2018 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yetenek Sınavı

2018 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yetenek Sınavı

2018 karadeniz üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. ÖNEMLİ TARİHLER

Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin önemli tarihler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler
Tarih Açıklama Yer
13-16 Ağustos 2018
*
Başvuru SBF E-Blok Zemin Kat
17 Ağustos 2018 Başvuru Bilgilerinin İlanı www.ktu.edu.tr/besyo
27 Ağustos 2018 Başvuru Bilgilerine İtiraz SBF E-Blok 1.Kat
28-31 Ağustos 2018 Beceri-Koordinasyon Testi SBF Spor Salonu
3 Eylül 2018 Kazanan Adayların İlanı www.ktu.edu.tr/besyo
* Başvurular, Sabah 09.00-12.00, Öğle 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

2. KONTENJANLAR

SBF Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Lisans programlarına ilişkin
öğrenci kontenjan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
* Her bir programa tablodaki kontenjanların dışında 5 (beş) yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecektir.
** Bu kontenjanlara başvuracak adaylar, en az 2 (iki) yıllık Sporcu Lisansı ve Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile başvuru yapmak zorundadırlar.
2

3. BAŞVURU KOŞULLARI

 T.C. Vatandaşı olmak,
 2018 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmiş olmak,
 Antrenörlük Eğitimi / Spor Yöneticiliği programlarına başvuracak adaylar için Liselerin spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’nden en az
200.000 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan almış olmak,
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adaylar için Liselerin spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’nden en az
220.000 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan almış olmak.
 Engelli [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın
gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] adaylar için
TYT’nden en az 100.000 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan
almış olmak.

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Başvuru Formu (Ek-1),
 Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,
 2018 YKS (TYT puanını gösteren) Sonuç Belgesinin fotokopisi,
 Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma veya
belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken
adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler.),
 Programlara, Takım Sporları ve Bireysel Sporlar kontenjanından başvuracak adaylar için ilgili
federasyonlarca onaylanmış spor özgeçmişini gösterir belge/belgeler,
 Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına
girmesinde sakınca yoktur.” ibaresi taşıyan sağlık raporu,
 Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”.

5. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

 Adaylar, 3 (üç) programa da başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri, belirtilen yer ve tarihler
arasında adayın kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ve eksik belge ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
 Adayların Özel Yetenek Sınavı başvuru formunda belirttikleri bilgiler, 17.08.2018 tarihinde TÜ Spor
Bilimleri Fakültesi web sayfasında (www.ktu.edu.tr/besyo) yayınlanacaktır. Adayların bu bilgileri
kontrol etmeleri, bilgilerinde herhangi bir hata olması durumunda ise 27 Ağustos 2018 tarihinde bir
dilekçe ile TÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
 Özel Yetenek Sınavları, 28-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında TÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor
Salonu’nda yapılacaktır. Sınav uygulama programı, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra TÜ SBF
web sayfasından (www.ktu.edu.tr/besyo) duyurulacaktır.
 Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2018-YKS Kılavuzu gereği, Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenecek esaslara göre; Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer
elemanlarca yapılır ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.
 Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği programlarına
müracaat eden tüm adaylar, Özel Yetenek Sınavı kapsamında Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)’ne
tabi tutulurlar (Engelli adayların ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup
tutulmayacaklarına, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Özel Yetenek Sınav Komisyonunca
incelenmesi sonucu karar verilecektir.). BKT’nden elde edilen skorlara göre derecesi en iyilerden
başlayarak adayların sıralaması yapıldıktan sonra belirtilen kontenjanların beş (5) katı kadar aday
seçilir. Bu adayların dışında kalan adaylar değerlendirmeye alınmazlar. Antrenörlük Eğitimi, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Lisans programları için Yerleştirme Puanı
değerlendirilmesine alınacak aday sayıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
3
 Seçilen adaylardan, ilgili programlara Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile Takım Sporları / Bireysel Sporlar
kontenjanından başvuran adayların, Sporcu Özgeçmiş Dosyası Puanları ve Beceri-Koordinasyon
Testi Skorları standart puana dönüştürülerek adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
belirlenir (Sporcu Özgeçmiş Dosyası Puanı-Standart Puanının ağırlığı Antrenörlük Bölümü için % 30;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Spor Yöneticiliği Programları için ise % 20’dir.).
 İlgili programlara Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar kontenjanından başvuran adaylar için ise
Beceri-Koordinasyon Testi Skorları standart puana dönüştürülerek adayların Özel Yetenek Sınav
Puanı-Standart Puanı belirlenir.
 Her bir adayın Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
2018 TYT Puanı göz önünde bulundurularak; 2018-YKS Kılavuzunda belirlenen esaslara göre adayın
Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Yabancı uyruklu adayların Yerleştirme Puanları ise sadece ÖYSPSP dikkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda en yüksek puandan başlayarak adayların
sıralaması yapıldıktan sonra Tablo 2’de belirtilen sayı kadar aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
Adayların YP puanlarının eşit olması halinde; eşit puanlı adayların kendi aralarında sıralaması 2018
TYT puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan TYT puanları da eşit olanların
kendi aralarında OBP puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan TYT puanları
ve OBP puanlarının her ikisinin de eşit olması halinde Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun
adayların öncelikli olarak sıralamaya dâhil edilmesi yoluyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday
belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir. Hesaplanan YP puanları, Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığınca ilan edilir.
 2017-ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puan (OBP)’ları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.
Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile
meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
4
 Her üç bölüm için asil ve yedek aday (asil kontenjan sayısı kadar) listeleri sınav bitiminde, Rektörlük
onayından sonra SBF web sayfasından açıklanır. Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan
edilmesinden sonraki 24 saat içinde TÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen dilekçe ile itiraz
edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
 Kazananların kesin kayıtları daha sonradan belirlenecek tarihler arasında ve bizzat öğrenci
tarafından verilecek belgeler ile TÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. Asil listeden kazanan
adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybederler.
Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar, TÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin internet sayfasında
ilan edilerek, Yerleştirme Puanı sırasına göre ek yerleştirme yapılmaya başlanır. İlanda belirtilen
süre içerisinde kontenjanların dolmaması durumunda Yedek listeden aday kayıtlarına kontenjanlar
doluncaya kadar devam edilir. Ancak, yedek listeden aday kayıtları daha sonradan belirlenecek
tarihe kadar kontenjanlar dolmasa da sonlandırılır.
 Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Lisans Programlarının
ikisine veya üçüne başvuran adayların, iki veya üç programı kazanmaları halinde kesin kayıtları ilk
tercihlerine göre yapılır. Ek yerleştirmede, birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday diğer
tercihlerinin asil ya da yedek listelerinde yer almayacaktır. İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen
aday, birinci tercihinin yedek listesinde yer alabilecek, üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde
yer almayacaktır. Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci ve ikinci tercihlerinin yedek
listesinde yer alabilecektir. Herhangi bir programda kontenjanların dolmaması durumunda, boş
kalan kontenjanlar ilgili programdaki diğer adayların kontenjanına aktarılır.
 Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, geriye dönük
elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav programında,
tarihinde, yerinde, yönteminde ve öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapmaya Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanlığı yetkilidir.

6. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI

 Her adaya başvuru esnasında üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Giriş Kartı verilir. Sınava girecek
adaylar yanlarında Sınav Giriş Kartları ile resimli ve onaylı özel kimlik belgelerini (T.C. Kimlik kartı,
nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu
belgeleri bulundurmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.
 Adaylar sınavın tüm aşamalarına, T.C. Vatandaşlık Numarasına göre belirlenip kendilerine verilen
göğüs numarası sırası ile katılmak zorundadırlar. Adayların göğüs numaraları, sınava hangi tarihte ve
hangi sıra ile girecekleri, ön kayıt bitimini takip eden mesai gününde TÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin
internet sayfasında ilan edilecektir. Sınav giriş sırasını kaçırıp geçerli bir mazereti (Emniyet,
jandarma, sağlık kuruluşu raporları gibi) bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacaklardır.
 Tüm adaylar Beceri-Koordinasyon Testine girmek zorundadırlar. Adayın bu testten elde ettiği en iyi
derece, başvurduğu her bir program için değerlendirmeye alınacaktır.
 Tüm adaylar sınava spor kıyafetleri ile gireceklerdir (eşofman, spor ayakkabısı, şort, tayt, forma vb).
Adaylara sınav günü verilen göğüs numaralarının, testlere giriş sırasında giysilerinin göğüs kısmına
açıkça görünecek şekilde takılması zorunludur. Göğüs numarası olmayan adaylar sınava kesinlikle
alınmayacaktır.
 Testi bitiren adayların test skorları, sınav komisyonu tarafından adayların sınav giriş kartlarına işlenir
ve imzalanır. Adaylar, test skorlarının doğru olarak sınav giriş kartlarına işlenip işlenmediğini kontrol
ettikten sonra sınav giriş kartındaki ilgili bölümü imzalayıp sınav salonundan ayrılırlar. Adayların test
skorları, sınav günü bitiminde ilan edilir.
 Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına
uymayan, komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan ve Üniversitemiz
tesislerine kasıtlı olarak zarar veren adaylar, Sınav Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilerek
haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 Adaylar herhangi bir istasyondaki test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak
yaparlar. İtirazlar, test skorları bilgisayara kayıt edildikten sonra en geç bir (1) saat içerisinde ilgili
komisyona yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
5

7. BECERİ-KOORDİNASYON TESTİ (BKT)

BKT, bitirme zamanının elektronik bir kronometre (fotosel) ile ölçüldüğü altı (6) farklı istasyondan oluşan
bir testtir. Testte sırasıyla; Denge Aleti, Yön Değiştirmeli Koşu, Top İle Slalom, Kasa Üzerinden Takla, Sıçrama
ve Top Değiştirme istasyonları yer almaktadır. Aday, başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisini
geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda 1. istasyona varmak üzere teste başlar. Adayın
başlangıç çizgisini geçmesiyle birlikte elektronik kronometre (fotosel) otomatik olarak çalışmaya başlar.
Şekil 1: Beceri-Koordinasyon Testi
6
1. Denge Aleti İstasyonu
Çıkış kapısından geçerek denge aletine çıkan aday, denge aletini yürüyerek veya koşarak geçip (denge
aletinin bitimindeki işaretli alana basmak koşuluyla) zemindeki belirlenen alana iner. Aday 6 numaralı
kapıdan geçmek üzere teste devam eder.
İhlaller
 Denge aletine çıkışta elleri kullanarak destek almak (Hata)
 Belirlenen alanlara basmamak (Hata)
2. Yön Değiştirmeli Koşu İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 2 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, ilk koninin sağından veya solundan
geçerek konilerin etrafından döner, ardından 2 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Konilerin etrafından dönmemek (Hata)
 Konilerin üzerinden geçmek (Hata)
 Konileri yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
3. Top İle Slalom İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 3 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, kasadan topları alır ve slaloma başlar.
Aday belirtilen sırada slalomu bitirdikten sonra koşarak topları kasaya koyar ve 3 numaralı kapıyı geçerek bu
istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Slalom çubuklarını belirtilen sırada geçmemek (Hata)
 Topları düşürmek (Hata)
 Topları kasanın dışına bırakmak (Hata)
 Slalom çubuklarını yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
4. Kasa Üzerinden Takla İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 4 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, kasa üzerinden takla atıp zemindeki
belirlenen alana bastıktan sonra koninin etrafından döner ve 4 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu
tamamlar.
İhlaller
 Takla atmamak (Hata)
 Belirlenen alana basmamak (Hata)
 Koninin etrafından dönmemek (Hata)
 Koniyi yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
5. Sıçrama İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 5 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, birbirinden farklı yükseklikteki
engellerin üzerinden belirtilen sırada (öne, sağa-içeri, sola-içeri, dışarı veya öne, sola-içeri, sağa-içeri, dışarı)
çift ayak yere basmak koşuluyla sıçrama yaparak geçtikten sonra 5 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu
tamamlar.
İhlaller
 Belirtilen sıraya uymamak (Hata)
 Engellerin üzerinden geçmemek (Hata)
 Çift ayak yere basmamak (Hata)
 Sıçrama esnasında engel düzeneklerinden elleri kullanarak destek almak (Hata)
 Engelleri yerinden çıkartmak (Diskalifiye)
6. Top Değiştirme İstasyonu
Bu istasyon için giriş ve çıkış 6 numaralı kapıdır. Kapıdan geçen aday, kasalardaki topların yerlerini
değiştirdikten sonra 6 numaralı kapıdan geçerek bu istasyonu tamamlar.
İhlaller
 Topların yerlerini değiştirmemek (Hata)
 Topları düşürmek (Hata)
 Topları kasanın içine bırakmamak (Hata)
7
Aday bitiş çizgisine varmak üzere 7 numaralı kapıdan geçerek teste devam eder ve bitiş çizgisini de geçerek
testi bitirir. Bu testte adayın test süresi, otomasyon sistemince saptanmaktadır. Otomasyon sistemini aktif
hale getiren ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen değer ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara
otomatik olarak kaydedilir. Aday bu testte iki (2) hakka sahiptir. Ancak teknik nedenlerden dolayı test skoru
elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir. Haklarının tamamını kullanıp kullanmamak adayın kendi
tercihine bağlıdır. Adayın tüm haklarını kullanması durumunda en iyi test skoru değerlendirmeye alınır.
Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde testi bitirmesi
veya isteyerek testi bırakması durumunda aday hakkını kullanmış kabul edilir ve adayın test skoru
değerlendirmeye alınmaz. Aday istasyonlara belirtilen kapılardan giriş ve çıkış yapmak zorundadır. 2, 3, 5 ve
6 numaralı istasyonlarda “Hata” komutu alan aday, ilgili hakem uyarısı ile hatanın başladığı noktaya geri
dönerek; 1 ve 4 numaralı istasyonlarda ise “Hata” komutu alan aday, ilgili istasyonun başlangıç noktasına
geri dönerek testine devam edebilir. “Diskalifiye” komutu alan adayın o testi (hakkı) geçersiz sayılır.

8. DEĞERLENDİRME

Adayların puan hesaplamaları, her bir kontenjan için kendi içerisinde ayrı ayrı yapılır.
8.1. Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP)’nın Hesaplanması
Programlara göre Özel Yetenek Sınav Puanı hesaplamaları aşağıda verilmiştir.
8.1.1. Antrenörlük Eğitimi Programı
8.1.1.1. Takım Sporları / Bireysel Sporlar Kontenjanı
Antrenörlük Eğitimi Programına, Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile Takım Sporları / Bireysel Sporlar
kontenjanından başvuran adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan (ÖYSP-SP)’ları, aşağıdaki formül
yardımıyla hesaplanır.
ÖSYP-SP = (SÖP-SP x 0.3) + (BKTS-SP x 0.7)
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
SÖP-SP : Sporcu Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı
BKTS-SP : Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puanı
Adayların Ek-2ab’de yer alan Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosundan aldıkları puanlar ve Beceri-Koordinasyon
Testinden elde ettikleri skorlar, Şekil 2ab’de verilen formüller yardımıyla standart puana dönüştürülerek
adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı-Standart Puan (SÖP-SP)’ları ve Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart
Puan (BKTS-SP)’ları elde edilir.

Şekil 2a: SÖP’nın ve SP’a Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül Şekil 2b: BKTS’nun ve SP’a Dönüştürülmesinde Kullanılan Formül
8
8.1.1.2. Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar Kontenjanı
Antrenörlük Eğitimi Programına, Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar kontenjanından başvuran adayların
Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan (ÖYSP-SP)’ları, aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.
ÖYSP-SP = BKTS-SP
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
BKTS-SP : Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puanı
Adayların Beceri-Koordinasyon Testinden elde ettikleri skorlar, Şekil 2b’de verilen formüller yardımıyla
standart puana dönüştürülerek adayların Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puan (BKTS-SP)’ları elde
edilir.
8.1.2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı / Spor Yöneticiliği Programı
8.1.2.1. Takım Sporları / Bireysel Sporlar Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Spor Yöneticiliği Programlarına, Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile Takım
Sporları / Bireysel Sporlar kontenjanından başvuran adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan
(ÖYSP-SP)’ları, aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.
ÖSYP-SP = (SÖP-SP x 0.2) + (BKTS-SP x 0.8)
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
SÖP-SP : Sporcu Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı
BKTS-SP : Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puanı
Adayların Ek-2ab’de yer alan Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosundan aldıkları puanlar ve Beceri-Koordinasyon
Testinden elde ettikleri skorlar, Şekil 2ab’de verilen formüller yardımıyla standart puana dönüştürülerek
adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı-Standart Puan (SÖP-SP)’ları ve Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart
Puan (BKTS-SP)’ları elde edilir.
8.1.2.2. Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Spor Yöneticiliği Programlarına, Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar
kontenjanından başvuran adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan (ÖYSP-SP)’ları, aşağıdaki formül
yardımıyla hesaplanır.
ÖYSP-SP = BKTS-SP
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
BKTS-SP : Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puanı
Adayların Beceri-Koordinasyon Testinden elde ettikleri skorlar, Şekil 2b’de verilen formüller yardımıyla
standart puana dönüştürülerek adayların Beceri-Koordinasyon Test Skoru-Standart Puan (BKTS-SP)’ları elde
edilir.
8.2. Yerleştirme Puanı (YP)’nın Hesaplanması
Tüm programlar için adayların yerleştirme puanları (YP), aşağıda verilen formüller yardımıyla hesaplanır.
Yerleştirme puanları, tüm adaylar için en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra
kontenjanlar bölümünde belirtilen sayı kadar aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
9
Spor alan/kol/bölümü mezunu adaylar için YP (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik programı uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih
ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = (1.17 x ÖYSP-SP) + (0.11 x OBP*) + (0.22 YGS-P**) + (0.03 x OBP*)
Liselerin diğer alan/kol/bölümlerinden mezun adaylar için YP
YP = (1.17 x ÖYSP-SP) + (0.11 x OBP*) + (0.22 YGS-P**)
YP : Yerleştirme Puanı
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı
OBP : Ortaöğretim Başarı Puanı
YGS-P : Yükseköğretime Geçiş Sınavı-Puanı
* OBP Puan türlerinden en yüksek olanı
** YGS Puan türlerinden en yüksek olanı
10
Ek-1: Başvuru Formu
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI
BAŞVURU FORMU
CİNSİYET : Kadın [ ] Erkek [ ]
T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………………………………….
ADI SOYADI : ……………………………………………………………………………………….
BABA ADI : ……………………………………………………………………………………….
ANA ADI : ……………………………………………………………………………………….
DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ……………………………………………………………………………………….
ADRES : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
TELEFON : ……………………………………………………………………………………….
PROGRAM TERCİHİ
[ ] Yukarıda tercih sırasını belirttiğim programlara Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile başvurmak istiyorum.
[ ] Yukarıda tercih sırasını belirttiğim programlara Engelli kontenjanından başvurmak istiyorum.
28-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek
Sınavı’na yapmış olduğum başvuruda makamınıza sunmuş olduğum belgelerin doğruluğunu, bu belgelerde şimdi ve
ileride husule gelebilecek ya da tespit edilecek eksik ve yanlış bilgiler neticesinde aleyhime doğabilecek hukuki
sonuçları kabul ettiğimi taahhüt ederim.
Tarih : …. /08/2018
İmza : ………………….
FOTOĞRAF
11
Ek-2a: Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu (Takım Sporları)
Puan Branşlar Yeterlikler İstenen Belgeler
50  Olimpik branşlar : (A) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
45
 Futbol (Erkekler) : En üst ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Olimpik branşlar : (B) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
40
 Futbol (Erkekler) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Basketbol (Kadın-Erkek) : En üst ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Voleybol (Kadın-Erkek) : En üst ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Hentbol (Kadın-Erkek) : En üst ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Olimpik branşlar : (C) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
35  Olimpik olmayan branşlar : (A) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
30
 Futbol (Kadın) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Futbol (Erkek) : 2.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Basketbol (Erkekler) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Hentbol (Erkekler) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Voleybol (Kadın-Erkek) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Olimpik branşlar : Uluslararası Şampiyonalara Katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : (B) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
25
 Futbol (Kadın) : 2.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Futbol (Erkek) : 3.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Basketbol (Kadın) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Basketbol (Erkek) : 2.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Hentbol (Kadın) : 1.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Hentbol (Erkek) : 2.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Voleybol (Kadın-Erkek) : 2.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : (C) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
20
 Futbol (Kadın) : 3.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Futbol (Erkek)
: Bölgesel Amatör Ligde oynamış olmak
Lig Katılım Belgesi
: U21 Liginde oynamış olmak
 Hentbol (Kadın) : 2.Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Basketbol (Erkek) : Bölgesel Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Voleybol (Kadın-Erkek) : Bölgesel Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : Uluslararası Şampiyonalara Katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
15
 Futbol (Erkek) : Elit Akademi Liginde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Basketbol (Kadın) : Bölgesel Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Hentbol (Kadın-Erkek) : Bölgesel Ligde oynamış olmak Lig Katılım Belgesi
 Olimpik branşlar : Türkiye şampiyonalarına katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
10
 Futbol (Erkek)
: Süper Amatör Ligde oynamış olmak
Lig Katılım Belgesi
: Bölgesel Gelişim Liginde oynamış olmak
 Olimpik olmayan branşlar : Türkiye şampiyonalarına katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
5
 Olimpik branşlar : Sporcu lisansına sahip olmak Sporcu Lisansı
 Olimpik olmayan branşlar : Sporcu lisansına sahip olmak Sporcu Lisansı
12
Ek-2b: Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu (Bireysel Sporlar)
Puan Branşlar Yeterlikler İstenen Belgeler
50  Olimpik branşlar : (A) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
45  Olimpik branşlar : (B) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
40  Olimpik branşlar : (C) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
35
 Olimpik branşlar : Uluslararası Şampiyonalara Katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : (A) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
30
 Olimpik branşlar : Türkiye Şampiyonu olmak Şampiyona Sıralama Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : (B) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
25
 Olimpik branşlar : Türkiye şampiyonalarına katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : (C) Sınıfı Milli Sporcu olmak Millilik Belgesi
20  Olimpik olmayan branşlar : Uluslararası Şampiyonalara Katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
15  Olimpik olmayan branşlar : Türkiye Şampiyonu olmak Şampiyona Sıralama Belgesi
10  Olimpik olmayan branşlar : Türkiye şampiyonalarına katılmak Şampiyona Katılım Belgesi
5
 Olimpik branşlar : Sporcu lisansına sahip olmak Müsabaka Sonuç Belgesi
 Olimpik olmayan branşlar : Sporcu lisansına sahip olmak Müsabaka Sonuç Belgesi
NOT: Yukarıdaki tablolarda karşılık görmeyen durumlar için Özel Yetenek Sınav Komisyonu kararı esas alınacaktır.
Sporcu Özgeçmiş Belgeleri İle İlgili Açıklamalar
Özel Yetenek Sınavına Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile başvurmak isteyen tüm adaylar, en az 2 (iki) yıl
lisanslı olduklarını gösteren lisans dökümünün ilgili federasyon veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisini ve aşağıda detayları verilen belgeleri başvuru
dosyalarına eklemek zorundadırlar. Aksi takdirde adayların başvuruları, ilgili programların Sporcu
Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar kontenjanı içerisinde değerlendirilecektir.
Millilik Belgesi
 İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış, özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan
federasyonlar için en az genel müdür yardımcısı tarafından onaylanmış millilik belgesinin aslı veya onaylanmış
fotokopisi.
 Sporcunun milli olduğu müsabakalara ait kaç ülkenin katıldığı, yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisini
gösteren müsabaka sonuç belgesinin ilgili federasyonca onaylanmış fotokopisi.
Lig Katılım Belgesi
 Sporcunun oynadığı ligi gösteren, ilgili federasyonca onaylanmış üst yazı.
 Sporcunun yer aldığı lig müsabakalarına ait 3 adet müsabaka sonuç belgesinin ilgili federasyonca onaylanmış
fotokopisi.
Şampiyona Sıralama Belgesi
 Sporcunun Şampiyonada elde ettiği sıralamayı gösteren ilgili federasyonca onaylanmış üst yazı.
 Sporcunun sıralamaya girdiği müsabakalara ait müsabaka sonuç belgesinin ilgili federasyonca onaylanmış
fotokopisi.
Şampiyona Katılım Belgesi
 Sporcunun Şampiyonaya katıldığını gösteren ilgili federasyonca onaylanmış üst yazı.
 Sporcunun şampiyonada yer aldığı müsabakalara ait müsabaka sonuç belgesinin ilgili federasyonca
onaylanmış fotokopisi.
Müsabaka Sonuç Belgesi
 Sporcunun yer aldığı müsabakalara ait 3 adet müsabaka sonuç belgesinin ilgili federasyon veya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi.
13
Olimpik Spor Branşları
Atıcılık Güreş Softbol Serbest Stil Kayak
Atletizm Halter Sportif Tırmanış Snowboard
Badminton Hentbol Su Sporları Artistik Buz Pateni
Basketbol Hokey Taekwondo Buz Hokeyi
Beyzbol Judo Tenis Curling
Binicilik Kano Triatlon Kısa Mesafe Sürat Pateni
Bisiklet Karate Voleybol Sürat Pateni
Boks Kaykay Yelken Kızak
Cimnastik Kürek Alp Disiplini Skeleton
Dalga Sörfü Masa Tenisi Biatlon Yarış Kızağı
Eskrim Modern Pentatlon Kayakla Atlama
Futbol Okçuluk Kayaklı Koşu
Golf Ragbi Kuzey Kombine
Olimpik Olmayan Spor Branşları
Bilardo Kuşak Güreşi Offshore Otomobil
Bocce Atlı Okçuluk Rafting Satranç
Bowling Kızak-Atlı Kızak Squash Sualtı
Dart Rahvan Binicilik Dijital Oyunlar Üniversite Sporları
Briç Wellness İzcilik Vücut Geliştirme
Dağcılık Hemsball Kick Boks Wushu
Dans Sporları Yoga Motorsiklet
Atlı Cirit Halk Oyunları Muay Thai
Şalvar Güreşi Korfbol Okul Sporları
Aba Güreşi Kriket Oryantiring

 

Karadeniz besyo hazırlık kursu-karadeniz besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.