2018 Ankara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Ankara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 ankara üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

A. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1. Bu kılavuz Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek
sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde eğitim vermektedir. Bölümler ve fakülte hakkında
detaylı bilgi için lütfen http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/ ve
http://www.facebook.com/ankarasporbilimleri adresini ziyaret ediniz).
Madde 2. Bu kılavuz adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek
yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

B. 2018-2019 ÖZEL YETENEK SINAVI VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH FAALİYET
2 – 6 AĞUSTOS 2018 Ön Kayıt
7 AĞUSTOS – 10 AĞUSTOS 2018 Özel Yetenek Sınavı
10 AĞUSTOS 2018 Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Sınavı
11 AĞUSTOS 2018 Yerleştirme Puanları İlanı
12 – 14 AĞUSTOS 2018 İnternet Ortamında Tercihlerin Yapılması
15 AĞUSTOS 2018 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
DİKKAT: Sınav süresi ve sonuçların ilanı, başvuru sayısına ve ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanma
tarihine bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir. Her türlü değişiklik Fakültemiz internet adresinde tebliğ
edilecektir.

C. TANIMLAR

Madde 3. Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
KISALTMA TANIM
ÖYS Özel Yetenek Sınavı
ÖYT Özel Yetenek Testi
E-ÖYT Engelli adaylar için Özel Yetenek Testleri
TYT-P Temel Yeterlilik Testi Puanı
OBP Orta Öğretim Başarı Puanı
SÖP Spor Özgeçmiş Puanı
YTP Yetenek Testi Puanı
E-YTP Engelli Yetenek Testi Puanı
E-ÖYSP Engelli Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP+E-YTP)
ÖYSP Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP+YTP)
ÖYSP-SP ÖYSP Standart Puanı
YP Yerleştirme Puanı

D. GENEL ESASLAR:

Madde 4. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine öğrenci alımı ÖSYM 2018 TYT
Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu bölüm T.C. vatandaşı olan ve herhangi
bir engeli olmayan adaylar için, yabancı uyruklu adaylar için ve engelli adaylar için bilgiler içermektedir.
a. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinin eğitim programlarına, ilan edilen
kontenjanlarla sınırlı olarak TYT puanı, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte kendi yapacakları tercihleri
değerlendirilerek öğrenci alınır. Fakülteye alınacak olan öğrencilerin bölümlere göre dağılımları
Tablo 1’de gösterilmiştir.
b. Yabancı uyruklu adaylar kendi aralarında sadece Özel Yetenek Testi sonuçlarına göre sıralanacak
ve her bölüme en fazla 5 öğrenci alınacaktır. Fakülteye alınacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin
bölümlere göre dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.
c. Tüm programların özel yetenek sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel ve
zihinsel engelinin bulunmaması gerekir. Ancak engelli adaylar istediklerinde hem engelli hem de
engelsiz adayların sınav prosedürüne tabi olabilirler.
Tablo 1: Bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları:
BÖLÜM
KONTENJAN*
KIZ (70) ERKEK (80)
TOPLAM
(150)
Olimpik
Milli
Sporcu
Engelli
Milli
Sporcu ,
Engelli
Olimpik
Milli
Sporcu
Engelli
Milli
Sporcu,
Engelli
Antrenörlük Eğitimi 16 2 2 24 3 3 50
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği 22 3 – 22 3 – 50
Spor Yöneticiliği 16 2 2 24 3 3 50
*Bu tabloda belrtilen kontenjanlara yerleşebilmek için Tablo 3‘de belirtilen asgari TYT puanlarına sahip
olmak gereklidir.
Tablo 2: Bölümlere göre alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları:
BÖLÜM
KONTENJAN
KIZ (6) ERKEK (9) TOPLAM (15)
Antrenörlük Eğitimi 2 3 5
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2 3 5
Spor Yöneticiliği 2 3 5
Madde 5. Fakültemiz bölümlerinin asgari başvuru puanları birbirinden farklı olmakla birlikte Özel
Yetenek Testi tüm adaylar için aynıdır. Bölümlerin asgari punları yerleştirme puanlarının ilanından sonra
tercih işlemleri esansında gözönünden bulundurulacaktır. Diğer bir ifadeyle Fakültemiz tarafından
yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına asgari başvuru koşulları şu şekildedir:
Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham 2018 TYT puanı olarak;
a. Herhangi bir spor dalında milli sporcu olan adaylar için asgari 180,000, Milli sporculuk belgesi 12
Mayıs 2011 Perşembe tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete yayımlana Yönetmelikte belirtilen ilkeler
çerçevesinde alınmış milli sporcu belgesine sahip adaylar.
b. Spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adaylar için asgari 210,000,
c. ”a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak adaylar için asgari 220,000.
d. Ankara Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı
uyruklu adaylar.
e. “a, b, c ve d” maddeleri dışında kalan, engelli öğrencilerden [bedensel engelli, görme engelli,
işitme engelli, MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum
bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanı 100 ve üzerinde olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereği özel yetenek sınavlarına başvurmaları
uygun görülmüştür. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez.
Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, Sınav Üst Kurulu tarafından incelenecek,
adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları
bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Bununla birlikte, engelli raporlarının geçerli
sayılabilmesi için Sınav Başvuru Tarihinden en az bir yıl önce alınmış olması gerekir. Bu maddede
belirtilen başvuru şekli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği dışındaki programlar içindir.
f. “e” maddesindeki adayların puanları (TYT veya 2017 yılı YGS puanları), sınavın yapıldığı yıl dâhil 2
yıl süreyle geçerlidir.
g. “e” maddesindeki adayların, sınava başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav
sonucuna göre değerlendirilerek, Tablo 1 de belirtilen kontenjanlar dahilinde kayıtları
yapılacaktır. SÖP puanı olan adayların SÖP puanları başvuru esnasında belirtmeleri ve
belgelemeleri durumunda değelendirmeye dahil edilebilecektir. Engelli adaylar E-ÖYSP
durumuna göre değerlendirileceklerdir. E-ÖYSP spor özgeçmiş puanı (SÖP) ve engelli yetenek
testi puanlarından (E-YTP) oluşur.
h. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, ÖSYM’nin görevlendireceği Komisyon
tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi
tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir.
Madde 6. Yerleştirme puanının belirlenmesini takiben fakültenin yukarıda belirtilen bölümlerine
aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda tercih işlemleri yapılır. Asgari punalar ayrıca Tablo 3‘de de
sunulmuştur.
a. Fakültemiz tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak yerleştirme puanı hesaplanan ve
herhangi bir spor dalında milli sporcu olan TC vatandaşı adayların 2018 TYT puanı, Ortaöğretim
Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 180,000 ve üzerinde,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 190,000 ve üzerinde, Spor Yöneticiliği için 190,000 ve
üzerinde olmalıdır.
b. Fakültemiz tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak yerleştirme puanı hesaplanan ve
spor liselerinden mezun TC vatandaşı adayların 2018 TYT puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı
eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 210,000 ve üzerinde, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği için 220,000 ve üzerinde, Spor Yöneticiliği için 220,000 ve üzerinde olmalıdır.
c. “a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak TC vatandaşı adayların 2018 yılı TYT puanı,
Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 220,000 ve
üzerinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 250,000 ve üzerinde, Spor Yöneticiliği için
240,000 ve üzerinde olmalıdır.
Tablo 3. Bölümlere tercih işlemlerinde geçerli asgari TYT puanları.
BÖLÜM
ASGARİ TYT PUANLARI
Herhangi Bir Spor
Dalında Milli Sporcu
Spor Lisesi veya
Spor Alanı
Mezunu
Diğer Lise
Mezunu
Antrenörlük Eğitimi 180,000 210,000 220,000
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği 190,000 220,000 250,000
Spor Yöneticiliği 190,000 220,000 240,000

E. ÖN KAYITLAR

Madde 7. Ön kayıtlar, 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında
http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ internet adresinden elektronik ortamda
başlayacaktır. Madde 5.e‘de belirtilen engelli kontenjanından başvuran adayların 2 AĞUSTOS – 6
AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Fakülteye şahsen başvurmaları
gereklidir. Elektronik ortamda kayıt için izlenecek yolları bu maddenin “g” bendinde bulabilirsiniz.
Elektronik ortamda ön kayıt işlemlerini yapan adaylardan;
a. Liselerin spor alanlarından mezun olanlar (SPOR LİSESİ MEZUNLARI HARİÇ) Okul
Müdürlükleri’nden “Spor Alan Çıkışlıdır” ibaresi bulunan belgeyi,
b. Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olan adaylar aşağıda detaylı olarak açıklaması yapılan belgeleri,
Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne elektronik ortamda
başvuru yapılan günün MESAİ SAATİ bitimine kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir.
Görevlilerin ilgili belgeleri (Spor Çıkışlı Belgesi ve SÖP Belgeleri) onaylamasıyla ön kayıt
işlemleri tamamlanmış olacaktır. Onaylanmış SÖP puanları, Özel Yetenek Testi öncesinde ilan
edilecektir.
c. Diğer tüm adayların ön kayıt işlemleri, adayın elektronik ortamda gerekli işlemleri
tamamladıktan sonra, 24 saat içerisinde merkezi sistemden kayıt onayını takiben alınacak “Ön
Kayıt İşlemi Tamamlanmıştır” belgesi ile tamamlanacaktır. Bu adayların sınav için aldıkları
randevu tarihine kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur.
d. Yabancı uyruklu adayların başvuru koşulları aşağıdaki gibi olacaktır.
Yabancı uyruklu adayların başvuruları Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na, http://oidb.ankara.edu.tr/files/2018/06/yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1-ilan2018.pdf web
adresinde belirtilen ilkeler çevresinde yapılacaktır. Detaylı bilgi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’nın ilgili web sayfasından elde edilebilir.
e. Engelli kontenjanından başvuran adayların 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri
arasında ve mesai saatleri içerisinde Fakülteye şahsen başvurmaları gereklidir.
f. Milli kontenjandan yararlanmak isteyen Milli sporcuların durumlarını belgeleyerek
dilekçeyle ayrıca başvurmaları gerekmektedir.
g. Elektronik ortamda kayıt için izlenmesi gereken adımlar:
ÖNEMLİ NOT: Sisteme kayıt olmanız sınava başvurduğunuz anlamına gelmez. Bu yüzden sisteme kayıt
olduktan sonra, SINAV KAYIT işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.
AŞAMA İŞLEM
1 sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr adresine gidiniz.
2 Açılan sayfada Kayıt ol/şifre oluştur seçeneğini tıklayınız.
3 Sisteme kayıt olabilmek için gerekli bilgileri giriniz.
4
Bilgilerinizi girdikten sonra üyeliğinizin aktif hale geldiğine dair bir uyarı göreceksiniz bu
uyarıyı gördükten sonra sisteme kendi TC kimlik numaranız ve oluşturduğunuz şifre ile giriş
yapınız. Sınav sonuçlarının ilanı, tercih işlemleri veya herhangi bir itirazı bu şifreyi
kullanarak yapacağınız için ŞİFRENİZİ MUTLAKA NOT EDİNİZ.
5 Sisteme giriş yaptıktan sonra Başvurularım seçeneğine tıklayınız.
6 Başvurularım seçeneği açıldıktan sonra Başvuru yapmak için tıklayınız butonunu seçiniz.
7
Açılan sayfada başvuru formunda doldurmanız gereken yerleri doldurunuz. Ardından
“sağlık raporu şartları ve başvuru şartlarını okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini
işaretleyiniz.
8 Başvuru formunun altında bulunan “Başvur” seçeneğine tıklayınız.
9
Başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru durumunuz “Başvuru onay bekliyor” şeklinde
olacaktır. Başvurunuz görevli kişiler tarafından onaylandıktan sonra ise başvuru durumunuz,
“Başvurunuz onaylandı” şeklinde değişecektir.
ÖNEMLİ NOT: Spor özgeçmiş puanı ile başvuran veya liselerin spor bölümlerinden mezun olan
adayların başvurdukları günün MESAİ SAATİ bitimine kadar belgelerini fakültemize getirmeleri ve
görevli kişilere onaylatmaları gerekmektedir. Bu adayların başvuruları, belgelerini fakültemize teslim
ettikten ve görevli kişilerce kabul edildikten sonra onaylanacaktır. Bu durumun dışındaki tüm adayların
başvuruları başvurdukları tarihten itibaren 24 saat içerisinde fakültemizce görevli kişiler tarafından
onaylanacaktır. Bu durumdaki adayların sınav gününe kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur.
SÖP Puanı olan adayların ön kayıtları için gerekli belgeler şunlardır:
Spor Özgeçmiş Belgeleri (bu belgeler zorunlu olmayıp spor özgeçmişine sahip olan adaylar içindir):
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine başvuran adaylardan “Spor Özgeçmiş Puan
Tablosu”nda yer alan spor dallarındaki koşullara uyduğunu belgeleyenler ilgili tablodan karşılık gelen
puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak alırlar.
Bu işlem sınav komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. SÖP ve YTP, ÖSYP’nin hesaplanmasında
kullanılır. Spor özgeçmişine sahip olanlar durumlarını (maç kağıdı, yarışma bireysel veya takım
sıralamasını gösteren) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden aldıkları/alacakları
ıslak imzalı resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların ön kayıt işlemini
tamamlayabilmek ve SÖP puanı alabilmek için ilgili belgeleri internet ortamında ön kayıt işlemini
tamamladıktan sonra başvuru yaptıkları günün MESAİ SAATİ bitimine kadar Ankara Üniversitesi
Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne şahsen getirerek SÖP komisyonuna onaylatması
gerekmektedir. Belgelerin asıllarının yerine ancak noterden tasdikli suretleri kabul edilir. Resmi
evrakların özerk federasyonlar için Federasyon Başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel
Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı olması gereklidir. Adaylar yalnızca bir
branşta “SÖP” puanı elde edebilirler.

F. ÖZEL KOŞULLAR

Madde 8. Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları, ÖSYM Kılavuzu
Tablo 5’deki özel koşullar geçerlidir. Fakültemizde eğitim verilen her üç bölümde en az bir yıl olmak
üzere SEÇMELİ İNGİLİZCE HAZIRLIK eğitimi verilmektedir.

G. ÖZEL YETENEK SINAVI

Madde 9. Özel Yetenek Sınavı 7 AĞUSTOS – 10 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Engelli
adayların Özel Yetenek Sınavları ise 10 AĞUSTOS 2018 tarihinde yapılacaktır.
a. Bu sınav kapsamında Yetenek Testi Puanı (YTP) elde etmek üzere Özel Yetenek Testi (ÖYT)
yapılacaktır. ÖYT ve SÖP ile birlikte ÖSYP’nin hesaplanmasında kullanılacaktır. ÖYSP-SP,
OBP ve TYT sonuçlarının bu kılavuzun H Maddesindeki formüle göre birlikte
değerlendirilmesi ile elde edilecek YP adayların hem asıl, hem de ek yerleştirme işlemlerinde
esas alınacaktır.
b. Tüm adayların internet ortamında aldıkları “SINAV RANDEVU SAATİ”inden 45 dk önce
sınavın yapılacağı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gölbaşı yerleşkesinde Kimlik
Belgesi, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Kayıt Belgesi ve Sağlık Raporu ibrası ve kontrolü ile
göğüs numarası almak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Engelli adaylara sınav süresince
eşlik edecek bir kişi de sınav süresince hazır bulunabilir. Sınav Randevusunu kaçıran adaylar
için; belgelendirilmek koşulu ile adayın birinci derece akraba vefat ve/veya hastaneye yatış
gerektirecek nitelikte sağlık sorunu ve/veya adayın kendisinin bir sağlık problemi yaşaması
durumunda adayın özel yetenek sınavı son gün en son grupta yapılacaktır.
SINAVA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKLİ BELGELER
Aday sınav günü aşağıdaki belgeleri yanında getirmekle yükümlüdür:
1- Üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan “Kimlik Belgesi”: Pasaport, hüviyet
cüzdanı, ehliyet gibi üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgesi.
2- Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı Kayıt Belgesi: Adayın internet ortamından ön kayıt
işlemini tamamladıktan sonra almış olduğu çıktı sınav kayıt belgesi olarak kullanılacaktır.
3- ÖSYM Sınav Giriş Belgesi: Sınav giriş belgesi olarak ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından
elde edilen belge kullanılacaktır. Bunun için aday TYT sınavına başvuru yaptığı ÖSYM aday işlemleri
sayfasından kendi hesabına girerek sırasıyla İşlemler bağlığı altında “Başvurularım/Tercihlerim”
bağlantısını tıklayarak 2018 YKS seçilecek ve “Başvuru Kayıt Görüntüle”ye basılıp üzerinde adayın
fotoğrafının bulunduğu “2018 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ADAY
BAŞVURU KAYIT BİLGİLERİ” belgesinin çıktısını alarak sınava gelirken yanında getirecektir.
4- Sağlık Raporu: Tek bir doktordan alınmış rapor yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç
yoktur. Rapor “fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır.
Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır.
ÖNEMLİ NOT: Kimlik belgesini, sınav giriş belgesini, sınav kayıt belgesini ve sağlık raporunu ibra
etmeyen aday kesinlikle sınava alınmaz. Sahte belge getirdiği kanıtlanan adayların sınav giriş hakları iptal
edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi
bölümlerinde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa
sporları, su sporları, kayak, bisiklet/dağ bisikleti gibi doğada kamp yapmayı ve şehirlerarası toplu seyahati
gerektiren bazı dersleri de içermektedir. Bu nedenle fakülte özel yetenek sınavına başvuran adaylar gerek
sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
Madde 10. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, Fakültenin Gölbaşı’ndaki
spor tesislerinde yapılır.
Madde 11. Sınav türü bütün bölümler için kılavuzda açıklandığı şekilde uygulanacaktır.
Madde 12. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler:
Özel Yetenek Testi (ÖYT): Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Bu test, spor
salonunda yapılır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek
ve imzalanacaktır (Şekil-1. Özel Yetenek Testi Parkuru). Özel yetenek sınavı sırasında adayların parkur
üzerindeki araç-gerece kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz
sayılacaktır. Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı kullanmalarına izin
verilmeyecektir.
Engelli adaylar için Özel Yetenek Testleri (E-ÖYT): Bu testler; MR (mental retardasyon), ile yaygın
gelişimsel bozukluklar olan otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklara sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklara sahip adaylar için, görme engelli adaylar için, işitme engelli adaylar için ve bedensel engelli
adaylar için E-ÖYT 1 şeklinde hazırlanmıştır. Ancak bedensel engelli adaylardan tekerlekli sandalye ile
hareket eden adaylar ve alt ekstremitelerinden birini kaybetmiş adaylar E-ÖYT 2’ye katılacaktır. Engel
grubuna bakılmaksızın tüm adaylar zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Engelli adayların sınavı
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Performans Laboratuvarında yapılacaktır. Test sonucu,
gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır. Özel yetenek
sınavı sırasında adayların araç-gereçlere kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı
geçersiz sayılacaktır.
Özel Yetenek Testinin (ÖYT’nin) Uygulanışı:
1. Bölüm: Aday fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır, yerden 40 cm
yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu
tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için
işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde denge
tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar.
2. Bölüm: Aday yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne takla
hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir.
3. Bölüm: Aday yerden 30 cm yüksekliğindeki denge sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola olmak
üzere toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur.
Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest
bırakılmıştır.
4. Bölüm: Aday yönlendirme işaretleriyle gösterilen 30 m’lik alanda koşar.
5. Bölüm: Bu bölümde aday, 2 m aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 cm yüksekliğindeki
üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek
zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi
düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır.
6. Bölüm: Aday 1,5 m aralıklarla dizilmiş 6 slalom direği arasından koşar. Adaylar bu bölümde
hiç bir slalom direğini atlamadan tümünün arasından geçmek zorundadırlar. Slalom çubuklarını
kasıtlı olarak (eliyle ve vücudunun herhangi bir bölümüyle) devirmediği sürece aday koşusuna
devam eder. Aday kapı atladığında başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan
başlar. Parkurun bu istasyonunun geçerli sayılması kararını öncelikle istasyonda görevli jüri
üyesi verir.
7. Bölüm: Aday yönlendirmelerle belirlenen koşu alanında 1 tur (140 m) koştuktan sonra
fotosellerin arasından geçerek testi bitirir. Belirlenen alan dışından koşan adayların testi
geçersiz sayılacaktır.
Engelli adaylar için Özel Yetenek Testi 1’in (E-ÖYT 1’in) Uygulanışı: Bu test MR (mental
retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar olan otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklara sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklara sahip adaylar için, görme engelli adaylar için, işitme engelli adaylar için ve
bedensel engelli adaylar için Özel Yetenek Testidir. Test tek bölümden oluşur.
1. Bölüm: Aday bisiklet ergometresine oturur. Diz açısı 5-10° arasında olacak şekilde oturma
yüksekliği ayarlanır. Aday, kendisine verilen “başla” komutuyla, 120 watt dirence karşı 1000
m pedal çevirmeye başlar. 1000 m bittiğindeki süresi adayın derecesi olarak kaydedilir.
Engelli adaylar için Özel Yetenek Testi 2’nin (E-ÖYT 2’nin) Uygulanışı: Bu test tekerlekli sandalye
ile hareket eden veya alt ekstremitelerinden herhangi birini kaybetmiş adaylar için hazırlanan Özel
Yetenek Testidir. Test tek bölümden oluşur.
1. Bölüm: Aday kol ergometresine oturur. Rahat bir oturma pozisyonu alması için oturma
yüksekliği ayarlanır. Aday, kendisine verilen “başla” komutuyla, 100 watt dirence karşı 1000
m pedal çevirmeye başlar. 1000 m bittiğindeki süresi adayın derecesi olarak kaydedilir.
Şekil 1. Özel Yetenek Testi Parkuru.

H. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak
hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların yerleştirme
puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır).
Madde 13. Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme
Puanı (YP)] aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacaktır:
a) Tüm adaylar için:
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P)
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının
Ortalaması / ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması) + 50
b) 30.03.2012 tarihi öncesi spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden mezun olmuş adaylar
için: 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır. Bu
hesaplama yalnızca 30.03.2012 tarihi öncesi spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden mezun
olmuş adaylar için geçerlidir.
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının
Ortalaması / ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması) + 50
Madde 14. 2017–YGS’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu
kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlar için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş
ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2017
ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

İ. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Madde 15. Sınav sonucu olan yerleştirme puanları (YP) 11 AĞUSTOS 2018 tarihinde
http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.
J. TERCİH İŞLEMLERİ
Madde 16. Tercih işlemleri İnternet ortamında ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem kayıtları
(kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Tercih işlemlerinde Madde 6‘da belirtilen ve
bölümlere göre değişen TYT puan barajları dikkate alınacaktır.
Madde 17. Yerleştirme puanı belirlenen adaylar 12 – 14 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında
http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden girmek istedikleri bölümler için tercih
yapacaklardır.
Madde 18: Tercih kullanan adaylar başvurdukları bölüm içinde kendi aralarında en yüksek puandan en
düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaklardır. Birinci tercihinde istediği bölüme giremeyip ikinci
ve/veya üçüncü tercihi işaretleyen bir aday, eğer ikinci ve/veya üçüncü tercih için yeterli puan toplamışsa
bile birinci tercih olarak belirlediği bölüme kayıt hakkı kazanacaktır. Böyle bir durumda (puanların birinci
tercih kullanan aday ile eşit olması durumunda), birinci tercihini kullanan adaya kayıt hakkı önceliği
verilecektir.
Madde 19. Zamanında tercih yapmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt
hakkı talep edemez.
K. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT
Madde 20. Yerleştirme sonuçları 15 AĞUSTOS 2018 tarihinde internet ortamından
http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ sitesinde ilan edilecektir.
Madde 21. Tercihleri takiben yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kesin kayıta hak kazanan
adayların kayıtları Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır (Kayıt
tarihleri daha sonra ilan edilecektir).

L. EK YERLEŞTİRME

Madde 22. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları internet ortamında
http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacak ve ek yerleştirme kesin kayıtları
daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde de Madde 6’da belirtilen
ve bölümlere göre değişen TYT puan barajları dikkate alınacaktır.

M. İTİRAZLAR

Madde 23.
a. Adaylar herhangi bir test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak yaparlar.
İtirazların, aday testi bitirdikten sonra en geç bir saat içerisinde yapılması gerekir.
b. İlan edilen SÖP puanlarına itirazlar, 7 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yazılı olarak
sınav komisyonuna yapılır.
c. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına (YP puanlarına) itirazların, sonuçlar ilan edildikten sonra 24 saat
içinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait
dilekçeler dikkate alınmaz.

N. YÜRÜRLÜK

Madde 24. Bu kılavuzda sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi
Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.
Sınav Üst Kurulunun Görevleri
a. Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
b. Adayların özel yetenek sınav programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi.
c. Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması.
d. Sınav güvenliği için önlem alınması.
e. Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması.
f. Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması.
g. Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
Madde 25. Bu kılavuz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe
girer.
Madde 26. Bu kılavuz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU
50 PUAN
FUTBOL A milli, A2 milli veya Ümit milli olmak
BASKETBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak
VOLEYBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak
HENTBOL A milli, Genç milli veya Ümit milli olmak
YÜZME Milli olmak veya açık yaş, büyükler veya gençler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak
DURGUNSU KANO Milli Olmak veya Milli takımı temsilen herhangi bir uluslararası yarışmada madalya kazanmış olmak
KÜREK Milli Olmak veya Türkiye şampiyonasında madalya kazanmış olmak
TRİATLON Dünya Şampiyonasında Elit kategoride yarışmış olmak veya milli olmak
KAYAK Milli olmak
TAEKWON-DO A milli olmak veya herhangi bir kategoride olmak üzere, Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları veya
Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
JUDO A milli olmak veya herhangi bir kategoride olmak üzere, Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları veya
Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
GÜREŞ Olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya Büyükler, gençler ve yıldızlarda Dünya ve Kıtasal
şampiyonalarda milli olmak
ATLETİZM A milli olmak
BİSİKLET Olimpiyat oyunlarına veya Dünya şampiyonalarına katılmış olmak veya A milli olmak
TENİS Milli olmak veya ATP/WTA Uluslararası Turnuvalarının Eleme/Ana tablosuna katılmış olmak, Gençler
kategorilerinde (14,16,18 yaş) ve Büyükler kategorilerinin birinde Milli takımı temsilen herhangi bir
uluslararası yarışmada madalya kazanmış olmak veya büyükler kategorisinde ferdi olarak Türkiye
Şampiyonaları’nda final oynamış olmak veya ITF turnuvalarında final oynamış olmak
CİMNASTİK Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinin birinde cimnastik milli takımında yarışmış olmak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
A milli olmak veya Olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya Dünya şampiyonalarına katılmış olmak
45 PUAN
FUTBOL Profesyonel erkekler süper liginde en az 5 maç oynamış olmak veya Kadınlar 1. Liginde en az 5 maç
oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Süper
ligde/en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Süper
ligde/en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve Süper
ligde/en üst ligde en az 5 maç oynamış olmak
YÜZME Türkiye kısa kulvar veya yaz şampiyonasında açık yaş yarışmalarında ilk 8’e girmiş olmak
DURGUNSU KANO Türkiye şampiyonasında ilk 5’e girmiş olmak
KÜREK Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında finalde yarışmış olmak
TRİATLON Avrupa şampiyonasında veya Akdeniz Oyunlarında yarışmış olmak
KAYAK Kayak Federasyonu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında ilk 5’e girmiş olmak
TAEKWON-DO Herhangi bir kategoride milli olmak
JUDO Herhangi bir kategoride milli olmak
GÜREŞ Büyükler kategorisinde uluslararası kategoride milli olmak
ATLETİZM Büyükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde milli olmak veya Türkiye rekoru kırmış olmak
BİSİKLET Avrupa, Akdeniz veya Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
TENİS Tenis federasyonun Büyükler kategorilerinde kulüplerarası veya ferdi müsabakalarda düzenlenen
Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 8’e içerisinde yer almış olmak ya da Federasyonun En Üst Seviye
Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 2’ ye giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve
maçlarında oynamış olmak, ya da Gençler Kategorilerinde(14, 16, 18 Yaş) Milli Olmak ya da Gençler
Kategorilerinde (14, 16, 18 Yaş) Uluslararası Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak veya
ITF turnuvalarında ilk 8’e girmiş olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında cimnastik yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 3’e girmiş olmak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
40 PUAN
FUTBOL Profesyonel Erkekler 1. Liginde en az 5 maç oynamış olmak veya U-20, U-19, U-18, U-17 Kadın
Milli takımlarında oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve 1. ligde
en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve 1. ligde
en az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak ve 1. ligde en
az 5 maç oynamış olmak veya yıldız milli olmuş olmak
YÜZME Uluslararası müsabakaya katılmış olmak
DURGUNSU KANO Elemesi de yapılan Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarına katılmış olmak veya Elemesi
de yapılan Herhangi bir ulusal yarışta madalya kazanmış olmak
KÜREK Elemesi de yapılan herhangi bir ulusal yarışta madalya kazanmış olmak veya Türkiye şampiyonası
veya Türkiye kupası yarışlarına katılmış olmak
TRİATLON Yıldız ve genç Avrupa şampiyonasında, Büyükler ve Gençler Balkan şampiyonasında yarışmış olmak
KAYAK Puanlı 2. Etap yarışlarında ilk 10’a girmiş olmak
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında birinci olmak
JUDO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında birinci olmak
GÜREŞ Büyüklerde Türkiye şampiyonasında klasmana girmek
ATLETİZM Büyükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
BİSİKLET Genç milli olmak
TENİS Tenis Federasyonu’nun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında 3. ve 4.olan takımların
oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, Federasyonun Gençler Kategorisi (14,
16 ve 18 Yaş) Ulusal Müsabakalarında (Türkiye Şampiyonası / Kış Kupası / Yaz Kupaları) ilk 8 içinde
yer almış olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Gençler, büyükler kategorilerinin birinde cimnastik yarışmalarında
toplamda veya aletlerde ilk 8 dereceye girmek
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Ümit veya genç milli olmak
OLİMPİK
OLMAYAN DİĞER
BRANŞLAR
A milli olmak
35 PUAN
FUTBOL Erkek Ordu Amatör Genç Milli veya U-20, U-19, U-18, U-17 milli olmak veya Kadınlar
2. Liginde en az 5 maç oynamış olmak veya U-16, U-15, U-14 Kadın Milli takımlarında
oynamış olmak veya Futsal milli takımlarında oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak
ve 2. ligde en az 5 maç oynamış olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak
ve 2. ligde en az 5 maç oynamış olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak
ve 2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak
YÜZME Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde derece almış olmak
DURGUNSU KANO Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarına katılmış olmak
KÜREK Herhangi bir ulusal yarışta ilk 3’e girmiş olmak
TRİATLON Büyükler Türkiye şampiyonası veya Türkiye kupası yarışlarında ilk 5’e girmiş olmak
KAYAK Puanlı 1. Etap yarışlarında ilk 10’a girmiş olmak
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş
olmak
JUDO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş
olmak
GÜREŞ Gençlerde uluslararası turnuvalarda milli olmak
ATLETİZM Büyükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a
girmiş olmak
BİSİKLET Yıldız milli olmak
TENİS Gençler (14, 16 ve 18 Yaş) ya da Büyükler kategorisinde herhangi bir uluslararası
turnuvada madalya kazanmış olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Gençler, büyükler kategorilerinin birinde cimnastik
yarışmalarında toplamda veya aletlerde ilk 10 sırada yer almak veya aerobik
cimnastik/trampolin yarışmalarında ilk 8’e girmek
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Yıldız milli olmak
30 PUAN
FUTBOL Profesyonel Erkekler 2. Liginde veya Kadınlar 3.liginde en az 5 maç oynamış olmak
veya Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış
olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak
ve Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış
olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak
ve Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış
olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak
ve Okul sporları federasyonu tarafından düzenlenen Dünya şampiyonalarına katılmış
olmak
YÜZME Türkiye yaz ve kış şampiyonalarında açık yaş kategorisinde final yüzmüş olmak veya
herhangi bir yaş grubunda ilk 3’e girmiş olmak
DURGUNSU KANO Herhangi bir ulusal yarışta final çekmiş olmak veya Türkiye şampiyonası ve Türkiye
kupası yarışlarında yarışmış olmak
KÜREK Türkiye şampiyonası ve Türkiye kupası yarışlarında yarışmış olmak veya Tescilli bir
spor kulübünde en az 2 yıl süreyle kürek sporu yapmış olmak, bu süre içinde en az 5
yarışa katılmış olmak ve bunu belgelemek
TRİATLON Yıldızlar Balkan şampiyonasında yarışmış olmak
KAYAK MEB Türkiye Şampiyonalarında kendi yaş grubunda ilk 5’e girmiş olmak.
TAEKWON-DO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye birincisi olmak
JUDO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye birincisi olmak
GÜREŞ Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonasında klasmana girmek
ATLETİZM Süper ligde veya Birinci ligde ilk 5’e girmiş olmak
BİSİKLET Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası tur/yarışlarda ve MTB cup
yarışlarında etap ferdi klasmanda veya genel ferdi klasmanda puan almış olmak veya
Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
TENİS Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında Play-Off Oynamaya
hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında Yıldızlar kategorisinde cimnastik yarışmalarında toplamda
veya aletlerde ilk 12 sırada yer almak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Türkiye şampiyonu olmak
OLİMPİK OLMAYAN
DİĞER BRANŞLAR
Ümit, genç, yıldız milli olmak veya kulüp liglerinin en üst kategorisinde müsabık olmak
25 PUAN
FUTBOL Profesyonel Erkekler 3. Liginde en az 5 maç oynamış olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu
olmak ve Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Yıldızlar veya Gençler
kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine katılmış olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu
olmak ve Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Yıldızlar veya Gençler
kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine katılmış olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu
olmak ve Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak veya Yıldızlar veya Gençler
kategorisinde Türkiye şampiyonası finallerine katılmış olmak
YÜZME MEB Türkiye Şampiyonalarında ilk 8’e girmiş olmak
DURGUNSU KANO Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle durgunsu kano sporu yapmış olmak, bu
süre içinde en az 4 yarışa katılmış olmak ve bunu belgelemek
KÜREK Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle kürek sporu yapmış olmak, bu süre
içinde en az 4 yarışa katılmış olmak ve bunu belgelemek
TRİATLON Yıldızlar ve Gençler Türkiye şampiyonasında ilk 5’e girmiş olmak
KAYAK İl birinciliği müsabakalarında kendi yaş gruplarında ilk 5’e girmiş olmak
TAEKWON-DO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş
olmak
JUDO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş
olmak
GÜREŞ Yıldızlar kategorisinde uluslararası turnuvalarda milli olmak
ATLETİZM Süper ligde veya Birinci ligde ilk 10’a girmiş olmak veya ISF şampiyonasına katılmış
olmak
BİSİKLET Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası tur/yarışlarda ve MTB cup
yarışlarında müsabık olmak veya Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak
TENİS Tenis Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası / Kış Kupası / Yaz Kupaları veya
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası dışındaki federasyonun resmi organizasyonlarda
ilk üç dereceye girdiğini resmi onaylı olarak belgelemek
CİMNASTİK Türkiye şampiyonalarında küçükler kategorisinde cimnastik yarışmalarında toplamda
veya aletlerde ilk 12 sırada yer almak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
20 PUAN
FUTBOL Erkekler Profesyonel takımının U-21 liginde(A2-Paf) en az 5 maç oynamış olmak veya
Bölgesel Amatör ligde oynayan takımların A takımlarında en az 5 maç oynamış olmak veya
Plaj futbolu milli takımlarında oynamış olmak veya U-19, U-18, U-17, U-16, U-15, U14
akademi liglerinde Türkiye şampiyonalarında ilk 4’e girmiş olmak veya Uefa B antrenörlük
belgesine sahip olmak veya Üst klasman/Ulusal hakem/yardımcı hakem olmak
BASKETBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak veya 3.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman hakemi olmak
VOLEYBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak veya 3.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman hakemi olmak
HENTBOL Branşında en az 3 yıllık lisansa sahip olmak ve en az 3 sezonluk müsabık sporcu olmak veya 3.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya A klasman hakemi olmak
YÜZME 10-11-12 yaş grupları Türkiye şampiyonasında ilk 8’e girmiş olmak veya 3. Kademe
antrenörlük belgesine sahip olmak
DURGUNSU KANO Üç adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 3. Kademe durgunsu kano antrenörlük belgesine
sahip olmak veya ulusal hakem olmak
KÜREK Üç adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 3. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip olmak
veya ulusal hakem olmak
TRİATLON Avrupa kupası Yarışmasında ilk 3’e girmek ve /veya Avrupa kupası Yarışmasına Katılmak
veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
KAYAK 3. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TAEKWON-DO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak
veya en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az bölge hakemi olmak
JUDO Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak
veya en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az bölge hakemi olmak
GÜREŞ 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya Yıldızlar kategorisinde Türkiye
şampiyonasında ilk 3’e girmek
ATLETİZM 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
BİSİKLET Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarında müsabık olmak veya 3.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TENİS Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına katılmaya hak kazanmış
takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, Türkiye Deplasmanlı
İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4’ e giren takımların oyuncu listelerinde
yer almak ve maçlarında oynamış olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
veya Uluslararası hakem olmak
CİMNASTİK En az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve en az 8 müsabakaya katılmış olmak veya 3. Kademe
antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak veya branşında 3. Kademe antrenörlük
belgesine sahip olmak
OLİMPİK OLMAYAN
DİĞER BRANŞLAR
Türkiye şampiyonalarında müsabık olmak veya 3. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
15 PUAN
FUTBOL Süper lig veya 1. lig takımlarının altyapılarındaki takımlarda 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının herhangi biri içerisinde ya da bu sezonların
toplamında en az 10 maç oynamış olmak veya Okul sporları federasyonu tarafından
düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak veya Süper amatör lig
takımlarının, A takımlarında, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018
sezonlarından herhangi birinde bir sezonda olmak üzere en az 10 maç oynamış olmak
veya Tff Grassroots C belgesine sahip olmak veya Bölgesel hakem/yardımcı hakem
olmak
BASKETBOL 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi olmak
VOLEYBOL 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi olmak
HENTBOL 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya B klasman hakemi olmak
YÜZME Bölgesel yarışmalarda ilk 8’e girmiş olmak veya 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip
olmak
DURGUNSU KANO İki adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 2. Kademe durgunsu kano antrenörlük
belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
KÜREK İki adet ulusal yarışta yarışmış olmak veya 2. Kademe kürek antrenörlük belgesine sahip
olmak veya il hakemi olmak
TRİATLON Tescilli bir spor kulübünde en az 2 yıl süreyle Triatlon sporu yapmış olmak ve
(Türkiye’de düzenlenen) Avrupa kupası Yarışmasına Katılmak veya 2.kademe
antrenörlük belgesine sahip olmak
KAYAK 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TAEKWON-DO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya
hakemlik ya da 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
JUDO Yıldızlar veya minikler kategorilerinde bölge müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak veya
hakemlik ya da 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya il hakemi olmak
GÜREŞ Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorisinde şehir veya bölge şampiyonalarında ilk 3’e
girmek veya 2.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
ATLETİZM Ulusal yarışmalara katılarak ilk 5’e girmiş olmak veya 2. Kademe antrenörlük belgesine
sahip olmak
BİSİKLET 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TENİS Federasyonun Büyükler Kategorisi ya da Gençler Kategorilerindeki (14, 16, 18 Yaş)
Ulusal Turnuvalarına en az 3 kez katılmış olmak veya 2.kademe antrenörlük belgesine
sahip olmak
CİMNASTİK En az 3 yıllık lisanslı sporcu olmak ve en az 5 müsabakaya katılmış olmak veya 2.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak veya branşında 2. kademe antrenörlük
belgesine sahip olmak
10 PUAN
FUTBOL 2. lig veya 3. Lig takımlarının altyapılarındaki takımlarda 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarının herhangi biri içerisinde ya da bu sezonların
toplamında olmak üzere en az 10 maç oynamış olmak veya Grassroots gönüllü lider
belgesine sahip olmak veya il hakem/yardımcı hakemi olmak veya aday hakem olmak
BASKETBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi olmak
VOLEYBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi olmak
HENTBOL 1.Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya C klasman hakemi olmak
YÜZME 2 yıllık yüzücü lisansı sahibi olmak ve her sene 6 müsabakaya katılmış olmak veya 1.
Kademe antrenör belgesine sahip olmak
DURGUNSU KANO Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe durgunsu kano antrenörlük
belgesine sahip olmak veya aday hakem olmak
KÜREK Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe kürek antrenörlük belgesine
sahip olmak veya aday hakem olmak
TRİATLON Herhangi bir ulusal yarışta yarışmış olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip
olmak
KAYAK 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak veya son 2 yılda lisanslı olarak yarışmalara
katılmış olmak
TAEKWON-DO Herhangi bir kategoride bölge veya Türkiye şampiyonalarına katılmış olmak veya 1.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
JUDO Herhangi bir kategoride bölge veya Türkiye şampiyonalarına katılmış olmak veya 1.
Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
GÜREŞ Büyükler, gençler veya yıldızlar kategorisinde il veya bölge müsabakalarında klasmana
girmek veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
ATLETİZM Son 2 yılda lisanslı olmak ve her yıl en az 5 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe
antrenörlük belgesine sahip olmak veya en az 2 yıllık hakem olmak
BİSİKLET Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak ve en az 5 müsabakaya katılmış
olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
TENİS Türkiye Deplasmanlı İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına giren takımların
oyuncu listelerinde yer almak ve en az 5 maç oynamış olmak veya 1. Kademe antrenörlük
belgesine sahip olmak veya en az 3 yıllık ulusal hakem olmak veya en az 3 yıllık lisanslı
sporcu olmak ve tenis federasyonu tarafından düzenlenen en az 5 turnuvaya katılmış
olmak
CİMNASTİK En az 3 yıllık lisanslısporcu olmak ve en az 3 müsabakaya katılmış olmak veya 1. Kademe
antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER
BRANŞLAR
Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak ve en az 10 müsabakaya katılmış
olmak veya branşında 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK OLMAYAN
DİĞER BRANŞLAR
Branşında en az 3 yıllık sporcu lisansına sahip olmak ve en az 10 müsabakaya katılmış
olmak veya 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
OLİMPİK DİĞER BRANŞLAR
Yaz Sporları
Okçuluk
Plaj Voleybolu
Boks
Badminton
Masa Tenisi
Eskrim
Golf
Hokey
Modern Pentatlon
Binicilik
Dalış
Rugby
Yelken
Atıcılık
Sutopu
Halter
Spor Tırmanış
Kaykay
Sörf
Karate
Beyzbol/Softbol
Kış Sporları
Bob-Kızak (Bobsleigh)
Curling
Artistik Buz Pateni
Buz Hokeyi
Luge-Tek kişilik Kızak
Kısa Mesafe Sürat Pateni
Skeleton (Buz Kızağı)
Snowboard
Kayakla Atlama
OLİMPİK OLMAYAN DİĞER BRANŞLAR
Korfbol
Bocce
Kriket
Dans
Oryantiring

 

Ankara besyo hazırlık kursu-ankara besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.