2018 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Karaman Üniversitesi Besyo Klavuzu İçin Tıklayınız. . 

 

Sınavın Değerlendirilmesine Esas Puan Türü

Madde 6. (1) 2018-YKS’ye girmiĢ A veya B millî sporcu olan adaylardan 2018-TYT
puanı en az 150 ve üzeri puan almıĢ olanlar,
(2) Ortaöğretim spor lisesi ve diğer liselerden mezun olan adaylardan 2018-TYT puanı
en az 220 ve üzeri puan almıĢ olanlar,
(3) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, iĢitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın geliĢimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın geliĢimsel bozukluklar) 2017-YGS veya 2018-TYT puanı en az 100 ve üzeri
puan almıĢ olanlar sınava baĢvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2
yıl süreyle geçerlidir.
Madde 7. Ġlgili mevzuat ve bu esaslar ile belirtilen koĢulları taĢımayan adayların
baĢvuruları geçersiz sayılır. KoĢulları taĢımadığı hâlde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran
adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli Ģartları taĢımadıkları sonradan
anlaĢılanların kayıtları silinir.

Sınav Kaydı ve Ön Eleme

Madde 8. Sınav kayıtları çevrim içi (on-line) olarak yapılacaktır. Sınav kayıtları
tamamlandıktan sonra ön eleme yapılarak sınava girecekler belirlenecektir. Bu sayı, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal ve Ġkinci Öğretim
Programları için belirlenen öğrenci kontenjanlarının 10 katı (600 kadın, 750 erkek) olarak
belirlenmiĢtir. Millî Sporcu ve Engelli Adaylar için ön eleme yapılmayacak olup, baĢvuran
adayların tamamı sınava alınacaktır. Ön eleme adayların TYT puanı dikkate alınarak
yapılacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için belirlenen
öğrenci kontenjanlarına sınav kaydı yaptırarak ön elemeyi geçen adayların özel yetenek
sınavına katılmaması durumunda sınav kaydı için yedek aday listesi ilan edilmeyecektir.
Sınav Kaydı, Sınavın Yapılmasına ĠliĢkin Esaslar ve Sınav Takvimi
Madde 9. Sınav kaydı için adayların elektronik ön kayıt sistemine
http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr yükleyecekleri belgeler aĢağıda verilmiĢtir:
1) 2018-YKS Sonuç Belgesi,
2) Engelli Adaylar için 2017-YGS veya 2018-YKS Sonuç Belgesi,
3) Özel kimlik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi,
Pasaport vb., adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi
olarak kabul edilir),
4) Lise diploması aslı veya onaylı fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi,
5) 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiĢ),
6) A veya B Millî Sporcu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıĢ
Millîlik Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi (Bakınız EK-1),
Millî sporcular için Millîlik Belgesi [Millî Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932
Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan “Millî Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak A ve B sınıfı Millî Sporcu Belgesi],
7) Resmî bir sağlık kurumundan alınan (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel
hastaneler veya sağlık ocakları) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na
girmesinde bir sakınca olmadığını belirten ıslak imzalı sağlık raporu,
8) Engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
9) 2017 ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleĢtirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar için YerleĢtirme Sonuç Belgesi,
10) Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Normal
Öğretim ve Antrenörlük Eğitimi Ġkinci Öğretim Bölümleri için bir veya birden fazla tercih
yapabileceklerdir.
Çevrim içi (on-line) kayıt sistemine belge yüklemeyen, baĢvuru süresi bittikten sonra
yüklenmeden getirilen belgeler ile baĢvuruya gelen veya posta yoluyla yapılan kayıt
baĢvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu gibi hâllerde aday sınava baĢvurmamıĢ sayılacaktır.

Karaman Besyo kursu , karaman besyo hazırlık kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.