı ve OBP katkısına ilişkin hükümleri bu sınav için
5.3.2. Uygulama Sınavı Genel Hükümleri
22
de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen
uygulanır.
b) Sınav/değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan TYT
Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek olan
aday tercih edilir.
c) Sınav sonucunda asil ve yedek aday listeleri Rektörlük onayını takiben 48 saat içinde Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul Müdürlüğü’nce ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan
edilmesinden sonraki ilk 24 saat içinde Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul Müdürlüğü’ne
şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler.
ç) Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu
tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adayların, kurul tarafından
yapılan değişikliklere itirazları kabul edilemez.
d) Sınav sırasında ilgili teste ilişkin yapılacak itirazlar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Döner Sermaye işletme Müdürlüğü Halk Bankası/ Nevşehir Şubesi(IBAN: TR9100-0120-0968-
6000-0600-0115) hesabına 150 TL itiraz ücreti yatırarak (Dekont komisyona ibraz edilmek
zorundadır.) ilgili itiraz gerekçesini belirten bir dilekçe ile Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu
Başkanlığı’na yapılır. Ücret ödenmediği takdirde dilekçeler dikkate alınmaz. Adayın itirazı haklı
bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, haksız bulunduğunda ise ücret iade edilmez.
e) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu;
(1) Gerekli gördüğü durumlarda sınav parkurunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı
konusunda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
(2) Spor Özgeçmiş puanlarının hesaplamasında karşılaşılabilecek diğer durumlarda gerekli
değişikliği yapma hakkına sahiptir.
Giriş Kartı
Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Giriş Kartı verilir (Ek 3). Adaylar sınava girerken
bu kartı diğer resmi kimlik belgesi ile birlikte yanında bulundurmak ve istenildiğinde göstermek
zorundadır. Adayların testin sonunda aldığı puanlar, giriş kartlarındaki ilgili bölümlere anında işlenir.
Bu kartın üzerindeki puan ile Özel Yetenek Sınavı Yürütme ve İtiraz Kurulu’nun tuttuğu kayıtların
uyuşmaması halinde Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu’nun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.
5.3.3. Uygulama Sınavı Yürütme Koşulları
23
Sınav Kıyafeti
Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, eşofman, spor
ayakkabısı vb. giymelidir.
1) Sınavlar, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürlüğütarafından belirlenen Sınav
Yürütme ve İtiraz Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulunun görevleri; (a)
adayların Özel Yetenek Sınav programları ile sınavın yer ve zamanının belirlenmesi, (b) sınav
gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması, (c) sınav güvenliği için önlem alınması, (d) sınavlarla
ilgili araç-gereçlerin sağlanması (e)gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin
yapılmasıdır. Anlaşmazlık durumunda Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu sorumlu ve yetkilidir. Sınav
Yürütme ve İtiraz Kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
2) Adaylar, sınavın başlama saatinden 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve
gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.
3) Adaylar sınava göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır.
Adayların göğüs numarası kayıt bitimini takip eden günde
https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tradresinden ilan edilecektir.
4) Adaylar sınava girişlerinde, Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu tarafından verilen sınava giriş kartı ve
geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmek ve sorulduğunda
görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri göstermeyen adaylar sınava alınmazlar.
5) Adaylar Özel Yetenek Sınavı’nda görev yapan akademik ve idari personelin uyarılarına uymak
zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket
ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara kasıtlı olarak zarar verdikleri, hakemlere ve diğer görevlilere
sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç edileceklerdir. Sınav
görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda ilgili yetkili birimlere bildirilecektir.
a) Uygulama Sınavı sonucu, ilgili hakem tarafından sınav giriş kartına işlenir ve paraf edilir.
b) Adaylar, test sonuçlarının doğru olarak sınav giriş kartına işlenip işlenmediğini kontrol ederler.
c) Sınav Giriş Kartı ile test sonuç çizelgesi ve bilgisayara kaydedilen sonucun aynı olup olmadığını
5.3.4. Uygulama Sınavına (Koordinasyon Testi) İlişkin Genel Kurallar
5.3.5 Test sonuçlarının Kaydedilmesi ve Kontrolü
24
kontrol eden adaylar test sonuç çizelgesinde ayrılan yeri imzalayarak sınav salonundan ayrılırlar.
ç) Adayların bilgisayar kayıtlarını kontrol etmeleri için kontrol listeleri sınav sırasında veya sınavdan
birgün sonra ilan edilecektir. Adaylar bu listelerden kontrollerini yapabileceklerdir.
Sporcu özgeçmiş belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler aşağıdadır:
 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri
geçerlideğildir.
 Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri geçerlideğildir.
 Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde; adayın bu müsabakada yer aldığını, yaptığıdereceyi gösterir
belgeleri ilgili federasyonlardan onaylatarak aslını getirmesizorunludur.
 Bireysel sporlarda ilk üçe giren sporcularda Federasyonun belirttiği baraj derecesini aşması
gerekmektedir. Aday federasyon onaylı baraj derecesi çizelgesini başvuru dosyasına eklemelidir.
 Okul sporlarıyla ilgili belgelerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı
olmasıgerekmektedir.

 

Nevşehir besyo hazırlık kursu-nevşehir besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.