2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 kütahya üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

5- GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLAR

Madde 8: Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bölümlerine
(programlarına) ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzu’nun Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına uygun olarak yapılan değerlendirmeye
göre öğrenci alınır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun
programlarına Özel Yetenek Sınav ile Tablo 1’de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. Aşağıda belirtilen
kontenjanlar dolmadığı takdirde bayan veya erkeklerden kontenjan sayısı tamamlanacaktır.
Tablo 1; Bölüm Kontenjanları
Madde 9: Ön kayıt başvurusunda bulunacak adaylar için tüm bölümlerde geçerli olmak üzere; 2018
TYT sınavına giren ve 2018-TYT Puanı en az 150.000 puan olan milli sporcular, en az 100 puan olan
engelli adaylar ile en az 180.000 puan olan diğer tüm alanlardan mezun adaylar ön kayıt için müracaat
edebileceklerdir.
Madde 10: Sınavlar iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama sonunda Tablo 2’de belirtilen kontenjan
sayısı kadar aday ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. Adayın ikinci aşama sınavlarına
katılabilmesi için; spor dalı puanının (I. aşama spor dalı sınavı) en az 50 olması ve Tablo 2’de belirtilen
bölüm ve spor dalı kontenjanlarından herhangi birinin içinde yer almaları gerekmektedir.
Milli Sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar doğrudan ikinci aşama sınavına katılmaya hak
kazanacaklardır. Spor dalında sınava katılmak isteyen Milli Sporcular Tablo 2’de belirtilen spor dalı
kontenjanları kapsamında değerlendirilir.
Tablo 2 İkinci Aşamaya Katılacak Aday Sayıları
Madde 11: Adaylar Bölümlere (Programlara) Başvurularını;
a-Yüksekokulun Tablo 1’de belirtilen bölüm programlarının (I. ve II. programlar) birine veya birden
fazlasına (en fazla 7 program) birlikte başvuru yapabilir.
b-Aday ön kayıt işlemini tamamlandıktan sonra hiçbir şekilde spor dalı değişikliği yapamaz.
c-Yedi programdan az tercihle ön kayıt yaptıran aday, eksik kalan programlara tercihlerini kayıt süresi
içerisinde tamamlayabilir. Eksik tercihlerini tamamlamak isteyen aday ilk müracaatına ait başvuru
KONTENJAN
BÖLÜM I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM
Bayan Engelli Erkek Engelli Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 16 – 34 – 50 16 34 50
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 12 1 38 1 52 12 38 50 25 77 102
Spor Yöneticiliği Bölümü 12 1 38 1 52 12 38 50 25 77 102
Rekreasyon Bölümü 12 1 38 1 52 12 38 50 25 77 102
TOPLAM 52 3 148 3 206 36 114 150 91 265 356
Sıra Spor Dalı Bayan Erkek Toplam
1 Atletizm 20 40 60
2 Güreş 0 35 35
3 Basketbol 35 50 85
4 Voleybol 35 50 85
5 Hentbol 35 50 85
6 Futbol 20 210 230
TOPLAM 145 435 580
belgeleri ile kayıt anında verilen kayıt numarası ve belgelerini ibraz ederek bir dilekçe ile müracaat
etmek zorundadır. Bu işlem kayıt süresince ancak bir defaya mahsus olarak yapılabilir.
d-Kayıt yaptıran aday kayıt formunda belirttiği spor dalı ve bölüm tercih sıralamasını kontrol edip
imzalayacaktır. Bilgisayar kayıt formu ile adayın müracaat formunda belirttiği spor dalı ve bölüm tercih
sıralaması farklılıkları gibi sehven olabilecek hataları düzeltmek için aday kayıt süresi içerisinde dilekçe
ile başvuruda bulunmak zorundadır. Kayıt süresi tamamlandıktan sonra spor dalı ve tercih sıralamasında
bilgisayar kaydı esas alınacaktır.
e-İkinci aşama bittikten sonra; toplam özel yetenek başarı puanının hesaplanmasında adayın birinci
aşamada hangi bölüm, program ve dal kontenjanından geldiğine bakılmaksızın programlara yerleştirme
yapılacaktır.
f-Birden çok bölüme (programa) müracaat eden adaylar bu bölümleri kazandıkları takdirde, kesin kayıt
için hangi programa yerleştirilecekleri ön kayıt esnasında belirttikleri bölüm tercih sıralamasına göre
yapılacaktır.
g-İlk tercihini kazanamayan adayın, sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci
tercihine bakılacaktır. Hiçbir bölümü kazanamayan adayın yedek olarak sıralanması da tercih sıraları
dikkate alınarak belirlenecektir.
h-Millilikten müracaat edecek adaylarda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2011 tarih ve
27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında verilen Milli Sporcu Belgesi’ne (A, B ve C) sahip olma şartı aranır.
ı- (A) ve (B) sınıfı Millilik belgesine sahip Milli Sporculara birinci aşama puanı olarak 100 puan, (C)
sınıfı belgesine sahip Milli Sporculara takım sporlarında 85 puan ve bireysel sporlarda 75 puan verilir
(Tablo 3).
Tablo 3 İkinci Aşamaya Katılacak Milli Sporcular İçin Puan Tablosu
MİLLİLİK DÜZEYİ BİRİNCİ AŞAMA PUANI
A Sınıfı Milli Sporcu 100 Puan
B Sınıfı Milli Sporcu 100 Puan
C Sınıfı Milli Sporcu
Takım Sporları 85 Puan
Bireysel Sporlar 75 Puan

6- ÖZEL YETENEK SINAVI SEÇME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ PUANLARIN

HESAPLANMASI
Madde 12: Adayın başvurduğu programdaki başarı puanının hesaplanması;
a- Adayın zorunlu olarak birinci aşamada seçtiği spor dalı (milliler için Tablo 3’de belirtilen puan) ve
ikinci aşamadaki beceri-koordinasyon testinden elde ettiği puanı (ÖYSP), YKS 2018 kitapçığında (bkz.
sayfa 29-30) belirlenen sisteme göre standart puana çevrilir.
b- Adaylar elde ettikleri puana göre ön kayıtta başvurdukları bölüm/program tercih sırasına göre
sıralanırlar.
Madde 13: Adayın yerleştirmeye esas genel başarı puanının hesaplanması.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara
çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve
standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP
Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
b) Aday Spor Lisesi alanından geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
c) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Madde 14: Özel yetenek sınavının değerlendirmesine ait bilgiler Sınav Kılavuzunda duyurulur.
NOT: Özel Yetenek Sınavı Puanının hesaplanmasında 2018 Yükseköğretim Kuruımları Sınav (YKS)
Kılavuzu esas alınacaktır.

7- ÖN KAYIT VE BAŞVURU ŞARTLARI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Tablo 1’de
belirtilen bölümlerine TYT Puanı ile ön kayıt yaptırılacaktır. Eğitim Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile
alınacak öğrenci kontenjanları, taban puan ve türü ön kayıt tarihi yetenek sınavı tarihleri ile başvuru için gerekli
belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Madde 15: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine (programlarına) ön kayıtlar 06-10 Ağustos 2018
tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Germiyan Yerleşkesindeki Ön Kayıt Bürosu’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adayların dijital resimleri
alınacağı için posta ile veya vekâleten ön kayıt yaptırılamaz.

A-ÖN KAYIT KOŞULLARI

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 – Adayın Konuşma, Sağlık ve Fiziksel herhangi bir engelinin bulunmaması,
3 – Daha önce bir Yüksek Öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak,
4 – 2018 TYT sınavına giren ve 2018-TYT puanı en az 180.000 puan olan adaylar ile en az 150.000 puan olan
Milli Sporcular ve en az 100 puan olan Engelli adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir.
* Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu’na kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek Öğrenimi
kazanmış adaylar da katılabilir.
*Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına
2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylar bu durumlarını belirtir belge getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde AOÖB
Puanı %50 düşürülür.
5 – Engelli Adaylar; sayfa 36 da açıklanan engel durumları doğrultusunda “Eğitim görmelerine mani
olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek zorundadır.

B-ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Madde 16: Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı aday bilgi formu hazırlanır. Adaylar bu belgeyi ve
kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. T.C. Kimlik Numarası ve soğuk damgası bulunmayan,
belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın
ön kayıt işlemi yapılmaz. Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır.
1. Form dilekçe (kayıtlar sırasında verilecektir),
2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (Erkekler sakalsız).
3. T.C. Kimlik No’lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir),
4. 2018 YKS Sonuç belgesi,
5. Mezunların diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir), mezun olma
durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge,
6. Sağlık beyan formu (kayıtlar sırasında verilecektir),
7. Milli sporcular için; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 12.05.2011 tarihinde 27932 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen (A),
(B) ve (C) sınıfı Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı kayıt esnasında ibraz
edilecektir).
8. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylar; kayıtlı oldukları okuldan bu durumlarını
belirtir belge.
9. Engelli adaylar; bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu
raporu”
NOT: Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen TYT ve AYT Sınav Sonuç Belgesi, Nüfus Cüzdanı,
Diploma ve Milli Sporcu Belgesi gibi belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının birbirine uymaması
halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

C-BAŞVURU ADRESİ

Madde 17: Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları aşağıda belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES: Dumlupınar Üniversitesi, Germiyan Yerleşkesi, Afyon Yolu 5. km, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, 43100, KÜTAHYA
Tel: 0274 227 04 58-59 (2 hat) Dahili No: 158-171–173
Faks: 0274 227 04 60 E-posta: besyo@dpu.edu.tr

D-SINAV TARİHLERİ

Madde 18: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Programlarına müracaat eden adaylar iki aşamalı özel yetenek
giriş sınavına alınacaklardır.
Birinci aşama sınavları 14-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında, ikinci aşama sınavları ise 17 Ağustos 2018
tarihinde yapılacaktır.
Adaylar seçtikleri spor dalı sınavına, T.C. Kimlik numarası sırasına göre alınacaklardır. Adaylar sınav
programında ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş belgesi, resmi kimliği (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet
veya Pasaport), göğüs numarası ve katıldığı spor dalına özgü spor malzemeleri ile hazır bulunacaklardır.
Sınav programı Tablo 4’de belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Tablo 4 Sınav Programı
Madde 19: D.P.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Yürütme Kurulu sınav yer, tarih ve saatlerini
gerekli gördüğünde değiştirebilir.
Madde 20: Adaylar seçtikleri bölüm, spor dalı ve sıra numarasına göre ilan edilen yer ve saatte sınav yerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten
vazgeçmiş sayılırlar. Ancak çok acil bir mazereti bulunan aday, yazılı olarak müracaat etmesi ve bu talebinin
Sınav Yürütme Kurulunca değerlendirilip onaylanması durumunda katıldığı spor dalı ve bulunduğu gruptaki
(bayan – erkek) sınav bitmeden sınava alınabilecektir.
Birinci aşama sınavının herhangi bir aşamasına katılmayan aday sınavdan elenecektir.
NOT: Adaylar sınavın tüm aşamalarında (I. ve II. Aşama) kayıt esnasında verilen göğüs numarası takılmış
tişörtü giymek zorundadır. Kayıt esnasında verilen tişört dışında farklı bir tişörtle gelen adaylar kesinlikle
sınava alınmayacaklardır. Göğüs numarası ve tişörtü herhangi bir nedenle yanında bulundurmayan adaylar Branş Sınav Türü Tarih Saat Sınav Türü Tarih Saat
Atletizm Seçmeli Dal 14.08.2018 Salı 09:00
Branş Sınavı 14.08.2018 Salı 09:00
Maç Gözlem 14.08.2018 Salı 13:00
Branş Sınavı 14.08.2018 Salı 10:00
Maç Gözlem 14.08.2018 Salı 15:00
Futbol Kaleci 14.08.2018 Salı 15:00
Branş Sınavı 15.08.2018 Çarşamba 09:00
Maç Gözlem 16.08.2018 Perşembe 09:00
Güreş Seçmeli Dal 15.08.2018 Çarşamba 15:00
Branş Sınavı 16.08.2018 Perşembe 09:00
Maç Gözlem 16.08.2018 Perşembe 12:00
Engelli Aday Mülakaat 17.08.2018 Cuma 10:00
Koordinasyon
(Erkek)
17.08.2018
Cuma 10:30
I. AŞAMA SINAVI II. AŞAMA SINAVI
Futbol
Hentbol
Basketbol
Voleybol
Koordinasyon
(Bayan)
17.08.2018
Cuma 09:00
yüksekokul sekreterliğinden bunları temin edebileceklerdir. Aday göğüs numarasını giydiği tişörtün önüne
iliştirmek zorundadır.
E-SINAV YERİ
Madde 21: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları Dumlupınar Üniversitesi Germiyan
Yerleşkesinde bulunan spor tesislerinde yapılacaktır (Şekil 1).
Şekil 1 Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi
BESYO Kayıt
Merkezi
Spor Salonu
Atletizm Sahası
Halı Saha
Çevre
Yolu
Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Afyon yolu 5. km Kütahya

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.