2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 sivas üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

GENEL BİLGİLER

Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üç bölümde eğitim vermektedir.
Bunlar;
1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü
3- Spor Yöneticiliği Bölüm
Bölümlerde eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Diploması alırlar.
2018-2019 Eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’na bağlı üç bölüme toplam 100 öğrenci alınacaktır. Öğrencilerin bölümlere
dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Sınav sonunda her bölüm için yeteri kadar erkek ve
bayan adayın yer aldığı yedek listesi ilan edilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- BESYO adaylarının ön kayıt yaptırabilmesi için 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) bütün
bölümler için liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olanlar en az 180,000 (Yüz Seksen),
liselerin spor alan/kol bölümlerinden, spor lisesinden mezun olanlar ve milli sporcuların en az
150,000 (Yüz Elli) puan alması gerekmektedir. Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme
engelli, işitme engelli, otizmli), engelli olduklarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100,000 (Yüz) ve üzerinde olması gerekmektedir.
2- Özel Yetenek Sınavı sonunda toplam puanları eşit olan adayların bulunması durumunda,
başvurduğu 2018-TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması halinde
özel yetenek sınavı uygulama bölümünden aldığı toplam puanı daha yüksek olan aday tercih
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı
BÖLÜMLER ÖĞRENİM
SÜRESİ BAYAN ERKEK TOPLAM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 Yıl 15 25 36+4*
Antrenörlük Eğitimi 4 Yıl 10 20 27+3*
Spor Yöneticiliği 4 Yıl 10 20 27+3*
TOPLAM 35 65 100
* Engelli öğrenci kontenjanı (Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın). Engelli aday kontenjanından
geçerli başvuru olmaması durumda yukarıdaki kontenjan dağılımları geçerli olacaktır.
7
edilir.
3- Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde, zamanında ve yönteminde değişiklik yapmaya Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Komisyonu yetkilidir. Adaylar, Sınav
Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar.
4- Uygulanan testlerle ilgili olarak aday her testin bitimine kadar geçen süre içerisinde dilekçe
ile itiraz etme hakkına sahiptir. Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun uygun bulduğu itirazlar için
itiraz edilen testin sonunda hak verilir. Belirtilen zamanlar dışında yapılan itirazlar dikkate
alınmaz.
5- Engelli adaylar kendi aralarında yapılacak olan özel yetenek sınavı (%50) ve sportif
özgeçmiş kriterlerine (%50) göre değerlendirilecektir (Engelliler Sportif Özgeçmiş Tablosu için
Tablo 6.’ya bakınız.).
6- Her üç bölüm için asil ve yedek aday listeleri Yüksekokul Müdürlüğünün onayından sonra
açıklanır.
Adayın sahte belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz
sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem
başlatılacaktır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve İSTENEN BELGELER

1- TC veya KKTC uyruklu olmak.
2- Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
3- Her üç bölüm için 2018 TYT Puanından; liselerin diğer alan/kol mezunu olan adaylar için
en az 180,000, spor alan/kol mezunu olanlar, spor lisesi mezunu adaylar ve milli sporcular için
en az 150,000, Engelli adaylar için en az 100,000 puana sahip olmak
4- Ön kayıt için adayın kendisinin başvuru yapması gerekmektedir.
5- Eksik belge sunulması, ilan edilen ön kayıt süresi dışında başvuru yapılması, başvurunun
posta ile yapılması, faks ile belge sunulması ve asıl belge ibraz edilmeden fotokopi verilmesi
durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.
6- Adayların, 2018 Özel Yetenek Sınavı’na başvuru yapabilmesi için Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu ön kayıt bürosuna ön kayıt tarihleri boyunca aşağıdaki belgeleri sunmaları
gerekmektedir.
a) 2018 TYT sonuç belgesi çıktısı,
b) Liselerin diğer alan/kol mezunu veya mezun aşamasında olan adaylar, durumları ile ilgili
okullarından alacakları diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet
aşamasında olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini başvuru
sırasında vermek zorundadır. Adayın mezun olduğu alan/kol diplomasında veya
8
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan/kol gösterir belgenin; aslı veya
noter tasdikli örneği istenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adayların kesin kayıt
esnasında diplomalarının aslını getirmemeleri durumunda kayıtları yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir spor dalında sportif özgeçmiş belgesi olanlar Tablo 3.’te (Engelli adaylar
için Tablo 6) belirtilen kriterlere göre uygun olan belgeleri sunmalıdırlar.
d) Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi
e) 1 adet 4,5×6 cm ebadında, son 3 ay içerisinde adayın açık olarak tanınmasına imkân
verecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar
kabul edilmeyecektir).
f) Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınacak ve yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava
girmesinde, sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgelemek amacıyla “Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sakınca yoktur”
ibaresi taşıyan sağlık raporu (Bu ibare yok ise rapor kabul edilmeyecektir).
g) Engelli Adaylar İçin, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Bu rapor yok ise başvuru kabul
edilmeyecektir).
h) Başvuru sırasında erkek adaylardan askerlikle ilgili bir belge istenmemekle beraber aday
yerleşmeye hak kazandığında kayıt için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi
getirmek zorundadır.
ı) Ön kayıt yaptıran adaya, sınava giriş kimliği ve sınav bilgilerini içeren 2 adet ön kayıt
formu düzenlenecek ve 1 adet imzalı form Yüksekokulda kalacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Adaylara sınav esnasında veya sonucunda bilgilendirmeler toplu SMS
yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle adayların başvuru sırasında kendilerine ulaşılabilecek
bir cep telefonu numarası vermeleri önemlidir. Yapılacak bilgilendirmelerde adayın
hatalı ya da yanlış telefon vermesinden dolayı yaşanacak sorunlarda adayın kendisi
sorumlu olacaktır.
9

ADAY TANITIM SİSTEMİ

Ön kayıt sırasında tüm adayların ön kayıt bürosunda çekilmiş fotoğrafının olduğu sınava giriş
kimliği verilecektir. Sınava girecek adaylar yanlarında sınava giriş kimliğinin yanı sıra, resimli
ve onaylı özel kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı ve süresi dolmamış pasaport dışında kimlik
belgesi kabul edilmeyecektir) birisini bulundurmak zorundadır. BESYO tarafından ön kayıtta
verilen ”2018 Sınav Giriş Kimliği” ve “Nüfus Cüzdanı” (yoksa süresi dolmamış pasaport
veya sürücü belgesi) olmayan aday sınava alınmayacaktır.

SINAV KIYAFETİ

Sınavlara tüm adaylar spor kıyafetleri (eşofman, spor ayakkabısı, şort, tayt, forma vb) ile
gireceklerdir (çivili ayakkabı hariç). 2017 Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt sırasında adaylara
“rastgele yöntemle” göğüs numarası verilecektir. Adayların ön kayıt sırasında verilen göğüs
numaralarını testlere giriş sırasında kıyafetlerinin ön göğüs kısmına görünecek şekilde
takmaları zorunludur. Adayların göğüs numaraları başvuru sırasında “rastgele yöntemle”
verilecektir ve bu numaralar daha sonra kesinlikle değiştirilmeyecektir. Göğüs numarası
olmayan ya da sırasında sınava girmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği
Bölümü özel yetenek sınavları ortak yapılarak, değerlendirme 3 aşamada gerçekleştirilecektir.
1. Aşama- 30 m. koşu ve sportif özgeçmiş (ön eleme yapılacaktır).
2. Aşama- Sportif beceri parkur puanı (koordinasyon), 30m koşu puanı, sportif özgeçmiş
puanı, Tablo 4’teki etki dağılımlarına göre hesaplanarak Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
belirlenir.
3. Aşama- 2018 TYT puanı, Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve ÖYSP Puanı (ikinci aşama
puanına) hesaplanarak, en yüksek puanlı adaydan başlayarak tercih sırasına göre bölümlere
yerleştirilecektir.
4. Engelli adaylar kendi aralarında yapılan özel yetenek sınavı sonucu kendileri için
ayrılan kontenjana yerleştirilecektir.
Engelli adayların sınavları 01 Eylül 2018 Cumartesi günü saat: 18.00’de yapılacaktır. Diğer
adayların özel yetenek sınavları tüm bölümler için 02-03-04 Eylül 2018 (Pazar, Pazartesi, Salı)
tarihlerinde yapılarak değerlendirme adayların tercihlerine göre yapılacaktır.
Sınava giren adaylar üç bölümü tercih edebildiği gibi bu bölümlerden istediği herhangi
10
biri veya ikisini de tercih edebileceklerdir. Aday, birden fazla bölüm tercih ettiği takdirde
mutlaka ön kayıt sırasında tercih sıralamasını belirtmelidir.
Özel yetenek sınavı sonunda, adayın elde ettiği yerleştirme puanı (YP) en yüksekten en
düşüğe doğru adayın tercih sırasına göre uygun olan tercihine asil listeden yerleştirilir. Bu işlem
yapılırken aşağıdaki durumlar dikkate alınır.
• Birinci tercihine asil listeden yerleştirilmeye hak kazanan aday diğer tercihlerinin asil ya
da yedeğinde yer alamaz.
• Birinci tercihine yerleşememiş, ikinci tercihine asil listeden yerleştirilmeye hak kazanan
aday, 1. tercihinin yedek listesinde olmaya hak kazanıyorsa yer alır, üçüncü tercihinin
asil ya da yedek listesinde yer alamaz.
• Birinci ve ikinci tercihine yerleşememiş, üçüncü tercihine asilden yerleştirilen aday 1.
ve 2. tercihinin yedek listesinde olmaya hak kazanıyorsa yer alır.
• Herhangi bir bölümün asil listesinde yer almayan aday puan durumuna göre her üç
bölümün yedek listesinde de yer alabilir.
• Herhangi bir programdan erkek ya da bayan adaylara ayrılan kontenjanın dolmaması
ve ilan edilen yedeklerinde kayıt yaptırmaması durumunda, Yüksekokul Yönetim Kurulu
kararı ile boş kalan kontenjanlar için başarı sırasına göre öğrenci kayıt yaptırmak için
davet edilebilir.
• Sınavda uygulanan testler sonunda adaylara, test dereceleri (zaman) sms veya karne
olarak verilecek ve aday, sınav süresince kendisini değerlendirebilecektir. 1. aşama
sınavı eleme puanları hariç koordinasyon test puanları en iyi derecenin belli olmasından
sonra ortaya çıkacak ve sınav sonucunda ilan edilecektir.
Ön kayıt sırasında yapılacak tercih sıralaması yerleşmeye esas alındığından
dikkatli yapılması önemlidir.
ÖNEMLİ NOT: Özel yetenek sınavına girecek adaylar, ön kayıt işlemlerinden itibaren
sınav sonucu ilan edilene kadar görevlilerin tüm uyarılarına uymakla yükümlüdür.
Uygunsuz tavır ve davranışlarda bulunan, sınav, bina ve diğer malzemelere zarar
veren, sınav görevlilerine ve diğer adaylara karşı olumsuz tavırlarda bulunduğu tespit
edilen adaylar sınav komisyonu tarafından sınavdan ihraç edilir ve haklarında yasal
işlem başlatılır. İhraç olan adaylar tüm sınav hakkını kaybederek hiçbir şekilde
değerlendirmeye alınmazlar.
11
BESYO 2018 ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI
Her aday göğüs numara sırasına göre sınava girmek zorundadır. Sırasında sınava
girmeyen aday sınav hakkını kaybedecek ve o testten SIFIR (0) puan alacaktır.
BESYO 2018 özel yetenek sınavı 3 aşamada yapılacaktır.
1. ASAMA
Bu aşamada adaylar, 30 metre koşu testi ve sportif özgeçmiş kriterlerine tabii
tutulacaklardır ve 1. aşama puanına göre eleme yapılacaktır. Bu iki değerlendirme sonucunda
en iyi dereceye sahip adaylar ikinci aşamada sınava girmeye hak kazanacaklardır. 1. aşama
sıralaması; 30 m. koşu testi (%40) ve sportif özgeçmiş (%60) sonucuna göre en yüksek
puanlı adaydan başlayarak sıralanacak ve Yüksekokula alınacak öğrenci sayısının 5 katı
aday (500 aday; 175 bayan, 325 erkek) 2. aşama sınavı için hak kazanacaktır. Aday sayısının
500’ün altında olması (175 bayan, 325 erkek) halinde ise başvuran aday sayısının tamamı
(bayan ve erkek ayrı olmak üzere) 2. aşamaya alınacaktır.
Not: Bütün adaylar her durumda 30 m koşu testine girmek zorundadırlar.
Belirtilen oranlar dışında kalan adaylar 2. aşama sınavına girme hakkını kaybedecektir.
(İkinci aşamaya girmeye hak kazanan sonuncu adaydan sonra gelen aday veya adayların
aldığı puan, sonuncu adayın aldığı puana eşit ise bu aday veya adaylar da 2. aşamaya girmeye
hak kazanır).
1. aşama sınav sonuçları (30 m. ve sportif özgeçmiş) besyosinav.cumhuriyet.edu.tr web
adresinden ilan edilecektir.
30 Metre Sürat Testi – Testin Uygulanışı
Testin amacı adayın sürat özelliğinin tespit edilmesidir. Adaydan 30 metrelik mesafeyi
en kısa süre içinde koşması istenir. Test uygulanırken aday başlangıç çizgisinin arkasındaki
1,5 metrelik alanın herhangi bir noktasından (kulvarında olmak koşulu ile) yüksek çıkış yaparak
teste başlayacaktır. Aday, başlangıç noktasında bulunan elektronik algılayıcıdan geçtiği anda
kronometre çalışacak ve bitiş noktasındaki diğer alıcının önünden geçtiğinde kronometre
duracak ve adayın aldığı derece anında projeksiyon cihazı yardımıyla yansıtılacaktır. 30 metre
sürat testinde her adaya bir (1) hak verilecektir. Çıkış hakemi veya teknik bir sorundan
kaynaklanan hatada adaya 1 (bir) hak daha verilecektir.
Tablo 2. 30 m. Sürat Testi Dereceleri Örnek Puan Tablosu
Örneğin:
Erkek Adaylar için 3,80 tam puan kabul edildiğinde
Örneğin:
Bayan Adaylar 4,40 tam puan kabul edildiğinde
Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan
3,89 4550 4,23 2850 4,57 1150 4,49 4550 4,83 2850 5,17 1150
3,90 4500 4,24 2800 4,58 1100 4,50 4500 4,84 2800 5,18 1100
3,91 4450 4,25 2750 4,59 1050 4,51 4450 4,85 2750 5,19 1050
12
Tablo 3. Sportif Özgeçmiş Değerlendirme Kriterleri
a. Sportif Özgeçmiş Belgeler (Takım Sporları)
1 A Milli Sınıfı Belgeli Sporcular
A Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 5000
2 B Milli Sınıfı Belgeli Sporcular
B Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 4000
3 C Milli Sınıfı Belgeli Sporcular C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 3000
4
Basketbol
Hentbol
Voleybol Futbol (erkekler) en üst
ligde yer almak)
İlgili Federasyon Başkanlığı veya Bölge
Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve
müsabaka sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı
belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir)
2500
5
Futbol (erkekler) Basketbol
Hentbol
Voleybol (en üst ligin bir alt ligi)
Belirtilen ligde yer almak
Futbol kadınlar en üst ligi
Hentbol, Voleybol (en üst ligin bir
alt ligine yükselmek için playoff
müsabakalarında oynamak)
İlgili Federasyon Başkanlığı veya Bölge
Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve
müsabaka sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı
belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir)
2000
6
*Futbol Basketbol
Hentbol
Voleybol (en üst ligin iki alt ligi)
Belirtilen ligde yer almak
Futbol (kadınlar) en üst ligin bir alt
ligi
*İlgili branşlarda bir sezonda en az 5 müsabakada
oynamış olmak
İlgili Federasyon Başkanlığı veya Bölge
Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve
müsabaka sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı
belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir) 1500
Üniv Üniversiteler arası takım
sporlarında en üst ligde yer almak
İlgili Federasyon Başkanlığınca ıslak imzalı onaylı
katılım ve müsabaka sonuç belgesi (İl Temsilciliği
onaylı belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir)
7
*Futbol (erkekler- kadınlar)
üçüncü lig
Belirtilen ligde yer almak,
Liseler arası takım sporları
müsabakalarında Türkiye
Şampiyonalarında ilk üç dereceye
girmiş olmak
Üniversiteler arası takım
sporlarında en üst lgin bir alt
liginde yer almak
*İlgili branşlarda bir sezonda en az 10 müsabakada
oynamış olmak
İlgili Federasyon Başkanlığı veya Bölge
Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve
müsabaka sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı
belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir)
1000
13
b. Sportif Özgeçmiş Belgeler (Ferdi Sporları)
Not: Gençler ve Büyükler kategorisi arasındaki yaş grubunda yapılan Türkiye Şampiyonaları, (kulüpler dahil)
Büyükler kategorisindeki gibi değerlendirilir.
– Çiftler şeklinde müsabakası da yapılan dallarda değerlendirme ferdi spor dalları gibi değerlendirilecektir.
(Çiftler tenis, çiftler masa tenisi, çiftler badminton)
1 A Milli Sporcular
A Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 5000
2 B Milli Sporcular B Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği
4000
3
C Milli Sporcular
1-2-3. olmak
C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 3000
4
*C Milli Sporcular
4-10. olmak
Büyükler ve Üniversiteler
Türkiye Şampiyonasında ferdi
olarak 1-2-3. olmak
*C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği
İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge
2500
5
Büyükler, Üniversiteler Türkiye
Şampiyonasında ferdi olarak
4–6. olmak
İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge 2000
6
Gençler Türkiye
Şampiyonasında ferdi olarak
1–2–3. Olmak
Ortaöğretim okulları arası
Türkiye Şampiyonasında ferdi
olarak 1–2–3. olmak (MEB)
İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge 1500
7
Gençler Türkiye
Şampiyonasında ferdi
olarak 4 – 6. olmak.
Ortaöğretim okulları arası
Türkiye Şampiyonasında ferdi
olarak 4-6. olmak (MEB)
Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasında 1-2-3. olmak
İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge 1000
14
1.AŞAMA SINAVI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
Adaylar, 02 Eylül 2018 Pazar günü saat 08.30’da Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonunda spor kıyafetleri ile hazır bulunacaklardır. Adaylara
testler ile ilgili teknik açıklama yapılarak kurallar ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
Sınav 09.00’da Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)
atletizm salonunda bay-bayan ayırımı olmaksızın ilk göğüs numaralı adaydan itibaren 30m.
koşu testi ile başlayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Özel Yetenek Sınavının hiç bir aşamasında çivili ayakkabı kullanımına
izin verilmeyecektir.
15

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

2. aşamada adayların değerlendirmeye alınacak puanları ve sınava katkı oranları
Tablo 4’de gösterilmiştir.
1.aşamada başarılı olan aday 2. aşamada yer alan koordinasyon ve beceri sınavına
girer.
Adayın koordinasyon ve beceri sınavında elde ettiği derecelerin en iyisinden aldığı
puanın katkısı, 1. aşamada elde ettiği derecelerden aldığı puanların katkısı ile birlikte 2. aşama
puanı yani Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) oluşturulur.
30 METRE SÜRAT TESTİ
TEST SONUCUNUN HESAPLANMASI
Bu testte bayan adaylar arasındaki en iyi derece (zaman) ile bu derecenin 1,25 katı arasındaki
derecelere ve erkek adaylar arasındaki en iyi derece ile bu derecenin 1,2 katı arasındaki
derecelere puan verilecektir.
BAYAN ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x25000)]-20000= ADAYIN 30 M. PUANI ÖRNEK: Bütün bayan
adaylar 30 m. sürat koşusunu tamamladıktan sonra en iyi derecenin 4,20 sn. olduğu ve herhangi
bir adayın derecesinin ise 4,72 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(4,20/4,72)x25000]-20000= 2245,76 puan alacaktır.
ERKEK ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x30000]-25000= ADAYIN 30 M. PUANI ÖRNEK:
Bütün erkek adaylar 30 m. sürat koşusunu tamamladıktan sonra en iyi derecenin 4,00 sn. olduğu
ve herhangi bir adayın derecesinin ise 4,40 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(4,00/4,40)x30000]-25000=2272,72 puan alacaktır.
Tablo 4. Özel Yetenek Testleri Yüzdelik Etkileri
Adayın Almış Olduğu Puanlar
Sınava Katkısı
(%)
30 Metre Puanı (Aşağıda belirtilen hesaplamaya göre) % 25
Sportif özgeçmiş (Aşağıda belirtilen hesaplamaya göre) % 25
Koordinasyon ve Beceri Testi Puanı (Aşağıda belirtilen hesaplamaya göre) % 50
Toplam % 100
16
SPORTİF ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME
Tablo 3’ e bakınız

KOORDİNASYON VE BECERİ TESTİ TESTİN UYGULANIŞI

Testin amacı adayın koordinasyon ve beceri özelliklerinin tespit edilmesidir. Koordinasyon ve
beceri testinde, bilgisayar bağlantılı fotosel kullanılacaktır. Aday, başlangıç noktasında bulunan
elektronik algılayıcıdan geçtiği anda kronometre çalışacak, testin bitiş noktasındaki diğer
alıcının önünden geçtiği anda ise kronometre duracak ve adayın aldığı derece anında
projeksiyon cihazı yardımıyla yansıtılacaktır. Koordinasyon ve beceri testinde her adaya iki (2)
hak verilecektir. Tüm adayların birinci haklarının tamamlanmasından sonra göğüs numarası
sırasına göre ikinci hakları başlayacaktır. Adayın bu iki haktan elde ettiği en yüksek derece
değerlendirmeye alınacaktır. Birinci hakkını kullanmayan aday hakkını kullanmış kabul edilerek
ikinci hakkı üzerinden değerlendirilmeye alınacaktır.
Testin uygulanış biçimi ve istasyonların tanıtıldığı parkur, Şekil 1’de gösterilmiştir.
ÖNEMLİ NOT: Seriyi kurallara uygun olarak yapmayan adaylar, her hata yaptığı
noktadan hakem tarafından geri döndürülecek ve süre çalışmaya devam edecektir.
TEST SONUCUNUN HESAPLANMASI
Bu testte bayan adaylar arasındaki en iyi derece ile bu derecenin 1,8 katı arasındaki derecelere
ve erkek adaylar arasındaki en iyi derece ile bu derecenin 1,6 katı arasındaki derecelere puan
verilecektir.
BAYAN ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x11250]-6250= ADAYIN PUANI ÖRNEK: Bütün
bayan adaylar koordinasyon ve beceri testini tamamladıktan sonra, en iyi derecenin 30,00 sn.
olduğu ve herhangi bir adayın derecesinin ise 42,00 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(30,00/42,00)x11250]-6250= 1785,71 puan alacaktır.
ERKEK ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x13333]-8333= ADAYIN PUANI ÖRNEK: Bütün
erkek adaylar bittiğinde en iyi derecenin 25,00 sn. olduğu ve herhangi bir adayın derecesinin ise
32,50 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(25,00/32,50)x13333]-8333= 1923,15 puan alacaktır.
17
KOORDİNASYON ve BECERİ TESTİ İSTASYONLARI
1. İstasyon- Aday bu istasyonda belirli aralıklarla konulmuş iki engelin birincisinin üzerinden
ikincisinin de altından geçecektir.
2. İstasyon- Aday denge aleti üzerinde koşarak veya yürüyerek geçecektir. Denge aleti 3
farklı renk ile boyanmıştır. Denge aletinin herhangi bir noktasından yere düşen aday, en son
temas ettiği renkten tekrar denge aleti üzerine çıkarak istasyona devam edecektir. Denge
aletinin ön ve arka kısmı slalom çubukları ile sınırlandırılmıştır. Aday denge istasyonuna giriş
ve dengeden çıkışı bu slalom çubuklarının arasından yapacaktır.
3. İstasyon- Aday sıçrama tahtası üzerinden belirlenen sıraya uyarak öne, sola, öne, sağa,
öne olmak üzere başlangıç noktası hariç tüm noktaları çift ayak sıçrayarak geçecektir. Tek
ayak sıçrayan adayın sıçraması geçerli sayılmayacak ve aday hata yaptığı noktaya tekrar
döndürülerek çift ayak sıçraması istenecektir.
4. İstasyon-Aday iki kasa içerisinde farklı renkte bulunan (her kasada tek renk) ağırlık
toplarını her seferinde bir tane almak koşulu ile diğer kasaya taşıyarak her iki kasadaki topların
yerini değiştirecektir. Bu istasyonda; topların yeri değiştirilmezse, top kasanın içerisine
konmazsa, top kasadan çıkarsa veya top kasaya götürülmek yerine uzaktan atılırsa hata
olarak sayılacak ve adaydan hatasını düzeltmesi istenecektir.
5. İstasyon- Aday, 7 tane slalom çubuğunun arasından slalom yaparak geçecektir. Adayın
slalom çubuklarını atlaması, slalom çubuklarını elleri ile tutması, slalom çubuklarını düşürmesi
hata olarak nitelendirilecek ve hata yaptığı yerden düzeltmesi istenecektir.
6. İstasyon- Aday, slalomunu tamamladıktan sonra atlama beygiri üzerinden geçecek ve bitiş
çizgisinden (fotosel çubukları arasından) geçerek parkuru tamamlayacaktır.
Not: Koordinasyon ve beceri parkuru, basketbol sahası ölçüleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
18
Şekil 1: Koordinasyon ve Beceri Testi Parkuru
19

ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) HESAPLAMASI

Adayın 30m koşu puanı ile koordinasyon ve beceri parkurundan elde ettiği puanların toplamına
varsa adayın Tablo 3’te belirtilen Sportif özgeçmiş puanı ilave edilerek adayın Özel Yetenek
Sınav Puanı (ÖYSP) oluşacaktır.
YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANLAMA (YP)
Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan Yerleştirme Puanın (YP) hesaplanmasında
Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda belirtilen ve yerleştirmeye esas olan puanlama sistemi
kullanılacaktır. Bu puanlama sisteminde yer alan;
a) ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı)Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 30m koşu, Sportif
Özgeçmiş Puanı (varsa) ve koordinasyon beceri parkuru sınav puanları oranlarının toplamı,
b) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) Özel Yetenek Sınav Puanının ağırlıklandırılması
(Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı 2018 Kılavuzunda belirtilen formüle göre) sonucu ortaya
çıkan puan,
c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Adayın OBP,
d) 2018-TYT Puanı (TYT-P) Adayın Temel Yeterlilik Testinde aldığı puan türlerinden en
yükseği.
Yerleştirmeye esas olan puan (YP) adayın özel yetenek sınavında girdiği testlerden aldığı
puanların, TYT-P ve OBP belli ağırlıklarla toplanmasından elde edilecektir.
Aşağıda hesaplama yöntemi ile ilgili bilgiler özetlenmektedir.
Tablo 5. Özel Yetenek Sınav Puanı Örnek Hesaplama Tablosu
Testler En iyi derece /
Adayın derecesi
Puan
Karşılığı
Sınava
Katkısı (%)
Adayın
puanı
30 Metre Puanı 4,20 / 4,72 2245,76 % 25 561,44
Koordinasyon ve Beceri Testi Puanı 25 / 32,50 1923,15 % 50 961,57
Sportif Özgeçmiş (varsa) Tablo 3 3000 % 25 750
Toplam Puan % 100 2273,01
20
1- Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplama 2018 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu esas alınarak yapılmaktadır. Kılavuza göre;
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanacaktır.
2- Bu durumda her adayın bir ÖYSP-SP olacaktır (ÖSYP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’ dur).
Yerleştirmeye esas olacak puan (YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a- Aday aynı alandan (spor alan/kol) geliyor ise;
YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
b- Aday diğer alan/koldan geliyor ise;
YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
3- 2018-YKS’da, TYT/AYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017- ÖSYS’de,
sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
21
4- Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
NOT: Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca;
engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel yetenek sınavı
ile öğrenci alan programlara, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında
yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilecektir.
Not: Sınav sonuçları açıklanana kadar ÖSYM tarafından yapılacak değişiklikler sınav
puanı hesaplamasına yansıtılacaktır.

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Engelli adaylar sportif özgeçmiş puanına (Tablo 6) ve kendi aralarında yapılan ayrı bir
özel yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilecektir
Engellilere yönelik yapılacak özel yetenek sınavı %50, sportif özgeçmiş %50 etkiye
sahiptir.
Engelliler yönelik yapılacak olan özel yetenek sınavında alınabilecek en yüksek tam
puan 5000’dir.
12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik çıkmadan önce Milli Sporcu Belgesine sahip olan sporcular bu yönetmeliğe göre Milli Sporcu
Belgelerini (A-B-C) güncellemeleri gerekmektedir.
Not: Engelli adaylar için TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (2018 ÖSYM Kılavuzda
yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Tablo 6. Engelliler için Milli Sporcu Puanı ve İstenen Belgeler (Takım/Ferdi Sporlar)
BELGE TÜRÜ KRİTERLER PUAN
1
A Milli Sınıfı
Belgeli Sporcular
A Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 5000
2
B Milli Sınıfı
Belgeli Sporcular
B Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 4000
3
C Milli Sınıfı
Belgeli Sporcular
C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 3000
22

ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI

Özel Yetenek Sınavını kazanan adaylar www.cumhuriyet.edu.tr web adresi veya
besyosinav.cumhuriyet.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler Yüksekokul panolarında,
www.cumhuriyet.edu.tr web adresi duyurular kısmında veya besyosinav.cumhuriyet.edu.tr
web adresinde ilan edecektir.
Kayıtlar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşlerinde yapılacaktır. İlan edilen tarihte
ve istenen belgelerle kayıt olmayan asil ve yedek adaylar kayıt haklarını kaybederler ve hiçbir
hak iddia edemezler.
Ön kayıt sırasında lütfen sürekli kullandığınız bir iletişim numarası veriniz. Sınav
sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulduğunda bu numara ile size ulaşılacak veya SMS
ile bilgilendirme yapılacaktır. Doğru iletişim numarası vermeyen adaylar kendilerine
ulaşılamadığında sınav ve kayıt ile ilgili hiç bir hak iddia edemezler.

 

Sivas besyo hazırlık kursu-sivas besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.