2018 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 van üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1.GENEL HÜKÜMLER

1. Adayların sınava katılabilmesi için 2018 TYT puanının Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü için 200, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 180 ve üzeri
olması gerekmektedir.
2. Başvurular adayın kendisi tarafından, istenen tüm belgeler ile birlikte 27-29
AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Prefabrik C Blok Zeve
Kampüsü / VAN adresine ŞAHSEN YAPILMASI gerekmektedir. (Posta yolu ile
başvuru kabul edilmeyecektir).
3. Adayların sınava alınması alfabetik soyadı sırasına göre yapılacaktır. Aday göğüs
numaraları sınav başlangıcında verilecektir.
4. Adaylar uygulama sınavına girerken başvuru sırasında kendilerine teslim edilen
SINAV GİRİŞ BELGESİ ile sınava alınacaklardır.
5. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa
olsun (rapor dâhil), ayrıca sınava alınmayacaktır.
6. Özel Yetenek sınavı, BECERİ KOORDİNASYON TESTİ SINAVI şeklinde
gerçekleştirilecektir. Aday, sınavda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.
7. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’ den aldıkları
ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın TYT puanı olarak işlem
görecektir.
4
8. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür
girişimde bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında savcılık
nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
9. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının kesin kayıt
işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı
beyan vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları
geçersiz sayılır. Geçersiz evrakla kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri
geçersiz kabul edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
10. Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgeleri sınav süresince iade
edilmeyecektir. Ancak, kesin sınav sonuçları açıklandıktan sonra ( bir ay içerisinde )
adayın özgeçmiş belgesi, (fotokopisi Yüksekokulda kalmak kaydıyla) bir dilekçe ile
Yüksekokul yazı işlerinden geri alınabilecektir.
11. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında
istenecektir.
12. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranışı, sınav
komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri
durumlar, sınav malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar,
komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye edilir ve ayrıca aday hakkında suç
duyurusunda bulunulacaktır.
13. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sınavına başvuracak adayların eğitim
ve öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma gibi engellerden biri veya bir kaçı
bulunan adaylar sınava başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar
dahi sınavları iptal edilir.
14. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen
değişiklikleri (tarih, saat, yer ve sınav sistemi vb.) yapmaya yetkilidir. Sınavda
kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav,
komisyon kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca
ilan edilecektir.
15. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt yaptıran adaylar, 2018-YKS puanları ile bir
yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ ye uygulanacak katsayılar yarıya
düşürülecektir. 2017-ÖSYS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi,
Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacaktır.
16. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili
işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre
bölüme öğrenci alınacaktır.
17. Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (OBP)
ile TYT puanları ÖSYM’den alınacaktır.
18. Herhangi bir spor dalında (bireysel veya takım sporları) spor özgeçmiş belgesi varsa
başvuru sırasında teslim edilmelidir. Spor özgeçmiş belgeleri onaylanmış olarak
ilgili Federasyonlardan alınmalıdır. Islak imzalı ve mühürlü olmayan spor özgeçmiş
belgeleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, TYT puanı en yüksek olan
adaya öncelik tanınacaktır.
5
20. Bu kitapçıkta yazılı olan ya da olmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla ilgili her
türlü değişiklik yapma, karar alma ve düzeltme yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna
aittir.
21. Başvuruyu yapan her aday bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.
22. Engelli adaylar sadece engelli kontenjanına başvurabilirler.
23. Engelli kontenjanına başvuran adayların TYT puan türünden en az 100 ve üzeri
puan almaları gerekmektedir.
24. Adaylar başvuru şatlarını sağladıkları takdirde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, yani ikisine de başvuru yapabilir.
Değerlendirmeler ayrı ayrı yapılacaktır. Örneğin bir aday iki bölümü de kazanmış
olabilir ama sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilir. Diğer hakkını kaybeder.

2. KONTENJANLAR

2018-2019 Öğretim yılı için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi
Bölümü’ ne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo aşağıda
belirtilmiştir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kontenjanları*
Kadınlar Erkek Toplam
Genel Milli Genel Milli
15 2 26 2 45
*Not: Milli Sporcu Kontenjanlarına yeterli başvuru olmaması halinde boş kalan Milli
Sporcu kontenjanları genel kontenjana aktarılacaktır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kontenjanları
Bayan Erkek Genel
Toplam
Genel Milli Engelli Toplam Genel Milli Engelli Toplam
14 3 3 20 34 3 3 40 60
Not: Milli Sporcu Kontenjanlarına yeterli başvuru olmaması halinde boş kalan Milli
Sporcu kontenjanları genel kontenjana aktarılacaktır.
6
Not 1: Sınav Komisyonu tarafından gruplandırılan engelliler, kendi grubu içerisinde
değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeye ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.
ENGELLERİN GRUPLANDIRILMASI KIZ ERKEK
GRUP 1 Fiziksel Engelli 1 1
GRUP 2
İşitme Engelliler
1 1
Görme Engelliler
GRUP 3
Zihinsel Engelliler
1 1
Yaygın Gelişim Bozukluğu
Not 2: Antrenörlük Eğitimi Bölümü Engelli Kontenjanlarına yeterli başvuru olmaması
halinde boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılacaktır. Belirlenen engelli
kontenjanından, ayrı olarak Millik kontenjanı yoktur. Milli olanların öz geçmişinden
aldıkları puanı hesaplamaya katılır ve değerlendirme yapılır.

3. ENGELLİ KONTENJANI KOŞUL VE HÜKÜMLER

Yüksekokulumuzun engellilere yönelik alt yapısı ve fiziki şartları göz önünde tutularak
sadece aşağıda belirtilen engel grubundaki adayların başvuruları kabul edilecektir.
1. BEDENSEL ENGELLİLERİN DURUMU: Düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum
kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği oluptakma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen
ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz
uzun süre yürüyebilen, koşabilen merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam
etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda
sportif donanım(kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan iletişim kurma ile
ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayanlar.
2. İŞİTME ENGELLİLERİN DURUMU: İşitme cihazı, yapay kulakla
duyabilenler.
3. GÖRME ENGELLİLERİN DURUMU: Sportif sınıflandırmada B2 ve B3
düzeyine olanlar.
4. MR (Mental Retardasyon): İletişim kurma ile ilgili konuşma anlama ve kavramada ve
göz teması kurma, okuma ve yazma sorunu bulunmayanlar. (Komisyon
tarafından adayın kendisine verilen metni okuması ve yazması gerekmektedir).
5. YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
7
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar): İletişim kurma ile ilgili konuşma
anlama ve kavramada ve göz teması kurma sorunu bulunmayanlar. Sınava
başvuruda bulunan Engelli adayların tümü kendileri için hazırlanan yetenek sınavına
katılmak zorundadır.
6. Değerlendirmede sadece Koordinasyon Sınav Derecesi ve Milli Sporcu puanı
kullanılarak başarı sıralamasıyapılacaktır.EşitlikolmasıhalindeOBP’sienyüksek adaya
öncelikverilecektir.Yine eşitlik olması halinde Beden Kazanma Gücünden Azalma
Oranı (BKGAO) en düşük olan aday yerleştirmeye hakkazanacaktır.
7. Beden Kazanma gücünden azalma oranı (BKGAO) %25-50 olan adaylar Antrenörlük
Eğitimi Bölümüne başvurabilirler.
8. Engelli öğrenci kontenjanına başvuran Milli Sporcular, Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı’ndan Milli sporcu (A-B-C) belgesine
sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
9. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurmak için, engelli sporcuları ÖSYM tarafından
belirlenen esasa göre 2018 yılına ait TYT puan türlerinden en az birinden 100
puan almış olmaları gerekmektedir.
10. Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını ( BKGAO ), T.C. Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu ilgili Gurup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim
Dalı Başkanlığından belgelendirmek zorundadırlar.
11. Başvuru belgeleri kabul edilen adayların, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından kurulan Değerlendirme Komisyonundan geçmesi
gerekmektedir. Komisyon, adayla ilgili ret hakkına sahiptir.
12. Engelli kontenjanına başvuran adayların belirtilen engel gruplarından (s:6) en az
birinden %25-50 beden kazanma gücünden azalma oranının olması gerekmektedir.
Adayın var olan engellik durumuna başka bir engel de eşlik ediyorsa, engellik
oranının genel toplamı %50’yi geçen başvurular kabul edilmeyecektir.
13. İlan edilenEngelli gruplar dışındaki engellilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
ENGELLİ MİLLİ SPORCU PUANLAMA KRİTERİ
Milli Takımda Yer Almak PUAN
Milli takımda yer almak (A) 100
Milli takımda yer almak (B) 90
Milli takımda yer almak (C) 80
8
Engelli öğrencilerin yerleştirme puanının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır ve bu formülde
öğrencinin sporcu özgeçmişi yerine Engelli sporcunun “Milli Takımda Yer Alma” kriterinden elde
ettiği puan kullanılır.
Milli Sporcu Puanı olan adayların ÖYSP Hesaplaması:
Milli Sporcu Puanı olmayan adayların ÖYSP Hesaplaması:
MilliSporcuPuanıolmayanadaylarınMSP’si0(sıfır)puanaeşittir.
USP: Uygulama Sınavı Puanı
MSP: Milli Sporcu Puanı
ENGELLI ADAYLAR İÇIN KOORDINASYON SINAV PARKURU
6 5 4
1
2 3
1. İSTASYON (ÖNE TAKLA): Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra fotosel
dikmelerinin arasındangeçerekzamanıbaşlatırveuzunlamasınabulunanminderinüzerindeönetakla
atar. Aday öne takla hareketinden sonra minder sonundaki huniler arasından geçmek zorundadır.
Aday huni dışından geçişlerde öne takla hareketini tekrarlar. Huniler düşürülürse düzelterek
devam edilmelidir. Aday istasyonu tamamlayarak birsonraki istasyona geçer.
2. İSTASYON (DİKME ETRAFINDAN 360 DERECE DÖNÜŞ): Aday standart bir dikme
2m
START FİNİSH
9
etrafında dikmeyi tutmadan dairesel bir dönüş gerçekleştirir (360 derece). Yapılan dönüş sırasında
dikmenin düşürülmesi durumunda aday hakemin ikazı ile dikmeyi düzeltir ve dönüşü yaptıktan
sonra bir sonraki istasyona devameder.
3. İSTASYON (SIÇRAMA PLATFORMU): Aday belirli bir yükseklikteki (kız/erkek) zile
sıçrama yaparak dokunacaktır. Zile dokunan aday diğer istasyona geçecektir. Sıçrama
yaparak zile dokunamayan aday ceza çizgisinin gerisine gelerek her iki ayağı çizgiyi geçtikten
sonra diğer istasyona geçecektir.
4. İSTASYON (LABİRENT MEKİK KOŞUSU): Aday 3 kulvardan oluşan parkuru koşar.
Dönüşlerde dikmeleri tutamaz. Devrilen dikme aday tarafından düzeltilir. Kulvar atlayan ve
dikmeleri tutan aday istasyonun başınadöndürülür.
5. İSTASYON SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRİLMESİ: Aday jimnastik
kasalarında bulunan 4 adet renkli sağlık topunu teker teker karşı tarafta bulunan toplarla aynı
renkteki kutulara aradaki engelden geçerek taşır.
MİLLİLİK KONTENJANINA İLİŞKİN ŞARTLAR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, Millilik
kontenjanlarına sadece Olimpik branşlardan Milli olan sporcular başvurabilirler. Belirtilen
kontenjandan fazla milli aday başvurusu olursa milli sporcular kendi içinde
değerlendirilecektir. (Değerlendirme A Milli, B Milli ve C Milli düzeylerine göre
yapılacaktır. Eşitlik halinde TYT puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır).
Millilik kontenjanına başvuru yapan adaylar kendi aralarında değerlendirmeye alınır ve
puanları aşağıdaki tabloya göre hesaplanır. Hesaplama sonucu Özel Yetenek Sınavından önce
ilan edilir.
MİLLİ SPORCULAR MİLLİLİK KONTENJANI DIŞINDA DA SINAVA
GİRMEK İSTİYORLAR İSE DİGER KONTENJANLARA KAYIT YAPTIRMAK
SURETİYLE SINAVA GİREBİLİRLER
MİLLİLİK KONTENJAN PUAN TABLOSU
Sıra Özellik Puan
1 A Milli 100
2 B Milli 90
3 C Milli 80

4. BAŞVURU EVRAKI TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER

10
1-Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı fotokopisi (adaylar noter onayı yaptıracakları gibi,
müracaat sırasında nüfus cüzdanının aslını göstermek koşuluyla Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Sekreterliğinden de belgelerini onaylatabilirler).
2-İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı).
3-2018 TYT sınav sonuç belgesi.
4- Herhangi bir Sağlık kurumundan (BESYO’nun Uygulamalı Yetenek Sınavına
Girmesinde Sakınca Yoktur. ibareli) ıslak imzalı sağlık raporu belgesi.
5-Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı Milli Sporcu olduğunu gösterir belgenin aslı.
6-Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belge ilgili federasyon tarafından onaylı
olacaktır.
7-Okul Sporları Faaliyetleri sonuç listeleri Okul Sporları Daire Başkanlığı onaylı
olacaktır.

5.ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

KAYITLARIN YAPILMASI:
Adaylar evraklarını 27-28-29 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kayıt bürosuna teslim eder ve Sınav
Giriş Belgelerini alırlar.
SINAVIN BAŞLAMA TARİHİ VE YERİ
Sınav 3-6 EYLÜL 2018 tarihleri arasında TEK SINAV yapılacaktır. BECERİ
KOORDİNASYON TESTİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Spor Salonu’nda yapılacaktır.
11

6.SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru Tarihi 27-28-29 AĞUSTOS 2018
Başvuru Yeri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Prefabrik C Blok / VAN
Evrak Teslim ve Kayıt Saatleri 08:00-12:00 / 13:00-17:00
Sınav İsim Listesinin Asılması ve
İtiraz 31 AĞUSTOS 2018
İtirazların Değerlendirilmesi ve İlanı 01 EYLÜL 2018
Sınav Tarihi ve Yeri 3-6 EYLÜL 2018/
Y.Y.U. BESYO Spor Salonu
Öğretmenlik ve Antrenörlük
Bölümlerine Kayıt Yapmaya Hak
Kazanan Asil ve Yedek Adayları İlanı
07 EYLÜL 2018
Öğretmenlik ve Antrenörlük
Bölümlerine Kayıt Yapmaya Hak
Kazanan Asil ve Yedek Adayların İlan
Listesine İtiraz
10 EYLÜL 2018
Öğretmenlik ve Antrenörlük
Bölümlerine Kesin Kayıt ve Yedek
Adayların İlanı
11 EYLÜL 2018
Öğretmenlik Bölümü Kesin Kayıt
Tarihi 12-13 EYLÜL 2018
Öğretmenlik Bölümü Boş Kontenjan
İlanı 14 EYLÜL 2018
Öğretmenlik Yedek Dilekçe Başvurusu
ve Kesin Kayıt 17 EYLÜL 2018
Antrenörlük Bölümü Kesin Kayıt
Tarihi 18-19 EYLÜL 2018
Antrenörlük Bölümü Boş Kontenjan
İlanı 20 EYLÜL 2018
Antrenörlük Yedek Dilekçe Başvurusu
ve Kesin Kayıt 21 EYLÜL 2018
Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Asil ve
Yedek Adayların İlan Yeri
Y.Y.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu
/VAN https://www.yyu.edu.tr/
İletişim Tel: 0 (432) 225 10 10 ve 225 10 26
12
 Koordinasyon sınavında elde edilen en iyi parkur derecesi sonucuna göre
adayların spor özgeçmiş puanları da eklenip bölüme alınacak öğrenci
kontenjan sayısının 3 katı kadar öğrenci belirlenerek, yerleştirme puanına
dahil edilecek ve aday listesi bu şekilde oluşturulacaktır.
 Derecelendirmede son kişinin Koordinasyon Parkur derecesine eşit olan tüm
adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

YERLEŞTİRME PUAN HESAPLANMASI

Adayın yerleştirme puanı hesaplanırken öncelikle Spor Özgeçmişi ve Uygulama
Sınavı Puanları hesaplanır. Bu puanların nasıl hesaplanacağı aşağıda verilmiştir.
SÖP HESAPLANMASI
Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) hesaplanırken Özel Yetenek Sınav Yönergesinde verilen
“Spor Özgeçmiş Puan Tabloları” kullanılır.
USP HESAPLANMASI
Uygulama Sınavı Puanının Hesaplanması – USP
PTS – (Parkur Tamamlama Süresi) : Adayın iki deneme sonucunda elde ettiği en iyi
süre (minimum süre)
USP = 100 – PTS
ÖYSP’ NİN HESAPLANMASI
Spor Özgeçmiş Puanı olan adayların ÖYSP Hesaplaması:
ÖYSP = [USP +( USPxSÖP )] x 5
100
Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olmayan adayların ÖYSP Hesaplaması:
ÖYSP = [USP +( USPx(SÖP=0 puan) )] x 5
100
Spor özgeçmişi olmayan adayların SÖP’ u 0 (sıfır) puana eşittir.
Tüm adaylar için yukarıdaki ÖYSP hesaplama formülü kullanılarak 100 üzerinden
hesaplanmış bireysel ÖYSP puanları elde edilir ve bu puan Yerleştirme Puanında (YP*
)
kullanılmak üzere 500′ lük puan dilimine dönüştürülür.
*YP’ de kullanılan tüm puanlar (OBP ve TYT-P) ÖSYM tarafından 500′ lük puan
sistemine göre değerlendirildiğinden 500′ lük puan dilimine çevrilir.
13
Bireysel ÖYSP hesabı sonucunda en iyi puana sahip;
a) Erkek adaylar arasından parkur sonuçlarına göre Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği için ilk 78 aday, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise ilk 102 aday
ikinci aşama değerlendirmesine dahil edilecektir.
b) Kadın adaylar arasından parkur sonuçlarına göre Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği için ilk 45 aday, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise ilk 42 aday ikinci
aşama değerlendirmesine dahil edilecektir.
ÖYSP STANDART PUANININ (ÖYSP-SP) HESAPLANMASI
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan
(Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)YP = ( 1,17 x
ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
14
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya
düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

8. SINAVA İTİRAZLAR

Sınava yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum süresince (sabah veya öğleden
sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden iş
günün mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreler dışında yapılacak
olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

9. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1. Öğretmenlik Bölümüne asıl listeden kazananların kesin kayıtları 12-13 EYLÜL
2018, Antrenörlük Bölümü ise kesin kayıt tarihi 18-19 EYLÜL 2018 tarihinde
mesai saatleri içinde yapılacaktır.
2. Öğretmenlik Bölümü asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine boş kalan
kontenjanlar 14 EYLÜL 2018, Antrenörlük Bölümü ise 20 EYLÜL 2018
tarihinde ilan edilecektir.
3. Asıl listede kazananlardan yukarıda belirtilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt
yaptırmayanlar ve yedek listeden kazananlardan belirtilen tarihte müracaat
etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.
4. Kesin Kayıt Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
5. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara
yazılı olarak gönderilmez.
6. Yedek kontenjandan kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde
dilekçe ile şahsen başvuruda bulunarak kesin kayıtlarını yapmalıdırlar.
Başvurularını ilan edilen tarihlerde yapmayan veya başvurusunu vaktinde yaptığı
halde ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan yedek adaylar haklarını
kaybederler.
15

10. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA İSTENEN

BELGELER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir.
NOT: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kesin
kayıt yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü heyet raporu istenecektir.

11. SINAV GİRİŞ KOŞULLARI

Adaylar sınavlara ÖZEL KİMLİK BELGESİ (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), ve
SINAV GİRİŞ BELGESİ ve SPOR KIYAFETİ (spor ayakkabısı, şort, t-shirt veya eşofman)
ile katılmak zorundadırlar.
 Sınav Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
olmayan aday sınava alınmaz.

12. SINAV

UYARI:
 Koordinasyon sınavında adaylara iki hak verilecektir.
 Her iki hakta elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınır.
 Değerlendirme dijital sistemle yapılır. Adayın teste başlaması ile sistem otomatik
olarak çalışmaya başlar ve testin tamamlanmasıyla sistem otomatik olarak durur.
Sistemin göstergesindeki zaman, adayın testi tamamlama süresi olarak kaydedilir.
 İstasyonlarda yapılan hatalar ilgili istasyondaki hakemin uyarısı doğrultusunda,
hareketin doğrusu yapılıncaya kadar devam edecek ve zaman yarışmacının aleyhine
işleyecektir.
 Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan
geçilmesi durumunda aday diskalifiye edilecektir.
 Koordinasyon testi sınavında her aday kendi gurubuyla sınava girmek zorundadır.
 Sınav sırasında sınav ekipmanından kaynaklanabilecek bir hata olduğu takdirde adaya
yeni bir hak tanınır.
 Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece
ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav
sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumludur.

 

Van besyo hazırlık kursu-van besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.