8.5 C
İstanbul
Pazartesi, Nisan 6, 2020
Ana Sayfa 2018 Kılavuzları 2018 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı
2018 kırşehir besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu esaslar; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak
olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu esaslar; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak
olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu esaslar; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu esaslarda geçen;
Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
Rektörlük: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü,
BESYO: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
YKS (TYT): ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,
KAEÜ-ÖYS: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavını,
YP: Yerleştirme Puanını,
SP: Standart Sapmayı,
Sınav Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen biri başkan 2 üye olmak üzere toplam 3 kişilik
komisyonu, ifade eder.
3

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, başvuru ve tercihler
Kontenjanlar
Madde 5- (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ÖYSP sonucuna göre öğrenci alınacak olan
bölümler ile öğrenci kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1: 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ÖYSP ile öğrenci alınacak birim, bölüm ve
kontenjanları.
Birimi/Bölümü Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Genel Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Kadın 20
Erkek 35
55
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Kadın 20
Erkek 30
50*
Spor Yöneticiliği Bölümü
Kadın 20
Erkek 35
55
*
*Toplam kontenjanın %10’nu engelli öğrenci adaylara ayrılmıştır.
Tablo 2: Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanlarının Dağılımları
Bölümü Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 10
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 10
Spor Yöneticiliği Bölümü 10
Her bölüm için milli sporcu kontenjanı uygulanacağından milli kontenjanlar
dolmadığı takdirde, diğer milli sporcu adaylardan sınav puan sıralamasına göre öğrenci
alınacaktır.
4
Engelli Adaylar
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR(mental
retardasyon), otizm spektrum bozuklukları (OSP), Asperger Sendromu, RETT Sendromu,
dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla) Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacaktır. Engelli sporcuların özel yetenek sınavına
başvurabilmeleri