2018 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 ankara üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Başvuru Koşulları
Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir:
1. T.C. Vatandaşı olmak
2. Adaylar, “2018-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu”nda belirtilen
taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; TYT puan türünden(ham puan), liselerin
spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan 170.000 ve daha
yukarı, spor alan/kol/bölümleri dışındaki bir alan/kol/bölümünden başvuracak adaylardan
200.000 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.
3. 2017-LYS’de, LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları
yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır.
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan
programlarına 2017-LYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar
durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunanların
sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir.
4. Herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Omurga bozuklukları, aşırı
kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön
kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal
edilecektir.
5. 2010 ve sonrasında milli olan sporcuların elde etmiş oldukları A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu
Belgesini ibraz eden adaylar, kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanından değerlendirmeye
tabi olurlar (A ve B Sınıfı Milli Sporcu Belgeleri hem olimpik hem olimpik olmayan
branşlarda kabul edilecek olup C Sınıfı milli sporcu belgerinde sadece olimpik branşlar
kabul edilecektir).
6. Milli sporcular ilgili kontenjan için kendi aralarında sıralama için sınava tabi tutulurlar. İlgili
millilik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava giren diğer
adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır.
7. Genel kontenjan için sporcu özgeçmişi sunmak zorunlu değil isteğe bağlıdır; engelli
kontenjanlar için ise sporcu özgeçmişi sunmak zorunludur. Aday Sporcu Özgeçmiş Puanı
(SÖP) tablosundaki en üst seviyedeki kriterine uygun puanı alabilmek için sporcu özgeçmişini
belgelendirmek zorundadır. Bu belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
5
8. ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURAN ADAYLAR:
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla ve kılavuzda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmişine sahip adaylar
özel yetenek sınavlarına kabul edilir.
Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler.
Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru
yapamazlar.

3.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu (Online temin edilecektir. www.ybu.edu.tr),
2. 2 adet 4.5×6 cm boyutunda son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde,
uygun çekilmiş fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır.),
3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı aslı ve bir adet fotokopisi, (T.C.
Vatandaşlık Numarası yazılı olma şartı vardır)
4. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden
alacakları “Üniversitelerin Uygulamalı Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavına Girmesinde
ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine
eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları
yapılmaz.
5. Lise Mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar,
bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler).
6. Milli sporcular için Millilik Belgesi. Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik”e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi (C Sınıfı Belgeler için yalnız
olimpik branşlar kabul edilecektir).
7. 2018 TYT sınav sonuç belgesi
8. Sporcu Özgeçmiş durumu belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği. (Belgeler ilgili federasyon
temsilciliklerinden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Genel
Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz
sayılır.) (Sporcu özgeçmiş belgeleri zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.)
3.3. Başvuru Belgesinin Alınması
Sınava başvurmak isteyen adaylar tablo 1’de belirtilen tarihlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
internet adresi (www.ybu.edu.tr) üzerinden online olarak başvuru formunu temin edebileceklerdir.
6
3.4. Başvuru Formu ve İstenilen Belgelerin Teslimi
Adayların başvuru formu ve gerekli belgelerini, ön kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar başvuru formunu, eksiksiz olarak doldurup istenilen belgeleri tamamlayarak başvuruda
bulunabileceklerdir. Başvuru, adayın kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ile veya eksik
belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Başvuru kaydı yaptıran adaylar, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile başvuru belgelerindeki bilgilerin çelişmesi durumunda
adayların başvurusu reddedilecektir.

4. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
(ÖSYS) Kılavuzu gereği, Fakülte Yönetim Kurulu’nca belirlenecek esaslara göre; Fakülte
Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Spor
Bilimleri Bölümü’nce yürütülür.
 Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK) Yürütme Kurulunun 18.04.2000 tarih ve 2000.23.1181 no’lu kararı uyarınca, Orta
Öğretim Başarı Puanı ve TYT Puanları, ağırlıklı olarak özel yetenek sınav puanlarına dâhil
edilir.
 ÖSYM’nin 2000 yılı özel yetenek gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı
ile ilgili temel ilke ve kuralları, TYT Puan katkısı ve Orta Öğretim Başarı Puanı ağırlığına
ilişkin hükümleri bu sınavlar için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM
tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır.
 Asil ve yedek aday listeleri sınav bitiminde, Sınav Üst Kurulunun onayından sonra
açıklanır. Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edildiği günü takip eden günün mesai
saati bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler.
Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
 Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Üst Kurulu
yetkilidir.
 Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak,
geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal edilecektir.
7

5. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI

 Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Giriş Kartı verilir. Sınava girecek adaylar
yanlarında Sınav Giriş Kartları ile resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini (Nüfus cüzdanı, yeni
T.C Kimlik kartı veya tarihi geçmemiş pasaport) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek
zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 Adaylar sınava, Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenen sıra ile girmek zorundadırlar. İlgili sınav
günü içerisinde her ne sebeple olursa olsun sınava giremeyen adaylara yeni sınav hakkı kesinlikle
verilmeyecektir.
 Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 45 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacaklardır.
 Sınavlara tüm adaylar spor kıyafetleri ile gireceklerdir (spor ayakkabısı, spor giysisi, vb).
Adaylara verilen Sınav Giriş Kartları’nın sınava giriş esnasında adayların yanlarında
bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Kartları olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 Sınavı bitiren adayların elde ettikleri dereceler, sınav komisyonu tarafından adayların sınav giriş
kartlarına işlenir ve imzalanır. Adaylar, elde ettikleri derecelerin doğru olarak sınav giriş
kartlarına işlenip işlenmediğini kontrol ettikten sonra sınav giriş kartındaki ilgili bölümü
imzalayıp sınav salonundan ayrılırlar. Adayların dereceleri, özel yetenek sınavı bittikten sonra
ilan edilir.
 Sınavlar sırasında sınav ve üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
 Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına
uymayan ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan adaylar Sınav
Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilir.
 Özel Yetenek Sınav Komisyonu uygun gördüğü takdirde özel yetenek sınavı koordinasyon
parkuru, sınav sonuçları ilanı ve kesin kayıt tarihlerinde değişiklik yapabilir
 Adayların, herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından Özel Yetenek Sınavı
Komisyonu veya sınavda görev yapan kişiler sorumlu tutulamaz.
 Adayların sınavın herhangi bir aşamasına yazılı olarak yapacakları itiraz başvuruları;
• SÖP ile ilgili yapılabilecek itiraz SÖP puanları ilan edildikten sonra ve koordinasyon
parkuru başlamadan önce yapılmalıdır.
• Koordinasyon Parkuru ile ilgili yapılabilecek itiraz ise koordinasyon parkuru bitimine
kadar yapılmalıdır.
İtirazlar mesai saatleri içerisinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü ” Halkbankası Merkez Şubesi –TR 36 0001 2009 1940 0006 0000 73″ nolu hesabına
’50,00’ TL yatırılıp dekont itiraz dilekçesi ile birlikte sınav komisyonuna başvurulacaktır. Mesai
saatleri dışındaki itirazlarda itiraz ücreti sınav komisyonu tarafından tutanakla teslim alınarak bir
sonraki iş günü ilgili hesaba yatırılacaktır. Sınav komisyonu itirazları değerlendirilerek karara
bağlar. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
8

6. SINAV UYGULAMALARI

Özel Yetenek Sınavı, Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) ve Koordinasyon Parkuru olacak şekilde
yapılacaktır.
Adayların başvuru yapması için Sporcu Özgeçmiş Puanına (SÖP) sahip olması zorunlu olamamakla
birlikte isteğe bağlıdır. Sporcu özgeçmişine sahip olan adaylar kılavuzda belirtilen SÖP tablosundaki
kritere uygunluklarını belgeledikleri takdirde uygun sporcu özgeçmiş puanını alacaktır. Diğer aşama
olan koordinasyon parkurunda ise her adaya tek deneme hakkı verilecektir. Belgelendirilmiş Sporcu
Özgeçmişlerinden alınan puanının %20’si ve Koordinasyon Parkurundan alınan puanın %80’i adayın
Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) oluşturacaktır.
Tüm adayların elde ettikleri Özel Yetenek Sınav Puanları en yüksek puandan düşük puana doğru
sıralanacak ve asil kontenjanların dört katı sayısı kadar aday yerleştirme puanı hesaplamasıyla
değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı asil kontenjanların dört katı sayısının
dışında kalan adaylar yerleştirme puanı hesaplamasına tabi tutulmayıp eleneceklerdir.
Buna göre;
Erkek adaylardan ÖYSP’ye göre ilk 80 ‘e girenler,
Kadın adaylardan ÖYSP’ye göre ilk 64 ‘e girenler,
Kadın/Erkek milli adaylardan ilk 8 ‘e girenler yerleştirme puanı hesaplamasıyla değerlendirilmeye hak
kazanacaklardır.
Engelli Kadın/Erkek için, kendi aralarında yapılacak olan yazılı veya mülakat puanlarının %80’i ile
Sporcu Özgeçmiş puanlarının %20’sinin toplamı en az 70 puan olan adaylar kesin kayıt hakkı elde
edebileceklerdir. 70 puan ve üzeri alan adaylar asil ve yedek olarak sıralanacaktır.
Ağırlıklı test puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Sporcu Özgeçmiş Puanı Hesaplama: Adayların SÖP’leri kılavuzda belirtilen Spor Özgeçmiş
Değerlendirme Tablosu kullanılarak sunulan belgelerin sınav komisyonunca incelenmesiyle belirlenir.
Spor özgeçmişlerini belgelemeyenlere, geçersiz belge ile başvuranlara, belgesi eksik, hatalı vs. olanlara
ve sporcu özgeçmişi olmayan adaylara SÖP verilmez. Bu adayların SÖP sıfır (0) olarak hesaplanır.
Belgelerin incelenmesiyle hesaplanan puanlar www.ybu.edu.tr web adresi üzerinden en geç
koordinasyon parkuru başlamadan önce ilan edilir.
Belirlenen puanın sadece %20’lik kısmı ÖYSP’ye dahil edilir.
Koordinasyon Parkuru Puanı Hesaplama: Parkurlarda en iyi dereceye sahip olan adaya 100 (yüz)
puan vermek üzere; diğer adayların puanı, en iyi derece koşan adayın koşma süresi ile doğru orantılı
olarak hesaplanır. Koordinasyon parkuruna girecek olan adaylar; belirlenen gün ve saatte sınav yerinde
hazır bulunacaklar, sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde
bulunmayan aday sınav hakkını kaybederek DİSKALİFİYE kabul edilecektir.
Belirlenen puanın sadece %80’lik kısmı ÖYSP’ye dahil edilir.
9
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Ağırlıklı olarak 100 Puan üzerinden hesaplanacaktır.
Tablo 4: Özel Yetenek Sınavı Uygulama Ve Değerlendirme Yöntemi
Test Türleri Puan
Sporcu Özgeçmiş Puanı %20
Koordinasyon Parkuru %80
Özel Yetenek Sınav Puanı %100

7. SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümüne, spor
özgeçmişini belgeleyen adayların ‘başarı düzeyi’ dikkate alınacaktır. Spor özgeçmiş puanı toplam
puanın % 20’luk dilimini oluşturacaktır. Başarı düzeyi değerlendirmesi, takım sporları veya bireysel
sporlardaki başarı düzeyi dikkate alınarak yapılacaktır. Aday tarafından ibraz edilen belgenin puanlama
tablosunda hangi puana karşılık geldiği ilgili sınav komisyonu tarafından belirlenecektir. Aday
tarafından ibraz edilen belgelerin doğruluğu, ilgili kurumlardan sorgulanacaktır. Spor Başarı Düzeyine
göre dikkate alınacak belgeler aşağıda açıklanmıştır.
Başarı düzeyi değerlendirmesinde adayların, takım ya da bireysel spor dallarından birinden
başvurması gerekmektedir. Başarı düzeyini gösterir belge ya da belgeler, ilgili spor federasyonunun
genel sekreteri parafı ve federasyon başkanının imzasıyla geçerlilik kazanacaktır. İbraz edilen belgeler
fotokopi ise her bir belgenin en az ilgili federasyonun genel sekreteri onaylı ve imzalı; amatör, bölgesel
ve altyapı ligleri ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünün onayıyla geçerli olacaktır.
10
7.1. Ferdi Sporlar Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
PUAN Ferdi Sporlar (Başarı Düzeyi)
100
Son 5 yıl içinde Büyükler, Gençler, Ümitler, 23 Yaş Altı, Yıldızlar kategorilerinin
herhangi birinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonları, Akdeniz Oyunları,
İslam Dayanışma Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversite Oyunları,
Dünya Askeri Oyunları, Paralimpik Olimpiyatları, Deaflympics Olimpiyatları, en az 17
ülkenin katılmış olduğu Turnuvalar ve Dünya ve Avrupa kupalarına katılmış olmak.
90
Büyükler, Gençler, Ümitler, 23 Yaş Altı, Yıldızlar kategorilerinin herhangi birinde;
Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ve Gençlik Olimpiyat Oyunları,
İslam Dayanışma Oyunları, Dünya Üniversite Oyunları, Dünya Askeri Oyunları, Paralimpik
Olimpiyatları, Deaflympics Olimpiyatları, en az 17 ülkenin katılmış olduğu Turnuvalar ve
Dünya ve Avrupa kupalarına katılmış olmak.
80 Grand Prix veya en az 10 ülkenin katıldığı Uluslararası Turnuvalarda birincilik derecesi
kazanmış olmak.
70
Türkiye Şampiyonlarında birincilik derecesi kazanmış olmak veya federasyon faaliyet
programında yer alan ve en az 10 ülkenin katıldığı Uluslararası Turnuvalarda ilk 3
dereceye girmek.
60 Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek veya En az 10 ülkenin katılmış olduğu
Uluslararası Turnuvalara katılmış olmak.
50 Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e girmek veya Bireysel branşlarda okul sporları
Türkiye şampiyonalarında birincilik derecesi kazanmış olmak.
40 8-10 yıl arası sporcu lisansına sahip olmak.
30 5-7 yıl arası sporcu lisansına sahip olmak.
20 3-4 yıl arası sporcu lisansına sahip olmak.
10 1-2 yıl arası lisanslı sporcu olmak.
11
7.2. Takım Sporları Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
PUAN Takım Sporları (Başarı Düzeyi)
100 Tüm Milli Takımlar (Amatör milliler, resmi olmayan turnuvalar geçerli değildir)
90 En üst lig kategorisinde son 3 yılda en az 6 maç oynamış olmak (müsabaka cetveli ile
belgelemek)
80
1. Lig takımında son 3 yılda en az 6 maç oynamış olmak (müsabaka cetveli ile
belgelemek) veya süper lig takımının alt yapısında son 3 yılda en az 9 maç oynamış
olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek)
70
2. Lig takımında son 3 yılda en az 6 maç oynamış olmak (müsabaka cetveli ile
belgelemek) veya 1. lig takımının alt yapısında son 3 yılda en az 9 maç oynamış olmak
(müsabaka cetveli ile belgelemek)
60
3. Lig takımında son 3 yılda en az 9 maç oynamış almak (müsabaka cetveli ile
belgelemek) veya 2. lig takımının alt yapısında son 3 yılda en az 9 maç oynamış olmak
(müsabaka cetveli ile belgelemek)
50
Bölgesel Liglerde son 3 yılda en az 9 maç oynamış olmak (müsabaka cetveli ile
belgelemek) veya 3. lig takımının alt yapısında son 3 yılda en az 9 maç oynamış olmak
(müsabaka cetveli ile belgelemek)
40 9 yıl ve üzeri lisansa sahip olmak
30 6-8 yıl arası lisansa sahip olmak
20 3-5 yıl arası lisansa sahip olmak
10 Amatör Ligler ve/veya Bölgesel Lig takımının alt yapısında en az 3 yıl yer almak
*Spor deneyimi süresi hangi branşta daha fazla ise o branşa ait lisans bilgileri değerlendirmeye
alınacaktır.
**Kılavuzda belirtilmeyen belgelerin hangi puana tabi olacağına sınav komisyonu karar verecektir.
Birden fazla aynı türden belgeye sahip adayların en üst puanı alabilecek belgesi geçerli olacaktır.
*Olimpik olmayan branşlar için puanlamanın yarısı değerlendirmeye alınır.
**Federasyonlardan alınacak her belgede ilgili müsabakanın aslı onaylı sonuç belgesi mutlaka
bulunmalıdır.
***Başarı seviyesi tabloda bulunmayan müsabakaların puan değerlendirmesi sınav komisyonu
tarafından belirlenir.
NOT: Engelli Kontenjanına Başvuran Adaylarda;
 Yukarıda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmiş puanı, ilgili kriteri engelli sporcu olarak
sağlamaları halinde verilecektir.
 Aday, yukarıda belirtilen kriterlerden kendilerine uyanları belgelemek zorundadır.
12
 Kılavuzda belirtilen kriterlere göre herhangi bir spor özgeçmiş belgesi sunmayan adayın
başvurusu kabul edilmeyecektir.
 Engelli sporcunun birden fazla belgesinin olması halinde en yüksek puan verilen durum dikkate
alınacaktır. Yalnızca bir durum için puan verilecektir.
 Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci eğitimin hangi aşamasında olursa olsun
yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir
13

8. ÖZEL YETENEK SINAVI KOORDİNASYON PARKURU

Koordinasyon Parkurunda adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik kronometre çalışır ve
bitiş fotoselinden geçmesiyle beraber otomatik olarak durur. Komisyon tarafından adayın başlangıç ve
bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Parkurda Erkeklerde 100, kadınlarda ise 120 saniyeyi aşan adaylar
DİSKALİFİYE kabul edilir. Sınav sonuçları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu
Yerleşkesi binasında ve www.ybu.edu.tr web adresinde duyurulur. Adaylara ayrıca ve şahsen bir
duyuru yapılmaz. Belirlenen sınav günü içerisinde, her ne sebeple olursa olsun sınava giremeyen
adaylara yeni sınav hakkı kesinlikle verilmeyecektir.
8.1. – Koordinasyon Parkuru
Aday; -Başlangıç (Fotosel kapısından giriş)
SET 1 – Minder Takla
Cimnastik minderi üzerinde 1 defa öne düz takla hareketi yapılacaktır. Öne düz takla formu dışındaki
bir başka takla formu kullanılamaz. Başka bir takla formu kullanan aday uyarılır ve set tekrar edilir.
SET 2 – Sağlık Topu Fırlatma
Belirli alan içerisinde bulunan sağlık topu yerden alınarak duvar üzerinde gösterilen alan içerisine,
işaretli noktadan; atışlar arasında sağlık topu yere düşmemek kaydıyla 3 atış gerçekleştirilir. Setin
tamamlanabilmesi için belirlenen alan içerisine hatasız peş peşe 3 atış gerçekleştirilmelidir. Topun
belirlenen alan dışına çıkması durumunda veya topun atış yapılan alandan uzaklaşması durumunda aynı
top alınarak atış baştan tekrar edilir. Setin tamamlanmış sayılması için sağlık topu belirlenen alana geri
bırakılmalıdır. Bırakılmadığı takdirde adaylar seti bitirmemiş sayılır ve geri çevrilir. (Kadınlar : 2kg /
Erkekler : 3kg)
SET 3 – Yön Değiştirmeli Koşu
Aday farklı aralıklarla koyulan dikmeler arasında yön değiştirmeli koşu yapar. Aday ilk dikmeden
başlamak kaydıyla her dikmenin etrafından dönmek zorundadır. Dikmenin etrafından dönmeyen adayın
geri dönerek tekrar huninin etrafından dönmesi gerekir.
SET 4 – Denge Tahtası
Aday denge tahtası üzerindeki ilk çizgiden başlayarak sondaki çizgiye ayak basana kadar yürür/koşar.
Denge tahtası sonundaki çizgiye ayak basmadan denge tahtasından inen veya düşen aday en baştan
başlamak üzere denge tahtasına geri çıkar ve parkuru tamamlar.
SET 5 – Bank Üzerinden Çift Ayak Sıçrama
Bank sıçrama istasyonunda aday üç sağ üç sol olmak üzere çift ayak sıçrar.
14
SET 6 – Top Eşleştirme
Önceden belirlenmiş alandaki sepet içinde bulunan çeşitli branşlara (futbol, basketbol, voleybol, hentbol
ve Amerikan futbolu) ait ve üzerinde farklı numaralar olan (Futbol:1 / Basketbol : 2 / Voleybol : 3 /
Hentbol : 4 / Amerikan Futbolu : 5) topları aynı numaralar bulunan hedef bölgelere eliyle yerleştirir.
Setin tamamlanmış olması için top-yer eşleştirmesinin doğru yapılmış ve topların yerleştirilen hedef
bölgelerde sabit olarak duruyor olması gerekmektedir.
SET 7- 3 x 20m Koşu
Aday belirlenmiş 1 numaralı dikmenin hizasından 2 numaralı dikmeye doğru 20 m öne koşar, 2 numaralı
dikmenin etrafından dönerek 1 numaralı dikmeye doğru 20m öne olmak şartıyla koşar. Tekrar 1
numaralı dikmenin etrafından döner, 2 numaralı dikmeye doğru 20 m öne koşar ve fotoselden çıkarak
seti tamamlar. Adayın seti tamamlaması için dönüşlerde dikmelerin etrafından dönmesi gerekmektedir.
BİTİŞ – (Fotosel kapısından geçiş)
Yukarıdaki maddelere uyulmadığı takdirde hata olarak kabul edilecek ve istasyon sorumlusu
öğretim elemanınca ilgili set baştan yaptırılacaktır.
Önemli Uyarı
 İstasyon atlayan aday,
 Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday,
 Bitişte (Fotosel kapısından çıkış) kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı
durduramayan aday diskalifiye edilir.
Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna
aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).
15
KOORDİNASYON PARKURU
16

9 DEĞERLENDİRME

Değerlendirmede esas olan YP, Sporcu özgeçmişi ve koordinasyon testinden alınan puan (ÖYSP-Özel
Yetenek Sınav Puanı), AOBP ve TYT puanından elde edilecektir.
Test Puanları (ÖYSP): Milli sporcular ve diğer adaylar olarak erkek ve kadın ayrı olmak üzere,
adayların dereceleri alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Özel yetenek sınav puanı yüz tam puan
üzerinden değerlendirilmekle beraber, belgelendirilmiş Sporcu Özgeçmişlerinden alınan puanının
%20’si ve Koordinasyon Parkurundan alınan puanın %80’i adayın Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP)
oluşturacaktır.
Tüm adayların elde ettikleri Özel Yetenek Sınav Puanları en yüksek puandan düşük puana doğru
sıralanacak ve asil kontenjanların üç katı sayısı kadar aday yerleştirme puanı hesaplamasıyla
değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı asil kontenjanların üç katı sayısının
dışında kalan adaylar yerleştirme puanı hesaplamasına tabi tutulmayıp eleneceklerdir.
Buna göre;
Erkek adaylardan ÖYSP’ye göre ilk 80 ‘e girenler,
Kadın adaylardan ÖYSP’ye göre ilk 64 ‘e girenler,
Kadın/Erkek milli adaylardan ilk 8 ‘e girenler yerleştirme puanı hesaplamasıyla değerlendirilmeye hak
kazanacaklardır.
Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında 2018 ÖSYS kılavuzunda
belirtilen ve yerleştirmeye esas olan puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu puanlama sisteminde yer alan;
Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması
ÖYSP = Özel Yetenek Sınav Puanı = Batarya Puanı
ÖYSP-SP = Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı
OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı
TYT-P = Temel Yeterlilik Testi Puanı
YP = Yerleştirme Puanı
Aday Sayısı = %’lik dilime giren tüm adayların toplam sayısı.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Puanının Standart Puana (ÖYSP-SP) Çevrilmesi:
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP-SP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir.
17
ÖYSP’lerin Toplamı
Ortalama = ———————————
Aday Sayısı

ÖYSP’lerin Toplamının
ÖYSP’lerin Karesi
Standart Sapma= Karelerinin Toplamı
Aday Sayısı
Aday Sayısı -1
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için; önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart
Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
18
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 TYT-P ) + ( 0,03 x AOBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 TYT-P )
2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya
düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır.
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2016-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
2017–2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için
yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını 2018
ÖSYS Kılavuzunda belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş
adaylar gibi işlem göreceklerdir.
Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Sınavı kazanan asil adaylar dışında, aldıkları
puana göre asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir.
Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, TYT puanı en yüksek olan adaya öncelik
tanınacaktır.
Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar
doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt
yerlerindeki panolarda ve www.ybu.edu.tr internet adresinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
19

10. KESİN KAYIT

Kesin kayıtlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek süreler içinde ve aşağıdaki
belgelerle yapılır. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını
yitirirler. Asıl listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt yaptırmamış olanların sayısı
kadar yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt yaptırmayanların sayısı kadar ikinci
yedek liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini sürdürür. Her liste açılışındaki süre bir gündür;
bu süre, kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan
adaylar için herhangi bir özel hak verilmez.
Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak
olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi yararları açısından son derece önemlidir.
10.1. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. 2018 TYT sonuç belgesinin aslı,
2. Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet
belgesi,
3. T.C.Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı yada T.C. kimlik kartı fotokopisi,
4. İkametgâh belgesi (beyan belgesi),
5. Askerlik çağına girmiş bulunan erkek öğrenci adayları için Yükseköğretim Kurumuna
kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin Askerlik Şubesinden alınmış belge,
6. 8 adet (4,5×6 cm) boyutunda son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, uygun
çekilmiş fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır.),
7. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi (beyan belgesi),
8. Sağlık kurulu (Heyet) raporu “Üniversitelerin uygulamalı spor bölümlerinde eğitim görmesinde
sakınca yoktur” ibaresi olacaktır.
Kesin kayıt tarihleri kayıt yerlerindeki panolarda ve www.ybu.edu.tr Internet adresinde Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir.

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1. Kesin kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.
2. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.
3. Kayıt için istenen belgelerin aslı olmak durumundadır.
4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
5. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.
6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite gerekli yasal işlemleri
yapmada yetkilidir.
20

11. SINAVLARLA İLGİLİ UYARILAR

1. Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
2. Adayların kendilerine bildirilen saatlerdeki sınavlarda teknik sorunlar nedeniyle gecikme
yaşanması halinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı sınav takviminde farklı bir gün
ve saat belirlemekle yetkilidir. Sınavların gün, saat ve uygulama şeklinde herhangi bir
değişiklik olduğu takdirde adaylara gerekli duyuru sınav web sayfası ve Fakülte
panolarında yapılacak ve adaylar bu değişikliğe göre sınavlara girecektir.
3. Sınavın genel düzenini bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları olan adayların
sınavları, sınav komisyonu tarafından tutanak tutularak geçersiz sayılacak ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adayların uygulama sınavlarında spor giysisi ve spor ayakkabısı giymesi gerekmektedir.
5. Sınava girecek adayların sınav sırasında yanlarında bulunması gereken belgeler ve
malzemeler aşağıda sıralanmıştır;
 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, süresi geçmemiş pasaport)
 Sınav giriş kartı (Kayıtlarda öğrencilere verilecektir)
 Spor giysisi
 Göğüs Numarası (Adaylara sınava giriş sırasında verilecek göğüs numaraları sınav
süresince adayların göğsünde bulunacaktır).
6. Adayların sınav sonuçları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yönetim Kurulu kararını takiben ilgili internet sayfasında ilan edilecektir.
7. Özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilmeyen durumlar konusunda ‘Özel Yetenek Sınavı
Yürütme Komisyonu’ karar verme yetkisine sahiptir.
8. Sahte belge ibraz ettiği tespit edilen adaylar sınava alınmayacak, girmişler ise sınavları ve
kazanmışlarsa da kayıt yaptırma hakları iptal edilecektir.

 

Ankara besyo hazırlık kursu-ankara besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.