2018 Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 rize üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği programlarında ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin
esasları düzenler.
Madde 2: Yönerge Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği programlarına giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme,
asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 3: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Rektörlük : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu : Rektör, Rektör’ün atayacağı Rektör Yardımcısı ve
Yüksekokul Müdüründen oluşur.
Sınav Komisyonu : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürlüğü’nce belirlenir
RTEÜ : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
OBP : Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP : ÖYSP Standart Puanı
YKS : Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
TYT-P : Temel Yetenek Testi Puanı (2018)
YP (Yerleştirme puanı) : Yerleştirmeye Esas Olacak Puan

3. SINAV KURULLARI

Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir.
a. Sınav Üst Kurulu
Madde 4: Özel Yetenek Giriş Sınavı Üst Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü, Rektör’ün
atayacağı Rektör Yardımcısı ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdüründen oluşur.
Görevleri şunlardır;
a-Adayların özel yetenek giriş sınav programı, girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi.
b-Gerektiği hallerde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak.
c- Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi.
b. Sınav Yürütme Kurulu
Madde 5: Yürütme Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce görevlendirilir. Görevleri
şunlardır;
a- Sınavların başlangıcından sonuna kadar sınavla ile her ilgili türlü kararı almak ve yürütülmesini sağlamak.
b- Sınav üst kurulu kararı ile gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak.
c-Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve temini.
d-Jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yürütülmesi.
e-Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurullar oluşturma ve görevlendirme.
f-İhtilaf durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
Sayfa 8/24
c. Engelli Adayların Ön Yeterlilik Değerlendirme Kurulu
Madde 6: Engelli Adayların Ön Yeterlilik Değerlendirme Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğünce görevlendirilir.
d. İtiraz Kurulu
Madde 7: İtiraz Kurulu Sınav Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir.
Kurulun görevleri jüri kararları hariç sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır.
Aday sınavla ilgili yapacağı her türlü itiraz için, dilekçesine banka dekontu ekleyerek yazılı olarak yüksekokul
sekreterliğine başvurur. Ücretin ödenmediği durumlarda itirazlar dikkate alınmaz.
Sınavla ilgili itirazlar 100 TL yatırıldıktan sonra yazılı olarak Yüksekokul Sekreterliğine yapılacaktır. Aday
itirazını ilgili sınavın bitimine kadar yapmak zorundadır. İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade
edilecektir.
Not: Aday sınavla ilgili yapacağı her türlü itiraz için öncelikli olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Şubesi TR560001002313465810865016 nolu hesabına 100
TL yatırarak, üzerinde “BESYO Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti” ibaresi bulunan dekontu alacaktır.
c. Yürürlük
Madde 8: Bu yönergenin yürürlüğe girmesi;
a- Bu yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senato kararı ile yürürlüğe girer.
b- Bu yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimim ve Spor Yüksekokulu Müdürü tarafından
yürütülür.
c- Bu kitapçıkta belirtilmeyen hususlarda Sınav üst Kurulu yetkilidir.
Sayfa 9/24

4. ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler

5. ÖN KAYIT

Özel Yetenek Sınavına müracaat edecek adayların ön kayıtları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (Zihni Derin Yerleşkesi) yapılacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuru iki şekilde yapılabilir.
a. Adaylar Yüksekokul kayıt ofisine bizzat gelerek kayıt yaptırabilecektir.
b. Adaylar posta yoluyla (Taahhütlü) veya bir yakını vasıtasıyla (Yazılı ve ıslak imzalı vekâlet dilekçesi
vermek koşuluyla) kayıt yaptırabilecektir.
Posta ile yapılan başvurular da ortaya çıkacak gecikme, eksik evrak vb. durumlarda adayların başvurusu
geçersiz sayılacak ve sorumluluk kabul edilmeyecektir. Posta yolu ile müracaatı kabul edilen adaylar 01-07 Ağustos
2018 tarihleri arasında web sayfasında ilan edilecektir.
Posta yolu ile başvuru yapan ancak başvurusu kabul edilmeyen adaylar eksik belgelerini tamamlayarak kayıt
tarihleri içinde sınav merkezine bizzat gelerek kayıt yaptırabileceklerdir. Posta yoluyla müracaat eden adayların eksik
belgelerini tamamlama ve yanlış bilgi düzeltmeleri 08-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Kayıt bürosuna şahsen başvurmaları halinde yapabileceklerdir.
Adaylar eksik veya hatalı olan Sporcu Özgeçmiş Belgelerini 11 Ağustos 2018 Cumartesi Saat 17:00 ye
kadar Özel Yetenek Sınavı Kayıt Bürosuna dilekçe ile ibraz etmeleri halinde düzeltebilecekleridir.
Sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri bilgiler; 12-13 Ağustos 2018 tarihlerinde
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet sayfasında
http://besyo.erdogan.edu.tr yayınlanacaktır.

6. ÖN KAYIT KOŞULLARI

a. T.C. Vatandaşı olmak.
b. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak,
c. Milli sporcular için (Tablo 4, 5, 6, ve 7 de belirtilen spor dallarında) TYT puanı Spor Öğretmenliği ve Spor
Yöneticiliği Programları için en az 150.000 puan almış olmak.
d. Tüm liselerin alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar için (Tablo 4, 5, 6, ve 7 de belirtilen spor dallarında)
TYT puanı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Programı için en az 160.000 puan almış olmak.
e. Engelli Sporcular için (Tablo 8’de belirtilen spor dallarında) TYT puanı Spor Yöneticiliği Programı için en az
100.000 puan almış olmak.
f. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak
(Engelli adaylar için açıklamaya bakınız)
AÇIKLAMA TARİH SAAT YER
01_11 Ağustos 2018 (Posta Yoluyla) 08.30-17.30
01_11 Ağustos 2018 (Bizzat Başvuru) 08.30-17.30
Engelli Adayların Ön Yeterlilik Değerlendirmesi 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10.30-16.30
Sınava Girecek Adayların İlanı ve Hata Düzeltme 12_13 Ağustos 2018 08.30-17.30
Göğüs Numarası Dağıtımı Sınav günleri 08.00-09.00
Özel Yetenek Sınavı 14-15 Ağustos 2018 09.00-19.30
Asil ve Yedek Listelerin İlanı 16-17 Ağustos 2018 08.30-17.30
Kazanan Adayların Kesin Kayıtları 03-07 Eylül 2018
Yedeklerden Asil Listeye Alınanların Kayıtları 10 Eylül-05 Ekim 2018
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Web
Sayfası
KAYITLAR
RTEU Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Kayıt Ofisi, Zihni Derin
Yerleşkesi, Fener, 53100, RİZE
Sayfa 10/24

7. ÖN KAYIT VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. Müracaat Formu (Formu indirmek için bağlantı: (http://besyo.erdogan.edu.tr). Adaylar ön kayıt öncesinde
fotoğraflı ve imzalı bir şekilde “aday bilgi formunu” dolduracaklardır.
b. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik
numarası ve soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen
kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmayacaktır),
c. Dört (4) adet biyometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş olmalıdır.)
d. 2018 YKS Sonuç Belgesi: 2018 YKS Sonuç Belgesi (OBP Gösterir şekilde),
e. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma veya belge
üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını
belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler),
f. Millilik Belgesi: Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden alınmış, Millilik
Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Milli Sporcu
Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır),
g. Sporcu Özgeçmişi Belgeleri: Sporcu özgeçmiş dosyası’ ile başvuracak adaylar için, Tablo 2 de belirtilen
kontenjanlar için hazırlanmış resmi onaylı “Sporcu Özgeçmişi” belgeleri (Tablo 4, 5, 6, 7). Aday sporcu özgeçmiş
belgeleri olarak ilgili federasyon veya kurumdan usulüne uygun olarak alınan onaylı lisans ve isminin bulunduğu
müsabaka katılım belgelerini ibraz etmek zorundadır. Sporcu lisansı aynı spor dalında en az 2 farklı yıl/sezonda onaylı
olmak zorundadır. Türkiye, Bölge ve il Müsabakalarına katıldığına dair en az 2 ayrı sezona ait müsabaka belgesi
sunmak zorundadır.
h. Sağlık Raporu: Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Spor Yapmasında veya Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu,
Aday kayıt esnasında beyan ettiği bilgileri kontrol ederek kayıt formunu imza karşılığı alır. Kayıt esnasında
yanlış veya hatalı bilgiler aday tarafından kontrol edilerek düzeltilir. Düzeltilmeyen bilgilerin hatalı olması durumunda
aday sorumlu olacaktır. Posta yoluyla müracaat eden adaylara kayıt formu imza karşılığı göğüs numarası dağıtılırken
verilecektir. İmza karşılığı kayıt formunu almayan aday sınava alınmayacaktır.

8. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU VE UYGULAMA ESASLARI

a. Engellilik Durumu:
2014/5780 sayılı Yönetmeliğin 4. Maddesi ç bendi: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu
mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri” engelli olarak ifade etmektedir.
b. Engelli Adaylar Başvuru Şartları
1. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR-mental retardasyon ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”
(otizm spektrum bozuklukları-OSP, Asperger Sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar ve
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) bulunan adaylar engel durumlarını son bir yıl
içerisinde aldıkları “resmi onaylı engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemek. Bu yönetmeliğe göre
Yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına kabul edilebilecek aday öğrencilerin en az yüzde kırk (% 40)
düzeyinde engelli olması gerekmektedir.
2. TYT puanı 100 ve üzeri olması gerekmektedir.
3. Engelli adaylar Tablo 8’de belirtilen spor dallarında ve başarı derecesini belgelendirmek (Herhangi bir başarı
belgesi bulunmayan adaylar başvuru yapamayacaklardır).
4. Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Spor Yapmasında veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu almak.
5. Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular
Federasyonlarından biri tarafından onaylanmış az iki yıllık lisansa sahip olmak (Lisanslar üst üste iki yıl olmak
zorunda değildir).
Sayfa 11/24
c. Engelli Adaylar Başvuru Açıklamaları
▪ Adayların ön kayıt başvurusu için gerekli belgelerini şahsen veya posta/kargo yoluyla kayıt merkezine
belirtilen zaman içeresinde eksiksiz olarak ulaştırmaları gerekmektedir. Sınav için belirlenmiş süreler içinde
resmi olarak belgelerini ibraz etmeyen adayların sportif başarıları dikkate alınmaz, puanlanmaz ve başvurusu
kabul edilmez.
▪ Başvuru şartlarını sağlayan adaylar “Engelli Adayları Ön Yeterlilik Değerlendirmesine” alınacaktır. Bu
uygulamada asgari şartları sağlayan adaylar özel yetenek sınavı koordinasyon parkuruna alınacaktır.
d. Engelli Adayların Ön Yeterlilik Değerlendirmesi
Adayın engel derecesine göre Spor Yöneticiliği Programına yatkınlık düzeyi aşağıda belirtilen maddelere göre
değerlendirilecektir.
a. Engel durumunun program içerik ve düzeyine uygunluğu: 0-50 Puan [ ]
b. Sözel iletişim yeterliliği : 0-25 Puan [ ]
c. Görsel iletişim yeterliliği: 0-25 Puan [ ]
Aday yukarıda belirtilen puanlamada 50 ve üzerinde puan almak zorundadır. Toplamda 49 puan
ve altında alan adaylar sınava katılma hakkını kaybeder, sınav değerlendirme işlemlerine dâhil edilmezler
(Bu puanlar adayın özel yetenek sınavı puanı hesaplanmasında kullanılmayacaktır.
Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanı; Sporcu Özgeçmiş Puanı (% 65) ve Koordinasyon
Parkuru Puanı (% 35) toplamı alınarak hesaplanacaktır. Koordinasyon parkuruna katılmayan veya
koordinasyon parkurundan sıfır puan alan adaylar sınavdan elenmiş kabul edilecektir.

9. KONTENJANLAR

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına kırkı (40) normal, Altısı (6)
Milli ve onu (10) yabancı uyruklu olmak üzere toplam elli altı (56) öğrenci alınacaktır. Spor Yöneticiliği programına
kırkbeşi (45) normal, beşi (5) engelli, sekizi (8) milli ve 5 i yabancı olmak üzere toplam altmış üç (63) öğrenci alınacaktır.
Milli sporcu belgesine sahip adaylar aynı programda her iki kontenjandan sadece birine müracaat
edebileceklerdir.
Programların kadın ve erkeklerin kontenjanlarının dolmaması durumunda; kadın ve erkek öğrenci
kontenjanları arasında aktarım yapılacaktır. Milli ve Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları için herhangi bir aktarım
yapılmayacaktır.
Tablo 2: Kontenjan Dağılımı
Not: Eksik kalan Engelli Kontenjanları Cinsiyete göre (2 Kadın 3 Erkek) normal kontenjanlara aktarılacaktır.
PROGRAM Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek TOPLAM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 14 26 – – 56
Spor Yöneticiliği Programı 14 31 2 3 63
TOPLAM 28 57 2 3 119
Lise Mezunları Milli Sporcular Yabancı Uyruklu
6 10
8 5
14 15
Engelli Sporcular
Sayfa 12/24

10. SINAV PUANLARININ KATKI YÜZDESİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği
programlarına Özel Yetenek sınavı ile alınacak aday öğrencilerin sınav puanı tablo 3 de belirtilen katkı
yüzdelerine göre hesaplanacaktır.
Tablo 3. Sınav Puanının Katkı Yüzdesi

11. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA KURALLARI

Ön kayıtta her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Kayıt Formu verilir. Sınava girecek
adaylar “Sınav Kayıt Formu” ile fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
ehliyet, pasaport gibi) yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacaktır.
Adaylar sınava, kendilerine verilen göğüs numaraları ile katılmak zorundadır. Adayların göğüs
numaraları ön kayıt bitimini takip eden günde RTEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun internet
sayfasından ilan edilecektir. Sınav giriş sırasını kaçırıp geçerli bir mazereti (emniyet, jandarma, sağlık
kuruluşu raporları gibi) bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Adaylar, sınavın başlayacağı saatten en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacaklardır.
Tüm adaylar Beceri-Koordinasyon Parkuruna girmek zorundadırlar. Beceri-Koordinasyon
parkuruna girmeyen ve sıfır (0) puan alan adaylar sınavdan elenecektir.
Adaylar sınava spor kıyafeti ile katılmak zorundadır (salon spor ayakkabısı, şort/eşofman/tayt ve
tişört) Sınavlarda kadın adaylar kırmızı, erkek adaylar ise beyaz renkli tişört giymek zorundadır. Spor
kıyafetleri üzerinde üretici firma hariç hiçbir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Adaylar sınav günü verilen
göğüs numaralarını parkura giriş sırasında (giysilerinin göğüs kısmında açıkça görülecek şekilde) takmak
zorundadır. Göğüs numarası olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Özel yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışlar sergileyen, sınav kurallarına
uymayan ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan, sınav sırasında üniversite
tesislerine veya araç gereçlerine kasıtlı olarak zarar veren adaylar sınav komisyonu kararıyla sınavdan ihraç
edilecek, hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Aday parkurdaki hata uyarısı için itirazını sınav komisyonuna yazılı olarak yapar. Aday itirazını
sınavını bitirdikten sonra bir saat içerisinde yazılı olarak bizzat yapmak zorundadır. Zamanında yapılmayan
veya ücreti yatırılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.
PROGRAM Sporcu Özgeçmişi Puanı Koordinasyon Parkuru
Derecesi Puanı TOPLAM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 65% 35% 100%
Spor Yöneticiliği Bölümü 65% 35% 100%
Sayfa 13/24

12. BECERİ KOORDİNASYON PARKURU

Beceri-Koordinasyon parkuru; adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir testtir. Spor salonunda
hazırlanan parkur için belirlenen çizginin gerisinden yüksek çıkış tekniği ile başlanacak ve parkuru tamamlama süreleri
bilgisayar destekli fotosel ile ölçülecektir.
Beceri-Koordinasyon parkurunda aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru tamamlama derecesi saniye
olarak elektronik göstergede yansıtılacaktır. Beceri-Koordinasyon sınavı şekil-1′ de belirtilen parkurda aşağıda belirtilen
kurallar çerçevesinde yapılacaktır.
a) Aday işaretle yüksek çıkış tekniği ile belirlenen çizgi gerisinden başlar,
b) Aday minder üzerinde öne takla atar ve ayağa kalkar,
c) Aday belirlenmiş alanda 3600 burgu dönüşü yapar,
d) Aday 1.10 m aralıklarla dizili 5 engeli geçer (Aday 1. 3. ve 5. engellerin üstünden (40 cm), 2. ve 4. engellerin
altından (90 cm) geçmek zorundadır).
e) Aday işaretli yerlerde bulunan 2 kasa içindeki kırmızı ve siyah renklerdeki 2 topu farklı kasalara taşır. Aday
sırası ile; 1. kasadaki kırmızı topu 2. kasaya, sonra 1. kasadaki siyah topu 2. kasaya, sonra 2. kasadaki kırmızı
topu 1. kasaya, son olarak da 2. kasadaki topu 1. kasaya taşır. Aday topları kasaların içine bırakmak
zorundadır.
f) Aday kasa içinde bulunan hentbol toplarından birisiyle duvardaki kare hedefe (Zeminden 150 cm yükseklikte
1 x 1,5 m. ebadında) tek ya da çift elle 3 kez isabetli atış yapar ve tutar. Her bir atışın geçerli olabilmesi için
hedeften dönen topun tutulması gerekmektedir. Atışlar sırasında ayak çizgiyi geçmeyecektir. Hedefe atış
sırasında top elden kaçırılırsa aynı top yakalanmaya çalışılmadan kasadan yeni bir top alınarak kalınan
yerden devam edilir. Aday son atıştan sonra topu kasanın içine koymak zorundadır.
g) Sonra aday, 30 cm. yüksekliğindeki bank üzerinden çift ayakla 5 kez sağa ve sola sıçrama yapar. Aday
başlangıç pozisyonunda ilk sıçramaya istediği yönden tek ayakla başlayabilir. Her bir sıçramada iki ayak yere
temas etmeden ikinci sıçrama yapılamayacaktır.
h) Daha sonra aday, 1 m. aralıklarla dizili slalom çubukları arasından slalom koşusu yapar. Aday engelleri elle
çekip-iterse veya slalom sırasını atlarsa geri dönerek hatayı yaptığı yerden itibaren parkura devam eder.
Engellerin düşmesi veya işaretli yer dışında çıkması durumunda bu hata olarak değerlendirilir. Aday hata
yaptığı noktadan itibaren istasyonu tekrar yapmalıdır.

13. BECERİ-KOORDİNASYON TESTİNE AİT ÖNEMLİ NOT

Aday Beceri-Koordinasyon parkurunda 2 hak verilecektir. Parkurda elde edilen en iyi derece karşılığı puan
değerlendirmeye alınacaktır. Adayların derecelerinin puana dönüştürülmesi tablo 9’a göre yapılacaktır.
Adayın yaptığı en iyi derece esas alınacaktır.
Aday isterse ikinci hakkını kullanmayabilir.
Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir.
Eksik istasyon geçişlerinde, aynı istasyonun tekrarı yapılacaktır.
Hata ikazlara uymayan ve düzeltilmeyen her bir hata için parkur derecesine bir ceza (iki saniye) ilave
edilecektir. Aday parkurda aldığı iki cezadan sonra üçüncü cezayı alırsa, bir istasyonu yapmazsa, kasıtlı olarak üst
üste iki den çok parkur hatası yaparsa; adaya bu parkur hakkından diskalifiye edilerek sıfır (0) puan verilecektir.
Adayın bu testten elde ettiği en iyi derece karşılığı puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.
Sınav komisyon başkanı tarafından Beceri-Koordinasyon Parkurunu tamamlayan adaya parkur derecesi imza
karşılığı verilecektir.
Sayfa 14/24
Şekil 1: Koordinasyon Parkuru
Sayfa 15/24

14. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARIN HESAPLANMASI

Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında aşağıdaki puanlara 2018 ÖSYM kitapçındaki formül uygulanır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara
çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.
İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP
puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
Özel Yetenek Sınavı puanları 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’na göre hesaplanacaktır.
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda, YP (Yerleştirme puanı) hesabında bir değişiklik yapılması
halinde yeni kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.

15. PROGRAMLARA YERLEŞTİRME

Bölümlere öğrenci yerleştirmesi bu kitapçıkta belirlenen esaslar dâhilinde Yüksekokul Müdürlüğünce
görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır.
Programlara tablo 2 de belirtilen kontenjan sayısı kadar kadın ve erkek öğrenci yerleştirilecektir. Sınav
sonucunda kazanan asil adayların dışında kontenjanların en az iki katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
Adayların YP puanlarının eşit olması halinde; öncelikli olarak YKS puanına, eşitlik devam ediyorsa sonra OBP
puanına ve en son olarak da Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yüksek olan dikkate alınır.
Sınava giren adaylar aldıkları puana göre sıralanarak tercih ettikleri programa yerleştirileceklerdir. Birden fazla
program için müracaat eden adayların kesin kayıtları, ön kayıt esnasında tercih ettikleri program sırasına göre
yapılacaktır.
Aday yedek olarak birden çok programın listesinde yer alabilecektir. Birden çok programın yedek listesinde
bulunan aday, yedek listesinden ilk kesin kayıt hakkını kazandığı programa yerleştirilecektir.
Asil veya yedek listesinden kesin kayıt hakkı kazanan aday diğer programların yedek listesinde yer
alamayacaktır.
Asil ve yedek listesinden kesin kayıt hakkı kazanan aday süresi içerisinde kaydını yaptırmadığı takdirde kayıt
hakkını kaybedecek ve yedek listelerinden de çıkartılacaktır.
Engelli kontenjanları eksik kaldığı takdirde cinsiyete göre (2 Kadın 3 Erkek) normal kontenjanlara aktarılacaktır
Sayfa 16/24

16. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonunda kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenerek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğünce belirlenen bir tarihte Üniversitemiz web sayfasında (http://besyo.erdogan.edu.tr/) ve Zihniderin
Yerleşkesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ilan edilir. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz.
Adaylar sınav sonuçlarına, listelerin ilan edilmesinden sonraki 24 saat içinde Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen
dilekçe ile itiraz edebilirler. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme konulmayacaktır.

17. KESİN KAYIT

Asıl listeye giren adayların kayıtları RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca akademik takvimde belirtilen
tarihleri arasında yapılacaktır.
Asil veya yedek listeden bir programa kayıt hakkı kazanan aday belirtilen tarihler arasında kesin kayıt
yaptırmadığı takdirde, kayıt hakkını ve varsa diğer bir programdaki yedeklik hakkını da kaybeder. Yerine ilk sırada
bulunan yedek adaya kayıt hakkı verilir.
Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar RTEÜ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfasından
ilan edilerek en yüksek YP puanı bulunan yedek adaylardan başlanarak programların kontenjanları doluncaya kadar
yerleştirme yapılacaktır.

18. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. YKS sonuç belgesi,
2. Lise Diploması (Aslı),
3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının onaylı sureti (2 adet),
4. İkametgâh belgesi,
5. Askerlik İlişiksiz Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim
Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge).
6. Vesikalık Fotoğraf (16 adet): Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 x 6
ebadında vesikalık fotoğraf (bayanlar düzgün bir kıyafetle çekilmiş resmi evraklarda kullanılacak vesikalık fotoğraf,
Erkekler sakalsız, gömlek ve kravatlı resmi evraklarda kullanılacak vesikalık fotoğraf).
7. Sağlık Raporu: (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından
Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu.
Engelli adayların son bir yıl içerisinde herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan aldıkları “Spor Yapmasında veya
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık kurulu raporu.
Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadığı halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını
yaptırmış olan adayın bu durumu, eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, sınavları geçersiz
sayılacak, okul ile ilişikleri derhal kesilip haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
Sayfa 17/24
D. EKLER

1. SPORCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASININ PUANLAMASI

Özel yetenek sınavına ‘Sporcu Özgeçmişi Dosyası’ ile başvuracak adayların Sporcu Performansı Puanı
puanları aşağıda belirtilen tablolara göre değerlendirilecektir.
Tablo 4: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması (Sporcular İçin)
(Takım Sporları: Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol).
Sayfa 18/24
Sayfa 19/24
Tablo 5a: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması (Sporcular İçin)
(Atıcılık, Atletizm, Badminton, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Judo, Kano, Karate, Kayak,
Kick Boks, Kürek, Masa Tenisi, Muaythai, Okçuluk, Rafting, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Yelken, Yüzme).
Tablo 5b: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması (Okul Sporcuları İçin)
(Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter,
Judo, Kano, Karate, Kayak, Kick Boks, Kürek, Masa Tenisi, Muaythai, Okçuluk, Rafting, Sutopu, Taekwondo, Tenis,
Yelken, Yüzme).
Milli ilk üçe girme Büyük Genç Yıldız
Milli A 100 75
Milli B 90 65
Milli C 80 55
Diğer Milli 70 45 30
Milli olma Büyük Genç Yıldız
Milli A 90 60
Milli B 80 50
Milli C 70 40
Diğer Milli 60 30 25
Bireysel Kulüp ilk üç Büyük Genç Yıldız
Kulüpler Dünya resmi 85 50 30
Kulüpler Avrupa resmi 85 50 30
Diğer Uluslararası resmi 60 40 25
Kulüpler Türkiye 50 30 20
Kulüpler Bölge 30 25 15
Kulüpler il 25 20 10
Bireysel veya Kulüp katılım Büyük Genç Yıldız
Kulüpler Dünya resmi 70 40 25
Kulüpler Avrupa resmi 60 40 25
Diğer Uluslararası resmi 45 35 20
Kulüpler Türkiye 25 20 15
Kulüpler Bölge 20 15 10
Kulüpler il 15 10 5
Okullararası ilk üç Genç Yıldız
Okullar Dünya Resmi 70 55
Okullar Avrupa Resmi 60 45
Okullar Türkiye 50 35
Okullar Bölge 20 15
Okullar il 15 10
Okullararası Katılım Genç Yıldız
Okullar Dünya Resmi 60 40
Okullar Avrupa Resmi 50 35
Okullar Türkiye 30 25
Okullar Bölge 15 10
Okullar il 10 5
Sayfa 20/24
Tablo 6: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması (Antrenörler İçin)
Sayfa 21/24
Tablo 7: Sporcu Özgeçmişi Dosyasının Puanlanması (Hakemler İçin)
NOT: Yukardaki belirtilen tablolara göre herhangi bir belgesi bulunmayan veya eksik belgeleri olan adaylara
bu aşamada sıfır (0) puan verilecektir.
Sayfa 22/24
Tablo 8: Sporcu Özgeçmiş Puanlaması ve Spor Dalları (Engelli Adaylar İçin)

2. SPORCU ÖZGEÇMİŞİ BELGELERİ

1.Sporcu Lisansı:
Sporcunun lisanslı olduğunu gösteren, lisans dökümünün ilgili federasyon veya Gençlik ve
Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü onaylı fotokopisi. Adayın birden fazla belge
sunması durumunda en yüksek puanı olan belge değerlendirmeye alınacaktır. Sporcu lisansı için
aynı spor dalında en az 2 farklı yıl/sezonda onaylı olma şartı aranacaktır. Belgelerin aslı, resmi
onaylı örneği, ilgili kurumdan “Aslının Aynıdır” tasdikli veya noter tasdikli örneği olmak
zorundadır. Bu durumların dışında ibraz edilen onaysız belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Okul Sporcuları İçin Belge; 31 Aralık 2017 tarihinden önce Sporcu Lisansı sahip olmak,
Lisans Ve en az 1 Adet Müsabaka Listesinde İsmi Olmak
2. Müsabaka Katılım Belgesi
Türkiye, Bölge ve İl şampiyonalarında iki ayrı sezonda müsabakaya/yarışmaya katıldığına
dair sporcunun isminin bulunduğu müsabaka sonuç belgesinin aslı veya ilgili federasyonca onaylı
fotokopisi (İl düzeyinde yapılan yarışmalarda GHSİM, ASKF, TÜFAD ve benzeri resmi
organlarca verilen belgenin aslı veya onaylı fotokopisi).
3. Milli Sporcular ve Millilik Belgesi
Milli Sporcuların ilgili federasyondan usulünce alınmış onaylı resmî belge. Adaylar, ilgili
federasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine
(Resmî Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava
müracaat edeceklerdir. Millilik belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi ile ayrıca milli olduğu
müsabakaya ait müsabaka sonuç belgesinin (kaç ülkenin katıldığı, yıldız, genç, büyükler vb. gibi
millilik kategorisi belirtilen) ilgili federasyonca onaylı fotokopisi.
Milli sporcu kontenjanı için müracaat eden adayların belgeleri değerlendirilirken
01.01.2000 tarihinden sonrası dikkate alınacaktır. Belirtilen tarihten önce milli olmuş adaylar milli
sporcu kontenjanına dâhil edilmeyecektir.
4. Antrenörlük Belgesi
Antrenörlük belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
5. Hakemlik Belgesi
Hakemlik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.

 

Rize besyo hazırlık kursu-rize besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.