2018 Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 adana üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

Başvuru Koşulları

MADDE 8 – Sınava ön kayıt yaptırabilmek için
a) T.C. veya KKTC uyruklu olmak,
b) Milli Sporcular ve Spor alanından mezun olan adaylar için o yıla
ait YKS/TYT’den 180 puan,
c) Alan dışından mezun olan adaylar için Beden Eğitimi
Öğretmenliği Bölümü için o yıla ait YKS/TYT’den 260 puan,
d) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise o yıla ait YKS/TYT’den
200 puan almış olmak,
e) Adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilirler. Ancak
Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sadece 1 spor dalına ön kayıt
yaptırabileceklerdir.
f) Engelli adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümüne
başvurabilmeleri için iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama
ve kavrama sorunu bulunmaması ve “Beden Kazanma Gücünden
Azalma Oranı” %75-25 arası olan ortopedik engellilerle ilgili ön
değerlendirme kurulunun oluru gereklidir. Adaylar Beden
Kazanma Gücünden Azalma Oranını T.C. Adalet Bakanlığı Adli
Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli
Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından belgeletmek zorundadırlar.
g) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurmak için gerekli koşulları
taşıyan ve başvuru hakkını kazanan Engelli adayların en az 2 yıl
lisanslı olarak spor yaptıklarını belgelemeleri ve ÖSYM
tarafından belirlenen kriterlere uygun olma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu esasa göre o yıla ait YKS/TYT’den 100 puan
almış olmaları gerekmektedir.
MADDE 9 – Başvuru için gerekli belgeler
a) Başvuru Formu (Kayıt esnasında Matbu olarak verilecektir)
b) İlgili yılı ilgilendiren YKS/TYT sonuç belgesinin yazıcı çıktısı
(Kayıt esnasında yazıcı çıktısının doğruluğu ÖSYM’nin web
sayfasından kontrol edilerek onaylanacaktır)
c) Diploma aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya Noter tasdikli
sureti
d) Nüfus Cüzdanı aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya Noter
tasdikli sureti
e) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
f) 12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu
Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan
Milli Sporcu Belgesi (2011 yılı öncesi milli olan adayların
belgeleri A veya B veya C sınıflandırması yapılmış olarak
sunulmalıdır) ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak
imzalı veya noter onaylı belge,
g) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına
girmesinde sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (Resmi
Kurumlardan veya Hastanelerden)
8
MADDE 10 – Ön kayıt sırasında adayların yüz tanıma sistemi ile yüz
kaydı ve parmak izi kaydı alınmakta, fotoğrafı çekilmektedir. Bundan
dolayı başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Posta ile
veya başkası aracılığıyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
MADDE 11 –Başvuru Yeri
Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Kayıt Ofisi
Sarıçam / ADANA
Tel: 0322 3387001
MADDE 12- Sınav Tarihleri
Sınav tarihi YKS sınavıyla doğrudan ilişkili olduğu için bu
sınav sonrasına planlanır ve Yüksekokulumuz web sayfasından
(http://besyo.cu.edu.tr) ve gazete ilanıyla duyurulur.
MADDE 13 – Sınava Giriş
a) Aday sınav günü verilecek özel giriş belgesi ve özel kimlik
belgesiyle (Nüfus cüzdanı veya pasaport) beraber sınava girer.
b) Sınav kıyafeti olarak spor ayakkabı, şort, tişört veya eşofman
giyilmelidir. Farklılık gösteren spor dallarında uluslararası
müsabaka kurallarına uygun spor kıyafeti giymek zorunludur.
Adaylar sınavın herhangi bir bölümünde herhangi bir
nedenden dolayı kıyafetlerini çıkaramaz.
c) Kimlik doğrulamasının yanında, parmak izi ve/veya yüz tanıma
doğrulamasından geçemeyen aday sınava alınmaz.
d) Sınava giriş sırası sınav günü sınavdan bir saat önce bilgisayar
kurası ile belirlenir ve adaylara otomasyon sistemi üzerinden
duyurulur.
e) Sınav kitapçığın da yer alan zamanlama takvimi sadece taslak
olup sınavın ilk günü ilan edilen program geçerlilik kazanır.
MADDE 14 – Sınav Çukurova Üniversitesi ile Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü Spor Tesislerinde gerçekleştirilecektir.
9
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin Esaslar
MADDE 15
a) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı testleri
Tablo 4’te belirtilmiştir.
Tablo 4. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı
Testleri
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
20 Metre Mekik Koşusu
30 Metre Sürat Koşusu
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı testlerinin spor
dallarına göre dağılımı Tablo 5’te belirtilmiştir.
Tablo 5. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı
Testlerinin Spor Dallarına Göre Dağılımı
Antrenörlük Eğitimi
Aletli Cimnastik
Koordinasyon Testi
Esneklik / Paralel Testi
Atletizm
Seçilen 1. Branş Testi
Seçilen 2. Branş Testi
Basketbol
Turnike Testi
Serbest Atış Testi
Güreş
Salto, Künde Testi
Çırpma, Piolet Testi
Hentbol
Top sürme Testi
Atış İsabet Testi
Futbol
Şut İsabet Testi
Top Sürme Testi
Masa Tenisi
Düz Vuruş Testi
Kesik Vuruş Testi
Tenis
Forehand ve Backhand Hassasiyet ve Güç
Testi
Servis Vuruşları Hassasiyet ve Güç Testi
Voleybol
Hücum İsabet ve Güç Testi
Servis İsabet Testi
c) Özel Yetenek sınavında uygulanan testlerin değerlendirme tabloları
Yüksekokul Kurulunca her yıl yeniden düzenlenerek ilan edilir.
10
d) Tablolarda belirtilen veriler en son yapılan sınav verileridir.
Sonraki sınavlar için bağlayıcı özelliği yoktur. Mevcut değişiklikler ve
ilgili yıla ait veriler o yılı ilgilendiren duyurularda bulunur.
e) Sınavda uygulanan testler, adayın kendi başarısını kendisinin de
görebileceği objektif değerlendirme kriterleri olan testlerdir.
f) Özel Yetenek Sınavında sıralamaya girebilmek ve başarılı
olabilmek için alan testlerinden; Beden Eğitimi Öğretmenliği
Bölümüne başvuran adaylar 50 puan üzerinden en az 20 puan,
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylar ise 60 puan
üzerinden en az 24 puan almak zorundadırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Yerleştirme
Değerlendirme
MADDE 16 – Sınav tek aşamada ve değerlendirme Tablo 6 ve Tablo
7’de belirtilen veriler göz önüne alınarak yapılır.
Tablo 6. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Değerlendirme Tablosu
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
30 m Sürat % 35
20 m Mekik % 35
Sportif Başarı Puan Katkısı % 30
Tablo 7. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Değerlendirme Tablosu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Test 1 % 30
Test 2 % 30
Sportif Başarı Puan Katkısı % 40
a) Her aşamanın sonunda katıldıkları testlerin sonuçlarını gösteren
bir karne adaylara verilir.
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli adayların Özel
Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) değerlendirme tablosu Tablo 8’de
gösterilmiştir.
c) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde açılan milli sporcu
kontenjanlarına yerleştirmede sırasıyla aşağıdaki işlemler
uygulanır:
1. Başvuran adayların sıralaması Milli sporcular arasında yapılır.
2. Bu kategorideki adaylara spor dalı testlerinden 50 tam puan
üzerinden en az 20 puan alma zorunluluğu uygulanmaz.
3. Milli sporcu kontenjanına başvuran aday sayısının
kontenjandan fazla olması durumunda, sıralamaya giremeyen
11
adaylar, milli olmayan diğer adaylarla birlikte Yerleştirme
Puanına göre tekrar sıralamaya alınır.
4. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarının Milli
kontenjanına başvuran erkek-kadın aday sayısının cinsiyet için
ayrılan kontenjandan az olması durumunda, eksik kontenjan
öncelikle karşı cinsiyetten tamamlanır.
5. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarının Milli
kontenjanına başvuran erkek-kadın aday sayısının belirlenen
kontenjandan az olması ve eksik kontenjanın karşı cinsiyetten
tamamlanamaması durumunda kontenjan açığı diğer Milli
adaylardan tamamlanır.
6. Milli kontenjanına başvuran aday sayısının ilan edilen
kontenjandan az olması durumunda, eksik kontenjan sırasıyla
diğer adaylardan tamamlanır.
d) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; açık olan spor dallarına
başvuran Olimpik Milli sporcuların kontenjanlara
yerleştirilmesinde sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır:
1. Bu kategorideki Milli sporcuların değerlendirilmesinde
cinsiyet dikkate alınmaz.
2. Bu kategorideki Milli sporcuların, Milli oldukları spor dalı için
yaptığı başvurular, Antrenörlük Eğitimi Bölümünde açılmış spor
dallarında ayrı ayrı değerlendirilir,
3. Bu kategorideki adaylara son 5 yılda milli sporcu olduğunu
belgelemesi koşulu ile spor dalı testlerinden 60 tam puan
üzerinden en az 24 puan alma zorunluluğu uygulanmaz,
4. Bu kategorideki Milli sporcuların başvurdukları spor dalında
kayıt hakkı elde edebilmesinde belirleyici olan yerleştirme puan
sıralamasıdır,
5. Spor dalında yerleştirme hakkı elde edemeyen Milli sporcu,
ikinci bir değerlendirme için, sınava başvuran diğer milli
sporcularla beraber yerleştirme puanına göre sıralanır,
6. Spor dalında ilan edilen Milli sporcu kontenjanının dolmaması
durumunda, Milli sporcular yerleştirme puanına göre
başvurusunu yaptığı ve Milli olduğu spor dalına kayıt hakkı elde
eder,
7. Milli sporcu kontenjanın dolması durumunda, Milli sporcu
yerleştirme puanına göre sınava giren diğer adaylarla bir arada
değerlendirilir. Sınavın bu aşamasında genel hükümler
çerçevesinde belirlenmiş kurallar uygulanır.
e) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; açık olan spor dalları
dışındaki spor dallarında, Olimpik Milli olan sporcuların
kontenjanlara yerleştirilmesinde sırasıyla aşağıdaki işlemler
uygulanır:
1. Bu kategorideki Milli sporcuların değerlendirilmesinde
cinsiyet dikkate alınmaz,
2. Bu kategorideki Milli sporcular başvurularında Antrenörlük
Eğitimi Bölümünde açık olan spor dalını belirtmek zorundadır.
Aday sadece tek bir spor dalında sınava başvurabilir,
3. Bu kategorideki Milli sporcuların başvurduğu spor dalı
dışındaki sportif başarı belgeleri puanlamaya dahil edilmez,
4. Aynı spor dalına birden fazla adayın başvurması durumunda
açıklanan kontenjana öğrenci yerleştirilmesi, yerleştirme puanına
göre yapılır,
12
5. Milli sporcu kontenjanı ile yerleştirilemeyen adaylar
yerleştirme puanına göre sınava giren diğer adaylarla bir arada
değerlendirilir. Sınavın bu aşamasında genel hükümler
çerçevesinde belirlenmiş kurallar uygulanır.
f) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Olimpik olmayan spor
dallarından başvuran Milli sporcuların, kontenjanlara
yerleştirilme yerleştirilmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır:
1. Bu kategorideki Milli sporcuların değerlendirilmesinde
cinsiyet dikkate alınmaz.
2. Bu kategorideki Milli sporcular başvurularında Antrenörlük
Eğitimi Bölümünde açık olan spor dalını belirtmek zorundadır.
Aday sadece tek bir spor dalından sınava başvurabilir.
3. Bu kategorideki milli sporcuların başvurduğu spor dalı
dışındaki sportif başarı belgeleri puanlamaya dahil edilmez.
4. Aynı spor dalına birden fazla milli adayın başvurması
durumunda açıklanan kontenjana öğrenci yerleştirilmesi,
yerleştirme puanına göre yapılır.
5. Milli sporcu kontenjanı ile yerleştirilemeyen adaylar
yerleştirme puanına göre sınava giren diğer adaylarla bir arada
değerlendirilir. Sınavın bu aşamasında genel hükümler
çerçevesinde belirlenmiş kurallar uygulanır.
g) Sınava başvuran milli adaylar, spor dalı için ayrılan milli
kontenjanının dolması, ancak genel milli kontenjanının
dolmaması durumunda (açılan toplam kontenjanın %15’i), milli
sporcular arasında yerleştirme puanına göre yapılan sıralama esas
alınarak başvurduğu spor dalı için kayıt hakkı elde eder.
h) Bu durumda milli sporculardan arta kalan kontenjan, spor
dallarının kontenjanı dahilinde adayların yerleştirme puanı göz
önüne alınarak spor dallarına dağıtılır.
i) İlan edilen toplam Milli sporcu kontenjanının dolmaması
durumunda, eksik kalan kontenjan, ilgili spor dalına başvuran
adaylar içerisinden yerleştirme puanı esas alınarak (cinsiyet
ayrımı yapılmaksızın) tamamlanır.
j) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların ligleri olan
spor branşlarında federasyonların en üst büyükler liginde ve
ligleri olmayan spor branşlarında büyükler Türkiye
Şampiyonasında son 2 yılda aktif sporcu olduğunu belgeleyen
adaylara spor dalı testlerinden 60 tam puan üzerinden en az 24
puan alma zorunluluğu uygulanmaz
13
Sportif Başarı Katkısı
MADDE 17- Adayın sportif başarılarının değerlendirilmesi ön kayıt
sırasında verilen evraklar esas alınarak spor dalına göre Tablo 8-26 ya
göre yapılır.
MADDE 18 – Sportif Başarı Değerlendirmesi:
a) İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler,
SGM ya da illerde GHSİM’leri tarafından onaylatılmalıdır.
b) Lisansı olan sporcular katıldığı müsabakalarla ilgili onaylı 5
müsabaka cetveli veya belgesini getirmek zorundadır.
c) 2017–2018 sezonunda çıkarılan lisanslar değerlendirmeye
alınmaz.
d) Ön kayıt esnasında ibraz edilmeyen belgeler geçersizdir.
e) Ön kayıt esnasındaki tercihlerde kayıt sonrası herhangi bir
değişiklik yapılamaz.
14
Tablo 8. Genel Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu (Beden Eğitimi
Öğretmenliği Bölümüne, Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Yer Almayan Spor
Dallarından Başvuran Adaylar İçin Değerlendirme Tablosu)
GENEL PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK
(A) Kategorisi Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 100
(B) Kategorisi Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 90
(C) Kategorisi Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 80
KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK
En Üst Deplasmanlı Ligdeki Takımda Yer Almak 80
1. ligdeki takımlarda yer almak 75
2. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 70
Diğer Deplasmanlı Liglerde Yer Almak 60
KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK
Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 60
Türkiye Şampiyonasında İlk 4 Dışı Kalan Takımda Yer Almak: 50
Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 40
Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4 Dışı Kalan Takımda Yer Almak: 30
Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 25
Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4 Dışı Kalan Takımda Yer Almak: 20
OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 35
Türkiye Şampiyonasında İlk 4 Dışı Kalan Takımda Yer Almak: 30
Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 25
Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4 Dışı Kalan Takımda Yer Almak: 20
Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 15
Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4 Dışı Kalan Takımda Yer Almak: 10
YEREL LİGLERDE YER ALMAK
En Üst Yerel Ligdeki Takımlarda Yer Almak 20
Diğer Ligler 10
DİĞER
Herhangi Bir Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 50
3. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 40
2. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 30
1. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 20
Lisanslı Sporcu-Hakem Olmak (2 Yıllık) 10
15
Tablo 9. Futbol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
FUTBOL PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK
• Erkek: A,A2, U21, U20
• Ordu, Futsal Ve Plaj Futbolu
• Kadın: A Milli Olmak
100
• Erkek:U19,U18 Milli Olmak 90
• Erkek:U17,U16
• Kadın:U19,U17 Milli Olmak 80
• Erkek:U15,U14
• Kadın:U15 Milli Olmak 70
KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK
• Erkekler Süper Ligde Yer Almak 100
• Erkekler Ve Kadınlar I. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 90
• Erkekler Ve Kadınlar II. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 80
• Erkekler III. Lig, A2 Ligi – U21 Ligi Ve Bölgesel (Bal) Ligde Yer Almak
• Kadınlar 3. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 75
• Futsal Ve Plaj Futbolu Liginde Yer Almak 60
• Akademi Ligindeki U19,U17 Takımlarda Yer Almak 40
• Akademi Ligindeki U16,U15,U14 Takımlarda Yer Almak 30
• Gençlik Geliştirme Ligi Takımlarda Yer Almak 20
KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK(ERKEK-KADIN)
• Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren U19,U18 Takımda Yer Almak: 60
• Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren U17,U16 Takımda Yer Almak: 40
• Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren U15,U14 Takımda Yer Almak: 30
OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK(ERKEK-KADIN)
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Küçükler Finalde Yer Almak 25
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Küçükler Yarı Finalde Yer Almak 15
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Küçükler Elemelerde Yer Almak 10
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Yıldızlar Finalde Yer Almak 30
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Yıldızlar Yarı Finalde Yer Almak 20
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Yıldızlar Elemelerde Yer Almak 10
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Gençler Finalde Yer Almak 35
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Gençler Yarı Finalde Yer Almak 25
• Türkiye Şampiyonası Futbol/Futsal Gençler Elemelerde Yer Almak 15
YEREL LİGLERDE YER ALMAK
• Süper Amatör Ligindeki Takımlarda Yer Almak 60
• 1. Amatör Ligindeki Takımlarda Yer Almak 20
• 2. Amatör Ve Amatör Kulüpler Gençlik Takımlar Liginde Yer Almak 10
DİĞER
• Milli Takım, Uefa Pro, Uefa A Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak 100
• Uefa B,Tff B Ve Kaleci Antrenörlüğü Belgesine Sahip Olmak 90
• Tff C Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak 50
• Grassroots Gönüllü Lider Belgesine Sahip Olmak 20
• LİSANSLI SPORCU, HİF(Herkes İçin Futbol) BELGESİNE SAHİP OLMAK (2 Yıllık) 10
• Fifa Hakemlik Lisansına Sahip Olmak 100
• Üst Klasman Hakemlik Lisansına Sahip Olmak 90
• Ulusal Hakemlik Lisansına Sahip Olmak 70
• Bölgesel Hakemlik Lisansına Sahip Olmak 50
• İl Hakemlik Lisansına Sahip Olmak 30
• HİF(Herkes İçin Futbol) HAKEMLİK LİSANSINA SAHİP OLMAK (2 Yıllık) 10
16
Tablo 10. Hentbol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
Salon ve Plaj A ve B milli sınıfında milli sporcu
belgesine sahip olmak 100
Salon ve Plaj C milli sınıfında milli sporcu
belgesine sahip olmak 90
DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK (K-E)
Süper lig takımlarında yer almak 90
1. lig takımlarında yer almak 80
Süper Gençler ligi takımlarında yer almak 80
2. lig takımlarında yer almak 70
YAŞ GRUPLARI MÜSABAKALARINDA YER ALMAK (K-E)
Kategori
GRUP
BİRİNCİLİĞİ
YARI
FİNALLER
FİNAL
MÜSABAKALARI
İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri
Genç 35 25 55 45 75 65
Yıldız 25 20 35 30 45 40
Küçük 20 15 30 25 35 40
OKUL MÜSABAKALARINDA YER ALMAK (K-E)
Kategori
GRUP
BİRİNCİLİĞİ
YARI
FİNALLER
FİNAL
MÜSABAKALARI
İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri
Genç 25 20 35 30 50 40
Yıldız 20 15 30 25 40 35
Küçük 15 10 25 20 35 30
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 80
4. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 60
3. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 40
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 20
1. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak
(2 Yıllık) 10
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip olmak 40
A Klasman Hakem Belgesine sahip olmak 25
B Klasman Hakem Belgesine sahip olmak 15
C Klasman Hakem Belgesine sahip olmak 10
İl Hakem Belgesine sahip olmak 10
Lisanlı Sporcu olmak (K-E) (2 Yıllık) 10
17
Tablo 11. Voleybol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
Salon ve Plaj A ve B milli sınıfında milli sporcu
belgesine sahip olmak 100
Salon ve Plaj C milli sınıfında milli sporcu
belgesine sahip olmak 90
DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK (K-E)
Süper lig takımlarında yer almak 90
1. lig takımlarında yer almak 80
Süper Gençler ligi takımlarında yer almak 80
Süper Yıldızlar ligi takımlarında yer almak 70
2. lig takımlarında yer almak 80
3. lig takımlarında yer almak 80
Bölgesel lig takımlarında yer almak 60
Amatör lig 30
YAŞ GRUPLARI MÜSABAKALARINDA YER ALMAK (K-E)
Kategori
GRUP
BİRİNCİLİĞİ
YARI
FİNALLER
FİNAL
MÜSABAKALARI
İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri
Genç 35 25 55 45 75 65
Yıldız 25 20 35 30 45 40
Küçük 20 15 30 25 35 40
OKUL MÜSABAKALARINDA YER ALMAK (K-E)
Kategori
GRUP
BİRİNCİLİĞİ
YARI
FİNALLER
FİNAL
MÜSABAKALARI
İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri
Genç 25 20 35 30 50 40
Yıldız 20 15 30 25 40 35
Küçük 15 10 25 20 35 30
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 80
4. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 60
3. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 40
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 20
1. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak
(2 Yıllık) 10
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip olmak 40
Ulusal Hakem 25
Bölge hakemi 15
İl hakemi olmak 10
Lisanlı Sporcu olmak – (K-E) (2 Yıllık) 10
18
Tablo 12. Basketbol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
A ve B milli sınıfında milli sporcu
belgesine sahip olmak 100
C milli sınıfında milli sporcu belgesine
sahip olmak 90
DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK
(K-E)
Süper lig takımlarında yer almak 90
2. lig takımlarında yer almak 80
3. lig takımlarında yer almak 70
Deplasmanlı Bölgesel ligi takımlarında
yer almak 60
Yerel amatör liglerde yer almak 20
YAŞ GRUPLARI MÜSABAKALARINDA YER ALMAK (K-E)
Kategori
GRUP
BİRİNCİLİĞİ YARI FİNALLER FİNAL
MÜSABAKALARI
İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri
Genç 35 25 55 45 75 65
Yıldız 25 20 35 30 45 40
Küçük 20 15 30 25 35 40
OKUL MÜSABAKALARINDA YER ALMAK (K-E)
Kategori
GRUP
BİRİNCİLİĞİ YARI FİNALLER FİNAL
MÜSABAKALARI
İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri İlk 4 Diğerleri
Genç 25 20 35 30 50 40
Yıldız 20 15 30 25 40 35
Küçük 15 10 25 20 35 30
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış
olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip
olmak 80
4. Kademe Antrenör belgesine sahip
olmak 60
3. Kademe Antrenör belgesine sahip
olmak 40
2. Kademe Antrenör belgesine sahip
olmak 20
1. Kademe Antrenör belgesine sahip
olmak(2 Yıllık) 10
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip
olmak 40
A Klasman Hakem Belgesine sahip
olmak 25
B Klasman Hakem Belgesine sahip
olmak 15
C Klasman Hakem Belgesine sahip
olmak 10
İl Hakemi olmak 10
Lisanlı Sporcu olmak (K-E) (2 Yıllık) 10
19
Tablo 13. Kort Tenisi Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
KORT TENİSİ PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK
• (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak: 100
• Herhangi Bir Uluslararası (Itf,Atp,Wta) Turnuvaya Katılmış Olmak 100
• Türkiye Şampiyonasında Ana Tabloda (32’li) Yer Almak 95
• Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) Turnuvalarında Final Oynamış
Olmak 95
• Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) Turnuvalarında Yarı Final
Oynamış Olmak 90
• Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Yaz- Kış Kupası) Turnuvalarında Çeyrek Final
Oynamış Olmak 85
• Türkiye Deplasmanlı 1. Liginde Play-Off’a Kalma Başarısın Gösteren Takımda Yer Almak 85
• Türkiye Deplasmanlı 1. Lig Takımında Yer Almak 80
• 2. Ligde Play-Off’a Kalma Başarısın Gösteren Takımda Yer Almak 80
• Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) Turnuvalarında Final
Oynamış Olmak 80
• Türkiye Deplasmanlı 2. Lig Takımında Yer Almak, 75
• Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) Turnuvalarında Yarı Final
Oynamış Olmak 75
• Türkiye (+18, 18, 16, 14 Yaş) Kategorisi (Hafta İçi- Hafta Sonu ) Turnuvalarında Çeyrek Final
Oynamış Olmak, 70
• 3. Ligde Play-Off’a Kalma Başarısın Gösteren Takımda Yer Almak 70
• Türkiye Deplasmanlı 3. Lig Takımında Yer Almak, 65
• Ttf’ Nin Düzenlemiş Olduğu +18 Senior Turnuvalarından En Az 5 Turnuvaya Katılmış Olmak 50
DİĞER
• Herhangi Bir Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 100
• 5. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 80
• 4. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 60
• 3. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 40
• 2. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 20
• 1. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 10
• Uluslararası Hakem Olmak 50
• Ulusal Hakem Olmak 30
• Bölge Hakemi Olmak 10
• Lisanslı Sporcu Olmak (2 Yıllık ) 10
20
Tablo 14. Masa Tenisi Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
MASA TENİSİ PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK
• (A) Sınıfında Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 100
• (B) Sınıfında Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 90
• (C) Sınıfında Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 80
KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK
• En Üst Deplasmanlı Ligdeki Takımda Yer Almak 80
• 1. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 60
• 2. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 50
KULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 80
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 70
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 60
• Minikler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 50
BİREYSEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 90
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 80
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 70
• Minikler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak: 60
KULÜPLER ARASI GRUP MAÇLARINDA YER ALMAK
• Büyükler Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
• Gençler Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
• Minikler Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 35
• Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 25
• Gençler Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 15
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 30
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 20
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 10
• Küçükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 25
• Küçükler Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 15
• Küçükler Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 10
DİĞER
• Herhangi Bir Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 50
• 3. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 50
• 2. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 30
• 1. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 20
• Lisanslı Sporcu-Hakem Olmak (2 Yıllık) 10
21
Tablo 15. Güreş Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
GÜREŞ PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK(KADINLAR-ERKEKLER)
• Herhangi Bir Milli Takımda Yer Aldığını Gösteren Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak: 100
KULÜPLER DEPLASMANLI LİGLERDE YER ALMAK
• Deplasmanlı 1. Ligde Yer Almak ( Büyükler Yıldızlar ) 80
• Deplasmanlı 2. Ligde Yer Almak (Büyükler Yıldızlar ) 70
FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINDA İLK 4 DE YER ALMAK
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 60
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 60
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 40
• Minikler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak: 20
GRUPLAR FERDİ ŞAMPİYONALARINDA İLK 4 DE YER ALMAK
• Büyükler Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 40
• Gençler Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 30
• Yıldızlar Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak: 20
• Minikler Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 10
OKULLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINDA İLK 4 DEYER ALMAK
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 45
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 30
• Minikler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 20
OKULLAR GRUP ŞAMPİYONALARINDA İLK 4 DE YER ALMAK
• Gençler Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 25
• Yıldızlar Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 15
• Minikler Grup Şampiyonasında İlk 4’de Yer Almak 10
DİGERLERİ
• Herhangi Bir Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 100
• 3. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 80
• 2. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 50
• 1. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 20
• Lisanslı Sporcu Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 10
HAKEMLER
• Uluslararası Hakem Belgesine Sahip Olmak 40
• Milli Hakem Belgesine Sahip Olmak 30
• Bölge Hakem Belgesine Sahip Olmak 20
22
Tablo 16. Atletizm Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
ATLETİZM PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK
• Herhangi Bir Milli Takımda Yer Aldığını Gösteren Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 100
KULÜPLER DEPLASMANLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (DEPLASMANLI)
• Süper Ligde Yer Almak 90
• 1. Ligde Yer Almak 70
• Diğer Liglerde Yer Almak 50
KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında Final Yarışmış Olmak 80
• Gençler Türkiye Şampiyonasında Final Yarışmış Olmak 80
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Final Yarışmış Olmak 70
ATLETİZM GELİŞTİRME PROJESİ YARIŞLARI 70
ULUSLARARASI OKUL SPORLARI (ISF) YARIŞLARINA KATILMAK 100
OKULLARARASI YARIŞMALARDA YER ALMAK
• Gençlerde İlde İlk 3 Te Yer Almak 20
• Gençlerde Guruplarda İlk 4 Te Yer Almak 40
• Gençlerde Finalde İlk 5 Te Yer Almak 80
• Yıldızlarda İlde İlk 3 Te Yer Almak 20
• Yıldızlarda Guruplarda İlk 4 Te Yer Almak 35
• Yıldızlarda Finalde İlk 5 Te Yer Almak 70
• Küçüklerde İlde İlk 3 Te Yer Almak 10
• Küçüklerde Guruplarda İlk 4 Te Yer Almak 15
• Küçüklerde Finalde İlk 5 Te Yer Almak 30
• Miniklerde İlde İlk 3 Te Yer Almak 10
• Miniklerde Guruplarda İlk 4 Te Yer Almak 15
• Miniklerde Finalde İlk 5 Te Yer Almak 20
• Büyükler / Gençler 30
• Yıldızlar 20
• Herhangi Bir Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 100
• V. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 80
• IV. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 60
• III. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 40
• II. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 20
• I. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 10
• Lisanslı Sporcu ( 2 Yıllık) 10
• Uluslararası Hakem Olmak 40
• Ulusal Hakem Olmak 25
• İl Hakemi Olmak 15
23
Tablo 17. Cimnastik (Tüm Branşlar) Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
Cimnastik (Tüm Branşlar) Puan
Milli Takım Antrenörü Olmak 100
Herhangi Bir Milli Takımda Yer Aldığını Gösteren Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 100
Türkiye Şampiyonalarında Ve/ Veya Federasyon Kupasında
Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 6 90
Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 6 80
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 6 60
Küçükler Türkiye Şampiyonasında İlk 6 40
Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 7-10 60
Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 7-10 50
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 7-10 30
Küçükler Türkiye Şampiyonasında İlk 7-10 10
Etaplarda
Büyükler I ve II Etaplarda Takım İlk 6 da Yer Almak 90
Gençler I ve II Etaplarda Takım İlk 6 da Yer Almak 80
Yıldızlar I ve II Etaplarda Takım İlk 6 da Yer Almak 60
Ritmik Cimnastik Guruplar
Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 3 70
Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 3 60
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 3 50
Küçükler Türkiye Şampiyonasında İlk 3 40
Liselerarası Türkiye Şampiyonasında İlk 6 50
Ortaokullar Arası Türkiye Şampiyonasında İlk 6 40
İlköğretim Türkiye Şampiyonasın Da İlk 6 20
Hakem
Uluslararası Hakem 50
Milli Hakem 30
Bölge Hakemi 20
Diger
3. Kademe Antrenör Olmak 80
2. Kademe Antrenör Olmak 60
1. Kademe Antrenör Olmak(2 Yıllık) 50
Ulusal veya Uluslar Arası Genel Cimnastik Organizasyonlarına Sporcu Olarak Katılım 40
Bölgesel Genel Cimnastik Organizasyonlarına Sporcu Olarak Katılım 30
Lisanslı Sporcu. (2 Yıllık) 10
24
Tablo 18. Engelli Adaylar İçin
Futbol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
FUTBOL PUAN
• Milli Takımda Yer almak 100
• Süper Ligde Yer almak 90
• Birinci Ligde Yer almak 80
• İkinci Ligde Yer almak 70
• Genel Ligde Yer almak 60
• Lisanslı Sporcu ( 2 yıldan fazla)-Hakem olmak 30
• Lisanslı Sporcu ( 2 yıllık)-Hakem olmak 20
ANTRENÖRLÜK BELGESİNE SAHİP OLMAK
• Milli Takımlarda Antrenörlük Yapmak 100
• Süper Ligde Antrenörlük Yapmak 90
• Birinci Ligde Antrenörlük Yapmak 80
• İkinci Ligde Antrenörlük Yapmak 70
• Genel Ligde Yer almak 50
• Lisanslı Antrenör olmak ( 2 yıllık) 20
Tablo 19 Engelli Adaylar İçin
Hentbol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
HENTBOL PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
Milli sporcu belgesine sahip olmak 100
TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK (K-E)
Türkiye şampiyonaları final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 90
Türkiye şampiyonaları yarı final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 80
Türkiye şampiyonaları çeyrek final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 70
Grup müsabakalarında ilk 4 te yer almak 60
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 100
4. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 90
3. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 80
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 70
1. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak (2 yıllık) 20
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip olmak 100
Ulusal Hakem 70
İl Hakemi Olmak 40
Lisanslı Sporcu Olmak (2 yıldan fazla) 30
Lisanslı Sporcu Olmak ( 2 yıllık) 20
25
Tablo 20 Engelli Adaylar İçin
Voleybol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
VOLEYBOL PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
Milli sporcu belgesine sahip olma 100
TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK (K-E)
Türkiye şampiyonaları final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 90
Türkiye şampiyonaları yarı final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 80
Türkiye şampiyonaları çeyrek final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 70
Grup müsabakalarında ilk 4 te yer almak 60
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 100
4. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 90
3. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 80
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 70
1. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak (2 yıllık) 20
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip olmak 100
Ulusal Hakem 70
İl Hakemi Olmak 40
Lisanslı Sporcu Olmak (2 yıldan fazla) 30
Lisanslı Sporcu Olmak ( 2 yıllık) 20
Tablo 21 Engelli Adaylar İçin
Basketbol Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
BASKETBOL PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 100
TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YER ALMAK (K-E)
Türkiye şampiyonaları final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 90
Türkiye şampiyonaları yarı final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 80
Türkiye şampiyonaları çeyrek final müsabakalarında ilk 4 te yer almak 70
Grup müsabakalarında ilk 4 te yer almak 60
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 100
4. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 90
3. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 80
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 70
1. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak (2 yıllık) 20
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip olmak 100
Ulusal Hakem 70
İl Hakemi Olmak 40
Lisanslı Sporcu Olmak- 2 yıldan fazla 30
Lisanslı Sporcu Olmak- 2 yıllık 20
26
Tablo 22 Engelli Adaylar İçin
Kort Tenisi Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
KORT TENİSİ PUAN
MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK (K-E)
(+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi Milli Sporcu belgesine sahip olmak 100
Herhangi bir uluslararası turnuvaya katılmış olmak 90
Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi turnuvalarında Final oynamış olmak 80
Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi turnuvalarında Yarı final oynamış olmak 70
Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi turnuvalarında Çeyrek final oynamış olmak 60
Türkiye (+18, 18, 16, 14 yaş) kategorisi turnuvalarına en az 5 kez katılmış olmak 50
ANTRENÖR (K-E)
Milli Takımlarda Antrenörlük yapmış olmak 100
5. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 100
4. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 90
3. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 80
2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak 70
1. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak (2 Yıllık) 20
HAKEM (K-E)
Uluslararası Hakem Belgesine sahip olmak 100
Ulusal Hakem 70
İl Hakemi Olmak 40
Lisanslı Sporcu Olmak- 2 yıllık (K-E) 20
27
Tablo 23 Engelli Adaylar İçin
Masa Tenisi Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
Masa Tenisi Puan
Milli Takımda Yer Almak
• (A) Sınıfında Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 100
• (B) Sınıfında Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 90
• (C) Sınıfında Milli Sporcu Belgesine Sahip Olmak 80
Kulüpler Deplasmanlı Liglerde Yer Almak
• En Üst Deplasmanlı Ligdeki Takımda Yer Almak 80
• 1. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 60
• 2. Ligdeki Takımlarda Yer Almak 50
Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonasında Yer Almak
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 80
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 70
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 60
• Minikler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 50
Bireysel Türkiye Şampiyonasında Yer Almak
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 90
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 80
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 70
• Minikler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’te Yer Almak 60
Kulüpler Arası Grup Maçlarında Yer Almak
• Büyükler Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
• Gençler Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
• Minikler Türkiye Şampiyonasına Katılmayı Hak Kazanmak 30
Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 35
• Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 30
• Gençler Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 25
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 35
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 30
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 25
• Küçükler Türkiye Şampiyonasında İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak: 35
• Küçükler Türkiye Şampiyonası Yarı Finalde İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 30
• Küçükler Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu İlk 4’e Giren Takımda Yer Almak 25
Diğer
• Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 100
• 5. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 100
• 4. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 90
• 3. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 80
• 2. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 70
• 1. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 20
• Lisanslı Sporcu-Hakem Olmak (2 Yıldan Fazla) 30
• Lisanslı Sporcu-Hakem Olmak (2 Yıllık) 20
28
Tablo 24 Engelli Adaylar İçin
Güreş Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
GÜREŞ PUAN
• Milli Takımda Yer almak 100
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 3 de yer almak 90
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 3 de yer almak 80
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 3 de yer almak 70
ANTRENÖRLÜK BELGESİNE SAHİP OLMAK
• Milli Takımda Antrenörlük Yapmak 100
• 5. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 100
• 4. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 90
• 3. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 80
• 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak 70
• 1. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (2 Yıllık) 20
• Lisanslı sporcu olmak (2 yıldan fazla ) 30
• Lisanslı sporcu olmak (2 yıllık ) 20
Tablo 25 Engelli Adaylar İçin
Atletizm Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
Atletizm Puan
Milli Takımda Yer Almak
• Herhangi Bir Milli Takımda Yer Aldığını Gösteren Milli Sporcu Belgesine Sahip
Olmak 100
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 5 de Yarışmış Olmak 90
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 5 de Yarışmış Olmak 80
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 5 de Yarışmış Olmak 70
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında
• Büyükler Türkiye Şampiyonasında İlk 5 Dışında Yarışmış Olmak 60
• Gençler Türkiye Şampiyonasında İlk 5 Dışında Yarışmış Olmak 50
• Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İlk 5 Dışında Yarışmış Olmak 40
• Herhangi Bir Milli Takımda Antrenör Olarak Yer Almak 100
• 5. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 100
• 4. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 90
• 3. Kademe Ve Üstü Antrenör Belgesine Sahip Olmak 80
• 2. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak 70
• 1. Kademe Antrenör Belgesine Sahip Olmak (2 Yıllık) 20
• İki Yıldan Fazla Lisanslı Sporcu Olmak 30
• Lisanslı Sporcu Olmak ( 2 Yıllık) 20
• Uluslararası Hakem Olmak 100
• Ulusal Hakem Olmak 70
• İl Hakemi Olmak 40
29
Tablo 26 Engelli Adaylar İçin
Cimnastik (Tüm Branşlar) Sportif Başarı Değerlendirme Tablosu
CİMNASTİK PUAN
Herhangi bir yaş kategorisinde milli sporcu belgesine sahip olmak 100
Herhangi bir uluslararası turnuvaya katılmış olmak 90
Türkiye şampiyonaların’ da Ferdi/ takım ilk 1 de olmak 80
Türkiye şampiyonaların’ da Ferdi/ takım ilk 2 de olmak 70
Türkiye şampiyonaların’ da Ferdi/ takım ilk 3 de olmak 60
Türkiye şampiyonaların’ da Ferdi/ takım ilk 10 da olmak 50
Lisanslı sporcu olmak (2 yıldan fazla) 30
Lisanslı sporcu olmak (2 yıllık) 20
ANTRENÖR KADIN/ ERKEK
Milli takımda antrenörlük yapmış olmak 100
5. kademe antrenör belgesine sahip olmak 100
4. kademe antrenör belgesine sahip olmak 90
3. kademe antrenör belgesine sahip olmak 80
2. kademe antrenör belgesine sahip olmak 70
1. kademe antrenör belgesine sahip olmak (2 Yıllık) 20
HAKEM KADIN/ERKEK
Uluslararası hakem olmak 100
Ulusal hakem olmak 70
İl hakemi olmak 40
30
MADDE 19 – Sahte beyanda bulunan bir aday, öğreniminin her hangi
bir noktasında olsa bile yasal işlem başlar ve sahte beyan
ispatlandığında okuldan ilişiği kesilir.
Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
MADDE 20 – Özel Yetenek Sınavının değerlendirmesine ait bilgiler o
yılı ilgilendiren sınav kitapçığında yer alır.
MADDE 21 – Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanının
hesaplanmasında ilgili yılın YKS/TYT Sınav Kılavuzu esas alınır.
MADDE 22 – 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek
sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş
adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. 2017-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans
programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
MADDE 23– Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konur ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı
kazanmış sayılır.
MADDE 24– Her iki bölümde de farklı oranda katkı yapacak olan
“sportif başarı belgeleri” sınav komisyonunca değerlendirilerek sınav
öncesi ilan edilir.
MADDE 25– Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde sportif başarı
belgelerinde spor dalı ayrımı yapılmaz. Ancak Antrenörlük Eğitimi
Bölümünde adayın başvurduğu spor dalındaki sportif başarı belgeleri
değerlendirmeye alınır, farklı spor dallarına ait sportif başarı belgeleri
değerlendirmeye alınmaz.
31
MADDE 26-ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI
Engelli Adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, eğitilebilir
zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler), bir üniversite
veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile
durumlarını belgelemeleri ve YKS/TYT’den en az 100 puan almış olma
kaydıyla yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler.
Başvurunun kabul edilebilmesi için yüksekokulumuzun Antrenörlük
Bölümü’nde ilgili branşta eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engelli
olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemesi gerekmektedir.
Yüksekokulumuzda engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak
düzeyde engel durumları aşağıda tanımlanmıştır:
a)Bedensel engelli adaylarda;
*Bedensel Engelli adayların, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvurabilmeleri
için; Beden kazanma gücünden azalma oranı %25-75 arası olan Ortopedik
Engelliler ile ilgili Ön Değerlendirme Kurulunun oluru gereklidir. Adaylar,
Beden kazanma gücünden azalma oranını T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp
Kurumunun ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim
Dalı Başkanlığından belgeletmek zorundadırlar.
b) İşitme engelli adaylarda;
*İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okuma ile
iletişimini sağlıklı kurabilenler,
*Vestibular aparey veya denge merkezinde hasar olmaması (Sağlık Kurulu
raporunda belirtilmelidir).
c) Görme engelli adaylarda,
Sportif sınıflandırmada; B1 ve B2 düzeyinde olma.
d) Zihinsel engelli adaylarda,
*“Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olduğunu belgelemek kaydıyla Engelli Öğrenci
Değerlendirme Komisyonu (EÖDK) (Özel Eğitim Bölümünden 1(bir) Öğretim
Üyesi + Beden Eğitimi ve Spor Y.O. dan 2(iki) öğretim üyesi) tarafından
yapılacak olan Okuma-Anlama Testi’ nde (OAT) başarılı olma.
e) Yaygın gelişim bozukluğu olan engelli adaylarda,
Yüksekokulumuz EÖDK tarafından yapılacak olan İletişim Becerileri
Testi’nde (İBT) başarılı olma.
Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
Engelli adayların başvuruları, ilgili Yüksekokulumuz komisyonunca
değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir
durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.
Sınav Başvurusunda bulunacak engelli aday, aşağıdaki Tablo’da belirtilen
puanlama ve sınavlar ile değerlendirilecektir. Eğitilebilir zihinsel engelli ve
yaygın gelişimsel bozukluğu olan adayların sınav başvurusu kabulü için,
öncelikle ÖN KOŞUL SINAVI’ndan başarılı olmaları şarttır.
f) Engelliler için ön koşul sınavı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat:10:00
32
ENGEL
GRUPLARI
OKUMA

ANLAM
A TESTİ
İLETİŞİM
BECERİLERİ
TESTİ
SPORTİF
BAŞARI
PUANI
ÖZEL
YETENE
K SINAVI
PUANLAMA ÖN
KOŞUL
ÖN KOŞUL 80 20
BEDENSEL
ENGELLİ
ADAY
X
√ X*†‡
İŞİTME
ENGELLİ
ADAY
X
√ X*†‡
GÖRME
ENGELLİ
ADAY
X
√ X*†‡
EĞİTİLEBİLİR
ZİHİNSEL
ENGELLİ
ADAY
X X
√ X*†‡
YAYGIN
GELİŞİMSEL
BOZUKLUĞU
OLAN ADAY
X X
√ X*†‡
* 8 engelli kontenjanından her bir engel grubuna yalnızca 1 kontenjan (toplam
5 engelli aday) verilecektir (Engel gruplarından birinde başvuru olmadığı
taktirde, bu kontenjan (†) şıkkında değerlendirilecektir.) Engelli kontenjanına
(8 kişi) yeterli başvuru olmadığı taktirde; bu kontenjanlar diğer başvuru yapan
adaylar için kullanılacaktır.
† Geri kalan 3 engelli kontenjanı ise; başvuru engelli grupları göz önüne
alınarak; yapılacak puanlamada en yüksek puanı alacak engelli aday için
kullanılacaktır.
‡ Engelli Adaylar, özel yetenek sınavında hangi branştan başvuru yapmış ise; o
branşa özgü teste alınacaktır.
√ Sportif Başarı Puanları Hesaplamasında; hangi spor branşından başvuru
yapılmış ise o branş ile ilgili özgeçmişe sahip olmak gereklidir.
33
Sonuçların Duyurulması
MADDE 27
a) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adaylar ve bunların
yedekleri sınavların bitiminde yapılan son kontrollerden sonra
Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürlüğü sınav merkezinde ve resmi web
sayfamızda (http://besyo.cu.edu.tr) ilan edilir.
b) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavında alan
testlerinden 50 puan üzerinden en az 20 ve üzeri puan alarak
sıralamaya giren adayların sayısı kontenjan sayısından az olduğu
takdirde, eksik kalan kontenjan öncelikle aynı cinsiyetten
tamamlanır. Kontenjan tamamlanamadığı durumda sıralamaya
giremeyen ve ÖYSP en yüksek olan diğer adaylardan tamamlanır.
Kontenjan yine tamamlanamazsa aynı şekilde karşı cinsiyetten
tamamlanır.
c) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kayıt hakkı kazanan adayların
sayısı, ilan edilen kontenjan sayısından az olduğu takdirde, eksik
kalan spor dalı kontenjanı öncelikle kendi spor dalındaki karşı
cinsiyetten tamamlanır. Kontenjanlar karşı cinsiyetten
tamamlanamadığı durumlarda spor dalına bakılmaksızın en
yüksek yerleştirme puanından başlamak üzere öncelikle aynı
cinsiyetten, yoksa diğer cinsiyetteki adaylardan genel yedek
listeden tamamlanır.
d) Antrenörlük Eğitimi Bölümü engelli kontenjanı tamamlanamadığı
takdirde eksik kontenjan cinsiyete bakmaksızın en yüksek
puandan başlamak üzere genel yedek listeden tamamlanır.
Kesin Kayıt İşlemleri
MADDE 28
a) Kesin kayıt işlemleri Üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde
Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofislerinde
gerçekleştirilir. İlgili yıla ait tarihler o yıla ait sınav kılavuzunda
ve resmi web sayfasında (http://besyo.cu.edu.tr) duyurulur.
b) Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilmiş kesin kayıt
sürelerinde gerekli belgeleriyle kayıtlarını yaptırırlar. Aksi
takdirde kayıt olmayan öğrencinin yerine yedek listedeki aday
kayıt hakkı kazanır.
c) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için asil adaylardan sonra
sıralamadaki ilk 10 erkek ve 10 kadın aday ise yedek olarak
belirlenir.
d) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde her spor dalı için kontenjan
sayısı kadar yedek aday belirlenir. Kesin kayıt esnasında boş
kalan kontenjanlar için öncelikle aynı spor dalından aynı
cinsiyetten başvurular alınır, başvuru olmaması durumunda ise
karşı cinsiyetten yedek adayların kontenjan sayısı kadar kaydı
yapılır. Kontenjanların karşı cinsiyetten de tamamlanamadığı
durumlarda spor dalına bakılmaksızın en yüksek yerleştirme
34
puanından başlamak üzere öncelikle aynı cinsiyetten, yoksa karşı
cinsiyetteki adaylardan genel yedek listeden tamamlanır.
e) Milli Sporcular için yedek liste sınav sonunda ayrıca ilan edilir.
Milli sporcuların kayıt yapmaması durumunda, öğrencilerin boş
kalan milli sporcu kontenjanına yedek liste yerleştirme puanı esas
alınarak kayıt hakkı kazandığı ilan edilir.
Kesin Kayıt İçin gerekli belgeler
MADDE 29
a. Diploma veya yeni çıkış belgesinin aslı,
b. 2018 YKS/TYT Sonuç belgesi,
c. 4 adet vesikalık fotoğraf,
d. Erkek öğrenciler için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge
e. Sağlık Kurul Raporu (Tam teşekküllü hastaneden).
ALTINCI BÖLÜM
Sınav Disiplini ve Diğer Hükümler
Sınav Disiplini
MADDE 30 Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların
öğrenciliğe yakışan disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde
olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle sınav süresince sınav düzenini
bozacak davranışları sergileyen sınav kurallarına uymayan ve
komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan
adaylar Sınav Yürütme Kurulu kararlarıyla sınavdan ihraç edilir.
Herhangi bir bölümün sınavından ihraç edilen aday diğer bölümlerin
sınavlarına da giremez.
MADDE 31 Herhangi bir mazereti nedeniyle zamanında sınava
giremeyen ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz yapacak adaylar
başvurularını ilgili testin sınavının bitimini izleyen mesai saati
içerisinde ve testler tamamlanmadan yapmalıdır. Sınav Yürütme
Kurulunca mazeretleri geçerli bulunan adaylara ilgili testler
tamamlamadan önce bir hak verilir. Ancak ilgili testlerin
tamamlanması ve parkurların kaldırılıp sıralamanın kesinleşmesi
durumlarında hiçbir mazeret ve itiraz kabul edilmez.
MADDE 32 Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen aday; testi
tamamladıktan en geç 30 dakika sonra dilekçe ile itiraz talebinde
bulunabilir. İtiraz dilekçesi, tutanak karşılığı alınan 50 TL’nin
ödenmesiyle işleme alınır. İtirazları yerinde bulunan adaylara ücretleri
iade edilir. Sonradan yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
Engelliler için Ön Koşul Sınavı : 09 Ağustos 2018 Saat:10.00
Dosya Ön Değerlendirme Puanı İlanı: 09 Ağustos 2018 Saat:13.00
Dosya Değerlendirme Puanına İtiraz Başvurusu: 10 Ağustos 2018
(Saat: 13.00’ye kadar)
Dosya Değerlendirme Puanı İlanı: 10 Ağustos 2018 (Saat: 17.00)
35
MADDE 33-Sınavlar sırasında Üniversitemiz tesislerine ve
ekipmanlarına herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem
yapılır ve verilen zarar tazmin edilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 34 – Bu ilkelerde belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan
ihtilaf durumlarında Sınav Yürütme Kurulu yetkilidir.
MADDE 35 – Bu ilkeler, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kabulü ve Rektörlük
Makamının olurundan sonra uygulanır.
MADDE 36 – Bu ilkeleri Çukurova Üniversitesi Rektörü adına
Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
yürütür.
MADDE 37 – Sınav ilkelerinde bulunan veriler, tarihler, yerler,
belgeler günün, teknolojinin, sistemin ve bilginin değişmesiyle, ilgili
yılda değişikliklere uğrayabilir. Bu yüzden ilkelerde bulunan değerler
tarihler, yerler ve belgeler genel fikir verici özellik taşır. Bağlayıcı
olan ilgili yıla ait duyurularda verilen bilgilerdir.
36
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLÜMÜ
Özel Yetenek Sınavı
37

GENEL BİLGİLER

Yüksekokulumuz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne
genel kontenjandan 17 erkek, 17 kadın, olimpik milli kontenjandan 2
erkek, 2 kadın, olimpik olmayan milli kontenjandan 1 erkek, 1 kadın
olmak üzere toplam 20 erkek, 20 kadın öğrenci alınacaktır.
Adaylar 30 m sürat koşusu ve 20 m mekik koşusu testlerine
katılacaktır. Aşağıda gösterilen değerlendirme tablosunda yer alan
oranlar kullanılarak Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
hesaplanacaktır. ÖSYM Başkanlığı’nın yayınladığı 2018 YKS
Kılavuzunda verilen formülleri kullanılarak hesaplanan Yerleştirme
Puanına göre sıralanarak 40 aday kesin kayıt yapma hakkı
kazanacaktır. Asil adaylardan sonra gelen ilk 10 erkek ve 10 kadın
aday ise yedek olarak belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sportif Başarı Puan Katkısı %30
30 m Sürat Koşusu %35
20 m Mekik Koşusu %35
Özel Yetenek Sınavı Puanı %100
1. SPORTİF BAŞARI PUAN KATKISI
Adaylar ilgili makamlardan aldıkları ıslak imzalı veya Noter
onaylı belgelerin aslından oluşan sportif başarıları ile ilgili hazırlamış
oldukları dosyayı ön kayıt esnasında teslim etmek zorundadır.
Ön kayıt esnasında ibraz edilmeyen belgeler geçersizdir.
Adayın sportif başarılarının değerlendirilmesi Tablo 8-26 ’ya
göre ilgili spor dalının komisyon üyeleri tarafından yapılır.
38
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖZEL YETENEK SINAV PROGRAMI
14.08.2018
0900 Kadınlar 30 m Sürat, 20 m Mekik
1300 Erkekler 30 m Sürat, 20 m Mekik
Yukarıdaki program taslak program olup; kesin program
14.08.2018 sabah 08.30’da Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve
Sergi Sarayı’nda ilan edilecektir.
Adayların sınava giriş sırası bilgisayar kurası ile belirlenecek
olup; sınav sırasını kaçıran aday sınava girme hakkını kaybedecektir.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı
Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda
yapılacaktır.
39
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLÜMÜ
Testler
40
1. 30 M SÜRAT KOŞUSU
Test 30 m’lik mesafeyi kapsar. Bu testte başlangıç ve bitiş
süreleri otomasyon sistemince saptanmaktadır. Otomasyon sistemini
aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen değer
ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir.
2. 20 M MEKİK KOŞUSU (DAYANIKLILIK TESTİ)
Aday test süresince 20 m’lik parkurun bir ucundan diğer
ucuna devamlı koşmaktadır (Şekil 1). Test sırasında adayın koşu
temposu cihazın verdiği sinyaller ile sağlanmaktadır. Öyle ki,
başlangıçta 8 km/saat olan hız her dakika artmakta ve sinyallere
adayın uyması istenmektedir. Bu uyum, adayın 20 m’lik parkurun
bitiş çizgisine ulaşması ile cihazdan duyduğu sinyalin eş zamanlı
olması anlamına gelmektedir.
Adayın sinyalden önce en az bir ayağının havadan veya
yerden 2 m’lik emniyet alanına girmiş olması gerekir. Sinyalin
duyulduğu anda 2 metreden daha uzun bir mesafede kalan veya 20
m’lik alanın dışına her iki ayağın izdüşümü havadan veya yerden
geçmeyen aday karşısındaki görevli tarafından kırmızı kart indirilerek
1. kez uyarılır. Aday 1. uyarı sonrası temposunu artırarak sinyalden
önce karşı taraftaki 2 m’lik alana girdiğinde 1. uyarısı iptal edilir.
Üst üste 3 uyarı alan aday testi tamamlamış olarak kabul
edilir. Sinyalle eş zamanlı olarak 2 m’lik emniyet alanına girmeyi
başaran ve her iki ayağıyla bitiş çizgisi dışına çıkan aday herhangi bir
uyarı almayacak ve dayanıklılık kapasitesinin elverdiği ölçüde testi
sürdürebilecektir.
Sinyalden önce gelen aday sinyali beklemek zorundadır.
Sinyal çaldığı sırada emniyet alanına girmeden veya içeriden dönerek
2 m’lik alanın dışına her iki ayağı ile çıkmadan devam etmek isteyen
aday “dışarı çık” diye sözlü olarak uyarılır, uyarıya rağmen hatasını
düzeltmeyen aday diskalifiye edilir.
Adayın doğru olarak yaptığı en son mekik sayısı
değerlendirilir.
41
1
2
3
4
5
6
Şekil 1. Dayanıklılık testi (20 m mekik koşusu) parkuru
20 m
2 m
Emniyet Alanı
2 m
Emniyet Alanı
42
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞ

 

Adana besyo hazırlık kursu-adana besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.