2018 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 kırşehir besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu esaslar; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak
olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu esaslar; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak
olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu esaslar; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu esaslarda geçen;
Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
Rektörlük: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü,
BESYO: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
YKS (TYT): ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,
KAEÜ-ÖYS: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavını,
YP: Yerleştirme Puanını,
SP: Standart Sapmayı,
Sınav Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen biri başkan 2 üye olmak üzere toplam 3 kişilik
komisyonu, ifade eder.
3

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, başvuru ve tercihler
Kontenjanlar
Madde 5- (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ÖYSP sonucuna göre öğrenci alınacak olan
bölümler ile öğrenci kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1: 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ÖYSP ile öğrenci alınacak birim, bölüm ve
kontenjanları.
Birimi/Bölümü Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Genel Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Kadın 20
Erkek 35
55
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Kadın 20
Erkek 30
50*
Spor Yöneticiliği Bölümü
Kadın 20
Erkek 35
55
*
*Toplam kontenjanın %10’nu engelli öğrenci adaylara ayrılmıştır.
Tablo 2: Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanlarının Dağılımları
Bölümü Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 10
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 10
Spor Yöneticiliği Bölümü 10
Her bölüm için milli sporcu kontenjanı uygulanacağından milli kontenjanlar
dolmadığı takdirde, diğer milli sporcu adaylardan sınav puan sıralamasına göre öğrenci
alınacaktır.
4
Engelli Adaylar
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR(mental
retardasyon), otizm spektrum bozuklukları (OSP), Asperger Sendromu, RETT Sendromu,
dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla) Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacaktır. Engelli sporcuların özel yetenek sınavına
başvurabilmeleri için en az üç yıl aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan belgelemeleri
şarttır.
Adayların son bir yıl içerisinde aldıkları engellilik raporunu (Milli engelliler için ilgili
Spor Federasyonundan aldıkları millilik belgesi, Milli olmayan engelliler için Engelli Sağlık
Kurulu Raporu) teslim etmeleri kaydıyla engelli adayların TYT puanlarından en az birinin
100 ve üzeri olması gerekmektedir. Engelli adayların puanı, TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan yani ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan hesaplanacaktır.
Ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili
raporlarını görevliye teslim edeceklerdir. Milli engelliler için ilgili Spor Federasyonunca
onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının
dökümünü içeren belgeleri, Milli olmayan engelliler için Engelli Sağlık Kurulu Raporunu
getirmeleri gerekmektedir. Sınav kriterleri arasında puanlanacak olan uluslararası ve ulusal
başarılar ilgili federasyonlar tarafından onaylı ve ıslak imzalı olmak zorundadır.
Sportif başarının dikkate alınması ve puanlanabilmesi için engelli sağlık kurulu
raporu, milli sporculuk belgesi ve ulusal-uluslararası başarıları gösteren belgelerin jüriye
ibraz edilmesi gerekmektedir.
İlgili programlara (Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü)
engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanlar diğer öğrenciler
için ayrılan kontenjana eklenecektir.
Başvurular
Madde 6- (1) KAEÜ-ÖYS Başvuru Tarihi: 06-10 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe, Cuma) tarihleri arasında her gün (08:30
-12:00) ve (13:30
-17:
00) saatleri arasında
yapılacaktır.
(2) KAEÜ-ÖYS Başvuru Yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR
(3) KAEÜ-ÖYS’na ÖSYM tarafından yapılan 2018 YKS (TYT) puan türlerinden Tablo 3’te,
bölümler itibariyle belirtilen asgari puana sahip olanlar başvurabilir.
(4) Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava
başvurabilirler.
5
Tablo 3:Birim/Bölümler itibariyle başvuru için gerekli asgari YKS (TYT) puanları
Birimi/Bölümü Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alan Dışı Alandan (*) Milli
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 180 180 150
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 150 150 150
Spor Yöneticiliği Bölümü 150 150 150
(*) Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri veya Güzel Sanatlar Liselerinin “Spor”
alanından mezun olan adaylar ve spor lisesi mezunları.
(5) Ön Kayıtta İstenilecek Belgeler:
1- Adayın 2018 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (TYT) sonuç belgesi.
2- “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında
Sağlık Açısından Sakınca Yoktur.” ibaresini içeren sağlık raporu. (Resmi sağlık
kuruluşlarından veya özel hastanelerden alınmış olacaktır.)
3- 4,5*6 cm ebadında son 6 ay içerisinde, önden, yüzü açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 3
adet fotoğraf.
4- Milli sporcular için, Milli Sporcu Belgesinin (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğünün milli sporcu belgesi verilmesi hakkındaki yönetmeliğe uygun biçimde
düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC ve yabancı uyruklu adayların Milli Sporcu Belgesi bu
sınavlar için geçerli değildir.)
5- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının önlü arkalı bir adet fotokopisi. (Ayrıca nüfus
cüzdanının aslı kayıt esnasında ibraz edilmek zorundadır.)
6- Diploma fotokopisi. (Ayrıca Diplomanın aslı kayıt esnasında ibraz edilmek zorundadır.)
7- Başvurular aday tarafından şahsen yapılacaktır. (Posta yolu veya noter vekâleti ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.)
(6) Sınav Başvuru Tarihleri: Sınava başvurmak isteyen adaylar, 06-10 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı,
Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu’na şahsen başvuru yapabilirler. Posta ile gönderilen başvuru belgeleri işleme
konulmaz. Başvurular şahsen yapılacaktır, noter vekâleti ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
(7) Başvuru Formu: 06-10 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihleri
arasında adaylar belirlenen kayıt yerlerinde, bilgisayar ortamından kaydı yapılacaktır. İki nüsha olarak
düzenlenen imzalı başvuru formunun bir nüshası adayda kalacaktır. Yanında kimlik ve başvuru formu
olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
6
Tercihler
Madde 7- (1) Adaylar tek tercih yapabilecektir. Eğer kontenjanlar tercihlere göre dolmaz ise
yerleşemeyen adaylar diğer bölümlere (Puanına göre) yerleştirilecektir. Kadın ve erkek kontenjanı
toplam sayısına ulaşmadığı takdirde kalan sayı karşı cinsiyetin genel kontenjanına aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav tarihi ve yeri
Sınav tarihi ve yeri
Madde 8- (1) KAEÜ-ÖYS tarihi: Sınavlar; 13-15 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba)
tarihlerinde yapılacaktır.
(2) KAEÜ-ÖYS yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Yerleşkesi, Kırşehir Ahi
Evran Üniversitesi Spor Salonu.
(3) Adaylar, KAEÜ-ÖYS’nin tarih, yer ve saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 11 Ağustos 2018
(Cumartesi) tarihinden itibaren www.ahievran.edu.tr/besyo veya besyo.ahievran.edu.tr
adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebileceklerdir.
(4) Sınavların belirtilen günde bitirilememesi durumunda, takip eden gün içerisinde devam edilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav için genel kurallar
Sınavın aşamaları
Madde 9- (1) 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı KAEÜ-ÖYS; “Koordinasyon” parkurundan
oluşmaktadır. Tüm adaylar koordinasyon parkuru sınavına katılmak zorundadır.
Sağlık raporu
Madde 10- (1) Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan ve/veya Özel
Hastanelerden alacakları (yeni tarihli) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel
Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık
raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.
(2) Başvuru sırasında sağlık raporunu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (kamburluk,
kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde idarece ilgililerden heyet raporu
istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazansalar dahi sınavları iptal
edilir.
7
Milli sporcu belgesi
Madde 11- (1) Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak
alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile
birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
(2) Milli sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi
olacaklardır. (Koordinasyon Parkuru Hariç)
(3) K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgeleri bu sınavlar için geçerli
değildir.
(4) Milli sporcularda yerleştirme sıralamaları yapılırken; öncelikli olarak Olimpik A Milli
sporcular, kontenjanın dolmaması durumunda Olimpik B Milli sporcular, kontenjanın
dolmaması durumunda Olimpik C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir. Kontenjan
dolmaması halinde olimpik olmayan A Milli sporcular, Olimpik olmayan B Milli sporcular ve
Olimpik olmayan C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir (Son 5 yıl içerisinde Milli
olanlar).
(5) Milli takımlarda antrenörlük yaptığını belgeleyen Milli antrenörler, Milli sporcu kriterlerine
göre değerlendirilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavın uygulanması
Sınav
Madde 12- (1) Tüm adaylar koordinasyon sınavına gireceklerdir,
(2) Tüm adaylar 13 Ağustos 2018 (Pazartesi) tarihinden itibaren randevu saatlerine göre
koordinasyon sınavına girmek üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki
sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday
kesinlikle sınava alınmayacak ve adayın bu aşamadaki sınav notu 0 (sıfır) kabul edilecektir.
Sınava girmeyen adaylar değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. Koordinasyon parkurundan
0 (sıfır) alan aday elenecektir. (Milli sporcular hariç)
(3) Koordinasyon parkuru,
a) İstasyon 1: Öne takla (Her türlü olabilir).
b) İstasyon 2: Kendi etrafında 360 derece dönüş (sıçrayarak çift ayakla başlar çift ayakla
biter) aksi takdirde 2 sn. ceza puanı alır. Burgu (iki ayakta içeride olmak kaydı ile) belirlenen
çember içerisinde başlar ve bu alan içerisinde biter. Alanın dışına çıkan 2 sn ceza puanı alır.
c) İstasyon 3: Bayanlar için 60 cm erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne
paralel olan engelin önce üzerinden sıçrayıp, daha sonra altından geçilip sekiz şeklindeki
8
hareketini bitirerek istasyon tamamlanır (Harekete sağ veya soldan başlanabilir). Aday dört
hareketten yapmadığı her hareket için 2 sn. ceza puanı alır.
d) İstasyon 4: Kasa içindeki sağlık topları birer-birer diğer kasaya taşınır. Topların
taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konulmak zorundadır. Aksi
takdirde aday diskalifiye edilir.
e) İstasyon 5: Kasa içinden alınan bir hentbol topu ile yüzü ve vücudu duvara dönük olarak
üç atış yapılır, her atışın geçerli olması için yapılan atışın, atış çizgisinden 5 metre uzaklıktaki
ve 2 metre yükseklikteki duvarda bulunan çizginin üzerinde olması gerekmektedir. Atış
sırasında adayın ayağı çizgiyi geçemez. Ayak çizgiyi tamamen geçerse her atış için 1 sn. ceza
puanı verilir. Kaçan top yakalanıp devam edileceği gibi kasadan yeni bir top alınarak da
atışlar tamamlanabilir. Ancak, son atışın yapıldığı top kesinlikle kasanın içine konulmalıdır.
Kasanın içine girip çıkan top, koyuldu sayılırken; kasanın kenarına çarpıp çıkan top kasaya
koyuldu sayılmaz ve kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır.
f) İstasyon 6: 40 cm. yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. (çift ayakla
başlar çift ayakla biter) Her eksik sıçrama, tek ayak sıçrama ve el’in değmesi durumunda 2 sn.
ceza puanı verilir.
Önemli Uyarı: 6. ve 7. İstasyon arasında bulunan ve geçiş yönü belirtilmiş olan koninin
geçilmesinde belirtilen yön dışında, koninin solundan geçildiğinde 2 sn. ceza puanı,
üstünden geçildiğinde 1 sn. ceza puanı verilir.
g) İstasyon 7: Otomobil lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu. Her bir lastiğin
içerisine basmayanlar için bir (1) sn ceza puanı verilir.
h) İstasyon 8: Koşarak slalom geçme. Beş engel arasından slalom hareketi yapılır. 1 slalom
atlayana 2 sn ceza puanı verilir, 2 slalom atlayana 4 sn ceza puanı verilir. Daha fazla slalom
hareketi atlayan aday diskalifiye olur.
i) İstasyon 9: 3 ve 6, m sprint. Aday 3 ve 6 m sprint koşularında huni etrafını dolaşmak
zorundadır. 3m sprint atlayan 5 sn, 6m sprint atlayan 8 sn ceza puanı alır. Her iki kapıyı
atlayan aday diskalifiye olur.
(4) İstasyon atlayan ve bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı
durduramayan adaylar diskalifiye edilir. Diskalifiye edilen adayların sınavın bu
aşamasındaki notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir.
(5) Adaylar sınav esnasında yaptıkları eksik veya yanlış hatalardan dolayı hiçbir şekilde
uyarılmayacaktır.
(6) 4. ve 5. fıkra dışında belirtilen konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna aittir
(ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).
9
10
Şekil 1: Koordinasyon parkuru yerleşim planı
Engelliler Branş Sınavı
1.Kriter-Millilik ve Aktif Sporculuk:
– A Millilik. : 20 puan
– B Millilik. : 15 puan
– C Millilik. : 10 puan
– 3 yıl Aktif Sporculuk. : 5 puan
2. Kriter-Uluslararası Başarı:
– Paralimpik / Dünya Şampiyonası 1., 2. ya da 3.
derecesi.
: 20 puan
– Avrupa Şampiyonası 1., 2. ya da 3. derecesi. : 15 puan
– Balkan Şampiyonası 1., 2. ya da 3. derecesi. : 10 puan
– Uluslararası Özel Turnuvalar 1., 2. ya da 3. derecesi. : 5 puan
– Uluslararası derecesi yok. : 0 puan
3. Kriter-Ulusal Başarı:
– Türkiye Şampiyonası 1., 2. ya da 3. Derecesi. : 20 puan
– Ulusal derecesi yok. : 0 puan
4. Kriter-Yetersizlikten etkilenme derecesine göre Antrenörlük Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği programına yatkınlık:
Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
programlarına içerik ve
düzeyine uygun olup, eğitimini olumsuz yönde etkilemez. : 20 puan
Adayın yetersizlikten etkilenme derecesi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
programlarına içerik ve
düzeyine uygun olup, eğitimini olumsuz yönde etkiler. : 0 puan
5. Kriter-İletişim/algı /kendini ifade edebilme yeteneği:
– Sözel ve görsel iletişime açıklık. : 20 puan
– Sözel iletişime yetersiz, görsel iletişime açık. : 15 puan
– Görsel iletişim yetersiz, sözel iletişime açık. : 5 puan
11
ÖNEMLİ NOT: Her kriter en fazla 20 puan üzerinden değerlendirilerek, kriterlerde adaya
uygun en yüksek puanı ifade eden tek seçenek toplam puana dahil edilecektir. Adaylar sınava
gelirken sınav değerlendirme kriterleri doğrultusunda yanlarında, Milliler için ilgili Spor
Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve
uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri; Milli olmayan engelliler için en az üç yıl
aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan alacakları belgelerini ve “Engelli Sağlık Kurulu
Rapor”larını getirmeleri, sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav sırasında resmi
olarak belgelenemeyen milli sporculuk belgesi, ulusal ve uluslararası başarı belgeleri, engelli
sağlık kurulu raporu olmaması durumunda sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavın değerlendirilmesi
Puan dağılımı
Madde 13- (1) KAEÜ-ÖYS puanlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 2’te verilmiştir.
Tablo 3: Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) bölümlere göre dağılımı
BÖLÜMLER Koordinasyon YKS (TYT) Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi %40 %60 %100
Antrenörlük Eğitimi %60 %40 %100
Spor Yöneticiliği %30 %70 %100

Koordinasyon sınavının değerlendirilmesi
Madde 14- (1) Millilik belgesi bulunan adaylar koordinasyon sınavında elenmeyecekler koordinasyon
parkurundan aldığı puanlar değerlendirme aşamasında kullanılacaktır.
(2) Koordinasyon Parkuru Puanları: Bayanlar ve erkekler ayrı olarak Tablo 4’te gösterildiği
üzere; adayların koştukları sürelerin karşılığı puanlar dikkate alınıp, değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
12
Tablo 4: Koordinasyon sınavı puanlama tablosu
ERKEKLER BAYANLAR
Derece(Sn) Puanı Derece(Sn) Puanı
…-44.00 100 …-50.50 100
44.015-44.515 95 50.515-51.015 95
44.525-45.025 90 51.025-51.525 90
45.035-45.535 85 51.535-52.035 85
45.545-46.045 80 52.045-52.545 80
46.055-46.555 75 52.555-53.055 75
46.565-47.065 70 53.065-53.565 70
47.075-47.575 65 53.575-54.075 65
47.585-48.085 60 54.085-54.585 60
48.095-48.595 55 54.595-55.095 55
48.605-49.105 50 55.105-55.605 50
49.115-49.615 45 55.615-56.115 45
49.625-50.125 40 56.125-56.625 40
50.135-50.635 35 56.635-57.135 35
50.645-51.145 30 57.145-57.645 30
51.155-51.655 25 57.655-58.155 25
51.665-52.165 20 58.165-58.665 20
52.175-52.675 15 58.675-59.175 15
52.685-53.185 10 59.185-59.685 10
53.195-53.695 5 59.695-60.195 5
53.70-… 0 60.20-… 0
YKS (TYT) puanı
Madde 15- (1) Adayın 2018 yılı YKS (TYT) puan türlerinden en yüksek olan puanı YKS (TYT)
puanı olarak işlem görecektir.
Orta Öğretim Başarı Puanı
Madde 16- (1) 2018 KAEÜ-ÖYS’na giren adayların ÖSYM tarafından yayınlanmış ağırlıklı
ortaöğretim başarı puanları dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Asıl ve yedek adayların belirlenmesi
Öğrenci yerleştirme
Madde 17- (1) Yerleştirme işlemi, adayların YP’na, tercihine ve kontenjanlara göre
yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:
a) Tercihlerine göre adaylar arasından kontenjan sayısı kadar yerleştirilecektir. YP’na göre
yapılacak yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
b) Bir adayın YP’si ne denli yüksek olursa olsun; yalnız bir bölüme kayıt hakkı kazanabilir.
13
(2) Milli kontenjanına yerleştirildikten sonra kontenjan dışı kalan Milli Sporculardan ilgili
bölümün başvurusu YKS (TYT) puan şartına haiz olmaları halinde genel kontenjandan da
yararlandırılırlar.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Adayın ÖYSP Puan
ÖYSP Dağılımının
ÖYSP Standart Puanı Ortalaması
Puanı (ÖYSP – SP) = 10 x + 50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP -SP) olacaktır. ÖYSP – SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10′ dur.
Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı=YP ) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0,11 x OBP) + ( 0,22 x TYT – P ) + (0.03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için aday
genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + ( 0,11 x OBP) + ( 0,22 x TYT – P )
14
Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, TYT puanı en yüksek olan adaya
öncelik tanınacaktır.
(3) 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile
yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı
puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek
puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
(4) Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda, www.ahievran.edu.tr/besyo ve
besyo.ahievran.edu.tr web adreslerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların,
özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda
durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Asıl ve Yedek adayların kesin kayıtları
Kesin kayıt tarihi ve yeri
Madde 18- (1) Kesin kayıt tarihi: Asıl adayların kesin kayıtları 27-29 Ağustos 2018
(Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 29 Ağustos
2018 (Cuma) günü saat 17.00’a kadar kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar bu haklarından
vazgeçmiş sayılacaklardır.
(2) Asıl adayların kesin kayıtları sonucunda boş kalan kontenjanların bulunması durumunda
31 Ağustos -03 Eylül 2018 (Cuma, Pazartesi) / 04 -05 Eylül 2018 (Salı, Çarşamba) / 06-07
Eylül 2018 (Perşembe, Cuma) / 10 Eylül 2018 (Pazartesi) tarihlerinde ve mesai saatleri
içerisinde yedek adaylardan listedeki sıraya göre kesin kayıt işlemi yapılacaktır.
(3) Kontenjanların dolmaması halinde adaylar ek kontenjan ilanına başvurabilirler. Herhangi
bir bölüme ek kontenjanla adaylar yerleştirilirken aynı cinsten kontenjan dolmadığı takdirde
karşı cinsten adaylar yerleştirilir. Örneğin bayan kontenjanı dolmadığı takdirde o bölümü
tercih eden bayan yoksa yerine erkekler alınarak açık olan kontenjan tamamlanır.
(4) Kesin kayıtlar: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda
(Bağbaşı Yerleşkesi/ KIRŞEHİR) yapılacaktır.
Kesin kayıt için gerekli belgeler
Madde 19- (1) Kesin kayıt için istenen belgeler;
a) Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet
belgesi yerine kullanılmaz).
15
b) Aday, 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş
ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan
mezun olduğunu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların
diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).
c) Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı onaylı örneği.
d) 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak
Askerlik Durum Belgesi (1998 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge
istenmeyecektir).
e) 6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden ve adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
f) Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden son bir ay içerisinde alınmış Sağlık
Kurulu Raporu.
g) Milli öğrenciler için Millilik Belgesinin aslı.
(2) Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgeler eksik ise
kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Yedek adaylara kayıt sırası geldiğinde kayıt için gerekli belgelerin asıllarını ibraz etmeleri
zorunludur. Noter vekâletnamesiyle kayıt yapılabilecektir.
Yedek listeden adayların kesin kayıtları
Madde 20- (1) Birinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Asıl adayların
kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 29 Ağustos 2018 (Çarşamba) günü saat
17.00 itibariyle yapılan kesin kayıtlar sonucunda, kontenjanın dolmaması halinde aynı gün
saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan asıl aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden listedeki
sıraya göre, birinci yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen birinci yedek listede
isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 31 Ağustos – 03 Eylül 2018 (Cuma, Pazartesi)
günlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan
birinci yedek liste adayları bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
(2) İkinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Birinci yedek liste adayların
kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 03 Eylül 2018 (Pazartesi) günü saat
17.00 itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan
birinci yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, birinci yedek listesinde ilan
edilen son adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, listedeki sıraya göre ikinci yedek listesi
olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen ikinci yedek listede isimleri bulunan adayların kesin
kayıtları: 04-05 Eylül 2018 (Salı, Çarşamba) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında
16
yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan ikinci yedek liste adayları bu haklarından
vazgeçmiş sayılacaklardır.
(3) Üçüncü Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (İkinci yedek liste adayların
kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 05 Eylül 2018 (Çarşamba) günü saat
17.00 itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan
ikinci yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, ikinci yedek listesinde ilan
edilen son adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, listedeki sıraya göre üçüncü yedek
listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen üçüncü yedek listede isimleri bulunan adayların
kesin kayıtları: 06-07 Eylül 2018 (Perşembe, Cuma) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri
arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan üçüncü yedek liste adayları bu
haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
(4) Dördüncü Yedek Listeden Ad Okuma Yöntemiyle Yapılacak Kayıtlar: 07 Eylül
2018 (Cuma) günü saat 17.00 itibari ile boş kalan kontenjanlar için, 10 Eylül 2018
(Pazartesi) günü saat 11.00’da, 05 Eylül 2018 (Çarşamba) günü ilan edilen üçüncü yedek
listesindeki son yedekten sonraki adaydan başlamak üzere, ad okuma yöntemiyle kesin kayıt
yapılacaktır. İsmi okunan aday, bir sonraki adayın ismi okunmadan kayıt yerinde olmalıdır.
(5) 10 Eylül 2018 (Pazartesi) günü yapılacak kayıtları takiben kontenjanlar dolmasa dahi
kayıtlar sona erecek ve listede ismi olmasına rağmen kayıt yerinde bulunmayan adaylar için
mazeret kaydı yapılmayacaktır. Bu adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. (Sağlık raporu
dahil hiçbir mazeret kesinlikle kabul edilmeyecektir).

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler
Diğer Hükümler
Madde 21-(1) Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe ve
sportmenliğe yakışan disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla
mümkündür. Bu nedenle sınav süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen,
sınav kurallarına uymayan ve sınav görevlileriyle saygı sınırlarını aşan tutum ve
davranışlarda bulunan adaylar Sınav Komisyonu kararıyla sınavdan ihraç edilir.
(2) Sınav sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adayların bulunması durumunda,
başvurduğu 2018-YKS (TYT) puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik
17
olması halinde özel yetenek sınavı I. Aşamasından aldığı puanı daha yüksek olan aday tercih
edilir.
(3) Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak ve
sınavın o aşaması/periyodu bitmeden yapacaklardır. İtiraz başvurusunun değerlendirilebilmesi
için adayın Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 100
TL yatırması ve dilekçesine eklemesi gerekir. İtiraz başvuruları sınav komisyonunca (veya
sınav komisyonunca oluşturulacak ilgili komisyonca) değerlendirilir ve karar verilir.
(4) Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Komisyonu
yetkilidir.
(5) Adayın eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği ya da sahte/tahrifatlı belge kullandığı tespit
edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve
hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır.
(6) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler
içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim
programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı kamp
derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve
gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
(7) Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.

ONUNCU BÖLÜM

ÖLÜMSon hükümler
Yürürlük
Madde 22- (1) Bu esaslar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunca onaylandıktan itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- (1) Bu esasları, Rektör adına Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

Kırşehir besyo hazırlık kursu-kırşehir besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.