2018 Bayburt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Bayburt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 bayburt üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

A. AMAÇ VE KAPSAM

Bu kılavuz Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne ön kayıt ve özel yetenek sınavı
ile öğrenci alınması ve eğitimine ilişkin esasları düzenler.
Kılavuz; Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne
giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, kazanan adayların belirlenmesi,
sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ile eğitim süreci ile ilgili hükümleri kapsar.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanan adaylar, özel yetenek sınavına girdikleri
branştan uzmanlık eğitimi alırlar; sağlık nedenleri de dahil her ne sebeple olursa olsun öğrenim
süresi içinde uzmanlık dalını değiştiremezler.
Uzmanlık alanları; Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Futbol, Güreş, Hentbol,
Tenis, Voleybol ve Yüzme branşlarını kapsar. Bu branşlardan giren milli sporcular içinde
geçerlidir. Bu branşların dışında kalan milli sporcular eğitim-öğretim başladıktan sonra
yüksekokul tarafından ilan edilecek diğer branşlardan ya da bu branşlardan birisini seçerek ilgili
komisyonların/kurullarının kararları doğrultusunda uzmanlık eğitimi alırlar.
Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlarda, yüksekokul kurulları ve sınav üst kurulu
kararları uygulanır.
TANIMLAR
Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
a) ÖYS: Özel Yetenek Sınavı (Beceri Koordinasyon Testi)
b) TYT-P :2018-TYT Puanı (TYT-P) (TYT puanlarının en yükseği)
c) OBP: Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı
d) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı
e) ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı
f) YP: Yerleştirme Puanı
g) SINAV KOMİSYONU: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
görevlendirilen öğretim elemanları
3

B. GİRİŞ ESASLARI VE KONTENJANLARI

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Antrenörlük Eğitimi
Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olmak
koşuluyla TYT-P, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır. Bölümlere
alınacak olan öğrencilerin dağılımları şu şekildedir:
KADIN ERKEK
Koordinasyon Sınavı ile
Milli Kontenjanı
(Koordinasyon Sınavı ile)
Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanı
(Koordinasyon Sınavı İle)
Engelli Aday
Kontenjanı (Özel yetenek
sınavı ile)Toplam
Koordinasyon Sınavı ile
Milli Kontenjanı (Koordinasyon
Sınavı ile )
Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanı
ile (Koordinasyon Sınavı İle)
Engelli Aday
Kontenjanı (Özel yetenek
sınavı ile)
Toplam
Genel Toplam
Antrenörlük
Eğitimi
Bölümü
I. Öğretim 18 2 2 3 25 33 5 3 4 45 70
II. Öğretim 18 2 2 3 25 33 5 3 4 45 70
Beden Eğitimi
ve Spor Eğitimi
Bölümü
I. Öğretim 10 2 1 2 15 15 4 4 2 25 40
Toplam 46 6 5 8 65 81 14 10 10 115 180
*Şehit ve gazi yakınları olarak eşi, çocuğu ya da kardeşi ile spor yapmasında sakınca olmayan
gazilerin kendileri başvurabilirler.
NOT: Çift ana dal, Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı ile sınava girecek olan
adaylar da kılavuzda belirtilmiş olan alt limitlerin altında bir süre de koordinasyon parkurunu
tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde sınavdan başarısız sayılırlar.
4

C. BAŞVURU KOŞULLARI:

1. Adayların 2018-TYT puan türlerinin (OBP Puanı hariç) herhangi bir puan türünden,
aşağıdaki tabloda belirtilen minimum puanlara sahip olmaları gerekmektedir.
Antrenörlük
Eğitimi
Bölümü
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
Bölümü
Özellik/Mezuniyet Alanı Minimum
TYT Puan
Minimum TYT
Puan
Engelli Adaylar 100 100
Şehit ve Gazi Yakınları 150 150
Milli Sporcular 150 150
Ortaöğretim Spor Alanı Mezunları 150 150
Ortaöğretim Diğer Alan Mezunları 180 180
2. 2017 ÖSYS’ de YGS/LYS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya
diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava
başvurabilirler.
3. 2017 YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına
(Açık Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar 2018-TYT
puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken orta öğretim başarı puanına
uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Sınavsız geçiş ile 2017 ÖSYS’de bir
yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına
uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar durumlarını ön
kayıt esnasında bildirmek zorundadırlar.
4. Sınava girecek tüm adayların (engelli adaylar hariç) resmi sağlık kurumlarından
“uygulamalı beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavına girmesinde ve spor
yapmasında sakınca yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine
eklemeleri zorunludur. Sağlık raporunda elle yazılan ifadeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
5. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta
5
yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul
edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda
belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla özel yetenek sınavına başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (Engelli adayların da TYT sınavına girmiş ve en az 100 puan almış olmaları)
gerekmektedir. (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı
bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların
kayıtları yapılır.
6. Milli sporcu kontenjanlarına başvuracak adayların 2013 yılı ve sonrasında Milli Takım
Adına müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi
zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı (Gençlik Hizmetleri ve Spor
Genel Müdürlüğünden alınacaktır) veya noterden tasdikli suretini başvuru belgelerine
eklemeleri gerekmektedir. Bu adaylar başvuru ve koordinasyon sınavı sırasında diğer
adaylar gibi işlem görürler.
7. Bedensel engelli milli sporcular 2013 yılı ve sonrasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonunca onaylanmış Milli Sporcu Belgesi’nin aslı veya noterden tasdikli suretini
başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Bedensel engelli adaylar belirtilen
kontenjanlar dışında diğer bölümlere başvuramazlar.
8. Şehit ve gazi yakınları, yakınlık durumlarını, ikamet ettikleri yerdeki mülki amirliklerce
(Valilik, Kaymakamlık) verilecek belge ile belgelemeleri şartıyla başvuru yapabilirler. *
Şehit ve gazi yakınları olarak eşi, çocuğu ya da kardeşi ile spor yapmasında sakınca
olmayan gazilerin kendileri başvurabilirler. Bu adaylar başvuru ve koordinasyon sınavı
sırasında diğer adaylar gibi işlem görürler.
9. Özel yetenek sınavına müracaat eden adayların, belirtilmiş olan belgelerinde herhangi bir
eksiklik olması halinde başvuruları alınmayacaktır.
10. Yanlış/eksik beyanda bulunanların tespiti halinde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun
ilişiği kesilir. Bu durum sınavı kazanmış olup kesin kayıt yaptıran öğrenciler içinde
geçerlidir ve haklarında yasal işlem yapılır.
SINAVA BAŞVURU YAPAN ADAYLAR BU KİTAPÇIKTAKİ TÜM
HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ SAYILIR.
6

D. SINAV KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Online ön kayıt formu (Online ön kayıtlar aday tarafından Bayburt Üniversitesi resmi
internet sayfası oys.bayburt.edu.tr adresinden yapılacaktır. Online başvuru kaydı
esnasında adayların son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını taratıp sisteme
yüklemesi zorunludur.)
2. 2018 yılına ait ortaöğretim başarı puanının da içinde bulunduğu ÖSYM sonuç belgesi.
3. Fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı (veya sürücü belgesi, pasaport aslı) ve fotokopisi. (Adaylar
sınav esnasında resmi kimlik belgelerini bulundurmak zorundadırlar). Kimlik belgesi
üzerindeki resimlerin son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Adaylar Nüfus
Müdürlükleri tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” ile de başvur yapabilirler.
4. Resmi sağlık kuruluşundan alınmış “uygulamalı beden eğitimi ve spor özel yetenek
sınavına girmesinde ve spor yapmasında sakınca yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu.
Sağlık raporunda doktor tarafından elle yazılan ifadeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta
yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul
edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
6.Liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan mezun olduğu okuldan aldığı
diploma ’nın aslı ve fotokopisi.
7. Milli adaylar için ilgili resmi kurumdan 2013 yılı ve sonrasına ait onaylı standart millilik
belgesinin aslı veya noterden tasdikli suretleri.
7
8. Milli olmayan adaylar, listede belirtilen branşlardan herhangi birine başvurmaları
gerekmektedir.
9. Şehit ve gazi yakınları, yakınlık durumlarını, ikamet ettikleri yerdeki mülki amirliklerce
(Valilik, Kaymakamlık) verilecek belge ile belgelemeleri şartıyla başvuru yapabilirler. Bu
adaylar başvuru ve koordinasyon sınavı sırasında diğer adaylar gibi işlem görürler.
10. Sınav kesin kayıtlarında adayın kendisi ya da noter vekâleti bulunan vekilinin şahsen
bulunması gerekir.
11. Belirtilen tarihlerde evraklarını teslim etmeyen ve kesin kaydını onaylatmayan adayların
online ön kayıtları değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar sınavlara giremezler.
NOT: Online kayıt işlemlerinde doğabilecek teknik arıza vb. durumlarda ön kayıtlar, kesin
kayıt tarihleri içerisin de Kayıt Bürosunda yapılacaktır.
8

E. SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Online Ön
Kayıtlar
Sınav Kesin
Kayıtları
Sınav Programının
İlan Tarihi
Koordinasyon
Sınav
Başlangıcı
01-05 Ağustos
2018
06-10 Ağustos
2018
13
Ağustos
2018
14
Ağustos
2018
Online Kayıtlar: oys.bayburt.edu.tr
Kayıt, Evrak Teslimi ve Kayıt Onayı: Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kayıt
Bürosu, Baberti Külliyesi, Eğitim Fakültesi Binası Zemin Kat
Sınav Programları ve Sınav Yerleri: 13 Ağustos 2018 tarihinde www.bayburt.edu.tr/
adresinde ilan edilecektir.
Sınavın yer, tarih ve saatleri, sınav yürütme kurulu tarafından müracaatların bitiminden sonra
üniversitemiz web sitesinde ve kayıt bürosunda ilan edilecektir. Tüm adaylar, sınav başlamadan
önce hazır bulunurlar ve görevliler eşliğinde kayıt sırasında verilen sıra numarasına göre sınava
alınırlar.
Sınav kayıtları onaylanan adaylara kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
düzenlenecektir. Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı, soğuk damgalı Özel Kimlik
Belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) sınavlarda yanlarında bulundurmak
zorundadırlar. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi eksik olan adaylar ile soğuk damgası
bulunmayan, belirgin olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı adaya
benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
NOT: Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar,
sınava girme haklarını kaybederler. Sınav üst komisyonu sınav
yer ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9

F. TERCİH İŞLEMLERİ

Özel Yetenek Sınavı “Koordinasyon Testinden” oluşmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Örgün Öğretim, Antrenörlük Eğitimi Örgün Öğretim ve Antrenörlük Eğitimi İkinci
Öğretim programlarının sınavları ortak yapılacaktır. Adayların yerleştirme işlemleri, online
sınav başvuru sürecinde belirttikleri yerleştirme tercih sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday
birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer tercihlerine bakılacaktır. Adayların
Yerleştirme Puanı’nın (YP) aynı olması durumunda sırasıyla; Beceri koordinasyon parkuru
puanı, TYT-P Başvuru Puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’na bakılır. Adayların sınav
başvuruları tamamlandıktan sonra tercih işlemlerinde herhangi bir değişikliğe izin
verilmeyecektir.
Tercih yapılırken sıralamaya dikkat edilmelidir.
Örneğin: Aday tercih sıralamasında Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) bölümünü ilk sıraya
yazdıysa, adayın puanı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi taban puanından yüksek olsa bile aday
ilk sıraya yazdığı bölüme kayıt hakkı kazanır.
NOT: Sınav sonuçlarının ilanı ve kazanan adayların kayıt işlemleri
aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. (Baknz. Sayfa 15)
10

G. KONTENJANLAR:

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BRANŞ I. Öğretim II. Öğretim Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Atletizm 4 3 7 4 3 7
Badminton 2 2 4 2 2 4
Basketbol 3 3 6 3 3 6
Boks 2 – 2 2 – 2
Futbol 7 – 7 7 – 7
Güreş 5 – 5 5 – 5
Hentbol 3 3 6 3 3 6
Tenis 2 2 4 2 2 4
Voleybol 3 3 6 3 3 6
Yüzme 2 2 4 2 2 4
TOPLAM 33 18 51 33 18 51
Milli Sporcu
Kontenjanı
5 2 7 5 2 7
Engelli Kontenjanı 4 3 7 4 3 7
Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanı 3 2 5 3 2 5
GENEL TOPLAM 45 25 70 45 25 70
11
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Erkek Kız Toplam
Milli Sporcu Kontenjanı 4 2 6
Engelli Kontenjanı 2 2 4
Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanı 4 1 5
Diğer 15 10 25
GENEL TOPLAM 25 15 40

H. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN DEĞERLENDİRME

Başvuruları kabul edilen engelli öğrenci adaylarının TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak olan yetenek
sınav sonucuna (Kılavuzda belirtilen koordinasyon parkuru) göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
12
İ. KOORDİNASYON SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava giren tüm adayların yerleştirme puanı hesaplanabilmesi için koordinasyon
sınavına girmek ve alt limitler üzerinde bir puan almış olmak zorundadırlar. Koordinasyon
sınavına girmeyen veya sınava girip puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
Normal adaylar için; koordinasyon sınav parkurunda kadın adaylar için 140 saniye,
erkek adaylar için 120 saniye “Alt Limit” olarak belirlenmiştir. Alt limitler ve üstü sürede
sınavı tamamlayamayan adaylar “DİSKALİFİYE” olur ve sınav puan hesaplaması
yapılmaz.
En iyi süre: 100 puan
Alt limit ve üzeri süre: 0 puan
Engelli adaylar için; koordinasyon sınav parkurunda kadın adaylar için 300 saniye, erkek
adaylar için 270 saniye “Alt Limit” olarak belirlenmiştir. Alt limitler ve üstü sürede sınavı
tamamlayamayan adaylar “DİSKALİFİYE” olur ve sınav puan hesaplaması yapılmaz.
En iyi süre: 100 puan
Alt limit ve üzeri süre: 0 puan

J. SINAV SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların yerleştirme puanları aşağıdaki gibi hesaplanır:
1. Yerleştirmeye esas olan puan,
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),
b) Ortaöğretim Başarı Puanı,
c) 2018- TYT Puanı(TYT-P) (TYT Puanlarının en yükseği).
2. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller
kullanılır.
13
Aday Sayısı
ÖYSP’lerin Toplamı Ortalama 
Aday Sayısı -1
Aday Sayısı
ÖYSP’lerin Toplamının Karesi ÖYSP’lerin Kareleri Toplamı –
Standart Sapma 
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart Puanı hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.
50 ÖYSP Puan Dağılımı Standart Sapması
Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımı Ortalaması
10 x (ÖYSP -SP)
ÖYSP Standart Puanı

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’ dur.
3- Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanır.
a)Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin aday, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programı için liselerin spor alanından geliyorsa). (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır)
YP = (1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYT-P) + (0,03xOBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin aday, Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Programı için genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa).
YP =(1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYT-P)
4- Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere
sıraya konur ve branş kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır.
5- Asil listeler adayların tercih sıralamasına göre oluşturulur. Yedek listeler oluşturulurken bu
tercihler dikkate alınmaz. Yedek adaylar yerleştirilirken başvuru yaptıkları I. Öğretim ya da II.
Öğretim yedek kontenjanlarına göre aşağıdaki yerleştirme koşulları ve sırası dikkate alınarak
yapılır.
14
a) Herhangi bir branş kontenjanı boş kalması durumunda; Yerleştirme puanlarına
göre kendi branşından yerleşemeyen en yüksek puanlı kadın adaylar kadın
kontenjanına, erkek adaylar erkek kontenjanına YP puanına göre yerleştirilir. Bir
branşın yedek kontenjanı olması ve bu kontenjana ilgili branştan yedek başvurusu
yapılmaması durumunda, kadınlar ve erkekler kendi genel yedek listelerinden
(branş gözetmeksizin) yerleştirme puan (YP) sırasına göre yerleştirme yapılır.
b) Milli kontenjanlarında açık kaldığı takdirde bu kontenjanlara kadınlar ve erkekler
kendi genel yedek listelerinden (branş gözetmeksizin) yerleştirme puan (YP)
sırasına göre atama yapılır.
c) Erkek ya da bayan kontenjanlarında boş kontenjan olması ve ilgili cinsiyetten
yedek aday olmaması durumunda, diğer cinsiyetteki yedek adaylardan yerleştirme
puan (YP) sırasına göre yedek kontenjan başvurusu yapan en yüksek puanlı
adaydan başlayarak atama yapılır.

K. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları Bayburt Üniversitesi web sayfasından duyurulur. Adaylara ayrıca
duyuru yapılmaz.
a-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Bölümü programı için alınacak öğrenci kontenjanları kadar asıl liste ve
yedek liste sınav üst kurulu tarafından ilan edilir.
b- Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması halinde ÖYSP puanı yüksek
olana eşitlik hala bozulmadığı takdirde TYT puanı yüksek olana öncelik verilir.
15

L. KESİN KAYITLAR

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Asil ve Yedek Adayların İlanı 7 Eylül 2018
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Asil Adayların Kesin Kayıtları 10-11 Eylül 2018
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Boş Kontenjanların İlanı 12 Eylül 2018
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yedek Adayların Kesin Kayıtları 13 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Asil ve Yedek Adayların İlanı 14 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Asil Adayların Kesin Kayıtları 17-18 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Boş Kontenjanların İlanı 19 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Yedek Adayların Kesin Kayıtları 20 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Asil ve Yedek Adayların İlanı 21 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Asil Adayların Kesin Kayıtları 24-25 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Boş Kontenjanların İlanı 26 Eylül 2018
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Yedek Adayların Kesin Kayıtları 27-28 Eylül 2018
a) Kazanan adayların kesin kayıtları Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca belirtilen tarihler arasında yapılır. Kazanan adaylar mezun
oldukları lisenin diplomasını yanlarında getirmek zorundadırlar. Belirtilen
bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir
mazereti kabul edilmez.
b) Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları belirtilen tarihlerde üniversite
web sayfasından (www.bayburt.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ
niteliğindedir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
c) 2018–2019 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavıyla asıl listeden
kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yerleştirilecek yedek liste
adaylarından belirtilen tarihlerde müracaatları alınır, puan sıralamasına göre
16
yedeklerden kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları yapılır. Belirtilen bu süre
içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti
kabul edilmez.
d) Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adaylar başvurularını şahsen veya
noter onaylı vekili tarafından yapmaları gerekmektedir. Adayların posta
yoluyla veya başkası tarafından yapılacan başvuruların kayıtları
alınmayacaktır.
e) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi yedek adayları puan sıralamasına göre
yapılırken, Antrenörlük Eğitimi Bölümü yedek kayıtları aşağıdaki sıralama
önceliğine göre yapılır;
1) Yedek adaylar YP puanlarına göre öncelikle ilgili branş yedek kontenjanından
yerleştirme yapılır.
2) Kontenjan dolmaması durumunda, diğer branşlardan ilgili kontenjanın ait
olduğu cinsiyete göre YP puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yerleştirme
yapılır.
3) Bu durumların haricinde kontenjan yine dolmamış veya ilgili cinsiyetten
yedek aday bulunmadığı durumda ise diğer cinsiyetten genel YP puanına göre
yerleşemeyen en yüksek puan alan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.
4) Şehit ve gazi yakını kontenjanlarında boş kalması halinde genel yedek
listelerinden (branş gözetmeksizin) yerleştirme puan (YP) sırasına göre
yerleştirme yapılır.
5) Engelli adayların kontenjanlarında boş kalması halinde, öncelikle engelli
yedek adayların yerleştirmeleri yapılacaktır. Bu kontenjanların yine
dolmaması halinde genel yedek listelerinden (branş gözetmeksizin)
yerleştirme puan (YP) sırasına göre yerleştirme yapılır.
6) ENGELLİ ADAYLAR YALNIZCA KENDİLERİNE AİT
KONTENJANLARDAN FAYDALANABİLECEKLER, DİĞER
ADAYLARA AİT YEDEK KONTENJANLARDAN
FAYDALANAMAYACAKLARDIR.
17

M.ÖZEL YETENEK SINAVLARININ UYGULANMASI

Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Kurulu
tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır.

N. DİĞER HUSUSLAR

 Tüm adaylara özel yetenek sınavı için birer hak verilir.
 Sırası geldiği halde sınava girmeyen adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava
giremezler.
 Giriş ve/veya çıkış fotoseli arasından geçmeyen, setleri belirtilen kurallar
doğrultusunda yapmayan ve uyarıları dikkate almayan, setlerde sıra atlayan ya
da testi terk eden, çıkış fotoselinin altından geçerek süreyi durdurmayan, test
mekanizmasının işlevsel özelliğini bozan adaylar testten diskalifiye edilirler.
 Kendi yaptığı hareketten dolayı fotoselden geçmeyen, fotoseli düşüren veya
zamanı durduramayan aday geri dönerek fotoseli durdurur. Sınav görevlileri
bu konuda adayları uyarmak zorunda değildir ve sorumluluk adayın kendisine
aittir. Böyle bir durumda ortaya çıkacak süre kaybı adayın sınav süresi
dâhilindedir.
 Sınav esnasında adaydan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı (elektrik
kesintisi, arıza vb.) fotosel veya ışıklandırma gibi problemlerde, görevliler
adayı durdurmadığı sürece sınavına devam eder ve sınav süresi tespiti, adayın
nezaretinde ve sınav komisyonunca görüntüleme cihazlarından elde edilir.
Aday eğer böyle sebeplerden dolayı görevliler tarafından durdurulmuş ise
kendisi için uygun olan bir zamanda yeniden sınava alınır.
 Kılavuzda sehven yazılmış ifadeler değerlendirmeye katılmayacaktır.
 Sınavların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların, öğrenciliğe yakışan,
disiplinli, saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu
nedenle, sınav başvuru başlangıcı ile özel yetenek sınavlarının
tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde, sınav düzenini, toplumun
huzurunu ve güvenliğini bozacak davranışları sergileyen adaylar, komisyon
kararı ile sınavdan ihraç edilirler.
18

O. SINAVLARA İTİRAZ

 Adaylar T.C Halk Bankası Bayburt Merkez Şubesi Bayburt Üniversitesi
Strateji Daire Başkanlığı hesabına (IBAN: TR12 0001 2009 2540 0006
0000 11) 200.00 TL yatırarak sınav komisyonuna dilekçe ve banka
dekontuyla şahsen itiraz başvurusu yapabilirler. (Adayların yerine başkaları
tarafından yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.)
 Sınava itiraz ücreti ilgili bankanın internet şubesi ya da ATM’lerine
yatırılabilir. Bu durumlarda internet bankacılığı dekontu ya da bankamatik fişi
itiraz dilekçesine eklenmek zorundadır. İtiraz için yatırılan ücret hiçbir şekilde
iade edilmez.
 Sınav parkurları son adayın sınavını tamamlamasından 30 dakika sonra
toplanacaktır. Bu süre dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 Yukarıda belirtilen itiraz başvurusu dışında sözlü ya da yazılı herhangi bir
başvuru kabul edilmeyecektir.
19

P. BECERİ VE KOORDİNASYON SINAVI

 Kesin kayıt yaptıran tüm adaylar kayıt sırasında verilen sıra numarasına göre
sınava gireceklerdir.
 Sırası geldiği halde sınava girmeyen adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava
giremezler.
 Bu testte zamana karşı yarışan adaylara yalnızca bir hak verilir.
 Fotoselin altından ya da yanından geçerek fotoseli durdurmayan ya da fotoselli
düşüren adaylar geri dönüp fotoseli durdurmaları gerekir. Bu durumda ortaya
çıkan süre kaybı adayın sınav süresi olarak değerlendirilir.
Beceri ve Koordinasyon Testi:
Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak
belirlenir. Aday otomasyon sistemini (fotosel) kendisi başlatır ve bitirir. Elde edilen
derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir.
Koordinasyon testi 8 istasyondan oluşur. Bunlar;
1. İSTASYON: BASKETBOL TOPU İLE SLALOM ÇUBUKLARINDAN GEÇME
2. İSTASYON: VOLEYBOL MANŞET PAS
3. İSTASYON: SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME
4. İSTASYON: ÖNE DÜZ TAKLA
5. İSTASYON: FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS
6. İSTASYON: SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA
7. İSTASYON: HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ
8. İSTASYON: 3X15 METRE MEKİK KOŞUSU
1- BASKETBOL TOPU İLE SLALOM ÇUBUKLARINDAN GEÇME
Adaylar 8 adet arka arkaya 1m aralıklar ile dizilmiş pozisyonda bulunan slalom
çubukları arasından parkurun başında bulunan basketbol topu ile sağ veya sol elini
kullanarak slalom çubuklarını devirmeden aralarından top sürerek geçmeye çalışır. Slalom
çubuğunu deviren aday devirdiği çubuğu yerden kaldırıp; devirdiği çubuğun gerisinden
başlayarak sınavına devam eder. Aday son slalom çubuğunu geçtikten sonra basketbol
topunu belirtilen alan içerisine bırakmak zorundadır. Aksi takdirde topun bir sonraki parkur
20
için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Nizami
şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.
2- VOLEYBOL MANŞET PAS
Aday manşet pas prensibine uygun olarak duvardan 2.5 metre uzaklıktaki vuruş
alanından ve duvarda yerden 2 m yükseklikteki panoya 5 (beş) adet manşet pas yapar. Aday
yerde belirli alan içerisinde bulunan voleybol topunu bulunduğu yerden alıp duvarda
(panoda) belirli alan içerisine atar ve dönen top ile harekete başlar. Manşet pas
uygulamasında verilen her bir ara, topu tutup tekrar devam ediş, topun yere teması, topun
belirtilen alan (pano) dışına teması ve 2.5 metre alanını ihlal edilerek yapılan vuruşlar
“HATA” olarak kabul edilecektir. Bir öğretim elemanı vuruşları sesli olarak sayacak ve
hatalı vuruşları duyuracaktır. Hatalı vuruşlardan sonra adayın sayma işlemi kaldığı yerden
devam edecektir. Aday son manşet pası yaptıktan sonra voleybol topunun bir sonraki parkur
için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Belirlenen
kurallara göre nizami ve isabetli 5. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.
3- SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME
Adaylar 3 metre ara ile karşılıklı bulunan kasaların birisinde bulunan 3 adet sağlık
topunu boş olan kasaya taşırlar. Topların üçünün de kasa içerisinde yan yana bırakılması
gerekmektedir. Aksi takdirde aday geri çağrılacaktır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan
aday bir sonraki istasyona geçer.
4- ÖNE DÜZ TAKLA
Aday yerde bulunan 2 adet jimnastik minderi üzerinden 2 adet öne düz takla atarlar.
Her bir taklanın başlangıcı ve bitişi minder üzerinde olmalıdır. Aday takla esnasında
minderin dışına düşerse yanlış yapılan takla tekrarlatılır. Kurallara uygun yapılan 2 takladan
sonra bir sonraki istasyona geçilir.
5- FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS
Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış alanında bulunan futbol topu ile 200 cm
genişlik ve 120 cm yüksekliğindeki panoya ardı ardına 5 (beş) adet pas yapar. Atış çizgisinin
panoya uzaklığı bayanlarda 4 m erkeklerde ise 6 m’dir. Vuruşlar belirlenen atış alanından
21
yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan (atış çizgisini ihlal edilerek yapılan
vuruşlar ve panoya isabetli olarak yapılmayan vuruşlar hatalı vuruş olarak
değerlendirilecektir. Hatalı olarak yapılan vuruşlar tekrarlanacaktır. Vuruşlar esnasında
vuruş çizgisi ve vuruş panosu arasında kalan toplar vuruş çizisinin gerisine alınarak
istasyona devam edilir. Aday 5. vuruşu yaptıktan sonra futbol topunun bir sonraki parkur
için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Belirlenen
kurallara göre isabetli 5. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.
6- SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA
Adaylar 40 cm yüksekliğinde engel üzerinden sağa ve sola çift ayakla bayan adaylar
6 defa sıçrama, erkek adaylar 8 defa sıçrama yapar. Sıçramayı belirtilen tekrardan az veya
tek ayakla yapan aday eksik ya da hatalı yaptığı yerden harekete devam eder. Nizami şekilde
istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.
7- HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ
Bu istasyona gelen adaylar belirli alan içerisinde bulunan hentbol topunu temel atış
tekniğine uygun olarak 7 metre uzaklıkta bulunan panoya 5 kez pas yapar. Hentbol temel
atış tekniğine uygun olmayan ya da atış alanı ihlali yapılarak yapılan atışlar başarılı olsa dahi
“HATA” olarak kabul edilecektir. 5 başarılı ve nizami pas yapan aday bir sonraki istasyona
geçerler. Her aday nizami 5 atışı tamamlamak zorundadır. Aday panoya yapmış olduğu her
atıştan kendisi sorumludur; topun turübüne veya salon içerisindeki diğer istasyonlara
kaçması adayın sorumluluğundadır, topun bir sonraki parkur için adaya çıkarabileceği
zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Nizami şekilde istasyonu
tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.
8- 3×15 METRE MEKİK KOŞUSU
Hentbol istasyonunu tamamlayan adaylar 3X15 metrelik koşu alanında mekik koşusunu
tamamladıktan sonra fotoselden geçerek sınavını sonlandırır.
NOT:
Kendi yaptığı hareketten dolayı fotoselden geçmeyen, fotoseli düşüren veya zamanı
durduramayan aday geri dönerek fotoseli durdurur. Sınav görevlileri bu konuda
adayları uyarmak zorunda değildir ve sorumluluk adayın kendisine aittir. Böyle bir
durumda ortaya çıkacak süre kaybı adayın sınav süresi dâhilindedir.
22
SINAV PARKURU
23

R. ENGELLİ ADAY YETENEK SINAVI

Engelli aday yetenek sınavı parkurunu tamamlayan adaylar kendi aralarında en iyi
dereceye göre sıralanırlar. İlan edilen kontenjanlara; en iyi dereceden başlanarak, tercihlerine
göre yerleştirilmeleri yapılır. Adaylar aşağıda belirtilen istasyonları sesli komutlara da uyarak
tamamlamaları gerekmektedir.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BECERİ VE KOORDİNASYON TESTİ
Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak
belirlenir. Aday otomasyon sistemini (fotosel) kendisi başlatır ve bitirir. Elde edilen
derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir.
Koordinasyon testi 8 istasyondan oluşur. Bunlar;
1. İSTASYON: BASKETBOL TOPU İLE SLALOM ÇUBUKLARINDAN
GEÇME
2. İSTASYON: VOLEYBOL MANŞET PAS
3. İSTASYON: SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME
4. İSTASYON: ÖNE DÜZ TAKLA
5. İSTASYON: FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS
6. İSTASYON: SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA
7. İSTASYON: HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ
8. İSTASYON: 3X15 METRE MEKİK KOŞUSU
1- BASKETBOL TOPU İLE SLALOM ÇUBUKLARINDAN GEÇME
Adaylar 4 adet arka arkaya 1m aralıklar ile dizilmiş pozisyonda bulunan slalom
çubukları arasından parkurun başında bulunan basketbol topu ile sağ veya sol elini
kullanarak slalom çubuklarını devirmeden aralarından top sürerek geçmeye çalışır. Slalom
çubuğunu deviren aday devirdiği çubuğu yerden kaldırıp; devirdiği çubuğun gerisinden
başlayarak sınavına devam eder. Aday son slalom çubuğunu geçtikten sonra basketbol
topunu belirtilen alan içerisine bırakmak zorundadır. Aksi takdirde topun bir sonraki parkur
için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Nizami
şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.
24
2- VOLEYBOL MANŞET PAS
Aday manşet pas prensibine uygun olarak duvardan 2.5 metre uzaklıktaki vuruş
alanından ve duvarda yerden 2 m yükseklikteki panoya 2 (iki) adet manşet pas yapar. Aday
yerde belirli alan içerisinde bulunan voleybol topunu bulunduğu yerden alıp duvarda
(panoda) belirli alan içerisine atar ve dönen top ile harekete başlar. Manşet pas
uygulamasında verilen her bir ara, topu tutup tekrar devam ediş, topun yere teması, topun
belirtilen alan (pano) dışına teması ve 2.5 metre alanını ihlal edilerek yapılan vuruşlar
“HATA” olarak kabul edilecektir. Bir öğretim elemanı vuruşları sesli olarak sayacak ve
hatalı vuruşları duyuracaktır. Hatalı vuruşlardan sonra adayın sayma işlemi kaldığı yerden
devam edecektir. Aday son manşet pası yaptıktan sonra voleybol topunun bir sonraki parkur
için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Belirlenen
kurallara göre nizami ve isabetli 2. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.
3- SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME
Adaylar 3 metre ara ile karşılıklı bulunan kasaların birisinde bulunan 1 adet sağlık
topunu boş olan kasaya taşırlar. Topun kasa içerisine yan yana bırakılması gerekmektedir.
Aksi takdirde aday geri çağrılacaktır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki
istasyona geçer.
4- ÖNE DÜZ TAKLA
Aday yerde bulunan jimnastik minderi üzerinden 1 adet öne düz takla atarlar.
Taklanın başlangıcı ve bitişi minder üzerinde olmalıdır. Aday takla esnasında minderin
dışına düşerse yanlış takla tekrarlatılır. Kurallara uygun yapılan takladan sonra bir sonraki
istasyona geçilir.
5- FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS
Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış alanında bulunan futbol topu ile 200 cm
genişlik ve 120 cm yüksekliğindeki panoya ardı ardına 2 (iki) adet pas yapar. Atış çizgisinin
panoya uzaklığı bayanlarda 4 m erkeklerde ise 6 m’dir. Vuruşlar belirlenen atış alanından
yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan (atış çizgisini ihlal edilerek yapılan
vuruşlar ve panoya isabetli olarak yapılmayan vuruşlar hatalı vuruş olarak
değerlendirilecektir. Hatalı olarak yapılan vuruşlar tekrarlanacaktır. Vuruşlar esnasında
vuruş çizgisi ve vuruş panosu arasında kalan toplar vuruş çizisinin gerisine alınarak
istasyona devam edilir. Aday 2. vuruşu yaptıktan sonra futbol topunun bir sonraki parkur
25
için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Belirlenen
kurallara göre isabetli 2. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.
6- SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA
Adaylar 40 cm yüksekliğinde engel üzerinden sağa ve sola çift ayakla bayan adaylar
2 defa sıçrama, erkek adaylar 3 defa sıçrama yapar. Sıçramayı belirtilen tekrardan az veya
tek ayakla yapan aday eksik ya da hatalı yaptığı yerden harekete devam eder. Nizami şekilde
istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.
7- HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ
Bu istasyona gelen adaylar belirli alan içerisinde bulunan hentbol topunu 7 metre
uzaklıkta bulunan panoya 2 kez pas yapar. Hentbol temel atış tekniğine uygun olmayan ya
da atış alanı ihlali yapılarak yapılan atışlar başarılı olsa dahi “HATA” olarak kabul
edilecektir. 2 başarılı ve nizami pas yapan aday bir sonraki istasyona geçerler. Her aday
nizami 2 atışı tamamlamak zorundadır. Aday panoya yapmış olduğu her atıştan kendisi
sorumludur; topun turübüne veya salon içerisindeki diğer istasyonlara kaçması adayın
sorumluluğundadır, topun bir sonraki parkur için adaya çıkarabileceği zorluklar sınav
komisyonunun sorumluluğu dışındadır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir
sonraki istasyona geçer.
8- 3×15 METRE MEKİK KOŞUSU
Hentbol istasyonunu tamamlayan adaylar 3X15 metrelik koşu alanında mekik koşusunu
tamamladıktan sonra fotoselden geçerek sınavını sonlandırır.
NOT:
Kendi yaptığı hareketten dolayı fotoselden geçmeyen, fotoseli düşüren veya zamanı
durduramayan aday geri dönerek fotoseli durdurur. Sınav görevlileri bu konuda adayları
uyarmak zorunda değildir ve sorumluluk adayın kendisine aittir. Böyle bir durumda ortaya
çıkacak süre kaybı adayın sınav süresi dâhilindedir.

 

Bayburt besyo hazırlık kursu-bayburt besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.