2018 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 çanakkale üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ TYT TABAN PUANLARI

Madde 6 – Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ÖZYES kapsamında başvurubilmek için gerekli TYT Taban
puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Yabancı Uyruklu ve Engelli Adaylar hariç).
Tablo 1 : Başvuru için gerekli TYT Taban Puanları

BÖLÜMLER

TYT TABAN PUANLARI
MİLLİ SPORCU VE/VEYA SPOR LİSESİ
MEZUNLARI DİĞER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 230 230
Antrenörlük Eğitimi 200 210
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 200 210
Spor Yöneticiliği Bölümü 200 210
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 200 210
* Engelli adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü kontenjanı bulunmadığından bu bölüme
başvuramazlar. Engelli adaylar için bu bölüm haricindeki bölümlere başvuruda gerekli TYT Taban Puanı
100 olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAV (ÖZYES) YÖNERGESİ
3 / 16

KONTENJANLAR

Madde 7 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerine alınacak öğrenci
kontenjanları Yükseköğretim Kurumu tarafından yayınlanan Kontenjan listesine göre şekillendirilip aşağıda
ilan edilmiştir. Kontenjanlarla ilgili diğer ve yeni gelişmeler olduğu takdirde SBF-ÖZYES Başvuru Sistemi web
sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tablo 2: Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Kontenjanları
BÖLÜMLER
ENGELLİ ENGELSİZ YABANCI
UYRUKLU TOPLAM
KADIN ERKEK KADIN ERKEK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği – – 20 20 2 42
Antrenörlük Eğitimi 2 3 18 27 2 52
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 2 3 18 27 2 52
Spor Yöneticiliği Bölümü 2 3 18 27 2 52
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 2 3 18 27 2 52
* Yabancı uyruklu adaylar için engelli kontenjanı yoktur.
** Engelli öğrenci kontenjanlarına başvuru yapılmadığı takdirde bu kontenjanlar engelsiz adaylara tahsis
edilir. Bu konuda uygulama yetkisi SBF’ne aittir.

ÖZYES İÇİN İSTENECEK BELGELER

Madde 8:
a) Online Başvuru Formu Çıktısı (Online Başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek link
aracılığı ile temin edilebilecektir.)
b) 2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi (Kayıt sırasında kayıt bürosundan temin edilecek, aday
tarafından doldurulup imzalandıktan sonra belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim edilecek ve kayıt
bürosunda onaylandıktan sonra adaya geri verilecektir. Bakınız Madde 9),
c) 2018 TYT Sonuç Belgesi’nin bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez),
d) Nüfus cüzdanı onaylı örneği,
e) Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum onaylı) (Lise
diploması veya mezuniyet belgesi olmayan fakat mezun olabilecek durumda olan (bütünlemeye
kalmış, tek ders sınavlarına girme hakkı olanlar) adayların da başvuruları kabul edilir.)
f) Üç (3) adet fotoğraf: (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş)
g) Sağlık Raporu: ÖYS Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından veya Özel
Hastanelerden alacakları “Spor Bilimleri Fakülteleri Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık
Açısından Sakınca Yoktur” (Tek hekim imzalı da kabul edilir) ibaresi bulunan sağlık raporunu başvuru
belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların ön kayıtları
yapılmaz. Spor Bilimleri Fakültesinde öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk vb.) veya konuşma
(kekemelik vb.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, ilgililerden heyet raporu
istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış ve kayıt yaptırmış olsalar dahi
Öğrencilikleri iptal edilir.
h) Milli sporcu olanlar durumlarını resmi evraklarla belgelendirmeleri zorunludur.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAV (ÖZYES) YÖNERGESİ
4 / 16

ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ

Madde 9 : Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan adaylara Fakülte Sınav Kayıt Bürosu tarafından onaylı
“2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi” verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı,
soğuk damgalı Kimlik belgesini (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi, Pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında
bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası olmayan, özelliğini kaybetmiş veya fotoğrafsız kimliklerle gelen
adaylar sınava alınmaz.

BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ

Madde 10 – Başvuru ve Evrak Teslim işlemleri iki aşamalı olarak yapılır.
1) Online Başvuru
a) Online başvurular 06 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında ÇOMÜ – Spor Bilimleri Fakültesi – Özel
Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi web adresi üzerinden (https://ozyes.comu.edu.tr) yapılacaktır.
b) Adaylar aşağıda belirtilen Üniversite Kooperatif hesabına 50 TL cari harcamalara katkı payı
yatırdıktan sonra, ilgili makbuzdaki dekont numarasını Online başvuru formundaki ilgili alana
gireceklerdir. (Başbakanlığın 18.01.2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı
“Kamu Sosyal Tesisleri Kullanımına ilişkin Tebliği” gereğince cari giderlere katkı ücreti tahakkuk
ettirilir.)
[S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi, T.C. Ziraat Bankası Çanakkale
18 Mart Şubesi (IBAN No: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) ].
c) Online başvuru yapan adayların bilgileri, başvuru saatinden en geç 24 saat sonra Fakültedeki
ÖZYES sistem memuru tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. Online başvurusu onaylanan
adaylar, başvuru sırasında belirttikleri eposta adreslerine gönderilen link aracılığıyla Online
Başvuru Formu çıktılarını alabileceklerdir.(Evrak teslimi sırasında istenecektir.)
d) Adayların 17 Ağustos 2018 tarihi saat: 17:00’ye kadar online başvurularını yapmış olmaları
gerekir. Bu tarih ve saatten sonra online başvuru sistemi kapatılacaktır.
2) Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi
a) Online Başvuru işlemini tamamlayarak başvurusu onaylanan adaylar 06 Ağustos 2018
tarihinden itibaren Sınav Kayıt Bürosuna şahsen başvurarak “ÖZYES için İstenecek Belgeleri”
teslim edeceklerdir.
b) Şahsen başvuru ile evraklarını teslim edecek adayların, ÖZYES’na gireceği tarihten 1 (bir) gün
önce saat 17:00’ye kadar bu işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir. Adayın ÖZYES’na gireceği
gün, sınav esnasında veya sonrasında hiçbir suretle belge ve başvurusu kabul edilmeyecektir.
(Adayların hangi gün sınava girecekleri sıra numarasına göre belirlenecek ve 17 Ağustos 2018
tarihinde ilan edilecektir.)
c) Adayların şahsen başvurularında “ÖZYES için İstenecek Belgeleri” eksiksiz teslim etmeleri
halinde güvenlik gerekçesiyle “ıslak imzaları” alınır ve kendilerine “2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş
Belgesi” verilir. Bu adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar.
d) Posta ve/veya Kargo ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve sorumluluk kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAV (ÖZYES) YÖNERGESİ
5 / 16
ÖZEL YETENEK SINAVI, ÖZYES’DA UYGULANACAK TESTLER,
SINAV KURULLARI VE SINAV GÖREVLENDİRMELERİ
ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES)
Madde 11 :
1) ÖZYES, Spor Bilimleri Fakültesi 100. Yıl Spor Salonunda 28–31 Ağustos 2018 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2) Hangi adayın hangi tarihte sınava gireceği aday başvuru sıra numarasına göre belirlenecek ve 17
Ağustos 2018 tarihinde ÖZYES web sitesi üzerinde ilan edilecektir.
3) Adaylar, sınava girecekleri gün ve saatte sınav yerinde kendilerine verilecek Göğüs Numarası, 2018
ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesi (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile sınav
komisyonu önünde hazır bulunacaklardır.
4) Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.
5) Adayların başka şehirlerde özel yetenek sınavlarına girecek olmaları mazeret olarak
değerlendirilmez.
6) Adaylar ÖZYES sırasında görevlilerin her türlü ikaz ve bilgilendirmelerine uymaları gerekir.
7) Öğretim elemanlarına agresif davranan, görevlilere veya sınav cihazlarına karşı şiddet sergileyen
adaylar ÖZYES’ndan ihraç edilir. Taşkın fiile göre haklarında suç duyurusunda bulunulur.
8) Sınav Yürütme Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir.

ÖZYES’DA UYGULANACAK TESTLER

Madde 12 :
1) ÖZYES KOORDİNASYON PARKURU ismi altında sekiz (8) istasyondan oluşan bir parkur olarak
uygulanır. Adaylar bu parkur sonuçlarına göre değerlendirmeye alınacaktır.
2) Ayrıca Sporcu Özgeçmişi bulunan adaylar, ilgili belgelerini ÖZYES öncesinde şahsen başvuru ve
evrakların teslimi sırasında teslim etmelidirler. Bu adaylar belgeleri incelenip uygun görüldüğü
takdirde (Ek-1 Tablo-4) “Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu”na göre Sporcu Özgeçmiş Puanı alacaklardır.
3) Sporcu Özgeçmiş Puanı alan adayların bu puanları Tablo-3’de yer alan oranlarda değerlendirme ve
hesaplamalara dahil edilecektir.
4) Adayların Koordinasyon parkurunda iki hakkı bulunur ve en iyi dereceleri işleme alınır.
5) ÖZYES’de uygulanacak Koordinasyon Parkurunun açık ve anlaşılır bir şekilde tanıtımı, testlerde
kurallara uygun davranışların ne şekilde olacağı, adayların hangi hatalı hareketinde istasyonu
tekrarlaması gerektiği vd. bilgiler şematik ve video gösterimi olarak SBF ÖZYES web sitesi üzerinde
gösterilmiştir.
6) Adaylara 27 Ağustos 2018 tarihinde kendilerini test edebilmeleri ve gerçek parkurda yarışabilmeleri
için Fakülte öğretim elemanları refakatinde yarışma hakkı verilecektir. Bu hak isteğe bağlıdır. Parkuru
test etmek isteyen adaylar parkur alanında makbuz karşılığında yatıracakları 5 TL karşılığında bu
hizmetten faydalanırlar.
7) Koordinasyon Parkuru testini tamamlayamayan veya Erkeklerde 60, Bayanlarda 80 saniyenin
üzerinde performans sergileyenler ÖZYES’de Başarısız sayılırlar. Bu durumdaki adaylar ÖZYES
hesaplama ve değerlendirme aşamalarına dâhil edilmezler.
ÖZEL YETENEK SINAVINDA GÖREVLENDİRMELER
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAV (ÖZYES) YÖNERGESİ
6 / 16
Madde 13 :
1) ÖZYES Fakülte öğretim elemanları tarafından yürütülür.
2) Rektörlük gerekli gördüğü takdirde ÖZYES Sınav İzleme Komitesi kurar.
SINAV YÜRÜTME KURULU
Madde 14 : Sınav Yürütme Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruludur ve aşağıdaki görevleri yürütür:
1) ÖZYES’da en yetkili organdır, ÖZYES’nın tüm işlemlerini yürütür,
2) ÖZYES programını oluşturur, adayların sınavlarında yer ve zamanı belirler,
3) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirler,
4) ÖZYES’da ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit ve temin eder,
5) Adayların ÖZYES’da “disiplin – itiraz – diskalifiye” işlemlerini yürütür,
6) ÖZYES ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları verir.
SINAV İZLEME KURULU
Madde 15 :
1) Rektörlük gerekli gördüğü takdirde bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında veya görevlendirilecek bir
Profesör başkanlığında üç öğretim üyesinden müteşekkil bir kurul ile ÖZYES Sınavlarını izler.
2) Sınav İzleme Kurulu yürütülmekte olan ÖYS Sınavlarına müdahale etmez, görüş öneri ve
düşüncelerini bir rapor ile Rektörlüğe sunar.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAV (ÖZYES) YÖNERGESİ
7 / 16

HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Madde 16 :
 Sınav Kontrol Komisyonu tarafından onaylanan dereceler komisyon tarafından ÖZYES sistemine
girilir ve hesaplamalar yapılmak üzere Bilgi İşlem Komisyonuna aktarılır.
 Hesaplamalar yapılırken 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 6. Maddesinde
açıklanan bilgiler dâhilindeki formüller uygulanır.
(Bakınız: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf )
Not: Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında Erkek ve Bayan adaylar ayrı olarak
değerlendirilirler. Buna göre bir erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir bayan aday ise diğer bayan
adaylar ile rekabet edecektir. (* Engelli adaylar için değerlendirme ve hesaplama kendi aralarında
yapılır.)
1) Derecelerin Standart Puana Çevrilmesi : ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) hesaplanmadan
önce adayların Koordinasyon Parkurundan aldıkları dereceler standart puanlara çevrilir. Bunun
için önce adayların Koordinasyon Parkuru derecelerinin ortalamaları ve standart sapmaları
hesaplanır (Erkek ve Bayan adaylar ayrı olarak). Daha sonra aşağıdaki formül uygulanarak her adayın
Koordinasyon Standart Puanı hesaplanır.
* Koordinasyon Testi süresi daha düşük olan aday daha başarılı sayılacağından formül
aşağıdaki şekilde uygulanır.
2) Standart Puanın Yüze Açılması (Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi) : Yukarıdaki formül ile elde edilen
standart puanlar (Koordinasyon SP) aşağıda belirtilen formül ile yüze açılırlar ve yüzlük sistemdeki
karşılığına dönüştürülürler.
Yüze açma Formülü
Buna göre Koordinasyon Testini en iyi derece ile bitiren aday veya adaylar 100 (yüz) puan, en kötü
derece ile bitiren aday veya adaylar ise 0 (sıfır) puan almış olacaktır

 

Çanakkale besyo hazırlık kursu-çanakkale besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.