2018 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 izmir üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BAŞVURU

Başvurular 8 – 9 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Yerleşkesinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesine 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında
yapılacaktır.
Gerekli belgelerle Fakültemiz öğrenci işlerine şahsen müracaat ederek, ön kayıt
işlemlerini tamamlayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
Değerlendirme sonuçları (Asil ve yedek kazananların ilanı) 31.08.2018 tarihinde
açıklanır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olmak,
2- Adayın konuşma, sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak,
3- Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış olmamak,
4- Adaylar, 2018 TYT sınavından Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; 210 Puan almış
olması gerekmektedir.
5- Milli sporcular (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) başvuru için milli olduklarını
belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla en az 210 puan almış olmak,
6- Liselerin spor alan / kol bölümünden mezun olan adaylar 210 ve üzeri puan almış olmak,
7- Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosunda belirtilen branşlardan herhangi
birisinde geçerli Sporcu Özgeçmiş Belgesine sahip olmak.
8-Tüm adaylar, gerekli şartları sağlamak koşulu ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü programlarına
başvurabilirler

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Form dilekçe (web sayfamızdan(http://sporbilimleri.deu.edu.tr)
çıktısı alınarak doldurulacaktır),
2. Son bir ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanının fotokopisi (kayıt esnasında aslı gösterilecektir),
4. Lise diplomasının fotokopisi (kayıt esnasında aslı gösterilecektir),
5. 2018 TYT Sonuç Belgesi,
6. Sporcu Özgeçmiş Belgesi.
7. Spor Liselerinden 30.03.2012 tarihinden önce mezun olan ya da belirtilen tarihte
öğrenim gören adayların durumlarını belirten belge.
Belgelerin hepsi bir şeffaf dosyaya takılıp getirilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Programı’na alınacak öğrencileri
belirlemek amacıyla yapılan uygulamalı eleme ve sıralama niteliğindeki sporcu
özgeçmişi puanlarının (SÖP) değerlendirilmesinden ibarettir. Sporcu Özgeçmişi
Değerlendirme tablosundaki, spor dallarında SÖP’ ye sahip olmayan adaylar bu programa
başvuramaz.
SPOR ÖZGEÇMİŞİ PUANI (SÖP)
Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme tablosunda yer alan spor dallarında koşullara
uyduğunu belgeleyen adaylar karşısındaki uygun puanı alırlar. Bu işlem özgeçmiş
değerlendirme komisyonunca incelenerek belirlenir.
BELGELER

MİLLİLİK BELGESİ:

İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel
Müdürlüğünce onaylatılmış (Kaç ülkenin katıldığı; yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik
kategorisini ve sınıfını ‘A,B,C,’ belirten) millilik belgesi.
BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL BRANŞLARI LİG BELGESİ:
Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise İl
Müdürlüğü onaylı) SÖP tablosunda istenilen belgelerin federasyon onaylı aslı getirilecektir.
İlgili federasyondan alınan en az üç yıl lisanslı olduğunu belgeleyecek ve en az 5 adet
müsabaka isim listesi veya maç kağıdı (federasyon onaylı belgenin aslı) getirilecektir.
ATLETİZM, YÜZME, RİTMİK CİMNASTİK, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA
BELGESİ:
Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı
müsabaka/yarış çizelgesi örneği

FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR

İlgili federasyondan alınan en az üç yıl lisanslı olduğunu belgeleyecek ve en az 5 adet
müsabaka isim listesi (federasyon onaylı belgenin aslı) getirilecektir.
Not: Profesyonel ve amatör takımların alt yapılarından başvuracak adaylar için;
01.01.2013 sonrası tarihli müsabaka isim listeleri kabul edilecektir.
ANTRENÖRLÜK BELGESİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesinden
veya ilgili özerk federasyondan alınacak antrenörlük derecesini gösterir belge.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılacak Özel
Yetenek Sınavına (ÖZYES) ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.
ÖnKayıt
Madde 2 – Adayların Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü
değerlendirmelerine girebilmeleri için, süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması
gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından
o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) taban puanına veya
daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.
Ön Kayıtta İstenen Belgeler:
-Başvuru Formu
-TYT Sonuç Belgesinin fotokopisi
-Mezuniyet Belgesi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-3 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde
Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş)
-Sağlık Raporu (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca
yoktur” ibareli herhangi bir resmi sağlık kurumundan alınmış belge)
-Sporcu özgeçmiş belgesi dosya içinde ibraz edilecektir.
-Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Komisyonların Oluşturulması
Madde 3 – Ön kayıt ve değerlendirmelerin yapılması için gerekli
komisyonların oluşturulmasından Spor Bilimleri Fakültesi Yönetimi sorumludur.
– ÖZYES Sınav Komisyonu,
– ÖZYES Ön Başvuru Komisyonu,
– ÖZYES Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonu,
– ÖZYES Sınav Sonuç Değerlendirme Komisyonu,
– ÖZYES İtiraz Değerlendirme Komisyonu
– ÖZYES Hukuk Komisyonu, tarafından yürütülür.
Komisyonlarında görevlendirilecek asil ve yedek üyeler, her yıl Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Komisyonlar biri Başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur.
Gerekli durumlarda her komisyonun altında görev yapabilecek alt komisyonlar oluşturulabilir.
Özel Yetenek Sınavının Yapılması
Madde 4 – Eleme ve sıralama niteliğindeki değerlendirmeler Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen esaslara göre yapılır. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Programına
alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla iki (2) aşamalı bir sınav uygulanacaktır. Birinci
aşamada adayın başvurduğu spor branşından uygulamalı bir eleme sınavı yapılacaktır. Ikinci
aşamada ise elemeyi başarı ile geçen adayların sporcu özgeçmiş belgeleri değerlendirilerek
sporcu özgeçmiş puanı (SÖP) belirlenecektir. Buradan elde edilecek puan adayın Özel Yetenek
Sınav (ÖZYES) puanı olarak belirlenecektir.
Madde 5 – Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek
Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemlerde belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak
Yerleştirme Puanı hesaplanır.
Madde 6 –Adayların başarı puanları eşitliği durumunda adayın TYT puanı dikkate alınır.
Madde 7 – Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu her yıl Fakültemiz Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
Madde 8-Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler
Fakülte Dekanlık makamının onayından sonra açıklanır.
Madde 9– Asil listede ilan edilen öğrencilerin kesin kayıtları Spor Bilimleri Fakültesi
Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına uygun olarak yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde
bu açık yedek listeden sırasıyla doldurulur. Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir kayıt tarihi tespit edilebilir. Bu süre geçtikten sonra
kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.
Madde 10 – Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Madde 11 – Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA TABLOSU
PUAN VOLEYBOL HENTBOL
RİTMİK
CİMNASTiK FUTBOL YÜZME BASKETBOL ATLETİZM
50
A Milli olmak A Milli olmak A Milli olmak A Milli –
TFF Süper Lig
( 5 maç belgesi
getirecek)
A Milli olmak A Milli olmak A Milli olmak
45
B Milli olmak. B Milli olmak. B Milli olmak. B milli – TFF 1. Lig
( 5 maç belgesi
getirecek)
B Milli olmak B Milli olmak. B Milli olmak
40
C Milli olmak
veya
Türkiye Voleybol
federasyonunun en
üst liginde oynamış
olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
B Milli olmak veya
Erkekler en üst
liginde oynamış
olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
C Milli olmak veya
Ritmik Cimnastik
Büyükler Türkiye
şampiyonasında toplamda
1./2./3. olmak
TFF 2. Lig
( 5 maç belgesi
getirecek)
C Milli olmak veya
Yıldız, Genç, Büyükler
Kategorisinde Türkiye
Rekoru kırmak veya
Açık Yaş Kategorisinde
1.,2.,3. olmak
C Milli olmak veya en
üst sıradaki ligde
oynamış olmak.
( 5 maç belgesi
getirecek)
C Milli olmak.
37,5
Ritmik Cimnastik
Büyükler Türkiye
şampiyonasında toplamda
4./5./6. olmak
Türkiye
Şampiyonasında 13-14
yaş, 15-16 yaş, 17-18
yaş kategorilerinde
1.,2.,3. Olmak veya
Türkiye
Şampiyonasında Açık
Yaş sıralamasında Final
4.5.6. ‘sı olmak veya
M.E.B. Okullar arası
Türkiye
Şampiyonasında
Yıldızlar ve Gençler
Kategorisinde 1.,2.,3.
Olmak,
Büyükler Türkiye
Birinciliğinde 1./2./3.
olmak.

PUAN VOLEYBOL HENTBOL
RİTMİK
CİMNASTİK FUTBOL YÜZME BASKETBOL ATLETİZM
35
Türkiye Voleybol
federasyonunun 2.
Sıradaki liginde
oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
Ritmik Cimnastik
Gençler Türkiye
şampiyonasında
toplamda 1./2./3. olmak
TFF 3. Lig
( 5 maç belgesi
getirecek)
Türkiye
Şampiyonasında 13-14
yaş, 15-16 yaş, 17-18
yaş kategorilerinde
4.,5.,6. Olmak veya
Türkiye
Şampiyonasında Açık
Yaş Final 7.,8.,9.,10.
Olmak,
Büyükler Türkiye
Birinciliğinde 4./5./6.
olmak.
32,5
III. kademe Voleybol
Antrenörlüğü
Belgesine Sahip
olmak
Ritmik Cimnastik
Gençler Türkiye
Şampiyonasında
toplamda 4./5./6.
Olmak veya
III. kademe Ritmik
Cimnastik
Antrenörlüğü
Belgesine Sahip
olmak
III. Kademe yüzme
Antrenörlüğü belgesine
sahip olmak.
Erkekler 2. sıradaki
ligde oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
Gençler Türkiye
Birinciliğinde 1./2./3.
olmak.
30
Gençler ya da liseler
kategorisinde
Türkiye
Şampiyonasına
katılmak
C Milli olmak veya
Kadınlar en üst liginde
veya Erkekler 2.
sıradaki liginde
oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
TFF U-21 – TFF
Kadınlar 1.lig –
Bölgesel Amatör Lig
( 5 maç belgesi
getirecek)
Türkiye
Şampiyonalarında veya
MEB Okullar arası
Türkiye
Şampiyonasında
Yıldızlar ve Gençler
Kategorisinde kendi yaş
kategorisinde ilk 12
sıralamasında yer almak,
Kulüplerarası Gençler
Türkiye
şampiyonasında ilk
üçte yer almak
(**)
Gençler Türkiye
Birinciliğinde 4./5./6.
olmak.
PUAN VOLEYBOL HENTBOL
RİTMİK
CİMNASTİK FUTBOL YÜZME BASKETBOL ATLETİZM
27,5
Ritmik Cimnastik
Okullar Türkiye
Şampiyonasında
1./2./3./4./5./6. Olmak veya
II. kademe Ritmik
Cimnastik Antrenörlüğü
Belgesine Sahip olmak
C Milli II. Kademe Yüzme
Antrenörlüğü
Belgesine Sahip olmak
Kadınlar 2. Sıradaki
ligde oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
Yıldızlar Türkiye
Birinciliğinde 1./2./3.
olmak.
25
Türkiye Voleybol
federasyonunun 3.
Sıradaki liginde
oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
Lisanslı olarak Ritmik
Cimnastik gençler ve
büyükler kategorisinde
ulusal yarışmalarda 7.-12.
olmak
TFF Coca Cola
Gelişim Ligi U-19
( 5 maç belgesi
getirecek)
Open water veya
triatlon branşlarında
Türkiye
şampiyonalarında ilk
üçe girmiş olmak.
Erkekler 3. sıradaki
ligde oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
Yıldızlar Türkiye
Birinciliğinde 4./5./6.
olmak.
22,5
Kadınlar 2. sıradaki
liginde veya
Erkekler 3. Sıradaki
liginde oynamış
olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
20
Yıldızlar ya da
ilköğretim
kategorisinde Türkiye
Şampiyonasında İlk
3’te yer almak
Lisanslı olarak Ritmik
Cimnastik gençler ve
büyükler kategorisinde
ulusal yarışmalarda
13.-20. olmak
TFF Coca Cola
Gelişim Ligi U-17
( 5 maç belgesi
getirecek)
En az 5 yıl lisanslı
yüzme sporu yapmış
olmak
Lisanslı olarak İl
Birinciliği
Müsabakalarında
1./2./3. olmak.
PUAN VOLEYBOL HENTBOL
RİTMİK
CİMNASTİK FUTBOL YÜZME BASKETBOL ATLETİZM
15
II. kademe Voleybol
Antrenörlüğü
Belgesine Sahip
olmak
Gençler ya da liseler
kategorisinde Türkiye
şampiyonasında ilk
üçte
yer almak
Lisanslı olarak gençler
kategorisinde 5 kez ve
büyükler kategorisinde
5 kez ulusal yarışmaya
katılmış olmak veya
I. kademe Ritmik
Cimnastik Antrenörlüğü
Belgesine Sahip olmak
TFF Coca Cola
Gelişim Ligi U-16
( 5 maç belgesi
getirecek)
I.kademe Yüzme
Antrenörlüğü
Belgesine sahip
olmak
Erkekler 4./son sıradaki
ligde, kadınlar 3./son
sıradaki ligde oynamış
olmak
( 5 maç belgesi getirecek)
(*)
Lisanslı olarak İl Birinciliği
Müsabakalarında 4./5./6. olmak.
10
Bölgesel Ligde en az
3 yıl oynamış olmak
ve ( 5 maç belgesi
getirecek) veya
Yıldızlar ya da
ilköğretim
kategorisinde
Türkiye
Şampiyonasına
katılmak
Son 2 yılda Gençler
liginde en az 5 maç
oynamış olmak /
Yıldızlar ya da
Ilköğretim
kategorisinde Türkiye
Şampiyonasında ilk
üçte yer almak.
Lisanslı olarak 5 yıl ritmik
cimnastik yapmış olmak
Son 3 yıl lisans vizesi
Federasyon onaylı
belgenin aslı
Kulüplerarası Gençler
Türkiye şampiyonasına
katılmak
(**)
Lisanslı olarak en az 5 resmi
müsabakada yarışmış olmak.
( 5 maç belgesi getirecek)
5
Lisanslı olarak en az
3 yıl Voleybol
oynamış olmak.
Son 2 yılda Yıldızlar
liginde oynamış olmak
( 5 maç belgesi
getirecek)
Lisanslı olarak en az 3 yıl
bir kulüp takımında
Basketbol oynamış olmak.
*:Basketbol branşı için ibraz edilen belgenin tarihine bakılarak, ait olduğu sezonun ligler statüsüne göre puanlama yapılır. Sıralamada son sırada bulunan ligler 15 puan üzerinden değerlendirilir.
**: Basketbol branşı için ibraz edilen belgenin oynandığı sezonda basketbol gençler ligi var ise Türkiye Şampiyonası’na puan verilmez; Gençler ligine puan verilir.
Önemli Not: Adayların komisyonca belirlenen sporcu özgeçmişi puanları kesin değerlendirmeye alınmadan önce kontrol listeleri şeklinde ilan edilir. Kontrol
listesindeki puanlara itirazlar Fakülte Sekreterliğine 14 Ağustos 2018 17.00’a kadar yapılmalıdır Asil ve yedek kazanan listesine itirazlar; Yerleştirme
Puanları(YP) ilan edildikten sonra Fakülte Sekreterliğine 3 Eylül 2018 17.00’a kadar yapılmalıdır. Süresi geçen İtirazlar dikkate alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMA

Antrenörlük eğitimi bölümüne ön kayıt yaptıran adayların, eleme niteliğinde olan ve
başvurduğu branşın uygulama sınavında başarılı olanların Sporcu Özgeçmiş Puanları
hesaplamaya alınacaktır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrenci alımında uygulanacak Sporcu Özgeçmiş
Puanı değerlendirmesi sonucunda elde edilen puan Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
olarak kabul edilip, Özel Yetenek Sınavı Standart Puanına (ÖYSP-SP) çevrilecektir.
Hesaplama; ÖSYM’nin belirlediği ÖYSP formülüne göre yapılır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

KESİN KAYIT

Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan asil listedeki adayların kesin kayıtları I.
Öğretim için 11-12. 09.2018 17.00’a kadar yapılmalıdır; II. Öğretim için 14 ve 17 Eylül 2018
17.00’a kadar yapılmalıdır. Kesin kayıt yaptırma hakkını kazanan adaylar aşağıda belirtilen
belgeleri tamamlayarak kayıtlarını yaptıracaklardır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın 2018 TYT Sonuç Belgesi’nin aslı,
2-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni
tarihli Mezuniyet Belgesi’nin aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine
kullanılmaz),
3-Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4.5×6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf,
4-Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge, (1988 ve daha ö nce
doğumlulardan istenir),
5-Sağlık kurulu raporu, (En az 5 Bölümden imzalı olacaktır)
6-İlgili döneme ait okul eğitim harç bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (İkinci Öğretim
için)

YEDEK LİSTEDEKİ ADAYLARIN KAYIT İŞLEMİ

Kesin kayıt tarihinin tamamlanmasının ardından eğer kontenjan tamamlanmamışsa
daha önceden ilan edilen yedek listesindeki adaylar sırası ile kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.
Açık kalan kontenjan üniversitemiz web sitesi ve fakültemiz web sitesinden duyurulacaktır.
Duyuruda belirtilen tarihler arasında kayıt işlemini gerçekleştirmek isteyen adaylar yukarıda
belirtilen aynı belgeleri hazırlamak zorundadır. Açık kalan kontenjanlara yedek kayıt
Antrenörlük I. Öğretim için 13-14.09.2018 17.00’a kadar yapılmalıdır; II. Öğretim için 18-
19.09.2018 17.00’a kadar yapılmalıdır.
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI
ÖZYES SINAV KOMİSYONU
ÖZYES ÖN
BAŞVURU
KOMİSYONU
ÖZYES ÖZGEÇMİŞ
DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU
SINAV SONUÇ
DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU
ÖZYES İTİRAZ
KOMİSYONU
(İTİRAZ
DEĞERLENDİRME)
ÖZYES HUKUK
KOMİSYONU

NOT 1: İlgili komisyonlar fakülte yönetimi tarafından oluşturulacaktır.
NOT 2: Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması halinde ek kayıt tarihi belirlemede fakülte
yönetim kurulu yetkilidir.
İLETİŞİM
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi 35340 İnciralti – İZMİR /Türkiye
Tel: 90(232) 412 97 07-01 Fax: 90 232 412 97 19 Web site: http://sporbilimleri.deu.edu.tr

YÜZME BRANŞI UYGULAMA SINAVI

kuralları ön eleme sınavında geçerli olacaktır.
Aday zorunlu olarak 1. Basamakta 200 metre mesafeyi serbest teknik yüzerek tamamlaması
ve 2. Basamakta seçtiği yüzme tekniğinde (sırtüstü, kurbağalama veya kelebek) 50 metre
mesafeyi tamamlaması gerekmektedir. Bu basamakta 200metre mesafeyi serbest teknik
yüzemeyerek tamamlayamayan sporcu 2. basamağa geçemeyecektir.
Sınava tüm adaylar mayo, bone ve gözlük ile katılacaklardır. Sınav esnasında tüm adaylar
sınava tek tek alınacak ve FINA kuralarına uygun şekilde her iki mesafeyi tamamlaması
istenecektir. Aday sınav esnasında yüzdüğü branşın kurallarına uygun olmayan bir hata
yapması halinde ‘diskalifiye’ edilecek ve sınavda ‘Başarısız ‘olarak kabul edilecektir.
Adaylar, her iki aşamayı da başarı ile tamamlaması sonucunda Sporcu Özgeçmiş
Değerlendirilmesine alınacaktır.

VOLEYBOL BRANŞI UYGULAMA SINAVI

İstasyon 1: 5,5 metre mesafeden hedefe servis atışı yapılır. (1) Hedeften gelen topa kontrol
manşet alınır (1) ve hedefe parmak pas (1) atılır.
İstasyon 2: 5,5 metre mesafeden hedefe smaç vuruşu için adayın kendisi tarafından top baş
üstüne atılır. Aday sıçrayarak topa smaç vuruşu yapar (1).
Genel açıklamalar:
Adayın voleybol yetenek sınavı için İstasyon 1 ve İstasyon 2’de belirtilen voleybol temel
tekniklerini sırası ile yapması ve her istasyonda da en az bir kez başarılı olması gereklidir.
Adayların her istasyon için 3 deneme hakkı vardır. Başarılı olmak için en az 1. İstasyondaki
üç tekniği doğru olarak arka arkaya uygulaması ve 3 puan alması gereklidir. 2. İstasyonda ise
en az 1 puan almalıdır.
Hedefin dışına vurulan ve sıçramadan yapılan smaçlar geçersizdir. Eğer aday topu kaçırırsa
gidip alır ve sınava kaldığı yerden devam eder.
Komisyon adayın topa vuruşlarında FIVB (Uluslararasi Voleybol Federasyonu) kurallarına
göre hatalı vuruş yaptığını tespit ederse (çift vuruş, top taşıma gibi) o vuruşun yapıldığı seti
geçersiz sayar.
Adayın başarılı olması için 1. İstasyondan en az 3 puan ve 2. İstasyondan da en az 1 puan
alması gereklidir. Aksi takdirde sınavda başarısız sayılıp, Sporcu Özgeçmiş
Değerlendirilmesine alınmayacaklardır. Sınavda FIVB kuralları geçerlidir. Yukarıda yer
almayan istisnai durumlarda karar “Voleybol yetenek sınavı komisyonu” tarafından verilir.
RİTMİK CİMNASTİK BRANŞI GİRİŞ SINAVI
Aday sadece 1 aletle seri yapmalıdır (istediği bir aleti seçebilir).
Her seri için süre 1’15” ile 1’30” arasında olmalıdır.
Kronometre, aday harekete başlar başlamaz çalıştırılacak hareketsiz kalır kalmaz
durdurulacaktır.
Müzikler CD ye kaydedilerek sınavdan 30 dk önce sınav yetkilisine teslim edilmelidir. Her
CD’ye sadece bir müzik kaydedilmelidir. Her müzik yüksek kalitedeki bir CD’ye
kaydedilmelidir.
Ritmik Cimnastiğin karakterine uygun olmayan müzikler kullanılmamalıdır (ör: Sirenler,
araba motoru sesi, vb.).
Aşağıdaki şekilde mayo kullanımına izin verilir:
● Mayonun altına veya üstüne ayak bileğine kadar olan uzun taytlara.
● Deriye yapışması koşulu ile tamamen uzun tek parça leotard’lara (unitard).
● Bacakların üzerini kaplayan kumaşın rengi/leri ve uzunluğu her iki bacakta aynı olmalıdır
(palyaço görüntü yasaklanmıştır) sadece stil (kesim veya dekorasyonlar) farklı olabilir.
● Etek leğen kemiğinden daha aşağıda olmayacak şekilde leotard, tayt veya tek parça tayt’ın
üzerinde olmalıdır.
● Eteğin stili serbesttir (kesim veya tasarım) fakat etek daima cimnastikçinin kalçasını
örtmelidir (bale tütüsü görünümü yasaklanmıştır).
● Cimnastikçiler serilerini çıplak ayak veya cimnastik patiği ile yapabilir.
● Saç şekli toplu olmalıdır.
SERİLER
ZORLUK-D Alet
teknik
elementleriyle
bağlantılı Zorluk
Bileşenleri
Vücut Zorluğu Dans Adımı
Kombinasyonu
Rotasyonlu
Dinamik
Elementler
Alet Zorluğu
Sembol BD
En az 3; En fazla 9
S
En az 1
R
En az 1
AD
En az 1
Vücut Zorluğu Grupları Atlama/sıçramalar – en az 1
Dengeler – en az 1
Rotasyonlar – en az 1
VÜCUT ZORLUĞU: BD elementleri FIG 2017-2020 (Uluslararası Cimnastik Federasyonu)
Kurallar Kitabının Zorluk Tablolarındaki elementlerdir.
DANS ADIMI KOMBİNASYONU: FIG 2017-2020 Kurallar Kitabındaki kurallar
geçerlidir.
ROTASYONLU DİNAMİK ELEMENTLER: FIG 2017-2020 Kurallar Kitabındaki
kurallar geçerlidir.
ALET ZORLUĞU: FIG 2017-2020 Kurallar Kitabındaki kurallar geçerlidir.
DEĞERLENDİRME
Toplam Puan: 20.00
Eklenerek: Maksimum 10.00 puan D (zorluk)-skoru + maksimum 10.00 puan E (uygulama)
skoru
Aday 20.00 puan üzerinden en az 5.00 puan alması zorunludur. Aksi takdirde sınavda
başarısız sayılıp, Sporcu Özgeçmiş Değerlendirilmesine alınmayacaklardır.
Seri içeriği FIG kural kitabina (2017-2020-bireysel seri) göre hazirlanmalidir.

HENTBOL BRANŞI UYGULAMA SINAVI

1. Pas: 3 metre mesafeden duvarla paslaşma. Adaylar topu düşürmeden temel pas tekniğiyle
toplamda 5 pas yapacaktır. Her başarılı pas 1 puan olup bu bölümden en fazla 5 puan
alınabilir. Bu istasyon süreye karşı yapılmamaktadır.
2. Top Sürme: Hentbol yarı sahasına dizilen 5 trafik işaretinin arasından hentbol oyun
kurallarına uygun olarak slalom top sürme. Bu istasyonda en fazla 5 puan alınabilir. Adaylar
steps veya hatalı yürüme gibi kural hatalarında 0 puan alırlar.
3. Kale Atışı: a- Kanat atışı b- Orta sahadan atış c- Pivot atışı
a- Kanat atışı: Kanat pozisyonunda trafik işaretiyle belirli bir mesafeden kaleci olmaksızın
ancak kalenin açısı değiştirilerek hentbol oyun kurallarına uygun top alma ve adım hakkı ile
gol atmaya çalışacaktır. Kural hatası olmadan gol olan atış için 5 puan, gol olmayan atış için 1
puan alınacaktır. Adım hatası, kale sahası ihlali gibi kural hatası olması durumunda 0 puan
alacaklardır.
b- Orta sahadan atış: Orta sahadan boş kaleye toplamda 5 atış yapılacaktır. İsabetli her atış 1
puan değerinde olup toplamada en fazla 5 puan verilecektir. Atışlar orta saha çizgisi
gerisinden adım sınırlaması olmadan (istenirse sıçrayarak) yapılacaktır.
c- Pivot atışı: Pivot atışı düşerek uygulanacaktır. Düşerek atış için minder koyulmayacaktır.
Kale sahası ihlali olmadan isabetli (işaretli köşelere) ve düşerek atış tekniği doğru atış için 5
puan verilecektir. Kural hatası yapan aday 0 puan alacaktır. İsabetli olmayan atış için 1 puan
verilecektir.
Uygulama sırasında erkek adaylar 3 numara, kadın adaylar 2 numara hentbol topu
kullanacaklardır. Kale atışı bölümünde kanat ve pivot atışı için 2 atış hakkı verilmektedir.
Adaylar ilkinde başarılı olup tam puan alırlarsa ikinci haklarını kullanmalarına izin verilmez.
Uygulama parkurunda toplam 25 puan dağıtılmaktadır. Adaylardan 10 puan ve üzerini
alabilenler başarılı kabul edilecektir. Dokuz puan ve altını alan adaylar başarısız sayılacaktır
ve Sporcu Özgeçmiş Değerlendirilmesine alınmayacaklardır.

ATLETİZM BRANŞI ÖN ELEME SINAVI

• Aday sporcu özgeçmiş belgesinde atmalardan puan almış ise; Gülle atma,
• Aday sporcu özgeçmiş belgesinde atlamalardan puan almış ise; Uzun atlama,
• Aday sporcu özgeçmiş belgesinde 400 metre ve altı mesafelerden puan almış ise; 100
metre,
• Aday sporcu özgeçmiş belgesinde 800 metre ve üzeri mesafelerden puan almış ise;
erkekler 3000 metre, kadınlar 2000 metre, branşlarından uygulamaya alınır.
• Aday sporcu özgeçmiş belgesinde Çoklu branşlardan puan almış ise; tablodaki
branşlarından birinden uygulamaya alınır.
Uygulama sınavında baraj derece tablosu:
BRANŞ ERKEK KADIN
100 metre 12.8 sn 15.0 sn
Uzun atlama 5.20 m 4.00 m
Gülle atma 9.50 m (5 Kg) 8.00 m (3 Kg)
3000 metre 12.00 dk
2000 metre 9.30 dk
Not: Uzun atlama ve gülle atmada adaylara 3 (üç) deneme hakkı verilir. Bütün uygulamalarda IAAF
(Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) kuralları uygulanır.
Bu dereceleri yapamayan adaylar BAŞARISIZ sayılıp, Sporcu Özgeçmiş Değerlendirmesine
alınmayacaktır.

BASKETBOL BRANŞI ÖN ELEME SINAVI

1) Panyadan Ribaunt Alma
2) Sağ El ile Arkadan El Değiştirme
3) Sol El ile Reverse
4) Görevliye Yerden Sektirme Pas
5) Dribbling Yapmadan Kat Üzeri Sağ Turnike
6) Dribbling Üzeri İşaretin Arkasından Dönerek Sol Turnike
7) Sağ El ile Bacak Arası El Değiştirme
8) Geniş Açılı Sol El ile Turnike
9) Faul Çizgisinin Gerisinden Şut
10) Dört atıştan (2 sol turnike,1 sağ turnike, 1 şut) üçünün başarılı olması halinde aday 1
puan kazanır.

Genel Kurallar

Hareketlerin her biri 1 puan değerindedir. Adayın basketbol giriş sınavı parkurundan başarılı
olabilmesi için 10 üzerinden en az 7 puan alması gerekmektedir.
Herhangi bir yerde top elden kaçar ise aday topu alır ve kaldığı yerden devam eder. Fakat
puan alacağı bir hareket esnasında top elden kaçar ise aday o hareketten puan alamaz.
Turnike ve Şut atışlarında puanlama atışın basket olması ile ilgili değil, turnike ve şut
kurallarına uyulması ile ilgilidir. (Örneğin: Atış, kurallara uygun şekilde ve doğru teknikte
atılır ise basket olmasa dahi aday puan alır; ya da atış basket olsa dahi kurallara uymadan
atılmış ise aday puan alamaz).
Parkur esnasında herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Fakat hareketlerin doğru sırada ve
birbiri ile bağlantılı olarak akıcı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Parkur sırasında tüm hareketler için basketbol oyun kurallarına uyulmalıdır. Aksi durumda
aday söz konusu hareketten başarısız sayılır.
Hareketler İle İlgili Kurallar
Panyadan Ribaunt Alma: Aday topu aşağıdan yukarıya doğru panyaya attıktan sonra
sıçrayarak en yüksek noktada ve başının üzerinde topu yakalamalıdır.
El Değiştirmeler: Aday tüm el değiştirme hareketlerini doğru teknikte ve akıcı bir şekilde
yapmalıdır.
Yerden Sektirme Pas: Aday topu yerden bir kere sekecek şekilde görevlinin göğüs hizasına
atmalıdır.
Turnikeler: Doğru adımlama ve doğru el (sağ turnike sağ el, sol turnike sol el) ile çembere
uzanarak atılmalıdır.
Şut Atışı: Dengeli bir stop yaparak doğru teknikte atılmalıdır.
Skor: Dört atıştan (2 sol turnike,1 sağ turnike, 1 şut) üçünün başarılı olması halinde aday 1
puan kazanır. Ancak aday bu atışların herhangi birinde teknikten dolayı puan alamaz ise
basket girse dahi geçersiz sayılır.

FUTBOL BRANŞI ÖN ELEME SINAVI

1- Aday slalom istasyonunun 1 metre gerisinden çıkış yapar
2- Aday birinci istasyonda top ile slalom yapar. Aday slalom dikmelerinden herhangi birisini
düşürürse, dikmeyi düzelterek kaldığı bölümden devam etmek zorundadır. Aday slalom dikmelerini
düzeltmeden devam ederse diskalifiye olmuş sayılır. Slalom parkurunda iki adet top
bulunacaktır. Adaylar ilk topu kaçırdıklarında ikinci topla kaldıkları yerden devam
edebileceklerdir.
3- Aday ikinci istasyonda bulunan iki adet tahta plakayla erkek adaylar toplam 6 tekrar ayak içi pas,
kız adaylar toplam 4 tekrar ayak içi pas yapar. Paslar sırasıyla önce 1 numaralı tahta plakaya,
sonra 2 numaralı tahta plakaya ardından tekrar 1 numaralı tahta plakaya şeklinde yapılması
gerekmektedir. Vuruşlar plakanın önünde bulunan 75cmx75cm lik kare bölgeden yapılmak
zorundadır. Topu kaçırırsa, kaçırdığı topu elle ve ya ayakla karenin içine getirerek son kaldığı tekrar
sayısından devam eder.
4- Son istasyonda aday hentbol kalesine erkek adaylarda 11 m kadın adaylarda 9 m mesafeden
havadan şut atar. Aday kalenin ön bölümünde yerden 70 cm yüksekte bulunan filenin üstünden gol
yapmaya çalışır. Sadece bir adet isabet etmesi yeterlidir, diğer denemeleri yapmaya gerek yoktur. Üç
hakkında da gol yapamayan aday diskalifiye olmuş sayılır.
5- Aday son olarak parkurun sol bölümünde olan fotoselden geçerek parkuru sonlandırır.
6- Erkek adaylar 24, kadın adaylar 28 saniyelik sürede parkuru tamamlamak zorundadır. Aksi
takdirde sınavda başarısız sayılıp, Sporcu Özgeçmiş Değerlendirilmesine alınmayacaklardır.

 

İzmir besyo hazırlık kursu-izmir besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.