2018 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 tekirdağ üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurullar
Madde 1 –AMAÇ
Bu yönerge Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ na Özel Yetenek Sınavı ile
öğrenci alınması ve özel yetenek sınavı başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir.
Madde 2- KAPSAM
Bu yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği
Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine yönelik; adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin
tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar.
Madde 3- TANIMLAR VE KISALTMALAR
– Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
AOBP : Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanını
BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu
ÖSYM : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini
ÖYS : Özel Yetenek Giriş Sınavını
ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanını
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı, Standart Puanını
ÖSYS : Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini
YKS : Yükseköğretim Kurum Sınavları
TYT : Temel Yeterlilik Testi
Yüksekokul : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu
Yüksekokul Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulunu
Yüksekokul Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan ve yükseköğretim
programları tercih işlemlerinin belirlenmesinde kullanılan kılavuzu ifade eder.
Madde 4- KURULLAR
Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir.
4.1. Sınav Üst Kurulu
a)Yüksekokul Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Bu kurul Üniversitemiz Rektörü veya Rektörün belirleyeceği
Rektör Yardımcısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Müdür Yardımcılarından oluşur.
b) Sınav Üst Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:
 Adayların ÖYS programını oluşturma, sınava girecekleri yer ve zamanı belirleme ve gerek duyulduğunda
9
sınav ile ilgili her türlü değişikliği yapmak,
 Sınav gözetmenleri belirlemek,
 Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirlemek,
 Sınav sonuçlarının ilanına kadar süren tüm işlemleri yürütmek,
 Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit etmek.
4.2-Sınav Yürütme Kurulu
a) Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın özeliğine göre görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.
b) Sınav Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu’na karşı sorumludur.
c) Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın işleyişine uygun olarak verilecek görevleri yerine getirir.
4.3-Destek Hizmetleri
Sınavın yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Genel Sekreterlik, Sağlık Kültür Daire Başkanlığı, Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve
Hukuk Muşavirliğince sağlanır.
4.4-Sınav Hakem Komisyonu
a) Sınav Hakem Kurulu sınavın uygulanması esnasında adayların belirlenen kurallar çerçevesinde sınav
parkurunun tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.
b) Bu kurul yüksekokulumuz ve ihtiyaç duyulduğu taktirde yüksekokulumuz dışındaki birimlerden davet edilen
öğretim elemanlarından oluşur
4.5-Sınav Kontrol Komisyonu
a) Bu kurul yüksekokulumuzda görev yapan idari personel ve öğretim elemanlarından oluşur.
b) Sınav Kontrol Komisyonu adayın özel yetenek sınavına başvuru ve kesin kayıt esnasında evraklarını kayıt
altına almak ve yetenek sınavı sonuçlarını kontrol etmek konusunda sorumludur.
4.6-İtiraz Komisyonu
Sınav Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu, adayların özel yetenek sınavına yönelik
itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması ile görevlidir.
Jüri kararları hariç, sınavla ilgili her türlü itirazlar Namık Kemal Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının Ziraat Bankası Tekirdağ Hürriyet Mahallesi şubesi nezdindeki TR5700010027 08465855405302
numaralı hesabına 300,00.-TL (Üçyüz TL) yatırıldıktan sonra yazılı olarak Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliğine
yapılacaktır. Aday itirazını sınava girdiği gün yapmak zorundadır. İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan
para iade edilecektir.
10

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL YETENEK SINAVI KONTENJANLARI, ADAY KABUL KOŞULLARI, ÖN
KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERI
Madde 5- KONTENJANLAR
Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümüne 65
öğrenci ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 65 öğrenci olmak üzere toplamda 130 öğrenci alacaktır alınacak
öğrenci kontenjanları Tablo 1 de belirtilmiştir.
Tablo 1: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
Bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanları
Cinsiyet Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Koordinasyon
Sınavı
Erkek 25 33
Kadın 12 16
*Sporcu
Özgeçmişi
Erkek 10 –
Kadın 8 –
*Milli Sporcu Erkek 3 3
Kadın 2 2
*Engelli
Sporcu
Erkek – 3
Kadın – 3
Yabancı
Uyruklu
Erkek 3 3
Kadın 2 2
Toplam 65 65
*Sporcu Özgeçmişi, Milli sporcu ve Engelli kontenjanlarına yeterli başvuru olmaması durumunda
boş kalan kontenjanlar Koordinasyon parkuru kontenjanına dâhil edilecektir.
11

5.1. SPORCU ÖZGEÇMİŞİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tablo 2: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne sporcu özgeçmişiyle
alınacak öğrenci kontenjanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Basketbol 3 Erkek + 2 Kadın
Cimnastik 1 Erkek + 1 Kadın
Hentbol 2 Erkek + 2 Kadın
Voleybol 3 Erkek + 2 Kadın
Yüzme 1 Erkek + 1 Kadın
Toplam 18 (10 Erkek + 8 Kadın)

5.2. MİLLİ SPORCU ÖĞRENCİ KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

a) Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı
yazısına göre Bölümümüz için ilan edilen genel kontenjan içerisinden milli sporculara kontenjan ayrılmıştır.
b) Milli kontenjanlara sadece Olimpik spor dallarında Milli olan Sporcular başvurabilirler. bkz
(http://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/130/164/OlimpikSporDallari) Milli kontenjanlar dolmadığı takdirde, dolmayan
milli sporcu kontenjanları koordinasyon sınavı ile alınacak öğrenciler kontenjanına aktarılır. Erkek ya da
kadınlarda gerekli milli sporcu kontenjanı dolmadığı takdirde diğer milli sporcu adaylardan açık kalan milli
sporcu kontenjanı tamamlanır. Öncelik milli sporcu kontenjanının milli sporcular tarafından doldurulmasıdır.
Belirtilen kontenjandan fazla milli sporcu aday başvurusu olursa milli sporcular kendi içinde değerlendirilecektir.
Yerleştirmede öncelikli olarak A milli sporcular, sonrasında B milli sporcular ve kontenjan boş kaldığı
takdirde C milli sporcular yerleştirilecektir.

5.3. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

a) Yabancı uyruklu adaylar Namık Kemal Üniversitesinin yapmış olduğu Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavından
(YÖS) en az 20 puan almış olmalıdır.
b) Yabancı uyruklu adaylar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmek ve koordinasyon
parkurunu azami sürelerde tamamlamak zorundadırlar (erkekler için 60 saniye; kadınlar için ise 70 saniyedir). Bu
sürenin üzerinde yapılan dereceler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12
Madde 6- ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) ADAY KABUL KOŞULLARI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavına başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve kabul koşulları
Üniversitemizin 2018 yılı giriş sınavlarına ilişkin Senato toplantısında belirlendiği şekildedir).
b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun
olabilecek durumda olmak,
c) 2018 yılı TYT puan türünden aşağıda belirtilen puanı almış olmak (Tablo 3),
Tablo 3: TYT puanlarının değerlendirilmesi
*Engelli adaylar sadece Spor Yöneticiliği Bölümü’ne başvurabilirler.
d) Milli adaylar için istenilen kriterlerde olmak (Milli sporcular için ayrılmış kontenjanlara müracaat edecek
adayların, olimpik branşlardaki milli takımlardan herhangi birinde sporcu olarak görev almış olmaları ve bunu
Spor Genel Müdürlüğü’ nden veya ilgili federasyondan alacakları, “Milli Sporcu Belgesi” ile kanıtlama şartı
aranacaktır. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgeleri geçerli değildir).
e) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 48’nci
maddesindeki koşulları taşımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak,
f) Ön başvuru, online olarak Namık Kemal Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacaktır ve çıktısı
alınarak başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir. Başvuru şahsen yapılır, postayla yapılan başvuru
kabul edilmeyecektir.
g) Adayın Özel Yetenek Sınavlarına katılmasını engelleyecek sağlık sorunun bulunmaması gerekmektedir.
h) Sınavlara herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek öğrenim
programını kazanmış adaylar da katılabilir.
Madde 7 – ÖN KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
a) Aday kayıtları; Sınav Üst Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Adayların sınav kesin kayıt
başvuruları, 27 Ağustos – 04 Eylül 2018 tarihleri arasında; şahsen saat 17:00’ye kadar yapılacaktır. Adaylar online
kayıtlarını internet üzerinden yapmadıkları sürece ön kayıt işlemi yaptıramazlar.
b) Adayların NKÜ BESYO Özel Yetenek Sınavına 13 Ağustos – 04 Eylül 2018 tarihleri arasında
http://besyo.nku.edu.tr adresinden online kayıt yapmaları gerekmektedir. Adaylar online kayıdın son günü olan 04
Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar kayıtlarını yapmış olmaları gerekmektedir. Adaylar; online başvuru formu
çıktısı ve sınav başvuru evrakları ile birlikte (bkz: 12-c) en geç 04 Eylül 2018 saat 17:00’ a kadar Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile
başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Liselerin spor alan/kol bölümleri dışında kalan mezunları ve son sınıf öğrencileri 180
Spor özgeçmişi ile başvuracak olanlar 180
Olimpik branşlarda A, B ve C kategorisi milli sporcular 150
Liselerin spor alan/kol bölümleri mezunları ve son sınıf öğrencileri 150
Engelli adaylar ( Spor Yöneticiliği Bölümü) 100
13

7.1.ÖNEMLİ TARİHLER

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci alımına ilişkin önemli tarihler
Tablo 4’ de görülmektedir.
Tablo 4: Öğrenci Alımına İlişkin Önemli Tarihler
Tarih Açıklama Yer
13 Ağustos – 04 Eylül 2018 İnternet üzerinden ön kayıt http://besyo.nku.edu.tr
27 Ağustos – 04 Eylül 2018
Ön kayıt onay ve belgelerin
eksiksiz teslimi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
idari binası
27 Ağustos – 04 Eylül 2018 Sınav Parkuru Tanıtım Kursu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Spor Kompleksi
05 Eylül – 08 Eylül 2018 Özel Yetenek Sınavı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
Spor Kompleksi
*Sınav tarihi başvuru sayısına gore belirtilen tarihten önce ya da sonra sona erebilir.
* 27 Ağustos – 04 Eylül 2018 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından
koordinasyon parkuru tanıtım kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyen adaylar belirlenen tarihler arasında
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor kompleksindeki kurs seanslarına katılabilirler.

7.2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön kayıt onayı sırasında koordinasyon, sporcu özgeçmişi, millilik ve yabancı uyruklu öğrenci
kontenjanlarına başvuracak adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir:
1. 1 adet Ön Kayıt Başvuru Belgesi çıktısı.
2. TYT-2018 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı (Yabancı uyruklu adaylar Namık Kemal Üniversitesi’nin
yapmış olduğu (YÖS) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’ndan en az 20 puan aldığına dair belge).
3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (yabancı uyruklular için pasaportunun aslı ve 1 adet
fotokopisi. Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)
4. 1 adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı, adayın
son 6 aylık durumunu göstermelidir.
5. Sağlık Raporu: Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden
alacakları “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından
Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.
6. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma ve 1 adet fotokopisi, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf
öğrencileri ise son sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin
14
aslı) istenir. Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan
adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir.
7. Sporcu özgeçmiş kontenjanına başvuracak olan adaylar, ekteki tablolarda (Spor Özgeçmiş Puanı
Hesaplama Tabloları) yer alan spor dallarındaki koşullara uyduğunu belgelemelidirler. İlgili tablodan karşılık
gelen puanı spor özgeçmiş puanı (SÖP) olarak alırlar. Bu işlem sınav komisyonunca incelenerek kararlaştırılır.
Spor Özgeçmiş Puanı, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve 2018 TYT Puanı Özel Yetenek Sınavı
Puanının hesaplanmasında kullanılır. Sporcu özgeçmişine sahip olanlar durumlarını (maç kağıdı, yarışma bireysel
veya takım sıralamasını gösteren) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden
aldıkları/alacakları ıslak imzalı resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların ön kayıt işlemini
tamamlayabilmek ve Sporcu Özgeçmiş puanı alabilmek için ilgili belgeleri internet ortamında ön kayıt işlemini
tamamladıktan sonra evrak teslim tarihleri içinde mesai bitimine kadar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ na şahsen getirerek evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin
asıllarının yerine ancak noterden tasdikli suretleri kabul edilir. Resmi evrakların özerk federasyonlar için
Federasyon Başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür
Yardımcısı onaylı olması gereklidir.
8. Millilik belgesi ile Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine
müracaat edecek adayların millilik belgelerinin onayının ilgili federasyonlardan veya Spor Genel Müdürlüğünden
(SGM) alınması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.
Not: Ön kayıt onay, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki ön kayıt bürosunda yukarıdaki belgelerle
ŞAHSEN yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını online sistem üzerinden değil şahsen başvuru şeklinde
yapacaklardır.
Madde 8- MİLLİ SPORCULARIN DURUMU
a) Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 5 yıl içinde müsabaka ve yarışmalara
katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğü’ nden almış oldukları belgenin onaylanmış
olması gerekmektedir. Adaylar, milli sporcu oldukları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten
resmi belge ile ön kayıt bürosuna müracaat edeceklerdir.
b) Milli sporcu kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan genel kontenjana eklenir.
c) Milli sporcuların özel yetenek sınavına (koordinasyon parkuru) girmeleri ve parkuru başarılı bir şekilde
tamamlamaları gerekmektedir.
d) Özel yetenek sınavı sonrası milli sporcular kendi aralarında sıralanırlar. Milli sporcu adayları aynı zamanda
diğer adaylarla birlikte başarı toplam puanına göre de sıralanır. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan
yararlanamazlar.
e) Milli sporcular 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik
hükümlerine gore (sadece Olimpik branşlarda) alınacaktır.
Madde 9- ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU KOŞULLARI
15
1. Engelli adayların Özel Yetenek Sınavları’na kayıt yaptırabilmeleri için Yüksekokul kayıt bürosuna şahsen
başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım kamplarında ve milli müsabakalarda
yer alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon tarafından durumlarını belgelemek şartı ile birinci
derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
2. Engelli adaylar için sadece Spor Yöneticiliği bölümünde kontenjan ayrılmıştır (bkz. Tablo 1.)
3.Spor Yöneticiliği Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2018 yılına ait TYT puan türlerinin herhangi
birinden en az 100 puan almış olmaları gerekmektedir.
4. Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların Paralimpik branşların
herhangi birinde en az 3 yıl sporcu lisansına sahip olduklarını gösteren ilgili spor federasyonu onaylı belgeyi
sunmaları gerekmektedir.
5. Adayların Engelli Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için, engel durumlarını gösteren ve Adli Tıp
(Üniversite ya da Devlet Hastaneleri) kurumlarından alınacak belgeyi sunmaları gereklidir. Engel durumlarını
belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Engelli adaylar; en düşük düzeyde kol bacak felci ve
uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup, takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş
çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven
inip çıkabilen günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış bacaklarda sportif
donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyinme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma anlama ve kavrama
sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 ortopedik engelliler, görme engelli adaylar
için sportif sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar için, işitme cihazı, yapay kulaklık
ile duyabilenler Spor Yöneticiliği bölümü için başvurabilirler.

9.1. ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1- Başvuru Formu 2- 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi fotokopisi, 3- T.C. Kimlik Numarası yazılı, fotoğraflı
nüfus cüzdanının ya da pasaport aslı ve fotokopisi, 4- İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5- T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Grup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı
Başkanlığından alınmış ve Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını gösterir belge, 6- Sporcu özgeçmiş belgesi
* Engelli adaylar başvurularını şahsen yapacaklarından ayrıca on-line başvuru yapmalarına gerek
bulunmamaktadır.
Tablo 5: Engelli aday sporcu özgeçmiş puanları (ESÖP)
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak 100 puan
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda dereceye girmek 80 puan
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmak 60 puan
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda birinci olmak 40 puan
16
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda dereceye girmek 30 puan
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalara katılmak 20 puan

9.2. ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

a) Engelli aday kontenjanına başvuran adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP); Sporcu Özgeçmiş
Puanından oluşur.
b) Sporcu Özgeçmiş Puanı adayların beyan ettikleri ve belgeledikleri deneyimlerine göre yüz üzerinden ekli
Sporcu Özgeçmiş Puan tablosuna göre belirlenir (bkz tablo 5.).
c) ÖYSP puanlarının eşit olması durumunda adayların TYT puanları baz alınarak En Yüksek TYT puanlı adaya
öncelik verililr.
d) Engelli sporcu kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan genel kontenjana eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 10 – ADAYIN SINAVA GİRİŞ BELGESİ VE KIYAFETİ
Adayın sınava giriş belgesi ve kıyafeti aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
10.1. Sınav Giriş Kartı
Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir sınav giriş kartı verilir. Adaylar sınava girerken sınav giriş kartı ile diğer
bir resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve
istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar giriş kartlarındaki ilgili bölümlere
işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav
komisyonunun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.
10.2. Sınav Kıyafeti
Adaylar yüksekokul sınav komisyonu tarafından belirlenmiş olan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu logo baskısı ve önünde aday sıra numarası bulunan tişört ile sınava girmek
zorundadırlar (belirtilen özelliklerdeki kıyafetleri adaylar ön kayıt esnasında başvuru bürosundan temin
edebilirler). Diğer spor malzemeleri adayın tercihine bırakılmıştır (eşofman, şort, tayt, spor ayakkabı v.b.).
Madde 11- ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLER
17
a) ÖYS, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen tarihte yapılır.
b) Başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde kendilerine ön kayıt
esnasında verilen göğüs numarası, sınav giriş belgesi ve resmi kimlik belgesi ile sınav komisyonu önünde hazır
bulunur.
c) İlan edilen sınava giriş tarihinde adayın başka bir üniversitenin özel yetenek sınavına aynı günde girme
durumu söz konusu olursa, adaya ancak bu durumu belgelendirmesi şartıyla sınav hakkı tanınacaktır. Bu hak
sadece sınav takvimi ve mesai saatleri içerisinde geçerli olup bunun dışında hiç bir durumda sırası geçen adaya
tekrar hak tanınmayacaktır. Bu kural sadece sınav günü ve sırası geçmiş olan adaylar için geçerlidir.
d) Sınav Üst Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 12- ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI (KOORDİNASYON PARKURU)
a) Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerinin özel yetenek sınavı
beceri koordinasyon parkuru şeklinde olup, tek aşamalı olarak yapılacaktır.
b) Her sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacaktır.
c) Her aday, kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır.
d) Her aday ilan edilen gün ve sırasında sınava girmek zorundadır. Belirlenen günde sınava giremeyen adayın
ancak madde 11-c ‘deki şartları sağlaması koşuluyla sınava girme durumu söz konusu olabilir.
e) Adayların, sınav kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve yapacağı
duyurulara uymaları zorunludur.
f) Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde)
testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir.
g) Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate
alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
h) Koordinasyon sınavında adaylara 2 (iki) hak verilecektir ve adayın en iyi derecesi değerlendirmeye alınacaktır.
Ancak teknik nedenlerden ötürü sınav skoru elde edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen
hatalardan ötürü sınav kurulu kararıyla adaya bir hak daha verilebilir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmama
kararı adaya aittir.
i) Koordinasyon sınav skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin durması
gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından geçilmesi halinde sorun yaşanmayacaktır.
Adayların bitiş kapısında alttan ya da üstten geçmesi halinde elektronik kronometre durmayacak ve süre devam
edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur ve fotoselden tekrar geçerek elektronik kronometreyi
durdurmak zorundadır.
j) Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda,
sınav üst kurulunun kararları geçerli olacaktır.
18
k) Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı tespit edilen adaylar (sınav
kuruluna, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav disiplinini bozacak davranışlar örneğin sert
şekilde topa vurma, adayın kendisinin veya ailesinin hakaret ve benzeri davranışları, sınav ekipmanlarına zarar
verme vb.) sınav kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bu adaylar
başarılı olsalar dahi sınavdan ihraç edileceklerdir.
Madde 13- GENEL SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Genel sınav değerlendirmesi 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtildiği
üzere yapılacaktır. ÖYS’ nin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
a) Koordinasyon sınavı, aynı zamanda baraj sınavı niteliğindedir. Koordinasyon sınavı bitiminde adaylar aldıkları
derecelere göre en iyi dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Sıralama sonunda adayların tercihlerine göre
her bölüm için iki katı kadar aday değerlendirmeye alınır. Bunun dışında kalan adayların ÖYSP puanı “0” olarak
alınacağından bu adaylar sınav değerlendirmesine alınmazlar.
b) Özel yetenek sınavında alınan puanlar 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun
“Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı” maddesinde belirtildiği gibi ÖYSP puanı
olarak hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) Öğrenci Seçme Sınavı
Kılavuzundaki esaslara göre belirlenen ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanı) ile TYT Puanı
dikkate alınarak uygulanmaktadır.
c) Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Kontrol Komisyonu tarafından hazırlanan sisteme girilir. Sınav Kontrol
Komisyonunca adayların ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanları) ile birlikte TYT ve OBP puanları, yerleşme
durumları ve hangi alandan geldikleri de dâhil edilerek hesaplamalar yapılır.
d) 2018- ÖSYS’de, TYT/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık
öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Açık öğretimin kontenjan sınırlaması
olmayan programlarına 2018-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
e) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve programların kontenjanlarına
göre asil ve yedek listeler oluşturulur. Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik durumunda TYT
puanı yüksek olan aday seçilecektir.
f) Yabancı uyruklu öğrenciler ve sporcu özgeçmişi ile başvuran adayların koordinasyon parkurundaki
değerlendirmeleri baraj sınavı niteliğinde değildir. Her aday kendi alanından aldıkları puana göre sıralanacaktır.
Madde 14-KOORDİNASYON PARKURU SINAV PUANI
Tüm adayların beceri koordinasyon parkurundaki iki hakkının da bitiminden sonra, parkuru en iyi dereceyle
bitiren kadın ve erkek adayın derecesi 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerini tercih eden adayların parkur derecelerinin sıralanması sonucunda sadece
asıl ve yedek listeyi oluşturacak adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Milli sporcular için ayrılan kontenjana
müracaat eden kadın ve erkek adayların puanlaması aynı formül uygulanarak kendi aralarında yapılacaktır. Ayrıca
kendilerine ayrılmış olan kontenjanın dışında kalan ve kendi grubunda sınavı kazanamayan Milli sporcular diğer
adaylara uygulanan formüller uygulanarak genel değerlendirmeye alınacaktır.
19
Tablo 6. Sporcu Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tabloları (Cimnastik, Basketbol, Yüzme, Voleybol,
Hentbol, Tenis)
C
İ
M
N
A
S
T
İ
K
100 puan Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonalarının birinde ferdi veya takım sıralamasında 1. 2. 3. derecellerine sahip olmak
90 puan Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonaları ve en az beş ülkenin katılımı ile yapılan resmi bir turnuvaya katılmış olmak
80 puan Büyükler ve Gençler Türkiye / Kulüplerarası ve Okullar arası şampiyonalarında ferdi veya takım sıralamasında 1.2.3. olmak
70 puan Yıldızlar Türkiye / Kulüplerarası ve Okullar arası şampiyonalarında ferdi veya takım sıralamasında 1.2.3. olmak
60 puan Büyükler ve Gençler Türkiye / Kulüplerarası ve Okullar arası şampiyonalarına ferdi veya takım olarak katılmış olmak
40 puan Yıldızlar Türkiye / Kulüplerarası ve Okullar arası şampiyonalarında ferdi veya takım olarak katılmış olmak
30 puan Minikler Türkiye / Kulüplerarası ve Okullar arası şampiyonalarında ferdi veya takım sıralamasında 1.2.3. olmak
20 puan Minikler Türkiye / Kulüplerarası ve Okullar arası şampiyonalarında ferdi veya takım olarak katılmış olmak
10 puan En az 5 yıl süre ile sporcu lisansına sahip olmak (her sene en az 1 müsabakaya katılmış olmak)
B
A
S
K
E
T
B
O
L
100 puan 1- A milli olmak (Erkekler-Kadınlar)
2- Erkeklerde ve kadınlarda 1.sıradaki ligde oynamış olmak (Son üç sezon içerisinde)
90 puan 1- Liselerarası Avrupa veya Dünya Şampiyonasına katılmış olmak (Son üç sezon içerisinde)
2- Genç milli olmak (Son üç sezon içerisinde)
80 puan 1- Erkeklerde ve kadınlarda 2.sıradaki ligde oynamış olmak (son üç sezon içerisinde)
70 puan 1- Gençler Basketbol Liginde oynamış olmak. (2017-2018 Sezonunda TBF Bünyesinde kurulan lig)
60 puan 1- Erkeklerde 3.sıradaki ligde oynamış olmak (son iki sezon içerisinde oynamış olmak)
50 puan 1- Gençler kategorisinde erkekler ve kadınlarda Türkiye şampiyonalarında dereceye girmiş olmak (1.2.3. olmak) (Son üç
sezon içerisinde A ve AA Türkiye Şampiyonalarında)
40puan 1- Lise ve dengi okul maçlarında Türkiye Dereceleri yapmış olmak (1.2.3.olmak) (Son üç sezon içerisinde)
30 puan 1- Erkeklerde 4.sıradaki (Bölgesel) liginde oynamış olmak (Son üç sezon üst üste 3 yıl oynamış olmak)
2- Kadınlarda 3.sıradaki ligde oynamış olmak (son üç sezon içerisinde)
10 puan 1- Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarına katılmış olmak (Son iki sezon içerisinde A ve AA Türkiye
Şampiyonasına katılmış olmak).
Y
Ü
Z
M
E
100 puan 1- A milli olmak (Erkekler-Kadınlar)
90 puan 1- Herhangi bir yaş kategorisinde milli olmak (Erkekler- Kadınlar)
2- Kulüpler veya Okullar arası Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
80 puan 1- Gençler ve yıldızlar kategorilerinde erkekler ve kadınlarda Türkiye Şampiyonalarında dereceye girmiş olmak (1.2.3. lük)
60 puan 1- Kulüpler veya Okullar arası Türkiye Şampiyonaları finallerine katılmış olmak
20
40 puan 1- En az 5 yıl süre ile sporcu lisansına sahip olmak (son 4 yılda her yıl en az 1 yarışmaya katıldığını belgelemek)
V
O
L
E
Y
B
O
L
100 puan
1- A milli olmak (Erkekler-Kadınlar)
2- Erkeklerde ve kadınlarda 1. sıradaki ligde oynamış olmak
90 Puan
1- Herhangi bir yaş kategorisinde milli olmak (Erkekler- Kadınlar)
2- Okullar arası Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
3- Plaj voleybolunda milli olmak
80 Puan
1- 2. Sıradaki ligde oymamış olmak (en az 3 maç oynamış olmak)
2- Gençler ve yıldızlar kategorilerinde erkekler ve kadınlarda Türkiye Şampiyonalarında dereceye girmiş olmak (1.2.3.
olmak)
60 Puan
1- 3. Sıradaki liglerde oynamış olmak (en az 3 maç oynamış olmak)
2- Gençler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları finallerinde oynamış olmak
3- Lise ve Dengi okul maçlarında Türkiye Şampiyonaları finallerinde oynamış olmak
40 Puan 4. Sıradaki liglerde sadece final gruplarında en az 3 maça çıkmış olmak (son 3 yılda en az 3 maç oyunda süre aldığını
müsabaka cetveli ile belgelemek)
H
E
N
T
B
O
L
100puan
A milli olmak (Erkekler-Kadınlar)
Genç̧, yıldız ve U16 milli olmak (Erkekler- Kadınlar)
Erkeklerde ve kadınlarda 1. sıradaki ligde oynamış olmak
90 puan Liselerarası Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmış olmak
Plaj hentbolunda milli olmak
80 puan
Erkeklerde ve kadınlarda 2.sıradaki ligde oynamış olmak
Gençler ve yıldızlar kategorilerinde erkekler ve kadınlarda Türkiye Şampiyonalarında dereceye girmiş olmak (1.2.3. olmak)
70 puan Gençler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları finallerinde oynamış olmak
Lise ve Dengi okul maçlarında Türkiye Dereceleri yapmış olmak (1.,2.,3.)
50 puan Süper Gençler Liginde oynuyor olmak
T
E
N
İ
S
100puan ATP (Avrupa Tenis Birliği) ve WTA (Bayanlar Tenis Birliği) turnuvalarına katılmış olmak veya A Milli olmak
90 puan Türkiye Tenis Federasyonu klasman listesinde ilk 10’e girmiş olmak
80 puan Büyükler kategorisi uluslararası tenis turnuvalarına katılmış olmak (Ana tabloda yer almak)
70 puan Yaş grupları kategorilerinde uluslararası tenis turnuvalarına (ITF Junior, Tennis Europe) katılmış olmak (Ana tabloda yer
almak), B Milli olmak
60 Puan Türkiye Tenis Federasyonu klasman listesinde (yaş grupları veya büyükler kategorisinde) ilk 30’ye girmiş olmak
50 Puan Türkiye Tenis Federasyonu yaş grupları veya büyükler kategorisinde tenis turnuvalarına katılmış olmak ve ilk 16’ya
girmiş olmak
40 Puan Türkiye Tenis Federasyonu yaş grupları veya büyükler kategorisinde tenis turnuvalarına katılmış olmak (Ana tabloda yer
almak)
30 Puan Okullar arası Türkiye Tenis Şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak
10 Puan En az 5 yıl süre ile sporcu lisansına sahip olmak ( son 3 yıl içerisinde her yıl en az 1 resmi turnuvaya katılmış olmak)
Sporcu özgeçmişi kontenjanına başvuracak adayların dikkat etmesi gereken hususlar;
*Özgeçmiş ile başvuracak adayların başvurusu Tablo 6’da “Spor Özgeçmiş Puanı Hesaplama Tabloları”
bölümündeki kriterlere göre değerlendirilir.
21
*Özel Yetenek Sınavına başvuru yapan her aday (sporcu özgeçmişi başvurusu olsa dahi) koordinasyon
sınavına girmek zorundadır.
*Aday sporcu özgeçmişi kontenjanından yerleşemediği takdirde; sadece koordinasyon sınavı
parkurundan elde ettiği derece neticesinde aldığı özel yetenek sınav puanı değerlendirmede
kullanılacaktır. Yani bir aday özgeçmiş kontenjanına başvuru yapmış olsa da koordinasyon sınavı
kontenjanı ile de yerleşebilir.
*Sporcu özgeçmişi kontenjanlarında sezon ya da yıl sınırlaması olmayan branşlar için son 8 yıl içerisindeki
belgeleri göz önünde bulundurulacak olup bu sürenin dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.
*Adayların başvuru sırasında “Sporcu Özgeçmiş Puan Kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı
alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Gerekli belgelerin teslim edilmemesi durumunda tüm
sorumluluk adayın kendisine aittir. Belgelerinin eksik olması durumunda adaylar sonradan eksik belgeler
üzerinden hak iddia edemezler.
*İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü ya da illerde Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
*Milli takımlarda yer alma ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.
*Sahte evrak ile beyanda bulunduğu takdirde öğrenci 4. Sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte beyan
ispatlandığı anda Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.
Tablo 7: Katsayı ve Özel Yetenek Sınav Puanı Hesaplanması
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için adayın Koordinasyon Parkurundan elde
etiği puan standart puana çevrilir. ÖYSP’ lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması
ve standart sapması hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart puanı
hesaplanacaktır.
Tablo 8: Ortalama Standart Sapma ve Standart Puan Hesaplanması
Kadın Adaylar
100
—————————————— = Katsayı
(En kötüderece – En iyiderece)2
Erkek Adaylar
100
—————————————— = Katsayı
(En kötüderece – En iyiderece)2
(En kötü derece – Adayın beceri koordinasyon parkurundan elde ettiği en iyi derecesi)2
x Katsayı = ÖYSP
22
Madde 15- YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANLAR
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP): Adayın ÖYSP’ nın (koordinasyon parkurundan elde ettiği özel
yetenek sınav puanı) standart puana çevrilmiş değeridir.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): Adayın ortaöğretim başarı puanını belirtir ve ÖSYM’den alınarak
değerlendirmeye katılır.
2018-TYT puanı: TYT puanlarının en büyüğüdür ve ÖSYM’den alınarak değerlendirmeye katılır.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
c) Hesaplamalar yapılırken; 2018-ÖSYS’de, TYT/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız
geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2018-ÖSYS’de
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre
gruplandırılarak sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Milli Sporcular için ayrılmış olan kontenjanlara başvuruda bulunan adaylar için (a) ve (b) şıklarında
açıklanan formüller kullanılacak en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre gruplandırılarak sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
23

15.1. SPORCU ÖZGEÇMİŞİ İLE BAŞVURAN ADAYLARIN PUANININ HESAPLANMASI

a) Sporcu özgeçmişi ile sınava başvuran adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP); Sporcu Özgeçmiş
Puanından oluşur.
b) Sporcu Özgeçmiş Puanı adayların beyan ettikleri ve belgeledikleri deneyimlerine göre yüz üzerinden ekli
Sporcu Özgeçmiş Puan tablosuna göre belirlenir.
c) Sporcu Özgeçmişinden başvuran adayların ÖSYP puanları kendi içinde standart puana çevrilme formülü
kullanılarak hesaplanır.
d) Adayların puanları sınav kılavuzunda belirlenen ve ÖSYM tarafından yayınlanan 2018 yılı kılavuzunda yer
alan formüle göre ÖYSP-SP hesaplanarak genel başarı durumu belirlenmek suretiyle hesaplanmış olur.
Madde 16-TERCİH VE PUANLAMA
Her iki bölümü tercih eden adaylar tercih sırasına göre en yüksek puandan başlamak üzere tercih ettikleri
bölümün kontenjanı kadar öncelikli olarak tercih ettikleri bölümün kazananlar listesinde yer alacaktır. Aday
tercih sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile ilgili bölümün listesi dolana kadar sıralanarak
yerleştirilecek, verilen süre içerisinde kesin kayıt yaptırılmadığı takdirde aday hakkını kaybedecek ve boş kalan
kontenjana yedek listelerden yerleştirilmeyen adaylardan tekrar başvuru alınacaktır. Her iki bölümü tercih eden
adaylardan tercih sırası dikkate alınarak boş kalan kontenjan tamamlanana kadar yerleştirilmeye devam
edilecektir. Kazandığı halde kayıt yaptırmayanlardan dolayı oluşan boş kontenjan açıklandığında adayların bu
haktan yararlanabilmeleri için belirtilen süre içerisinde şahsen bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve gerekli tüm
belgeleri ile beraber kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. Belirtilen sürede kayıt için müracaat edilmeyen
haklar kullanılmış sayılarak yerine yeni müracaatlar alınacaktır. Sınav sonunda yerleştirme puanı eşit olan
adayların sıralamasında puan türüne bakılmaksızın TYT puanının yüksekliği esas alınacaktır.
Madde 17– SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
ÖYS sonuçları Yüksekokul web sayfasında (http://besyo.nku.edu.tr) ve Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi, BESYO girişindeki panolarda duyurulur. Ayrıca posta ile adaylara duyuru yapılmayacaktır.
Kontenjanların dolmaması halinde yapılacak olan duyuruların adaylar tarafından bizzat takip etmeleri kendi
menfaatleri açısından son derece önemlidir.
Madde 18- KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
a) Kesin kayıt işlemleri, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte ve yerde yapılır.
b) Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak
Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosu’ na teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Aksi halde, yerine sıradaki
yedek adaylar kayıt yapma hakkı kazanır.
c) Kesin kayıt işlemleri belirlenecek 1 gün içerisinde ve saatte yapılacak olup internet üzerinden yedek aday listesi
ilan edilmeyecektir. Bu nedenle ilan edilecek gün ve saatte asil ve yedek adayların tamamının sınav kayıt
merkezinde bulunması gerekmektedir. Kayıt yaptırmayan asil listedeki adaylardan boş kalan kontenjanlar kayıt
günü ilan edilir ve aynı gün yedek listeden kayıtlanma yapılmaya devam eder.
18.1-Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
24
1. 2018-TYT sonuç belgesinin aslı,
2. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi,
3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı, fotokopisi ve 2 adet onaylı sureti
4. İkametgâh belgesi,
5. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında
sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış “Askerlik İlişiksiz Belgesi”,
6. Onaltı (16) adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet
yönetmeliğine uygun),
7. Sağlık Raporu (‘’Beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında sağlık
açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden son 3
ay içerisinde alınmış heyet raporu).
Asil listeden kayıt yaptıracak adayların Sağlık raporunu (heyet raporu) kayıt günü ibraz etmiş olmaları
gerekmektedir. Yedek listeden kayıt yaptıracak adaylara ise kayıt hakkı kazandığı günden sonraki 7 gün
içerisinde sağlık raporu almaları ve eksik evraklarını tamalamaları için süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde
sağlık raporunu (heyet raporu) ve eksik evraklarını teslim etmeyen aday kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
***Kesin Kayıtlara Ait Önemli Not:
1) Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış
olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri
derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.
2) Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve asil adayaların kayıtları sırasında eksik evrakla kayıt kabul
edilmeyecektir.
Madde 19- İTİRAZLAR
Yüksekokulumuzun sınavlarına yapılacak her türlü itirazlar adayın sınavının bitiminden itibaren 3 (üç) saat
içinde, sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden iş günü mesai saati
bitimine kadar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılacaktır. Bu süreler dışında
yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bazı adayların yapmış oldukları itirazların sınav jürisini gereksiz
yere meşgul etmesi durumları söz konusu olmaktadır. Bu sebepten adayların itiraz için Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Tekirdağ Hürriyet Mah. Şubesi nezdindeki
TR5700010027 08465855405302 numaralı hesabına 300,00.-TL (Üçyüz TL) yatırmaları ve alacakları banka
dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Paranın hesaba yatırıldığına dair dekontu dilekçelerine
eklemeyen adayların dilekçeleri işleme alınmaz. Yatırılan ücret hiçbir şekilde iade edilmez.
25

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER
Madde 20- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf durumlarında Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.
Madde 21- YÜRÜRLÜK
Bu yönerge Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’ nun onay tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 22- YÜRÜTME
Bu yönergeyi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 23- SINAV UYGULAMA ESASLARI
1) Sınavda adaylar parkura teker teker ve kayıt sırasına göre çağrılacaklardır.
2) Başlama noktasına gelen ve görevli komisyon üyesinden hazır komutunu alan aday ikinci bir komut
beklemeden hazır olduğu anda çıkış yapacaktır.
3) Adayın çıkışıyla birlikte çalışmaya başlayan fotosel cihazı adayın bitiş noktasındaki iki sensör arasından geçişi
ile parkuru tamamlamış olacaktır.
4) Fotosel cihazı ile tespit edilen süre anons edilecek ve bu süre eş zamanlı olarak öğrencinin giriş belgesine, okul
kayıtlarına ve bilgisayara işlenecektir. Her aday alanı terk etmeden önce kendisi ile ilgili kayıtları dikkatlice
kontrol edip sonuç belgesini imzalamak zorundadır.
5) Adayların sınav derecelerinin geçerlilik kazanması için parkurdaki istasyonları hatasız tamamlamaları
zorunludur.
6) Parkur hakemleri adayları uyarmakla mükellef değillerdir. Ancak Genel Koordinasyon Parkurunun herhangi
bir aşamasında hata yapması durumunda görevlinin uyarısına göre hata yaptığı istasyondan hatasını düzelterek
sınava devam etmesi gerekmektedir.
7) Uyarıyı dikkate almadan sınava devam eden adayın bu derecesi değerlendirmeye alınmayacaktır ve aday sınav
haklarından birini kullanmış, bu hakkından diskalifiye edilmiş ve sıfır (0) puan almış sayılacaktır. Aynı şekilde
parkuru terk eden veya herhangi bir sebepten dolayı tamamlamayan adaylarda diskalifiye edilmiş sayılacaktır.
8) Sınavda adaylara iki defa sınava girme hakkı tanınacaktır ve değerlendirmeye adayın bu iki denemenin
sonunda elde etmiş olduğu en iyi derecesi alınacaktır. Adayın ilan edilen sınava giriş tarihinin aynı gün başka bir
Üniversitenin özel yetenek sınavı ile çakışması durumu söz konusu olduğunda, adayın bu durumu belgelendirmesi
şartıyla o hakkı için adaya sınav hakkı tanınacaktır. Bu hak sadece sınav takvimi ve mesai saatleri içerisinde
geçerli olup bunun dışında hiç bir durumda sırası geçen adaya tekrar hak tanınmayacaktır.
9) Koordinasyon parkurunun her iki aşamasına girmeyenler ile Koordinasyon parkurundan hiç puan alamayanlar
yerleştirmeye esas sonuç değerlendirmesine alınmayacaklardır. Milli Sporcular bölümler bazında kendi aralarında
değerlendirmeye alınacaklardır.
26
10) Koordinasyon parkuru esnasında, görevlilerle münakaşa edilmesi ve sınav düzenini bozucu, küçük düşürücü
hareketlerde bulunulması halinde aday sınav komisyonunca diskalifiye edilmiş sayılacağından yerleştirmeye esas
sonuç değerlendirmesine alınmayacaktır.
11) Sınavlarda sağlık raporu da dahil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmez ve aday sırasının dışında
sınava alınmaz. Bu nedenle adayların yapılacak açıklamaları dikkatle dinlemeleri gerekmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

ÖZEL YETENEK SINAVI
KOORDİNASYON PARKURUNA AİT ESASLAR
Madde 24- Koordinasyon Parkuru Açıklaması
1. İstasyon: Başlangıç noktasından çıkış yapılarak eşit aralıklarla dizilmiş eşit yükseklikteki üç adet sıçrama
engelinin üzerinden çift ayak sıçrama yapılarak birinci istasyon tamamlanır. Tek ayakla veya kural dışı (sağ-sol
ayakla ikileme yaparak, engele takılıp düşerek ya da engeli devirerek) sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı
engelden tekrarlanır. Erkek ve kadın adaylar için engel yükseklikleri farklıdır.
2. İstasyon: Basketbol potasına yerleştirilmiş zile sıçrayarak el ile temas edilmelidir. Zile temas edilmeyen
durumda potanın yanında bulunan kasa içerisindeki 2 adet sağlık topu teker teker alınarak diğer kasanın içerisine
taşınır. Bu kuralın dışındaki her türlü uygulama hata olarak değerlendirilip, hatanın yapıldığı yerden tekrar
başlanarak istasyona devam edilir. Erkek ve kadın adaylar için zil yükseklikleri farklıdır.
3. İstasyon: Kasa içerisindeki sağlık topu alınarak belirlenen çizgisinin gerisinden hedef alana atış yapılır.
Başarılı atış yapılamadığı taktirde kasa içerisindeki yedek top kullanılır ve eğer tekrar başarılı atış sağlanamadığı
taktirde sağlık toplarından herhangi birini alınarak hedefe atış yapılır. Bu kuralın dışındaki her türlü uygulama
kural ihlali sayılır.
4.İstasyon: Denge aleti üzerinde belirlenen çizginin gerisinden başlanılarak bitiş noktasını belirten çizgiye basana
kadar (yürümeye ya da koşmaya) devam edilir ve denge tahtasından inilir. Aday bu kuralın dışında denge aletine
çıkar, iner ya da düşer ise istasyon tekrarlanır.
5.İstasyon: İlk huninin sağından ya da solundan başlanılarak futbol topu ayakla sürülür, huniler arasından slalom
yapılarak geçilir ve belirlenen çizginin gerisinden kaleye isabetli bir atış yapılır. İsabet sağlanana kadar aynı top
ile şut atışı devam eder. Bu kuralın dışında yapılan top sürme veya şut atışı hata olarak değerlendirilip, hatanın
yapıldığı yerden tekrar başlanarak istasyon tamamlanır.
6.İstasyon: Kasa içerisinde bulunan toplar (hentbol, voleybol ve tenis) teker teker alınarak belirlenen çizginin
gerisinden duvara tek el ya da çift el ile atılır ve top yere değmeden tutularak kasa içerisine bırakılır. İstasyon
üçüncü topun kasaya konulması ile sonlanır. Bu kuralın dışındaki her türlü uygulama hata olarak değerlendirilip,
hatanın yapıldığı yerden tekrar başlanarak istasyona devam edilir. Hangi top ile başlanılacağı adayın tercihine
bırakılmıştır.
7.İstasyon: Belirli aralıklarla dizilmiş hunilerin etrafından dönülerek çeviklik parkuru tamamlanır. Hunilere
temas etmek ya da devirmek kural ihlali sayılır, hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır.
27
8. İstasyon: Kasa içerisindeki basketbol topu alınarak istenildiği şekilde (ters, düz, önden turnike, smaç, şut vb.)
bir isabet şartı ile potaya atış yapılır. Topun potaya girmemesi durumunda basketbol potasına bir isabet sağlanana
kadar aynı top ile atışa devam edilir.
9.İstasyon: Parkurun köşe noktasında bulunan huninin etrafından dönüldükten sonra öne düz takla atılır ve bitiş
çizgisinden geçilerek parkur tamamlanır. Huniye temas etmek ya da devirmek kural ihlali sayılır, hareket hatanın
yapıldığı yerden tekrarlanır.
NOT: Her istasyon için adayın en fazla üst üste 3 kere hata yapma hakkı vardır. 3. denemesinde de başarılı
olamadığı takdirde adayın mevcut hakkı sonlandırılarak diskalifiye olarak değerlendirilir.
Şekil 1; Koordinasyon Parkuru

ADAYLARIN DİKKATİNE

 Her sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav kimlik kartı ile birlikte, nüfus
cüzdanı veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadır.
 Her aday, kendisine verilen göğüs numarası ve sınav tişörtü ile sınava katılmak zorundadır.
 Sınav kadın adaylar ile başlayacak ve kadın adayların sınavının bitiminden sonra erkek adayların sınavı
başlayacak olup adayların sıra numaralarına göre hangi gün sınava girecekleri sınavdan bir gün önce ilan
edilecektir.
 Adayların ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. Her aday ilan
edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır.
28
 Adayların, sınav kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği kurallara ve yapacağı
duyurulara uymaları zorunludur.
 Sınav parkurunu tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde)
sınavı tekrarlama hakkı verilmeyecektir.
 Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate
alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
 Koordinasyon sınavında adaylara 2 (iki) hak verilecektir ve adayın en iyi derecesi değerlendirmeye alınacaktır.
Ancak teknik nedenlerden ötürü sınav skoru elde edilemeyen ya da teknik izlemeden sonra tespit edilen
hatalardan ötürü sınav kurulu kararıyla adaya bir hak daha verilebilir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmama
kararı adaya aittir.
 Koordinasyon sınav skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik kronometre sisteminin durması
gerekmektedir. Koşarak elektronik kronometrenin bitiş kapısından geçilmesi halinde sorun yaşanmayacaktır.
Adayların bitiş kapısında alttan ya da üstten geçmesi halinde elektronik kronometre durmayacak ve süre devam
edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur ve fotoselden tekrar geçerek elektronik kronometreyi
durdurmak zorundadır.
 Koordinasyon sınavı, aynı zamanda baraj sınavı niteliğindedir. Koordinasyon sınavı bitiminde adaylar aldıkları
derecelere göre en iyi dereceden en kötü dereceye doğru sıralanırlar. Her bölüm için yerleştirmede belirlenen
kontenjanın 2 katı kadar aday değerlendirmeye alınarak puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre yerleştirme yapılır.
 Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda,
Sınav Üst Kurulu’nun kararları geçerli olacaktır.
 Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı tespit edilen adaylar (sınav kuruluna,
görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, sınav disiplinini bozacak davranışlar örneğin sert şekilde topa
vurma, adayın kendisinin veya ailesinin hakaret ve benzeri davranışları, sınav ekipmanlarına zarar verme vb.)
sınav kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. Bu adaylar başarılı olsalar dahi
sınavdan ihraç edilecektir.
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra
doğa sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar gerek
sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine
ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
İletişim Adresi : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. 59000 Merkez/Tekirdağ
Tel : 0 282 250 32 21-22 Elektronik Ağ : http://www.nku.edu.tr/
Fax : 0 282 250 99 61 E-Posta : besyo@nku.edu.tr

 

Tekirdağ besyo hazırlık kursu-tekirdağ besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.