2018 Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 erzurum üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. ÖN KAYIT

a. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına
müraacaatlar online olarak www.erzurum.edu.tr adresinden gerçekleştirlecektir.
b. Adaylar online başvuru esnasında resmi evraklarda kullanılabilecek nitelikteki
fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Fotoğraflar JPG, JPEG, PNG
formatlarında ve maksimum 2 MB boyutunda olmalıdır. Belirtilen nitelikte olmayan
fotoğraflar sistem tarafından reddedilecek ve kurum bu konuda sorumluluk kabul
etmeyecektir.
c. Ön kayıt sırasında meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle Erzurum Teknik
Üniversitesi sınava başvuru şeklini değiştirebilir.
d. Eksik ve hatalı belge/bilgi sunumunda müraacatlar kabul edilmeyecektir.
e. Adayların ön kayıt sırasında sunmuş olduğu bilgiler 7 Ağustos tarihinde
www.erzurum.edu.tr adresinde ilan edilecek ve hatalı kayıtlar varsa adayların
başvuruları üzerine güncellenecektir.
f. Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından parkur
tanıtım, bilgilendirme, danışmanlık ve deneme eğitimi verilecektir. Katılımcıların;
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma adlı, Ziraat Bankası- Erzurum Şubesi- TR83
0001 0001 1284 4675 1550 01 No’lu İban hesabına 150 tl ücret yatırmaları
gerekmektedir. Adaylar ücreti yatırdıklarına dair dekontu elden evrakların teslimi
sırasında getirmeleri gerekmektedir.

2. ÖN KAYIT KOŞULLARI

2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK
yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı elde edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak
özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak
adayların aşağıdaki maddeler halinde belirtilen tüm koşulları sağlamış olması
gerekmektedir.
a. T.C vatandaşı olmak.
b. 2018 YKS sınavına girmiş ve ilgili kurumca istenen minimum TYT puanına sahip olmak.
c. Milli sporcular için TYT puanlarının herhangi birinden en az 150.000 puan almış olmak.
d. Tüm liselerin alan/kol ve Spor Lisesi bölümlerinden mezun olan adaylar için TYT
puanlarının herhangi birinden en az 200.000 puan almış olmak.
e. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel
engeli bulunmamak.

3. ONLİNE BAŞVURU SONRASINDA ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

a. Online başvuru formu
b. Nufus Cüzdanı: Nufus cüzdanındaki fotograf güncel olmalı. T.C. kimlik numarası ve
soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı
kendisine benzemeyen kimliklerle başvuru yapanlar sınava kabul edilmeyecektir.
c. 2018 YKS Sonuç Belgesi: 2018 YKS Sonuç Belgesi (OBP Gösterir şekilde)
d. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin aslı veya onaylı
sureti. (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için
sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde
başvuruda bulunabilirler).
e. Milli sporcu kontenjanına müraacat edecekler için yukarıda belirtilen tüm belgelere ek
olarak Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
(Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SGM
Genel Müdürü veya Genel MüdürYardımcısı tarafından onaylı). 12.05.2011 tarih ve
27932 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde düzenlenmiş A veya B Milli
Sporcu Belgesi.
f. Sağlık sorunu olmadığını belirten kamuya bağlı sağlık kuruluşlarından alınmış hekim
raporu.( Aile hekiminden alınan sağlık raporu geçerlidir)
g. Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezine ücret yatırdıklarına dair dekont.
Not: Aday evraklarını bizzat veya bir yakını tarafından imza karşılığında teslim
edebilir. Posta yoluyla yapılacak olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVINA GELİRKEN GETİRMESİ GEREK EVRAKLAR

a. Nüfus Cüzdanı: Nufus cüzdanındaki fotograf güncel olmalı. T.C. kimlik numarası ve
soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı
kendisine benzemeyen kimliklerle başvuru yapanlar sınava kabul edilmeyecektir.
b. Adaylara elden evrak teslimi sırasında verilecek olan sınav giriş belgesi. Sınav giriş
belgesi yırtılmış,yıpratılmış veya olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
c. Adayların Özel yetenek sınavında (herhangi bir siyasi partinin, zümrenin veya farklı
ideolojilerin olası mesajlarını içeren kıyafetler giyilebilme ihtimalini ortadan kaldırmak
üzere) Erzrum Teknik Üniversitesi Sürekli eğitim ve uygulama merkezi tarafından
elden evrak teslimi sırasında verilen logolu ve numaralı tişörtleri giymesi zorunludur.
Adayın verilen tişörtü kaybetmesi durumunda Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
adlı, Ziraat Bankası- Erzurum Şubesi- TR83 0001 0001 1284 4675 1550 01 No’lu İban
hesabına 50 tl ücret yatırmaları gerekmektedir.

5. KONTENJANLAR

Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlği
programına ayrılan kontenjan 2018-2019 öğretim yılında 40 erkek ve 20 kadın olmak
üzere toplam 60 öğrenciden oluşmaktadır.
Genel Sporcu Kontenjanı Milli Sporcu Kontenjanı( A ve B sınıfı)
Yaz Sporları Kış Sporları
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
15 30 2 3 3 7
Kontenjanı dolmayan kategoriler diğer alanlara aktarılacaktır.Her kategori aktarımı önce
kendi içerisinde daha sonra diğer kategorilere aktarılacaktır.

 

4. KOORDİNASYON PARKURUNA YÖNELİK AÇIKLAMALAR:

1) Düz takla: Aday öne düz takla atarak istasyonu geçmelidir.Takla atılacak minderin her
iki yanındaki sabitlenmiş hunileri deviren aday huniyi tekrar yerine koymak zorundadır.
Huniyi yerine koymayan veya öne düz takla istasyonunu yapmadan ilerleyen aday
diskalifiye edilecektir.
2) Lastikleri adımlayarak geçme: Aday yerde sabit konumda bulunan lastikleri
adımlayarak ilerlemelidir. Herhangi bir lastiği adımlamayan veya istasyonu yapmadan
ilerleyen aday diskalifiye edilecektir.
3) Top taşıma: Aday belirtilen istasyondaki topları karşı yöndeki kasaların içerisine engel
üzerinden atlayarak taşıyacaktır. Kasalara topu kasadan çıkmayacak şekilde
yerleştirmeyen, engelin üzerinden geçmeyen ve istasyonu eksik yapan aday diskalifiye
edilecektir.
4) Kale direği üzerinden top geçirme: Aday kasa içerisinde bulunan topu alarak elleriyle
kale direğinin üzerinden diğer tarafa geçirmek zorundadır. Aday kale direğinin
üzerinden geçirdiği topu alabilmek için kendisi de tamamen kale filesinin altından
geçmek zorundadır. Adayın topu havada yakalama zorunluluğu bulunmamaktadır.
Topu alan aday tekrar kale filesinin altından geçerek topu ilk aldığı kasaya bırakmak
ve bir sonraki istasyona kale filesinin altından geçerek devam etmesi gerekmektedir.
Topu yerine koymayan ve kale filesinin altından geçmeyen aday diskalifiye edilecektir.
5) Cimnastik paralel bar: Aday istasyona tercih ettiği yönden girererek iki eli ile birlikte
paralel bar üzerinden geçmek zorundadır. İstasyonu atlayan veya barın altından geçen
aday diskalifiye edilecektir.
6) Aday slalom çubuklarının bulunduğu yönleri takip ederek ilerlemek zorundadır. Slalom
çubuklarını deviren ve herhangibirinin etrafından dönüş yapmadan ilerleyen aday
diskalifiye edilecektir.
7) Aday ilk huni ertafından dönüş alarak düz koşu ile ikinci huniye varır. İkinci huniden de
dönüş alan aday üçüncü huni etrafından dönüş alarak bitiriş çizgisine ilerler. Herhangi
bir huni etrafından dönüş almayan, devrilen huniyi düzeltmeyen veya istasyonu
yapmadan ilerleyen aday diskalifiye olur.
8) Koordinasyon parkuruna ilişkin detaylı bilgilendirme ve videoya
https://youtu.be/CCfnNqQbAXA adresinden ulaşabilirsiniz.
NOT-1: Not: Koordinasyon parkuru sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle tüm
adaylar ilk haklarını kullanarak parkura sınavına gireceklerdir. Parkur derecelerine göre
en iyi dereceden başlanarak sıralanan adaylardan sadece belirlenen kontenjanların 3
katı kadar aday ikici aşamaya kabul edilecektir. Bu adaylar aynı parkurda ikinci
haklarını kullanabilir veya ilk parkur dereceleriyle bölüm yerleştirme sıralamasına
girmeyi kabul edebilirler. Sıralama ve yerleştirmeler her adayın bulunduğu kategoriye
göre yapılacaktır.
NOT-2: Sınava başvuruda bulunan aday yukarıda belirtilen tüm maddeleri kabul etmiş
sayılır. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili açıklama ve duyurular, Erzurum Teknik
Üniversitesi ana sayfası ve Spor Bilimleri Fakültesi (http://www.erzurum@edu.tr. ve )
https://www.erzurum.edu.tr/fakulte/spor-bilimleri-fakultesi1 adreslerinden yapılacaktır.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bunun dışındaki hiçbir
duyuru geçerli değildir.

 

Erzurum besyo hazırlık kursu-erzurum besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.