2018 Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 çorum üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

GENEL BİLGİLER

Bu kılavuzda, 2018-2019 akademik yılından başlamak üzere;
a. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü,
b. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim),
c. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim),
d. Spor Yöneticiliği Bölümü (Normal Öğretim),
e. Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci Öğretim),
f. Rekreasyon Bölümü (Normal Öğretim)
Yukarıda belirtilen bölümler için alınacak öğrencilerin belirlenmesinde
uygulanacak kurallara ilişkin genel esaslar, kontenjan miktarları, öğrenci
seçme ve yerleştirme kriterleri açıklanmaktadır.

SINAV ÜST KURULU

Sınav üst kurulu, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen aşağıdaki
üyelerden oluşmaktadır.
Prof. Dr. Mustafa BIYIK (Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Faruk YAMANER (Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ (Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık
Fakültesi Dekan Yrd.)
Sınav üst kurulu;
a. Sınav jürilerinin oluşturulması,
b. Gerektiğinde alt kurulların oluşturulması,
c. Sınavın programda açıklandığı şekilde ve aksaksız şekilde gerçekleştirilmesi,
d. Sınav esnasında ortaya çıkabilecek özel durumlarda karar verilmesi,
e. Sınav sonuçlarına karşı, olabilecek itirazların değerlendirilmesi ve
f. Sınav sonuçlarının açıklanması görevlerini yürütür.

SINAV KURULU

Sınav üst kurulu tarafından, Özel Yetenek Sınavı’nın icra edilmesi, sınav
sonuçlarının kaydedilmesi ve gerekli diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla
görevlendirilen akademik ve idari personelden oluşur.
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3
www.sbf.hitit.edu.t
r

ENGELLİ ADAY DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Engelli aday değerlendirme komisyonu;
a. Engelli adayların başvurularının değerlendirilmesi,
b. Engelli adayların sınavlarının icra edilmesi,
c. Başarı sıralarının belirlenmesi ve
d. Yerleştirme işlemlerinin yapılması görevlerini yerine getirmek üzere, sınav
üst kurulu tarafından, uzman hekimler ve akademik personelden seçilerek
oluşturulur.

BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek Sınavı’na başvuru yapmak isteyen adaylar,
başvurularını www.hitit.edu.tr ve www.sbf.hitit.edu.tr adreslerinde verilen
başvuru linkinden yapacaklardır. Başvuruların yapılabilmesi esnasında, işletim
sistemlerinin uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek herhangi bir aksaklıkla
karşılaşılmaması için cep telefonu yerine bilgisayar kullanılması önerilmektedir.
Adayların başvuru yapabilmeleri için gerekli şartlar şöyledir:
a. 2018 yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmiş olmak,
b. Engelli kontenjanından başvuracak adaylar için TYT sınavından en az
100 puan almış olmak,
c. Milli kontenjanından başvuracak adaylar için TYT sınavından 180 ve
üzerinde puan almış olmak,
d. Spor Lisesi Mezunu ve genel kontenjanından başvuracak adaylar için TYT
sınavından 180 ve üzerinde puan almış olmak,
e. Genel kontenjandan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne başvuracak
adaylar için TYT sınavından 230 ve üzerinde puan almış olmak,
f. Genel kontenjanından Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon
Bölümlerine başvuracak adaylar için TYT sınavından 200 ve üzerinde puan almış
olmak ve
g. Üniversite öğrencisi olmayı engelleyecek herhangi bir hukuki engeli
bulunmamak.
Online başvurular esnasında adaylar, sınav ve (yerleştirilmeleri halinde) kayıt
işlemleri süresince iletişim kanalı olmak üzere, kendilerine ait bir mobil iletişim
numarasını sisteme tanıtacaklardır. Sisteme tanıtılan mobil telefon numarasına
yapılacak olan bildirimler resmi tebliğ niteliği taşıyacak olduğundan, adaylara
başka herhangi bir iletişim kanalından bireysel bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu
nedenle, kayıt esnasında sisteme tanıtılmış olan mobil telefon numarasının ADAYA
AİT olması gerekmektedir.
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
4
www.sbf.hitit.edu.t
r

ÖNEMLİ
SINAV BAŞVURUSU VE SINAVLARIN İCRASI AŞAMALARINDA ADAYLARDAN
HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.

 

ENGELLİ ADAY BAŞVURULARI VE SINAV SÜRECİ

Engelli adaylar, özel yetenek sınavına başvurularını ONLINE olarak yapacaklar ve
başvuruların tamamlanabilmesi için web sitesinde yer alan form doldurularak
onaylanacaktır. Engelli bireylerin, özel yetenek sınavına engelli aday
kategorisinden kabul edilebilmeleri için engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri ve 100 ve üzerinde TYT puanına sahip olmaları
gerekmektedir. Özel yetenek sınavına kabul edilecek olan engel grupları şunlardır:
a. Bedensel engelli
b. Görme engelli
c. İşitme engelli
d. Mental Retardasyon (MR)
e. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
i. Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB)
ii. Asperger Sendromu
iii. RETT Sendromu
iv. Dezintegratif bozukluklar
v. Sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar
Yukarıda belirtilen engeli olan adaylar, Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu
tarafından yapılacak yetenek sınav sonucuna göre ve TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan değerlendirilecek; yetenek sınavını kazanan adaylar,
önceden belirlenmiş olan kontenjan miktarları esas alıarak başarı sıralarına ve
tercihlerine göre yerleştirilecektir (2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu;
s.26, 30, 47).
MİLLİ SPORCU KATEGORİSİNDEN ADAY BAŞVURULARI VE SINAV
SÜRECİ
Özel yetenek sınavına başvurular ONLINE olarak yapılacak olup, başvuruların
tamamlanabilmesi için adaylar tarafından web sitesinde yer alan form
doldurularak onaylanacaktır. Milli sporcu kategorisinden başvurabilmek için
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
5
www.sbf.hitit.edu.t
r
adayların şu krtiterleri sağlıyor olmaları ve durumlarını belgelemeleri
gerekmektedir:
a. A, B ve C Milli adaylar; Olimpik ve Paralimpik branşlardan birinden Millilik
belgesine sahip olmaları
b. C Milli adaylar için Millilik belgelerini son iki yıl içerisinde iştirak ettikleri ve
yarışmış oldukları bir organizasyondan (1 Ocak 2016 ve sonrası) almış olmaları
Sınav Sistemi
Milli sporcu adaylara sınav yapılmayacak, adaylar kendi aralarında yerleştirme
puanlarına göre sıralanacaklardır. Milli sporcu adaylar, genel kontenjandan
yerleştirme talebinde bulunamayacaklardır.

GENEL KATEGORİDEN ADAY BAŞVURULARI VE SINAV SÜRECİ

Özel yetenek sınavına başvurular ONLINE olarak yapılacak olup, başvuruların
tamamlanabilmesi için adaylar tarafından web sitesinde yer alan form
doldurularak onaylanacaktır.
Sınav Sistemi
Koordinasyon Sınavı (Parkur 06 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizden ilan
edilecektir.)

SINAVA İLİŞKİN GENEL KURALLAR

Aşağıdaki kurallar tüm adaylar için geçerli olup, Sınav Üst Kurulu
tarafından aksi belirtilmedikçe, her aday için geçerlidir.
a. Adayların sınava girebilmeleri için kendileri tarafından sistemden alınmış
olan sınav giriş belgesi ve, nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi
dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus
cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi
Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik
numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak
kabul edilecektir. Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
b. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde
soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile
geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
6
www.sbf.hitit.edu.t
r
tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik
kartı, süresi geçerli pasaport ya da askerlik hizmetine devam etmekte olanlar için
asker olduklarını gösterir belge dışında herhangi bir belge (ehliyet, kurum kimliği
vb.) kabul edilmeyecektir. Sınava girilebilecek olan belgelerin fotokopileri, onaylı
suretleri vb. ile sınava girilemeyecektir. Sınava girmeden önce kimliğini kaybetmiş
olunması halinde, nüfus müdürlüklerinden alınmış belge ile sınava girilebilecektir.
Sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan
adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.
c. Adaylar kendileri için planlanmış olan tarih ve saatte sınava katılacaklardır.
d. Sınav saatinde, belirtilen sınav yerinde bulunmayan adaylara tekrar sınav
hakkı verilmeyecektir.
e. Diğer üniversitelerin sınavlarına girmek için veya başka bir nedenle gün,
grup ve saat değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. Hangi üniversitenin sınavına
gireceğine adayların kendileri karar vereceklerdir.
f. Adayların sınav malzemeleri üzerinde herhangi bir siyasi, örgütsel vb. simge
bulunmayacaktır. Bulunduran adaylar sınava alınmayacaktır.
g. Özel yetenek sınav süresince siyasi/örgütsel işaret, hareket yapan veya
siyasi/örgütsel eylemlerde bulunan adaylar ilgili Sınav Üst Kurulu tarafından
diskalifiye edilecektir.
h. Sınavlar öncesinde, sırasında ya da sonrasında adayların sportmenliğe
aykırı davranışı, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve/veya
fiili saldırı, hakaret vb. gerçekleştiren ya da sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği
tespit edilen adaylar ilgili sınav kurulu tarafından diskalifiye edilecek ve gerekli
durumlarda haklarında hukuki işlemler başlatılacaktır.
i. Sınav, açıklanacak olan koordinasyon parkurunda yapılacaktır.
j. Sınavda adaylara iki hak verilecek ve iyi olan derece esas alınacaktır.
k. Sınav parkurunda düşme, sakatlanma, yaralanma, teknik sebepler
haricindeki herhangi bir sebeple sınavın yarıda kalması gibi durumlarda adaylara
yeniden hak verilmeyecektir.
l. Teknik arıza, doğal sebepler vb. nedenlerle sınavın uygulanmasında kesinti
olması durumunda, yeniden hak verilip verilmeyeceği hususuna, Sınav Üst Kurulu
tarafından karar verilecektir.
m.Uygulama sınavına girmeden önce, Reşit olan adayların kendileri, reşit
olmayan adayların yasal vasileri tarafından adayın “sağlıklı olduğunu ve sınava
girmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını; sınav esnasında
oluşabilecek her türlü sakatlanma, yaralanma vb. olumsuz durumlarda tüm
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
7
www.sbf.hitit.edu.t
r
sorumluluğun kendisi tarafından kabul edildiğini” belirten yazılı beyan
imzalanacak ve görevlilere teslim edilecektir.
n. Sınavını tamamlayan adaylara, koordinasyon parkuru sınav sonuç belgesi
verilecektir. Yapılacak olan tüm başvurularda bu sonuç belgesi geçerli olacaktır. Bu
nedenle, adaylar kendilerine verilmiş olan bu belgeyi özenle korumalıdırlar. Bu
belge olmaksızın ya da belge üzerinde silinti, kazıntı vb. olması halinde, sınav
sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
o. Sınava girecek olan adayların koordinasyon sınav programı
www.sbf.hitit.edu.tr adresinden 06 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanacaktır.
p. Kordinasyon sınavları kameralar ile kayıt altına alınacaktır.

KONTENJANLAR

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre alınacak olan öğrenci miktarları aşağıdaki
tabloda verildiği gibidir.

KONTENJANLAR

BÖLÜMLER
GENEL
KONTENJAN
MİLLİ
ENGELLİ
TOPLAM
KADIN
ERKEK
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim) 28 28 7 7 70
Spor Yöneticiliği Bölümü (Normal Öğretim) 28 28 7 7 70
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 28 28 7 7 70
Rekreasyon Bölümü (Normal Öğretim) 24 24 6 6 60
*Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İkinci Öğretim) 24 24 6 6 60
*Spor Yöneticiliği Bölümü (İkinci Öğretim) 28 28 7 7 70
GENEL TOPLAM 160 160 40 40 400
* Dikkat: Bu program “İkinci Öğretim” programlarıdır.
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
8
www.sbf.hitit.edu.t
r

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adayların yerleştirilmesinde, ÖSYM tarafından verilen yerleştirme puanı
hesaplama formülü sonucunda elde edilen puanlar kullanılacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana
çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP
Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı
(ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen
tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
Yerleştirme işlemi, en yüksek yerleştirme puana sahip olan adaydan başlamak
üzere, tercih sırası dikkate alınarak yapılacaktır.
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
9
www.sbf.hitit.edu.t
r
Engelli ve Milli kontenjanlarına yerleşen adayların, kontenjan sayısından daha az
olması durumunda, eksik kalan engelli ve Milli kontenjanları, genel kontenjana
aktarılacaktır.
Sınavların tamamlanmasının ardından koordinasyon parkuru dereceleri
açıklanacak ve bu sonuçlara itiraz var ise, itirazların iletilmesi için süre
tanınacaktır. Adaylar itirazlarını yazılı olarak yapacaktır.
İtiraz süresinin tamamlanması ve varsa itirazların değerlendirilmesinin ardından
yerleştirme sonuçlarını adaylar kendi kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak
öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme işlemi yapılmış olan adayların yerleştirildikleri bölümler hiç bir nedenle
değiştirilemeyecektir.
Asil adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjan
var ise, yerleşemeyen tüm adaylar yedek aday ilan edilerek en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere, kontenjenlar tamamlanıncaya kadar kayıt işlemleri
sürdürülecektir.
Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, TYT puanı yüksek olan adaylara
öncelik verilecektir.
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.
2017-ÖSYS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi
Sisteminden (YÖKSİS) alınacaktır.
2017-ÖSYS için lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2017-
ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar
mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan,
2018-YKS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya
düşürülmeyecektir.
Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında
yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. Spor
alanlarında yükseköğretim programlarına yerleşme işlemlerinden yararlanabilmek
için, 1. Grupta, 2. Grupta veya 3. Grupta yer alan yarışmalardan birisinden 1., 2.
veya 3.’lük derecesinin kazanılması gerekmektedir. 1.Grupta; Olimpiyat Oyunları,
Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları, Büyükler
Sisteme tanıtacağınız iletişim bilgilerinizin ve cep
telefonu numaranızın güncel ve doğru olmasına
dikkat ediniz. Üniversitemizin sizinle yapacağı
bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin
kullanılacağını unutmayınız.
Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2018
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
10
www.sbf.hitit.edu.t
r
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa
Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa
Kupaları Finalleri, 2.Grupta; Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve
Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan
branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları
Finalleri, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya ve
Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite
Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, CISM
(Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi) tarafından düzenlenen Dünya Askerî
Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası, ISF 24 (Uluslararası Okul Sporları
Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, olimpik
branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi
branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının
katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalar, 3.Grupta; Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
Oyunları, Balkan Şampiyonası, İslam Oyunları yer almaktadır (2018 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı Kılavuzu – s.32).
Ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen okul türü/alanlarından mezun
olanlar, karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken,
yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle
elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde
edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen
tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.
İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmaz (2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu – s.49).
Okul Türü
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (80208)
Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (80216)
Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi (11139)
Alan Kodu
Spor (Genel Lise) (6309)
Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) (6049)
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel
engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel
bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar)) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla TYT puanlarının 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul
edilir (2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu – s.116).

 

Çorum besyo hazırlık kursu-çorum besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.