2018 Uludağ Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Uludağ Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 uludağ üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

GENEL KOŞULLAR

a. Uygulama Takvimi
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek
Sınavı için uygulanacak sınav takvimi alttaki tabloda açıklanmıştır.
Tablo 1. Sınav Süreci ve Tarihler (Sınav tarihleri her iki bölüm için de geçerlidir)

Sınav Süreci Tarih

Online Ön Kayıt 07-14 Ağustos 2018 saat 18.00 e kadar
Adayın Belge ve Bilgilerinin Kontrolü 07-15 Ağustos 2018
Adayın Belge ve Bilgilerinin İlanı 16 Ağustos 2018
İlan edilen belge ve bilgilere itiraz 17 ve 27 Ağustos 2018 (2 gün)
Özel Yetenek Uygulama Sınavı* 28 Ağustos-7 Eylül 2018
Kontrol Listesinin İlanı 7 Eylül 2018
Kontrol Listesine İtiraz 10 Eylül 2018 Mesai saati bitimine kadar
Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 11 Eylül 2018
Kesin Kayıt 17-21 Eylül 2018
*Adayların Sınavlara gireceği tarihler Spor Bilimleri Fakültesi Web Sayfasından
(http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri) ilan edilecektir. Belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adayın başka
gün ve zamanda sınava girme hakkı yoktur.
Sınav Süreci Tarih
Online Ön Kayıt 07-14 Ağustos 2018 saat 18.00 e’ kadar
Belge Teslim Tarihi* Adayların sınava giriş tarihleridir. İstenen
belgeler sınav girişi öncesi teslim
edilecektir.*
Özel Yetenek Uygulama Sınavı* 28 Ağustos-7 Eylül 2018
Adayın Belge ve Bilgilerinin Kontrolü ve İlanı
(Spor Bilimleri Fakültesine Teslim Edilen
Evrak)
31 Ağustos -03 Eylül 2018
Adayın İlan edilen belge ve bilgilere itiraz 04-05 Eylül 2018 mesai saati bitimine kadar
Kesin Olmayan Sınav Sonuç Kontrol
Listesinin İlanı
7 Eylül 2018
Kesin Olmayan Sınav Sonuç Kontrol
Listesinin İlanına İtiraz
10 Eylül 2018 mesai saati bitimine kadar
Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 11 Eylül 2018
Kesin Kayıt 17-21 Eylül 2018
Genel Koşullar, Başvuru Süreci, Özel Yetenek Sınavı ve Değerlendirme
2
b. Başvuru Koşulları
15. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak adayların 2018-TYT (OBP
eklenmemiş ham puan) sınavından en az 240 veya üzeri puan almış olmaları;
16. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak adayların 2018-TYT (OBP eklenmemiş ham
puan) sınavından en az 200 veya üzeri puan almış olmaları;
17. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak
Milli Sporcuların 2018-TYT (OBP eklenmemiş ham puan) sınavından en az 150 veya
üzeri puan almış olmaları;
18. Aday aynı alandan geliyorsa (spor alan/kol bölümlerinden mezun ile spor lisesi v.b.)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için
belirlenmiş olan puanları almak zorundadır.
19. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak engelli adayların 2018-TYT sınavından en
az 100 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.
Engelli Adaylara Yönelik Açıklama
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu
adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları
halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
“Engelli adaylar, en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı
kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı
bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen
merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez
takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyinme sorunu olmayan
iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma
gücünden azalma oranı % 25-50 olan ortopedik engelliler; görme engelli adaylar için sportif
sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar için İşitme Cihazı, yapay
kulaklıkla duyabilenler ve dudak okuyabilenler, ön değerlendirme komisyonunun oluru ile
“Antrenörlük Eğitimi Bölümü” için başvurabilirler.
Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Uyruklu Adaylara Yönelik Açıklama
Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını sağlayan
adaylardan;
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip
3
olduğunu gösteren belge (Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Özel yetenek
sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını
sağlamaları, UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS sınavlarından
UÜYÖS kılavuzunda belirtilen puanları almış olmaları, Üniversitemiz Senatosu tarafından
kabul edilen geçerli bir sınav türü ve puanına sahip olmaları, Fakülte tarafından yapılacak
özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir). Puan şartı aranmaz.
(Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları, http://yos.uludag.edu.tr)
(Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için sınav tür ve puanları; http://yos.uludag.edu.tr)
Tablo 2. Başvuru İçin Gerekli Minimum TYT Puanları
Bölüm Genel Milli Sporcu Engelli Sporcu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 240 150 —
Antrenörlük Eğitimi 200 150 100
c. Kontenjanlar
20. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü’nün kontenjanı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 15 kadın ve 25 erkek
olmak üzere toplam 40 öğrenci ile sınırlıdır.
21. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün kontenjanı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 15
kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 40 öğrenci ile sınırlıdır. Kadın ve erkek
kontenjanı toplam sayısına ulaşmadığı takdirde kalan sayı karşı cinsiyetin genel
kontenjanına aktarılır.
22. Engelli sporcu kontenjanına başvuran aday sayısının belirtilen kontenjandan az olması
durumunda, artan kontenjan karşı cinsiyetin engelli kontenjanına aktarılır.
23. YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Uludağ Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ini milli sporculara
ayırmıştır. Bu oranın %75’i olimpik spor dallarına başvuran milli sporculara, kalan
%25’i ise olimpik olmayan spor dallarından başvuran milli sporculara ayrılacaktır.
Online kayıt sırasında olimpik olan ve olmayan milli sporcular ilgili alanı işaretlemek
zorundadır.
24. KKTC’den alınan Millilik Belgeleri Milli Sporcu kontenjanı için geçerli değildir.
Tablo 3. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Toplam Öğrenci
4
Kontenjanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
Genel
Kontenjan1
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Engelli
Öğrenci
Kontenjanı
Genel
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Engelli
Öğrenci
Kontenjanı
Örgün
Eğitim
Kadın 15
Erkek 25
Kadın 5
Erkek 5
— Kadın 15
Erkek 25
Kadın 5
Erkek 5
Kadın 1
Erkek 1
Tablo 4. Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanlarının Dağılımları*
Bölümler Olimpik Spor Dalı Olimpik Olmayan Spor Dalı Toplam
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
3 Erkek
1 Kadın
1 Erkek
1 Kadın
4 Erkek
2 Kadın
Antrenörlük Eğitimi 3 Erkek
1 Kadın
1 Erkek
1 Kadın
4 Erkek
2 Kadın
* Genel kontenjan sayısına olimpik ve olimpik olmayan milli sporcular dahildir.

 

BAŞVURU SÜRECİ

5
a. Online Kayıt
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci alımı ön
kayıtları ;
Tablo.1’de belirtilen tarihlerde http://ozelyetenekbasvuru.uludag.edu.tr/adresinden aday
tarafından online yapılacaktır.
Online kayıt sistemi 07-14 Ağustos 2018 saat 18.00’ de kapanacaktır.
Online Kayıt Esnasında Dikkat Edilecek Noktalar:
25. Kaydı yapacağınız bilgisayarda son 6 ayda çekilmiş bir biometrik vesikalık
fotoğrafınızın yüklenmiş olması gerekmektedir. Bu fotoğrafta arka planın açık renk,
adayın yüzünün belirgin olması gerekmektedir. Güneş gözlüğü gibi aksesuarlar
kullanılmamalıdır.
26. Online kayıt formunda doldurulan tüm bilgiler adayın sahip olduğu resmi belgelere
göre (Nüfus Cüzdanı, TYT Sınav Sonuç belgesi, Millilik Belgesi vb.) ifade edilmelidir.
27. Aday online kayıt formunda belirttiği tüm ifadelerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır.
28. Online kayıt formunda verilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda aday
özel yetenek sınavına giremez.
29. Aday online olarak doldurduğu ön kayıt formunun ıslak imzalı örneğini ve istenen
belgelerini Özel Yetenek Uygulama Sınavına geldiğinde teslim etmek zorundadır.
Eksik evrak kesinlikle kabul edilmeyecek olup aday sınava alınmayacaktır.
30. Her bir aday Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi
Bölümlerinden birisine başvurabileceği gibi her iki bölüme de başvurabilir. Aday
online başvuru formunda girmek istediği bölümlerin öncelikli sıralamasını belirtmek
zorundadır.
31. Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları “bölüm tercihi” sıralamasını başvuru
onaylandıktan sonra değiştiremezler.
32. Engelli adaylar ile yabancı uyruklu adayların ön kayıtları belirtilen ön kayıt tarihlerinde
“Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından Spor Bilimleri Fakültesi resmi
sitesinden yapılacaktır (13-17 AĞUSTOS, saat 17.00 kadar).
33. Adayların altta yer alan belgelerin elektronik versiyonlarını online başvuru sırasında
elektronik ortamda bulundurmaları, belgelerin asıllarını ise sınava girecekleri gün
sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

2018-2019 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylar aşağıda yer alan belgeleri yanlarında
getirmek zorundadır.
Online kayıt yaptıran adayın beyan ettiği belgeleri şahsen sınav komisyonuna teslim etmesi
gerekmektedir. Belirtilen tarihte belgelerini teslim etmeyen aday/adaylar sınava
alınmayacaktır.
 Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 2018-TYT Sınav Sonuç Belgesi aslı ve fotokopisi
6
 Milli sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli
Sporcu belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi (2016 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen
şekliyle)
 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanlarının hesaplanmasında kullanılmak
üzere ortaöğretim programına kayıt ve/veya mezun olduğu tarihleri gösteren
diplomalarını veya noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı
nüshasını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yerleştirme puanı
hesaplanmasında aday diğer alanlara yapılan hesaplama işlemime tabi tutulacak,
sınav giriş günü söz konusu belgeyi ibraz etmeyen aday daha sonrasında yerleştirme
puanı “YP” ve sıralamayı etkileyeceğinden herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
 Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek
Uygulama Sınavı“na girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer
alan sağlık raporu.
U.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler
içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim
programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına
katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına
başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel
riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş
sayılırlar.
 Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), özel
yetenek sınavına girebilmeleri için engel düzeylerini gösterir belgenin aslı (bkz. 2018
ÖSYS Kılavuzu)
 Yabancı uyruklu adayların, Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav
türlerinden birisine girdiğini ve geçerli koşulları sağladığını gösteren belgelerin aslı ve
fotokopisi (bkz. http://oidb.uludag.edu.tr/) Yabancı uyruklu adaylar özel yetenek
sınavı uygulama sınavına tabidir.
 “Sınav Giriş Kimlik Kartı” sınav sabahı görevliler tarafından hazırlanarak adaylara
verilecektir.
 Eksik belgesi olan adaylar sınava giremeyeceklerdir. İstenilen tüm belgeler sınav günü
ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edilecektir.
 Online başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı.

SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

7
1. Adayların “sınav giriş aday numarası” Sınav Kurulunca sınavdan önce belirlenecektir.
Her aday sınavın bütün aşamalarına, kendisine verilen numara ile katılmak
zorundadır. Aksi durumda aday sınavdan diskalifiye edilir.
2. Özel Yetenek Testine soyadı sırasına göre sıralanan kadın adaylardan başlanacaktır ve
en küçük numaradan başlanarak salona çağırılan adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak
sınava alınacaktır. Kadın adaylardan sonra erkek adaylar aynı düzende sınava devam
edeceklerdir.
3. Sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav giriş kimlik
kartları ile birlikte nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik
süresi dolmamış pasaport veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak
zorundadırlar.
4. Adaylar sınava spor giysisi ile katılmak zorundadır (Aksesuarlar “saat, küpe, kolye,
halhal vb.” ile katılmak adayın sınav derecesini etkileyeceğinden takılmaması önerilir)
5. Adayların ilan edilen sınav gününde, sınav belirtilen başlangıç saatinden bitiş saatine
kadar sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav merkezinde
yapılacak anons sırasına göre sınava alınacaklardır.
6. Sınavda kullanılan araç gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde Sınav
Üst Kurulu kararı ile sınav ertelenebilecektir. Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav
başlamadan önce ve/veya sınav esnasında internet üzerinden ve sınav mahallinden
sınav ile ilgili belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
Adaylar internet üzerinden ve sınav mahallinden yapılan ilan, duyuru ve anonsları
takip etmekle yükümlüdür, yapılabilecek değişikliklere itiraz edemeyecektir (tarih,
saat, yer, sınav şekli vb.).
7. Her ne sebeple olursa olsun kendi aday numarasının içinde bulunduğu grupta; kendi
numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde sınav
yerinde bulunmayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan ihraç edilen, sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan veya sınav
anında sakatlanan adaylar mazeretlerini belgelendirseler dahi (sağlık raporları da
dahil) herhangi bir hak talep edemez, ayrıca sınava alınmaz.
8. Özel Yetenek Sınavı Test Parkurunda adayın herhangi bir istasyonda hata yapması
sonucu görevli hakem, hata uyarısında bulunabilir. Bu uyarıyı dikkate almadan
parkura devam eden adayın kullandığı hakkı geçersiz sayılır.
9. Aday istasyonları hatasız ve eksiksiz tamamlamakla yükümlüdür. Adayın istasyonları
hatalı veya eksik tamamlaması durumunda hakem uyarmakla yükümlü değildir.
Adayın hatalı veya eksik tamamlama durumu sınav sonrasında tespit edildiği takdirde
kullandığı hakkı geçersiz sayılır.
10. Özel Yetenek Sınavı içerisinde; istasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve görevli
hakem uyarılarını dikkate almayan, bitirişte kendi yaptığı hatalı hareketten dolayı
zamanı durduramayan adayın o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Özel Yetenek Sınavı Test parkurunu tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara
(teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) o test hakkını daha sonra tekrarlama hakkı
verilmeyecektir.
12. Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin aday
tarafından durdurulması gerekmektedir. Bitiş kapısında yer alan elektronik süre ölçer
cihazından koşarak veya uygun pozisyonda vücudunun tamamının bitişteki fotosel
cihazının görüş açısından geçilmesi halinde elektronik kronometrenin durmasında
8
sorun yaşanmayacaktır. Ancak, adayların bitiş kapısında bulunan fotosel cihazının
görüş noktasının (iki kapı arasından) üstünden atlayarak, altından eğilerek ya da
kendilerini atarak geçmeye çalışmaları halinde elektronik kronometre durmayacak ve
elektronik süre ölçer çalışmaya devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi
sorumludur, hakkını kullanmış sayılır ve test zamanı kayıt edilmez. Ancak adaydan
kaynaklanmayan teknik nedenlerden ötürü elektronik kronometrenin durmaması
halinde sınav kurulunca kamera kayıtları incelenerek hatanın sebebi incelecek,
gerekirse test skoru/derecesi kamera kayıtlarına göre belirlenecek ve geçerli
sayılacaktır.
13. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında kendisi veya yakını tarafından sportmenliğe
aykırı davranış, sınav kurulları, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı,
hakaret veya benzeri durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama
kurallarını ihlali tespit edilen adaylar, Sınav Üst Kurulu kararı ile sınavdan ihraç
edilecektir.
14. Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda
sadece ilk müdahale yapılacaktır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya
aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi
sorumlu olacaktır (Bu nedenle sınav günü bir yakınınızın size refakat etmesi ve sağlık
güvencesi yaptırmış olmanız önerilir).
15. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları bilgileri, T.C. Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol
listeleri oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlarda,
ÖSYM’nin veri kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri
tabanından kaynaklanan veri hatalarından Bursa Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri
Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
16. Beyan edilen bilgilerden ve teslim edilen evraklardan aday sorumlu olacaktır. Gerekli
görülen durumlarda savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunularak yasal işlemleri
başlatma hakkı Üniversitemize aittir.
17. İnternet üzerinden (online) kayıt yaptıran adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki
hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.
18. Özel Yetenek Sınavının uygulanmasına yönelik olarak Sınav Üst Kurulu gerekli
görülen tüm kararları almaya ve uygulamaya tam yetkili olacaktır. Ayrıca, ilgili
kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı
konularda, Sınav Üst Kurulunun kararları geçerli olacaktır.
9
Online olarak ön kaydını yaptıran adaya sistem tarafından bir kayıt numarası verilecektir.
Aday öğrenci bu numaraya göre ve Tablo.1’de belirtilen tarihlerde özel yetenek sınavına
girecektir. Tüm adaylar (Engelli, yabancı uyruklu, diğer) özel yetenek sınav kılavuzundaki
yönergelere tabidirler.
Koordinasyon Parkuru
Koordinasyon parkuru 5 istasyondan oluşmaktadır. Aday, fotoselin 1 m. gerisinde bulunan
çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde çizginin üzerine basarak/dokunarak “Hazır” ve “Çık”
komutu ile fotosellerin arasından geçerek teste başlayacaktır.
 Bölüm 1: Aday, uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin/slalom direklerinin her birinin aralarından
geçerek slalom koşusunu tamamlar. Hatalar: Aday istasyon içerisinde slalom çubuklarını
atlarsa bu istasyonu tekrar eder.
 Bölüm 2: Aday, belirlenmiş bölgeden kasa içinde bulunan basketbol, voleybol ve hentbol
topunu (3 adet) işaretli duvara birer kez sırasıyla atıp tutup kasaya koyacaktır.
Hatalar: Top elden kaçarsa aday topu alıp kasaya koyana kadar devam eder.
 Bölüm 3: Aday, birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin
üzerinden geçecektir. Hatalar: Aday, engelleri sırasıyla geçmez veya zaman kazanmak için
engelleri devirirse istasyonun başına döner.
 Bölüm 4: Aday, karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki iki farklı renkteki 3’er sağlık toplarının ( 5
Kg.) yerlerini değiştirir. Yani bir kasadaki toplar diğer kasaya toplanır. Aday her seferinde
yalnızca 1 top taşımak zorunda ve istediği taraftan başlayabilir. Hatalar: Topun kasa
içerisinden fırlayarak çıkması durumunda aday topu alıp kasa içine koymakla yükümlüdür.
Aday, aynı renk ve şekildeki topları aynı kasaya taşıyana kadar uyarılır. Bu istasyonu doğru
şekilde tamamlayamayan aday bir sonrakine geçemez. Uyarılara rağmen istasyonu doğru
tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
 Bölüm 5: Aday, 50 cm yüksekliğindeki 1 buçuk metre aralıklarla yan yana iki kasadan dilediği
kasanın üzerine sıçrar ardından kasaların arasına iner, oradan diğer kasanın üzerine sıçrar ve
tekrar ara boşluğa iner ve istasyonu tamamlar. Hatalar: Kasalara ve ara boşluğa iki ayağı da
temas etmeden diğer sıçramaya geçemez. Aday bütün sıçramaları yapmak zorundadır aksi
halde diskalifiye edilir.
Aday, fotoselin bitiş kapısından geçerek fotoseli durdurur ve koordinasyon parkuru
tamamlanır.

ÖZEL YETENEK SINAVI

10
Tanımlamalar:
ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış
olduğu sınavda, adayın aldığı spor uygulamaları puanı/derecesi.
ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınavı ağırlıklı puanı (ÖSYM’nin
formülü ile belirlenen)
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ÖSYM’nin internet adresinden 2018-YKS sonuçları
açıklandıktan sonra edinebilecek puanı
TYT-P (2018 Yılı TYT Puanı) 2018 YKS 1.oturum TYT puanlarının en yükseğini
YP (Yerleştirme Puanı) YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanarak elde
edilen kesin kayıt için sıralama puanı
DEĞERLENDİRME
11
Hesaplamalar:
1. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için, aşağıdaki 3 (üç) puan türü ÖSYM
tarafından belirlenen ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P) (TYT puanlarının en yükseği)
2. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için, önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır.
ÖYSP’lerin Toplamı
a) Ortalama =
Aday Sayısı
ÖYSP’lerin ÖYSP’lerin Toplamının Karesi
Karelerinin
Toplamı Aday Sayısı
b) Standart Sapma =
Aday Sayısı 1
ÖYSP Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması bulunduktan sonra Özel Yetenek Sınav
Puanı dağılım ortalamasının üzerinde kalan her aday için ÖYSP Standart Puanı
hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır ve adayların ÖYSP
Standart Puanı belirlenmiş olacaktır.
Adayın ÖYSP Puan
ÖYSP Dağılımının
Puanı Ortalaması
c) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x + 50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
 Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
 Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2018 TYT Puanının en
yükseği kullanılacaktır.
12
3. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan (spor alan/kol/bölüm) geliyorsa; (30.03.2012 tarihi itibarıyla
bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alandan (alan/kol/bölüm) geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11x OBP) + (0,22 x TYT-P)
NOT: Bu formüllerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2018 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda göre güncellenecektir.
4. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde, öncelikle Özel Yetenek Sınav
Testinde en iyi derece yapan adaya, eşitliğin bozulmaması durumunda TYT puanı en yüksek
olan adaya, bu puanında eşit olması halinde Ortaöğretim başarı puanına (OBP) öncelik
tanınacaktır.
5. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen
veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir.
Sınavsız geçiş hakkı ile 2017-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların
OBP’lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
2017-ÖSYS için lise son sınıf öğrenci durumunda eğitim bilgisi mevcut olup 2017-ÖSYS’de
bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı
için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2018-ÖSYS’ye başvuranların
OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir.
13
Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca;
engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel yetenek sınavı
ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında
yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması uygun görülmüştür.
Yabancı uyruklu adaylar UUYÖS puanları değerlendirmeye katılmadan yalnızca özel yetenek
sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi aralarında sıralanacaktır.
Eşitlik halinde UUYÖS yada diğer Devlet Üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS
sınavlarından UÜYÖS kılavuzunda belirtilen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul
edilen geçerli bir sınav türü ve puanına sahip olunan puan değerlendirmeye katılacak en
yüksek puandan itibaren sıralamaya dahil edilecektir.
b) Özel Yetenek Sınavı Asil ve Yedek Listelerinin Oluşturulması
a. Adayın yetenek sınav puanı, Özel Yetenek Uygulama sınavında elde ettiği puana göre
belirlenir. Aday öğrencilerin elde ettikleri dereceler en iyiden en kötüye doğru
sıralanır.
b. Değerlendirmeye alınan adayların, yetenek sınavı puanları ÖSYM tarafından
belirlenen formüle uygulanarak yerleştirme puanları hesaplanır.
c. Yerleştirme puanları en yüksek adaydan başlamak üzere, adayın başvurduğu bölüm
tercih sırasına göre listelenir. Öncelikle Olimpik Milli ve Olimpik Olmayan Milli
adayların kontenjanları hesaplanır. Sıralama sonucunda asil listede yer alamayan milli
sporcu adaylar diğer adaylarla birlikte değerlendirilir.
d. Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yetenek sınav puanı yüksek olan aday;
bunların eşit olması durumunda ise sırasıyla TYT puanı, OBP puanları yüksek olan
aday; tüm puanların eşit olması durumunda alan mezunu aday; eşitliğin bozulmaması
durumunda ise yaşı küçük olan aday önceliklidir.
e. Aday birinci tercihini kazandığı takdirde diğer bölümlerin asil ve yedek listelerinde yer
alamaz. İkinci tercih ettiği bölümü kazanmış olan aday birinci tercihi olan bölümün
yedek listesinde yer alabilir.
f. Aday tercih ettiği bölümlerin hiç birinin asil listesinde yer almadığı takdirde tercih
ettiği tüm bölümlerin yedek listelerinde yer alabilir.
14
c) Sınav Adresi: Özel yetenek sınavı aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
GÖRÜKLE KAMPÜSÜ NİLÜFER/BURSA
TEL: 0224 294 06 85
15
3. BÖLÜM
(1) İtiraz
a) Tüm itirazlar; Ziraat Bankası, Uludağ Üniversitesi şubesi, TR-8700 0100 1799
3721 9296 5005 IBAN No’lu hesabına itiraz bedeli (200 TL) yatırıldıktan sonra Spor
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na aday tarafından imzalanmış dilekçe ve parayı
yatırdığına dair makbuz ile şahsen yapılacaktır. Yapılan her bir itiraz için aday ayrı
ücret yatırır.
b) Kontrol Listesine itiraz 10 Eylül 2018 mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Daha
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz karara bağlandıktan sonra adaya
yazılı olarak bildirilir.
c) Yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti iade
edilir. İtirazı haksız bulunan adayın ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti geri ödenmez.
d) Sınav takviminde belirtildiği gibi 10 Eylül 2018 mesai saati bitiminden sonra yapılan
itirazlara dair dilekçeler işleme alınmaz.
(2) Disiplin
a) Başvuruların, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe
yakışan disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu
nedenle başvuru süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kurallara
uymayan, araç, gereç ve malzemelere zarar veren ve komisyon üyeleriyle saygı
sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar komisyon kararıyla sınavdan ihraç edilir.
İhraç edilen adayın ismi, sınav sonuç listesinde yer almaz ve aday başarısız sayılır.
b) Başvurular ve sınav sırasında üniversitemiz tesislerine, araç, gereç, malzeme ve diğer
donanımlarına herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem yapılacak ve
verilen zarar, adaydan tazmin edilecektir.
c) İlan edilen sınav tarihinde sınava girmeyen ve belirlenen tarihte evraklarını teslim
etmeyen aday sınav hakkını kaybeder.
(3) Hüküm Bulunmayan Haller
a) Bu yönergede belirtilmeyen ve öngörülemeyen hususlarda ve/veya ortaya çıkabilecek
ihtilaflı durumlarında Sınav Üst Komisyonu yetkilidir.
b) Sınav Üst Komisyonu gerektiğinde sınav yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir.
c) Sınav Üst Komisyonu içerik ve uygulamaya dair her türlü değişim hakkına sahiptir.
d) Yapılan tüm değişiklikler Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilir.
e) Bu ilkeler, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi
Bölümü Akademik Kurulunun önerisi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının kabulü ve
Rektörlük Makamının olurundan sonra uygulanır.
f) Bu ilkeleri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
yürütür.

 

Uludağ üniversitesi besyo hazırlık kursu-uludağ besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.