2018 Edirne Trakya Üniversitesi Kırkpınar Besyo Sınavı

2018 Edirne Trakya Üniversitesi Kırkpınar Besyo Sınavı

2018 edirne üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

Kırkpınar Kontenjanı:

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, son üç yıl içerisinde Deste (büyük,
orta, küçük) Boy ve üzerinde ilk 3 dereceye giren yağlı güreşçilerden boy ve derece üstünlüğüne
göre, 2018 Yılı Giriş Kitapçığında belirtilen diğer koşulları yerine getirmek ve durumlarını
belgelemek şartıyla, giriş sınavına katılmadan yukarıda belirtilen kontenjanlara kendi içlerinde
sıralanmak koşuluyla yerleştirilirler. Aynı kontenjana başvurularda eşitlik durumunda (boy ve
derece eşitliği halinde) TYT sınav puanı yüksek aday öncelikli olarak yerleşecektir. Bu
kontenjanlara yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda boş kalan kontenjanlar genel
8
kontenjana aktarılır.
Kadın ya da erkek aday kontenjanları dolmadığı takdirde; kadın aday kontenjanlarından, erkek
aday kontenjanlarına veya erkek aday kontenjanlarından kadın aday kontenjanlarına, bölümlerin
kendi içlerinde YP’ye göre aktarma yapılır.

ÖNEMLİ NOT:

Spor lisesi çıkışlı adaylar ile Milli ve Kırkpınar kontenjanına başvuru
yapan adaylar, durumlarını gösterir belgelerinin noter tasdikli örneğini 31/08/2018 tarih mesai
bitimine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne, elden ya da iadeli taahhütlü posta ile
ulaştırmak zorundadırlar. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler işleme alınmayacak ve adayın
başvurusu iptal edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ ve ŞEKLİ

ÖN KAYIT (Online Başvuru): 10 – 24 Ağustos 2018
Online başvurular, http://kbesyo.trakya.edu.tr/ adresindeki “2018 GİRİŞ SINAVLARI ONLINE
BAŞVURU” ekranından yapılacaktır.
Online başvuru yapan adaylar kesin kayıt işlemlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında Kırkpınar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kesin kayıt bürosunda tamamlamak zorundadır

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) 2018 yılı TYT sınavına giren tüm lise mezunları (spor alanı çıkışlı adaylar dahil alan/kol/bölüm
farkı gözetmeksizin) TYT puanı 180.000 puan ve üzeri, Milli sporcular ile Kırkpınar kontenjanına
başvuru yapacak adaylarınsa en az TYT puanı 150.000 puan ve üzeri alması koşuluyla
başvurabileceklerdir.
c) 2018 YKS Kılavuzunda belirtilen 1., 2. ve 3. Grup Milli sporcuların (Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokuluna sınavsız yerleştirilmesi ÖSYM Başkanlığınca yapılır. bkz. 2018 YKS Kılavuzu sayfa
32. Bölüm 7.4: Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar).
d) Millilik belgesi ile Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine müracaat edecek adayların milli sporcu
belgelerinin onayının ilgili federasyonlardan veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden
(GHSGM) alınması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.
e) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve kabul koşulları Üniversitemizin 2018 yılı giriş
sınavlarına ilişkin Senato toplantısında belirlendiğişekildedir.
f) Her aday kendiseçtiği branşta ve sırasında sınava girmek zorundadır.

NOT:

1. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından her ne sebeple olursa olsun branş ve
bölüm/program tercihi değişikliği yapılamaz.
2. Ön kayıt yaptıran adaylar, www.kbesyo.trakya.edu.tr adresinde yer alan 2018-2019 Öğretim
Yılı Giriş Sınavları Kılavuzundaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

UYARI:

Millilik belgesi ya da diğer belgeler için yanlış beyan ortaya çıktığında aday tüm
haklarını kaybeder. Ayrıca doğabilecek her türlü yasal yükümlülüğü de kabul etmiş sayılır.
10
T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜM KONTENJANLARI
Yapılan sınavlar sonucunda, adaylar tercih ettikleri bölüm ya da bölümlere göre, sınavda almış
oldukları puanlar neticesinde aşağıdaki tabloya göre kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Sıralama en
yüksek yerleştirme puanından başlayarak, aşağıdaki sıra takip edilerek yapılacaktır (tercih
sıralamasında adayın yapmış olduğu sıralama esas alınacaktır).
KONTENJANLAR Toplam Kadın Milli Erkek Milli Kırkpınar
Kontenjanı Engelli
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği 40 12 8 11 8 1 –
Antrenörlük Eğitimi 50 15 2 23 4 1 5
Antrenörlük Eğitimi
(İkinci Öğr.) 50 14 – 30 – 1 5
Spor Yöneticiliği 50 15 2 23 4 1 5
Spor Yöneticiliği
(İkinci Öğr.)
50 14 – 30 – 1 5
Rekreasyon 30 10 1 13 2 1 3

Kırkpınar Kontenjanı:

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, son üç yıl içerisinde Deste (büyük, orta, küçük) Boy ve üzerinde
ilk 3 dereceye giren yağlı güreşçilerden boy ve derece üstünlüğüne göre, 2018 Yılı Giriş
Kitapçığında belirtilen diğer koşulları yerine getirmek ve durumlarını belgelemek şartıyla, giriş
sınavına katılmadan yukarıda belirtilen kontenjanlara kendi içlerinde sıralanmak koşuluyla
yerleştirilirler. Aynı kontenjana başvurularda eşitlik durumunda (boy ve derece eşitliği
halinde) TYT sınav puanı yüksek aday öncelikli olarak yerleşecektir. Bu kontenjanlara yeterli
sayıda başvuru olmaması durumunda boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılır.
TANIMLAR
Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdakişekilde tanımlanmıştır;
TYT: Temel Yeterlilik Sınavı
TYT-P: 2018-TYT Puanı
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı; Adayın okuldaki diploma notu/ mezuniyet puanlarının dağılımına
ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/ puanları içindeki yerine
göre değişen ve değeri en az 100, en çok 500 olan puan
ÖYSP: Adayın, kendi isteğiyle seçtiği branştan aldığı puan (Özel Yetenek Sınavı Puanı)
ÖYSP-SP: Standart Sapma Puanı
11

GİRİŞ SINAVI UYGULAMA ESASLARI

1. Başarı puanının hesaplanmasında 2018 YKS Kılavuzu esas alınmıştır.
2. 2018 yılı giriş sınavlarında 6 lisans programından herhangi bir programı asil olarak
kazanan aday diğer programların yedek listelerinde yer almayacaktır.
3. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kayıt hakkı kazananların, sınava girmiş oldukları
branş ya da Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Uzmanlık
branşlarından herhangi birini tercih ederek mezun olma hakkına sahiptir.
4. Asil listede yer alamayan adaylar, sadece seçmiş olduğu tek bir bölüm listesinde, (YP’sine
ve tercih sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak kaydıyla) yedek aday olarak yer
alacaktır.
5. Kadın ve erkek adayların sıralamaları ayrı ayrı yapılacak ve sınavlar sonunda aldıkları
puanlara Ortaöğretim Başarı Puanları (OÖBP) ilave edilecektir. Adayların Ortaöğretim Başarı
Puanlarının ÖSYM tarafından, tarafımıza iletilmesinde gecikme olması halinde sonuçların
ilanı için söz konusu puanların teminine kadar beklenecektir.
6. Adayların Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarından herhangi
birine yerleştirilebilmeleri için yapılan girişsınav uygulamalarına katılmalarışarttır.
7. Giriş sınavları sonucunda, milli adaylar kendilerine ayrılan kontenjan dahilinde
yerleştirilirler. Bu adaylar, diğer adaylara ayrılan kontenjana (genel kontenjan) yerleşemezler.
8. Yabancı uyruklu adayların giriş sınavları ve yerleştirme işlemleri T.C. uyruklu adaylardan
ayrı olarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu adayların giriş sınav tarihleri ayrıca ilan
edilecektir.
9. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan, disiplinli,
saygılı tutum ve davranış içerisinde olmaları ile mümkündür. Bu nedenle sınav süresince
sınav düzenini bozacak davranışlar sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav komisyon
üyeleri ile saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar sınav yürütme kurulu kararı ile
sınavdan ihraç edilebilir.
10. Sınav sırasında kasıtlı olarak sınavı aksatacak, sınav ortamını ve düzenini bozacak, sınav
donanımına zarar verecek adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. Bu adayların
sınavları ilgili komisyon ve üst kurulun ilgili tutanağı ile geçersiz sayılır. Bu adaylar
yerleştirme işlemine katılamazlar.
11. Adaylar ilan edilecek sınav programına göre sınava alınacaktır. Sınav programında, yeri ve
saati ilan edilen sınavlar bittikten sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır (ilgili sınav
jürisince mazereti uygun görülenler hariç).
12. Adayların sınav giysilerinde herhangi bir siyasi/ideolojik yazı, simge ve reklam içeren
emareler bulunmayacaktır.
13. İtirazlar ilgili sınav istasyonuna ve ilgili branş sınavı bitmeden dilekçe ile yazılı olarak
yapılabilecektir.
14. Sınav itiraz ücreti 100 TL’dir (IBAN No: TR480001000097320801135002). İtirazı geçerli
sayılan adayın itiraz ücreti iade edilecektir.
15. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek yaralanmalar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
16. Giriş Sınavları’nın yer ve başlangıç saati: Giriş Sınavları; saat 09.00’da başlayacaktır.
Adayların belirtilen gün ve saatte Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu 75. Yıl Spor Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
17. Sınava girecek adayların bulundurması gereken belgeler;
1. Kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli
Pasaport).
2. Giriş kimlik kartı (online kayıt sırasında aday tarafından sistemden dökümü
alınacak)
3. Göğüs Numarası
4. Spor kıyafeti (spor ayakkabısı, eşofman,şort vb.).

İTİRAZLAR

A) Branş sınavına itirazlar
1- Adaylar, branş sınavlarına itirazlarını ilgili branş sınavı bitmeden dilekçe ile
ilgili komisyona yapmak zorundadırlar. İtirazın dikkate alınabilmesi için itiraz
ücreti olan 100 TL’nin yatırılarak, dekontun itiraz dilekçesinin ekinde
sunulması gerekir (IBAN No: TR480001000097320801135002). Branş sınavı
bittikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
B) 2018 Giriş Sınav Sonuç Listesine İtirazlar
1 – Giriş sınavlarının tamamlanmasının ardından, sınav kontrol listeleri
Yüksekokulumuz resmi internet sitesinde ve ilan panosunda yayınlanacaktır.
2 – Adaylar; sınav kontrol listesinde, kendilerine ait verilere ilişkin olası
hatalara itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai saatleri içinde dilekçe ile
“Sınav Sonuçları Değerlendirme ve Sonuçlandırma Komisyonu Başkanlığına”
yapmak zorundadırlar.
3 – Ad soyad, tarih, imza ve iletişim adresi bulunmayan dilekçeler işleme
alınmaz.
4 – Telefon ya da elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
5 – İtiraz, adayın kendisi tarafından yapılmalıdır. Adayın yasal temsilcisi
dışındaki kişiler tarafından yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
6 – ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN YAPILAN
İTİRAZLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
NOT : Burada yer almayan konulardaYüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.

BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI(*)

Başarı puanının hesaplanması ve bu puan doğrultusunda asil ve yedek listelerin
oluşturulması, 2018 YKS Kılavuz’unun 29. ve 30. sayfalarında yer alan esaslar
doğrultusunda yapılmaktadır.
Sınavı kazanan adayların başarısıralaması hesaplanırken;
1 – Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavları uygulamasında
sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puana Yerleştirme
Puanı(YP) denecektir.
2 – Giriş sınavına katılan adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP), ÖSYM’nin
internet adresinden 2018 YKS sonuçları açıklandıktan sonra alınacaktır.
3 – Giriş sınavları sonucunda yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için
aşağıdaki 3 puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır,
a) ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP)
b) OrtaöğretimBaşarı Puanı(OBP)
c) 2018 – TYTpuanı (TYT-P)
4 – Girişsınavı puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanlarstandart
puanlara çevrilir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
5 – Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a)Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
için liselerin spor alanından geliyorsa),
NOT: Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte
olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + ( 0,22 TYT-P ) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa),
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + ( 0,11 x OBP) + ( 0,22 TYT -P )

6- 2017 ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır (2018 YKS Kılavuzu, sayfa: 30).
7- Adaylar YP ve tercihlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere 2018 ÖSYM
Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer alan kadın ve erkek öğrenci
kontenjanları kadar asil liste, 2018 ÖSYM Yükseköğretim Programları Kılavuzunda
yer alan kadın ve erkek öğrenci kontenjanları kadar da yedek liste ilan edilecektir.
8- 2018 yılı giriş sınavlarında başarı puanının hesaplanmasında kadın ve erkek
adaylar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Erkek ve kadın adayların (asil/yedek) listeleri
ayrı ayrı oluşturularak ilan edilecektir.
9- Kontenjanların boş kalması durumunda 3 yedek liste ilan edilecektir. Yüksekokul
Yönetim Kurulu gerek duyduğu takdirde daha fazla yedek liste açıklama hakkına
sahiptir.
10 – Asil listede yer alan adayların kayıt yaptırmaması durumda yedek listede yer
alan adayların kayıtları, sıralı listeden yapılarak gerçekleştirilecektir. Yedek listede
yer alan adayların kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için yüksekokulumuz
tarafından belirlenen yer ve tarihte şahsen bulunmaları gerekmektedir.
(*) Bu hesaplamalarda ve formüllerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde
“2018 ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” esas
alınacaktır.

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU
GİRİŞ SINAV BRANŞLARI

1.AtletizmBranş Sınavı (100 m ya da 800 m) 500 Puan
2.Badminton Branş Sınavı 500 Puan
3.BasketbolBranş Sınavı 500 Puan
4.Futbol Branş Sınavı 500 Puan
5.GüreşBranş Sınavı 500 Puan
6.HentbolBranş Sınavı 500 Puan
7.Judo Branş Sınavı 500 Puan
8.RitmikCimnastikBranş Sınavı 500 Puan
9.Tenis Branş Sınavı 500 Puan
10.VoleybolBranş Sınavı 500 Puan
11.YüzmeBranş Sınavı 500 Puan
Adaylar yukarıda belirtilen 11 branştan 1’ini seçerek sınava katılmak zorundadır. Adaylar
branş sınavlarında toplam 500 puan üzerinden değerlendirme tablosuna göre puan
alacaklardır.
Her adayın seçtiği branşiçin 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılır.

 

Edirne besyo hazırlık kursu edirne besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.