2018 Düzce Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Düzce Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 düzce üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

2-GENEL HÜKÜMLER

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği
Bölümüne başvuran adayların değerlendirmesi 2018 yılı YKS sınav kılavuzunda yer alan özel
yetenek sınavları hesaplama formülüne göre belirlenecektir.
1. Başvurular Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde (Mühendislik Fakülte Binası)
yapılacaktır.
2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların ilgili yıla ait 2018 YGS’ye girmeleri
zorunludur.
3. Adayların sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme
Kurulu’nun kararı uyarınca OBP ve TYT puanları ağırlıklı olarak sınav sonuçlarına dâhil
edilecektir.
4. Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, TYT puanı daha yüksek
olan aday tercih edilecek, yine eşitlik olması durumunda OBP yüksek olan aday tercih
edilecektir.
5. ÖSYM 2018 yılı özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımı ile
ilgili temel ilke ve kuralları ile TYT puan katkısı ve OBP ağırlığına ilişkin uygulamalar
bu sınavlar için de geçerlidir.

3-ÖN KAYIT ŞARTLARI

Spor Bilimleri Fakültesi Programlarına ön kayıtlar 07 Ağustos-10 Ağustos 2018
tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar Ön Kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri, belirlenen
süre içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt Bürosu’na şahsen teslim edeceklerdir. Eksik
evrak, vekâletname ve posta ile kayıt yaptırılamaz. Ön kayıt başvurusu şartları ve başvuru
için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
1- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3- Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
11
4- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait TYT
sınavında puan türlerinin herhangi birinden; liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun
olan adaylar ve Milli sporcular için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer
alan/kol/bölüm mezunları için ise en az 220,000 ham puan ve üzeri TYT puanı almış
olmak ve federasyonlara bağlı en az 3 yıl/sezon aynı branşta lisans sahibi olmak.
5- Beden Eğitimi ve Spor E ğ i t i m B ö l ü m ü n e başvuruda bulunabilmek için; ilgili
yıla ait TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden; en az 240,000 ham puan almış
olmak.
6- Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; ilgili yıla ait TYT sınavında
puan türlerinin herhangi birinden liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan
adaylar ve Milli sporcular için en az 150,000 ham puan ve üzeri, diğer alan/kol/bölüm
mezunları için ise en az 240,000 ham puan ve üzeri TYT puanı almış olmak.
7- Olimpik olmayan branşlarda millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların,
ilgili branşta en az 3 yıl/sezon sporcu lisansı ve sınav tarihi itibari ile son 5 yıl içerisinde
en az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli
sayılacaktır. Ön kayıtta teslim edilecek olan MİLLİLİK BELGESİNDE organizasyonun
kaç ülkenin katılımı ile gerçekleştiği Millilik Belgesi içerisinde açık bir şekilde yazmak
zorundadır (Millilik Belgesinde yazmaması durumunda adayın kaydı alınmayacaktır).
8- “Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına katılabilirler. Bu durumda olan adayların
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında
yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna
göre değerlendirilecektir. Engelli kontenjanına başvuru yapacak adayların, Engelli
sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve özel yetenek sınavı başvurularında ilgili yıla
ilişkin engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yaparken sunmaları kaydıyla TYT
puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl geçerli olacaktır.
12
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- Başvuru dilekçesi (Bölüm tercihini içeren dilekçe formu başvuru anında verilir).
2- Adayın ilgili yıla ait TYT sonuç belgesinin sureti (Adayların TYT sonuçları ÖSYM sınav
sisteminden T.C. Kimlik No’ları girilerek kontrol edilecektir).
3- T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü aynı sayfaya
çekilmiş fotokopisi.
4- Adayın son bir ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 2 adet fotoğraf,
5- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar,
okullarından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun oldukları alanı belirten mezuniyet
belgesi getireceklerdir) mezun durumunda olan adaylar okullarından mezun durumunda
olduğuna dair ıslak imzalı belgelerinin aslı ve fotokopisi.
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e -devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir).
7- Milli kontenjanından başvuran Milli sporcuların ilgili branşta en az 3 yıl/sezon sporcu
lisansı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ilgili spor federasyonlarından alınacak sınav tarihi
itibari ile son 5 yıl içerisinde en az bir kez milli olduğunu gösteren Millilik Belgesi’nin
aslı veya noter onaylı fotokopisi (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri
geçerli değildir).
8- Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların değerlendirmeye esas teşkil edecek
belgelerini Spor İl Müdürlüklerinden ve Spor Federasyonlardan onaylı ve ıslak imzalı
olarak getirmeleri zorunludur.
9- Olimpik olmayan branşlarda millilik kontenjanından yararlanmak isteyen adayların,
ilgili branşta en az 3 yıl/sezon sporcu lisansı ve sınav tarihi itibari ile son 5 yıl içerisinde
en az 6 ülkenin katıldığı organizasyonlarda aldıkları Millilik belgeleri geçerli
sayılacaktır. Ön kayıtta teslim edilecek olan MİLLİLİK BELGESİNDE organizasyonun
kaç ülkenin katılımı ile gerçekleştiği Millilik Belgesi içerisinde açık bir şekilde yazmak
zorundadır (Millilik Belgesinde yazmaması durumunda adayın kaydı alınmayacaktır).
10- Şehit ve Gazi yakınları kontenjanından yararlanmak isteyenlerin adayların Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri
“Haksahiplik Belgesi” nin aslı ve noter tasdikli fotokopisi
11- Engelli kontenjanı dışında başvuru yapan adayların tam teşekküllü devlet veya özel
hastanelerden “SPOR YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR” ibaresi olan
“HEYET RAPORU”.
13
GEREKLİ BELGELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Yukarıda başvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Sınav Sonuç
Belgesi, Nüfus cüzdanı, Milli Sporcu Belgesi, Lisans Belgesi vb.) belgelerden herhangi birinin
fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, sınavı
kazanmış olsa dahi kaydı yapılmaz. Kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinir ve
hakkında hukuki işlem başlatılır.

4– ÖN KAYIT, SINAV TARİHİ VE YERLERİ

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Aday Başvuruları İle İlgili Ön Kayıt,
Sınav Tarihi ve Yerleri
İŞLEM TARİH YER
Ön Kayıt ve
Evrak Teslim
07 Ağustos-10 Ağustos 2018
(09:0017:00’a kadar)
D.Ü. S.B.F
Özel Yetenek
Sınavı
14 Ağustos-16 Ağustos 2018 D.Ü. Futbol Sahası
Sonuçların İlan 17 Ağustos 2018 S.B.F. İnternet Sayfası ve Bina
Girişi
Kesin Kayıt
Tarihleri
Daha sonra ilan edilecektir D.Ü. Cumhuriyet Konferans
Salonu
Yedek Kayıt
Tarihleri
Daha sonra ilan edilecektir D.Ü. Cumhuriyet Konferans
Salonu

5 – KONTENJANLAR

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı için Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
öğrenci kontenjanları aşağıdaki tablolardaki gibidir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrenci sayıları ve kontenjanları (Normal
Öğretim ve II. Öğretim ayrı ayrı olmak koşuluyla)
KONTENJAN SAYI TYT PUANI
Genel Kontenjan (Üç Yıllık Lisanslı
Sporcu Olma Şartı Aranmaktadır)
40 Öğrenci (14 Kadın-26
Erkek)
220
Milli Sporcu Kontenjanı (Genel
kontenjana dahildir)
12 milli
sporcu
(4 kadın – 8 erkek)
150
Şehit ve Gazi Yakınları Kontenjanı
(Genel kontenjana dahildir)
2 öğrenci (1 kadın -1 erkek) 220
Engelli Öğrenci Kontenjanı(Genel
Kontenjana dahildir)
4 öğrenci (2 kadın -2 erkek)
14
Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacak öğrenci sayıları ve kontenjanları (Normal Öğretim
ve II Öğretim ayrı ayrı olmak koşuluyla)
KONTENJAN SAYI TYT PUANI
Genel Kontenjan 40 Öğrenci (14 Kadın-26
Erkek)
240
Milli Sporcu Kontenjanı (Genel
kontenjana dahildir)
12 milli
sporcu
(4 kadın – 8 erkek)
150
Şehit ve Gazi Yakınları Kontenjanı
(Genel kontenjana dahildir)
2 öğrenci (1 kadın -1 erkek) 240
Engelli Öğrenci Kontenjanı (Genel
kontenjana dahildir)
4 öğrenci (2 kadın -2 erkek)
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne alınacak öğrenci sayıları ve kontenjanları
KONTENJAN SAYI TYT PUANI
Genel Kontenjan 40 Öğrenci (14 Kadın-26
Erkek)
240
Milli Sporcu Kontenjanı
(Genel kontenjana dahildir)
12 milli
sporcu
(4 kadın – 8 erkek)
150
Şehit ve Gazi Yakınları
Kontenjanı (Genel kontenjana
dahildir)
2 öğrenci (1 kadın -1
erkek)
240

6-BAŞVURU İŞLEMLERİ

a-Başvuru Dosyasının Alınması: Sınava başvurmak isteyen adaylar ön kayıt başvurularının
başladığı günden itibaren başvuru dosyalarını Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav
Kayıt Bürosu’ndan temin edeceklerdir.
b-Başvuru Evraklarının Doldurulması: Adaylar dosya üzerine yazılması istenilen kimlik ve
kayıt bilgilerini büyük harflerle okunaklı ve eksiksiz bir şekilde yazacaklardır. Dosya içindeki
dilekçeler dikkatlice okunup imzalanacaktır. “Başvuru Dosyası” eksiksiz doldurulacak,
fotoğraf yapıştırılacaktır. Değerlendirme sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde adayın imzası
büyük önem taşıyacağından, adayın buraya atacağı imza her zaman kullandığı değişmeyen
nitelikteki tek imzası olmalıdır.
c-Başvuru Dosyasının Teslim Edilmesi: Adayların doldurdukları evrakları yine aynı dosya
içine koyup başvuru bürosuna, 07- 10. 08.2018 tarihleri arasında, saat 17:00′ ye kadar kontrol
ettirerek teslim etmeleri ve imzalanmış Ön Kayıt Belgesini almaları gerekir.
İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.

7- ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI

15
Sınav, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilen tarih ve süreler içinde
yapılır. Adaylar sınav programında ilan edilen gün, saat ve yerde, göğsünde aday numarası
bulunan spor kıyafeti (beyaz tişört olması zorunludur) ile hazır bulunacaklardır.
ÖYGS, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:00’da kadın adaylarla başlayacaktır ve EK1’de belirtildiği şekilde 30 m sürat testi tek aşamalı olarak yapılacaktır. Değerlendirme tablosu
EK-1’de verilmiştir. Adaylara sınav için iki tekrar hakkı verilecektir. Elde ettikleri en iyi
derece değerlendirmeye alınacaktır. Adaylara parkuru deneme hakkı verilmeyecektir.

8- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle
standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül
uygulanarak adayların yerleştirme puanı belirlenecektir. Sınav değerlendirmesinde kadın ve
erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme
Puanı (YP)] aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır:
Aday spor alanından geliyorsa; 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır (Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği bölümüne başvuranlar için geçerlidir).
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS-P) + (0.03 x OBP)
Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS-P)
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının
Ortalaması/ ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması)+50
Genel sınav değerlendirmesi 2018 YKS kitapçığı Özel yetenek sınav değerlendirmesi
formülüne göre yapılacaktır. ÖSYM veri tabanına göre bir önceki yıl herhangi bir Yüksek
Öğretim Programına yerleştirilmiş adayların Orta Öğretim Başarı Puanları ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülür.

9-İTİRAZ

Adayların elde ettikleri “Kesin Olmayan Sınav Sonuçları, Kesin Sonuçlar”
açıklanmadan 1 (bir) gün önce, ilan edilir. Adayların, 1 (bir) gün askıda kalacak olan “Kesin
Olmayan Sınav Sonuçlarında” kendilerine veya başkalarına ait verilere ilişkin olası
16
yanlışlıkların kontrolü ve bunlara yapılacak itirazların kabulü, ilanı takip eden gün içinde saat
17.00’a kadardır. Kesin Olmayan Sınav Sonuçlarına yapılacak itirazlar, o gün içerisinde,
“Sınav Yürütme Komisyon Başkanlığına” yazılı dilekçe ile gerçekleştirilir. İtirazlar aynı
gün İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve sonuç ilgili kişiye yazılı veya sözlü olarak
bildirilir.

10-SINAVDAN İHRAÇ

Adayların veya birinci derece yakınlarının; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine
ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları, adayların sportmenliğe, centilmenliğe
ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket etmeleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar
vermeleri, 30m koşu için alt sınır derece veya puanlarda sınavı tamamlayamamaları (Engelli
Adaylarda 30m koşu için alt sınır derece veya puanlarda sınavı tamamlayamama kuralı
aranmaz.), hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulunmaları halinde aday
sınavdan ihraç edilecektir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda, bu şikâyetler
yetkili birimlere bildirilecektir.

 

11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME

Değerlendirme Sonuçları Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Yürütme
Komisyonu onayından sonra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilir.
Yapılan Yetenek Sınavı değerlendirmeleri sonucunda tüm adaylar Yerleştirme Puanına (YP)
göre en yüksekten en düşük puana doğru sıralanacaktır. Toplam Başarı Puanı sıralamasında en
yüksek toplam puanı kazanan ilk adaydan itibaren açıklanacaktır. Kazanan adaylar, kesin kayıt
günleri arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Sınavı kazandığı halde kesin kayıtlar süresince
kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek olarak girmeye hak kazanan adayların, toplam başarı
puanlarına göre, kesin kayıtları sırayla yapılacaktır. Zamanında kesin kayıt yaptırmayan
aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. Aday
bir bölüme kesin kayıt yaptırması durumunda, diğer bölüm listelerinden ismi çıkartılacaktır.
Adaylar kesin kayıt için SADECE T.C. KİMLİK KARTI VE LİSE DİPLOMALARININ
ASLI ile Başvuru yapacaklardır.

 

Düzce besyo hazırlık kursu-düzce besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.