2018 Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 kars üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, ilk ve orta öğretim düzeyinde Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olanlar devlet ve özel statüdeki diğer
okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinin yanında, uzmanlık alanlarında antrenörlük,
Üniversitelerde öğretim elemanı ve turizm sektörünün değişik alanlarında görev almaktadırlar.
Spor Yöneticiliği Bölümü; spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine
yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara,
okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olanlar aşağıda belirtilen alanlarda;
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki öğrenim ve uzmanlık alanlarının
uygun hizmet birimlerinde
 Kamu kurum ve kuruluşlarda merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak
 Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak
 Özel spor salonlarının kurulmasında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal
yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında
 Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili
kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve
uygulamalarında
 Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları
düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilmektedirler.
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler
yetiştirerek, bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını2018 kars üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız
ve ülkemizi üst düzeyde temsil edecek dünya ve olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Bu kapsamda temelde antrenman eğitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alanında yapılan
çalışmalarla desteklenen eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrenciler uzmanlaştıkları alanda yoğun bir
eğitim almanın yanı sıra spor bilimlerine ait bir çok ders de görmektedirler.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları amatör ve profesyonel spor kulüplerinde Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Teşkilatlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda antrenör veya
yardımcı antrenör olarak çalışabilirler. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektöründe sportif
aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilmektedirler.

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
1.2 Spor Yöneticiliği Bölümü
1.3 Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ

2.1 Amaç ve Kapsam
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 5
Bu yönerge Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Bölümlerine
ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler.
OBP : Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖYS : Özel Yetenek Sınavını,
ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Standart Puanı
Sınav Komisyonu : Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölümlerine Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına
ilişkin esasları düzenleyen kurulu,
TYT : Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Teterlilik Testi
YKS : Yükseköğretim Kurumları Sınavını
YP : Yerleştirmeye Esas Olacak Puanı
Yüksekokul : Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu, ifade eder.
3.1 Adayların Yüksekokulumuzun Eğitim Programlarına başvurabilmeleri için;
a) T.C.Vatandaşı olmak
b) Fiziksel engelinin bulunmaması
c) 2018 YKS sınavı TYT puanından Milli sporcular ve Spor Lisesi çıkışlar için 150,000 puan almış
olmak ( Adaylardan istenen puanlar Ortaöğretim puanı katılmamış ham puanlardır
d) Yukarıda (c) maddesinde sözü edilenler dışında kalan diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının ise;
2018 YKS sınavı TYT puanından en az 150.000 ham puan almış olmaları gerekmektedir.
(Adaylardan istenen puanları, Ortaöğretim Başarı Puanı katılmamış ham puanlarıdır).
3.2 Adaylar ön kayıt başvurularını www.kafkas.edu.tr. İnternet adresi üzerinden yapacaklardır. Online
kayıt başvuru formu için tıklayınız.
3.3 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi, Spor Yöneticiliği I. öğretim ve Spor Yöneticiliği II. öğretim programlarına (Bu programlar
bundan böyle “Eğitim Programları” olarak adlandırılacaktır.) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki
hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır.
3.4 Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖYSM), 2018 öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzunun, özel yetenek
sınavı ile seçme yöntemi başlığı altında yer alan kural ve hesaplama şekilleri aynen uygulanacaktır.
3.5 Merkezi yerleştirme ile herhangi bir Yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer
Üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
3.6 Eğitim programları için, programın özelliğine göre, Giriş Yetenek Sınavları Yüksekokul
Müdürlüğünce hazırlanıp, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade
edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) denecektir.
3.7 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017-ÖSYS’de, sınavsız
geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara
bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar başvuru formunda 2017 ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel
yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilip yerleştirilmediklerini
belirteceklerdir. Yanlış beyandan doğacak sorumluluk adaylara aittir.
3.8 Adaylar birden fazla bölüm için ön kayıt yaptırabilirler.
2.2 Tanımlar

3. GENEL HÜKÜMLER

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 6
3.9 Adaylar ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sıralamasına göre sınav sonucunda en
fazla 1 asıl listede görüneceklerdir. Diğer tercihler bu sıralama sonrasında dikkate alınmayacağından
adayların tercih sıralamasını dikkatli yapmaları gerekmektedir.
3.10 Sınavın işleyişi esnasında ortaya çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar sınav komisyonunca
verilir.
3.11 Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kuruluşlarından alacağı yeni tarihli “Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunun Uygulamalı Özel Yetenek Sınavlarına Girmesinde Bir Sakınca
Bulunmamaktadır” ifadesi bulunan Sağlık Raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.
Başvuru sırasında bu raporu temin etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunda okutulacak dersleri yapmasına ve eğitim öğretimine engel olabilecek fiziki görünüm
(kamburluk, organ eksikliği, v.s.) ve konuşma özürü (pelteklik, kekemelik v.s.) gibi engellerden biri
veya birkaçı bulunanlar sınava başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi
sınavları iptal edilir.
3.12 Özel Yetenek Sınavı 03 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır.
3.13 Milli sporcular için ayrılmış olan kontenjana başvuruda bulunacak adayların; Başbakanlık Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyondan, Milli Sporcu Belgesi verilmesi Hakkındaki
Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, İlgili Federasyon Başkanı, Spor Faaliyetleri Daire Başkanı
ve Genel Müdür tarafından imzalı olarak alınmış ve milli takımlarda sporcu olarak görev aldıklarını
gösterir yeni tarihli standart “Milli Sporcu Belgesi” ile başvuruda bulunmaları gerekir, (2018 yılı
içinde onaylatılmış belgeler kabul edilir.) bu belgeyi getirmeyen adaylar Milli Sporcular için
ayrılmış kontenjana başvuruda bulunamazlar. Milli sporcular için ayrılmış kontenjan dışındaki sınava
başvuruda bulunacak diğer milli sporcuların da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak alınacak belge
ile milli sporcu olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. (K.K.T.C ve Yabancı uyruklu
adayların milli sporcu belgeleri geçerli değildir).
3.14 Milli sporcular için ayrılmış kontenjanlara müracaat edecek adayların, milli takımlardan herhangi
birinde sporcu olarak görev almış olmaları ve bunu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili
federasyondan alacakları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az (B) sınıfı,
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği (Birinci ve İkinci Öğretim) Bölümleri içinde en az (C)
sınıfı “Milli Sporcu Belgesi” ile kanıtlama şartı aranacaktır
3.15 Sınavlar sırasında Yüksekokulumuz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem
yapılacak ve verilen zarar tanzim edilecektir. Sınav sırasında sportmenliğe uygun olmayan
davranışlarda bulunan aday sınav komisyonu tarafından diskalifiye edilerek sınav alanından
çıkarılacak ve bu adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.16 Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı üzerinde silinti, kazıntı yapıldığı saptanan adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır.
3.17 Özel Yetenek Sınavında herhangi bir karışıklık yaşanmaması ve farklı anlamlar yüklenebilecek
şekildeki kıyafetler giyilmesini engellemek için Sınav Komisyonunun belirleyeceği renk ve ölçülerde,
üzerinde aday numarası yazılı kıyafetle sınava girilecektir.
3.18 Özel Yetenek Sınavı öncesinde yeterli talep olması halinde Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi
üzerinden Sarıkamış Beden Eğitimi ve spor yüksekokulu kapalı spor salonunda parkur eğitimleri
verilebilecektir.
BÖLÜMLER
KONTENJANLAR
Erkek Bayan Milli Sporcu Toplam
Erkek Bayan Erkek Bayan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 36 24 6 4 42 28
Antrenörlük Eğitimi 17 10 8 5 25 15
Spor Yöneticiliği I.Öğretim 30 20 5 5 35 25
Spor Yöneticiliği II.Öğretim 30 20 5 5 35 25

4. KONTENJANLAR

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 7
Ön Kayıtlar adayın kendisi tarafından 06 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kafkas
Üniversitesi Web sayfası www.kafkas.edu.tr. üzerinden on-line yapılacaktır.
 Ön Kayıt Başvuru Formu, (Yalnızca Online başvuru sırasında internet üzerinden temin edilebilir)
 Adayın 2018 TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
 Sağlık Raporu, (Bu rapor resmi sağlık kuruluşlarından alınacak ve “ Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’ nun Uygulamalı Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sağlık yönünden bir
sakınca bulunmamaktadır” ifadesini içerecektir). Matbu Rapor www.kafkas.edu.tr. Internet
adresinden temin edilebilir.
 Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, Kılıf Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son altı
ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır. )
 Öğrenim durumunu gösterir belge (Lise diploması, onaylı lise diploması fotokopisi, lise çıkış
belgesi veya liseden mezun olacağı tarihi, alanı, bölümü ve kolu gösterir resmi yazı )
 T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş
fotokopisi
 Milli Sporcu kontenjanına müracaat edecekler ile diğer milli sporcular için 3.13’ deki
açıklamalar doğrultusunda alınmış Milli Sporcu Belgesi
 Evrakların koyulacağı büyüklükte poşet dosya
Ön Kayıtlar adayın kendisi tarafından 06 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi
Web sayfası www.kafkas.edu.tr. Üzerinden on-line yapılacaktır.
Web üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen, kendilerine ait imzalı
başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sarıkamış/KARS adresine elden, ulaştırmak
zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5. ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

6. ÖN KAYIT BAŞVURU İŞLEMLERİ

6.1 Başvuru İşlemleri
UYARI
Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt ve
kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. İmzasız
formlar diğer evraklar tamam olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz. Kayıt sırasında
verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit edilirse tespit edildiği andan itibaren
aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal işlem yapılır.
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 8
Adaylar web sayfası www.kafkas.edu.tr üzerinden on-line ön kayıt başvurusunda
bulunabileceklerdir. Adaylar ön başvurularını aşağıdaki sırayı takip ederek yapmalıdırlar.
 Başvuru formunda istenilen bilgiler kısaltma yapmadan açık, net ve doğru bir şekilde girilir.
 Girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.
 Kontrol edildikten sonra sayfanın altında bulunan “KAYDI TAMAMLA” tuşuna basılır.
 Karşınıza çıkacak olan “ÖN KAYIT İŞLEMİ TAMAMLANDI” sayfası görülür.
 Onay verildikten sonra “ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU ÇIKTI” sayfasından T.C.kimlik
numarası yazılarak “Ön Kayıt Başvuru Formu” çıktısı alınır.
 Ön kayıt başvurusu tamamlanmış olur.
. Adaylar Yüksekokulumuzun eğitim programlarının bir veya bir kaçına aynı anda (Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I.Öğretim ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim)
başvuruda bulunabilirler.
Web sayfası üzerinden 06 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınan ön kayıt başvuru formunun
ilgili yeri aday tarafından imzalandıktan sonra ve ekinde istenen tüm belgeleri 16 Ağustos 2018 Perşembe
günü mesai bitimine kadar Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sarıkamış/KARS
adresine elden, ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve yaşanacak gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
6.2 Başvuru Formunun Doldurulması
6.3 Başvuru Belgesinin Teslimi
UYARI
Başvuru belgesinin geçerli sayılabilmesi için belgenin ilgili aday tarafından
imzalanmış olması zorunludur. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde imza büyük
önem taşıyacağından buraya atılacak imzanın her zaman kullanılan ve değişmeyen nitelikteki
tek imza olmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmaz.
Ön kayıt başvuruları kabul edilen ve 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai
bitimine kadar Yüksekokulumuza tüm belgelerini eksiksiz olarak gönderen adaylara
2018 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar; imzalı ve soğuk
mühürlü Sınav Giriş Belgesini ve göğüs numarasını en geç 03 Eylül 2018 tarihinde,
Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyetini göstererek alabilirler. Sınav Giriş Belgesi
yanında bulunmayan ve göğüs numarasını takmayan aday sınava alınmayacaktır.
UYARI
Adayların ön kayıt başvuru sırasında program tercihlerini sıra önceliğine göre
belirtmeleri gerekmektedir. Sonradan yapılacak sıra değişikliği talebi dikkate
alınmayacaktır.
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 9
 Özel Yetenek Sınavı 03 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır.
 Özel Yetenek Sınavı Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun
Kapalı Spor Salonunda sınav süresince hafta sonları da dahil olmak üzere 08.00 – 17.00 saatleri
arasında yapılacaktır.
 Adayların 03 Eylül 2018 tarihinde saat: 07.00’de spor malzemeleri, sınav giriş ve özel kimlik
belgeleri ile birlikte kapalı spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Adaylar alfabetik isim sırasına göre sınava alınacaklardır.
 Sınavdaki isim sırası bilgisayara yüklenip sınavdan önce ilan edileceğinden, sırası geçen adaya geri
dönmek mümkün olamayacaktır.
 Bir adayın yerine başkasının sınava girmesini önlemek için kimlik kontrollerine önem verilecektir.
Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I
ve II. Öğretim programlarının Özel yetenek sınavı beceri koordinasyon parkuru şeklinde olup, tek aşamalı
olarak yapılacaktır.
Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I
ve II. Öğretim programlarına aynı beceri koordinasyon parkuru uygulanacaktır.
Özel yetenek sınavında adaylara parkuru tek defa koşma hakkı tanınacaktır. İkinci bir hak
verilmeyecektir.

7. ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME

7.1 Özel Yetenek Sınavının Başlama Tarihi ve Yeri
UYARI
Sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan aday
sınava alınmayacaktır. Rapor dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.
Başkasının yerine sınava girmeye teşebbüs edenler saptandığında adayın sınavı
geçersiz sayılarak durum adli makamlara ve Yükseköğretim Kurumuna bildirilecektir.

7.2 Özel Yetenek Sınavının Uygulanması
7.3 Genel Koordinasyon Parkuru
7.3.1 Genel Koordinasyon Parkurunun İçeriği
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 10
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 11

1. İstasyon: Çıkıştan sonra yerdeki minderde öne düz takla atılarak 2. istasyona geçilir.
2. İstasyon: 3 adet farklı yükseklikteki engel çift ayak sıçrayarak 3. istasyona geçilir. (Adaylar
tüm sıçramaları çift ayak ile gerçekleştirmeli ve engellere elle ya da ayakla basmamalıdır. Engellerin
geçişi sırasında engellerden herhangi birinin düşmesi halinde düşen engel aday tarafından
düzeltilerek yeniden sıçrama yapılır. Aday sıçrama esnasında engeli kırar ise beceri koordinasyon
parkurundaki hakkını kullanmış ve sıfır puan almış olur. )
Erkekler için engel yükseklikleri: 1. engel: 45, 2. engel: 55, ve 3.engel 65 cm dir. Engeller arası
mesafe 1 metredir.
Bayanlar için engel yükseklikleri: 1. engel: 35, 2. engel: 45, ve 3.engel: 55 cm dir. Engeller arası
mesafe 1 metredir.
3. İstasyon: Denge Aleti üzerinden bitiş noktasına kadar (kırmızı şerit) düşmeden geçilir. (Denge
aletine uç kısımdan çıkılır ve elle temas edilmez. Aday bitiş noktasındaki kırmızı çizgiyi geçtikten
sonra denge aletinden inmelidir. Denge aletinin üzerinden düşen aday tekrar aynı istasyonun başına
döner.)
4. İstasyon: Kasa içerisinde bulunan Hentbol topu alınır. En az bir kere yere vurulur (Tip yapılır) ve
aynı topla duvardan 1 defa pas yapılır. (Duvardan dönen topun yere düşmeden tutulması zorunludur).
Dönen top havada tutularak yerden yüksekte olan kaleye isabetli bir gol atışı yapılır ve 5. istasyona geçilir.
(Duvar pasında;Topun yere düşmesi durumunda topla yeniden duvar pası yapılarak kaleye gol atışı
yapılır. Bir gol atılana kadar atışa devam edilir. Hentbol topunun bulunduğu yer ile duvar pas mesafesi 4
metre, kaleye şut mesafesi 7 metredir).
5. İstasyon: Kasa içerisinde bulunan voleybol topu havaya atılarak 3 m uzaklıktaki duvarla art arda
3 defa kesintisiz manşet pas yapılır, 3. pastan sonra dönen top havada tutularak kasa içerisine konulur ve
6. istasyona geçilir. (Manşet pas esnasında adayların vücudunun herhangi bir yeri belirtilen çizgi ile
duvar arasındaki 3 metrelik alana temas etmemelidir. Topun istasyonun herhangi bir aşamasında
yere düşmesi durumunda istasyonun başına dönülür.)
6. İstasyon: Kasa içerisinde bulunan basketbol topu alınarak basketbol oyun kurallarına uygun
şekilde sürülmeye başlanır. Top sürme, slalom çubuklarının ilkinin sağından ok ile gösterilen yerden
başlanarak üç slalom çubuğunun aralarından yine ok işaretleri takip edilerek geçilir, ardından istasyon
sonundaki boş kasaya basketbol topunun bırakılması ile ise sona erer. Bu istasyonda top taşıma
yapılmamalı, adayın topun kontrolünü kaybetmesi halinde geçtiği son çubuktan istasyona devam etmesi ve
bitirmesi gerekir. . (Slalom esnasında top sürme nizami olmalıdır. Slalom sırasında aday herhangi bir engel
arasında hata yaparsa hata yapılan yerden tekrar slaloma devam edilir, slalomun başına dönülmez. Topun
kasa içerisine bırakılması zorunludur. )
7. İstasyon: Aday, 6. istasyonun sonunda boş kasaya bıraktığı basketbol topunun yanında bulunan
kasadaki futbol topunu eli ile alarak ilk huninin 30 cm önündeki çizginin gerisinde yere bırakır ve ok ile
işaretli yerden başlayarak slalom çubuklarının arasından ayakla top sürmek suretiyle ok işaretlerini takip
eder. Top sürerek ilerlemesinin ve son slalom çubuğunu geçmesinin ardından aday istediği mesafeden topu
2m genişlik ve 1,5m yüksekliğe sahip kaleye isabetli bir şut atar. Aday slalom esnasında hata yaparsa
geçtiği son çubuktan devam edebilir (Slalom bitirilip şut atılana kadar aday topa elle temas edemez. Ancak
ilk şutun gol olmaması durumunda aday aynı topu eliyle düzelterek atışını istediği yerden
gerçekleştirebilir. Kaleye bir isabet sağlanana kadar atışa devam edilir. Slalom sırasında aday hangi engel
arasında hata yaparsa hata yapılan yerden tekrar slaloma devam edilir, slalomun başına dönülmez.)

8. İstasyon:

a) Erkek Adaylar : 165 cm yükseklikteki parallel bar üzerinden iki kolunu kullanarak içten dışa
doğru atlayış gerçekleştirir ve sol kol üzerinden aşılarak 9. istasyona geçilir.
b) Bayan Adaylar : 135 cm yükseklikteki parallel bar üzerinden iki kolunu kullanarak içten dışa
doğru atlayış gerçekleştirir ve sol kol üzerinden aşılarak 9. istasyona geçilir.
9. İstasyon: Yüksekliği 60 cm ve birbirine uzaklığı 3,5 metre olan üç engelin; birinci engelin üstünden,
ikinci engelin altından ve üçüncü engelin üstünden geçilerek istasyon tamamlanır ve 10. istasyona geçilir. (bir
7.3.2 Genel Koordinasyon Parkurunun Açıklaması
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 12
ve üçüncü engellere kesinlikle ayak ve el teması olmayacaktır. Temas halinde engel
tekrarlanacaktır.)
10. İstasyon: : Minder üzerinden öne düz takla atılarak, parkur çıkışındaki fotosel cihazının
arasından geçilerek parkur bitirilir.
 Sınavda adaylar parkura teker teker ve alfabetik isim sırasına göre çağrılacaklardır. Başlama
noktasına gelen ve görevli komisyon üyesinden hazır komutunu alan aday ikinci bir komut
beklemeden hazır olduğu anda çıkış yapacaktır. Adayın çıkışıyla birlikte çalışmaya başlayan fotosel
cihazı adayın bitiş noktasındaki iki sensör arasından geçişi ile parkuru tamamlamış olacaktır.
Fotosel cihazı ile tespit edilen süre anons edilecek ve bu süre eş zamanlı olarak öğrencinin giriş
belgesine, okul kayıtlarına ve bilgisayara işlenecektir. Her aday alanı terk etmeden önce kendisi
ile ilgili kayıtları dikkatlice kontrol edip sonuç belgesini imzalamak zorundadır.
 Adaylar parkuru hatasız tamamlamaları zorunludur. Parkur hakemleri adayları uyarmakla mükellef
değillerdir. Ancak Genel Koordinasyon Parkurunun herhangi bir aşamasında hata yapması
durumunda görevlinin uyarısına göre hata yaptığı istasyondan hatasını düzelterek sınava devam
etmesi gerekir. Uyarıyı dikkate almadan sınava devam eden adayın derecesi değerlendirmeye
alınmayacaktır ve aday sınav hakkını kullanmış sayılacak ve aynı zamanda diskalifiye edilmiş ve
sıfır (0) puan almış sayılacaktır. Aynı şekilde parkuru terk eden veya herhangi bir sebepten dolayı
tamamlamayan adaylarda diskalifiye edilmiş sayılacaktır. Sınavda adaylara parkuru bir defa koşma
hakkı tanınacaktır ve değerlendirmeye bu tek hak alınacaktır. Her ne sebeple olursa olsun sınav
yerinde bulunmadığı için sınava giremeyen adaylar da bu haklarını kullanmış ve sıfır (0) puan
almış sayılırlar.
 Beceri koordinasyon parkuruna girmeyenler ile beceri koordinasyon parkurundan hiç puan
alamayanlar yerleştirmeye esas sonuç değerlendirmesine alınmayacaklardır.
 Milli Sporcular bölümler bazında kendi aralarında değerlendirmeye alınacaktır.
 Koordinasyon parkuru esnasında, görevlilerle münakaşa edilmesi ve sınav düzenini bozucu, küçük
düşürücü hareketlerde bulunulması halinde aday sınav komisyonunca diskalifiye edilmiş
sayılacağından yerleştirmeye esas sonuç değerlendirmesine alınmayacaklardır.
 Sınavlarda sağlık raporu da dahil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmez ve aday
sırasının dışında sınava alınmaz. Bu nedenle adayların yapılacak açıklamaları dikkatle
dinlemeleri gerekmektedir.
 Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor
Yöneticiliği I ve II. Öğretim programlarına başvuruda bulunan tüm adaylar birlikte
alfabetik isim sırasına göre Genel Koordinasyon Parkuru sınavına katılacaklardır.
Tüm adayların beceri koordinasyon parkurundaki iki hakkının da bitiminden sonra;
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih eden adaylar içerisinde parkuru en iyi
dereceyle bitiren bayan ve erkek adayın derecesi 100 tam puan olarak değerlendirilecektir. Sınav
sonrasında asıl ve yedek listeyi oluşturacak aday değerlendirmeye alınacaktır. Puan verilmeyecek
en kötü bayan ve erkek dereceleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih eden
adayların parkur derecelerinin sıralanması sonucunda asıl ve yedek listenin tamamlanmasına imkan
7.3.3 Genel Koordinasyon Parkur Sınavının Yapılışı
7.4 Özel Yetenek Sınavının (ÖYS) Değerlendirilmesi
7.4.1 Genel Koordinasyon Parkuru Sınav Puanı
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 13
tanıyan son adayın derecesi baz alınarak bir üst derece puan verilmeyecek en kötü derece olarak
belirlenecektir.
 Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I.Öğretim ve Spor Yöneticiliği II.Öğretim bölümlerini
tercih eden adaylar içerisinde parkuru en iyi dereceyle bitiren bayan ve erkek adayın derecesi 100
tam puan olarak değerlendirilecektir. Sınav sonrasında 3 bölümün asıl ve yedek listesini
oluşturacak aday değerlendirmeye alınacaktır. Puan verilmeyecek en kötü bayan ve erkek
dereceleri Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I.öğretim ve Spor Yöneticiliği II. öğretim
bölümlerini tercih eden adayların parkur derecelerinin sıralanması sonucunda asıl ve yedek
listelerin tamamlanmasına imkan tanıyan son adayın derecesi baz alınarak bir üst derece puan
verilmeyecek en kötü derece olarak belirlenecektir.
 Asıl listeden herhangi bir bölüme yerleşen adaylar diğer tercihleri için değerlendirmeye
alınmayacaktır.
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih eden adaylar kendi içerisinde, Antrenörlük
Eğitimi, Spor Yöneticiliği I.Öğretim ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim bölümlerini tercih eden
adaylar ise aynı havuz içerisinde bayanlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere adayların parkuru
tamamlama süreleri, aşağıdaki formül uygulanarak puanlandırılacaktır.
 Milli sporcular için ayrılan kontenjana müracaat eden bayan ve erkek adayların puanlaması aynı
formül uygulanarak kendi aralarında yapılacaktır.
 Kendilerine ayrılmış olan kontenjanın dışında kalan ve kendi grubunda sınavı kazanamayan Milli
sporcular diğer adaylara uygulanan formüller uygulanarak genel değerlendirmeye alınacaklardır.
Adayın beceri koordinasyon parkurundan elde ettiği özel yetenek sınav puanının (ÖYSP)
hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.

100
—————————————— = Katsayı
(En kötü derece – En iyi derece)²

(En kötü derece – Adayın beceri koordinasyon parkurundan elde ettiği en iyi derecesi)² x katsayı
= Adayın beceri koordinasyon parkurundan elde ettiği özel yetenek sınav puanı (ÖYSP)
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 14
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için Beceri
Koordinasyon Parkurundan elde edilen puan standart puana çevrilir. YKS‘lerin standart puana
çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Bu hesaplamada
aşağıdaki formüller kullanılacaktır.
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ayrı Antrenörlük Eğitimi,
Spor Yöneticiliği I.öğretim ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim programları aynı havuzda ve Milli
sporcu kontenjanına müracaat eden adayların ÖYSP-SP hesaplamaları kendi aralarında aynı
formüller uygulanarak yapılacaktır.

ÖYSP’lerin Toplamı
Ortalama = —————————
Aday Sayısı

ÖYSP’lerin
Toplamının
ÖYSP’lerin Karesi
Karelerinin __ ______________
Toplamı Aday Sayısı
Standart Sapma=
Aday Sayısı – 1

Adayın ÖYSP Puan
ÖYSP Dağılımının
Puanı Ortalaması
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x + 50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 15
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih eden adayların sınavları kendi içerisinde,
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I.öğretim ve Spor Yöneticiliği II. öğretim bölümlerini tercih eden
adayların sınavları ise aynı havuz içerisinde bayanlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilir.
1) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) Adayın ÖYSP’ nın (Beceri koordinasyon parkurundan elde
ettiği özel yetenek sınav puanı) standart puana çevrilmiş değeridir.
2) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): ÖSYM’den alınarak değerlendirmeye katılacaktır.
3) 2018 – TYT puanı: (TYT-P) TYTpuanı ÖSYM’den alınarak değerlendirmeye katılacaktır.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa veya Milli sporcu ise (Örneğin; Liselerin, öğretmen liselerinin spor
alan, kol, bölümlerinden veya Spor Meslek Lisesinden mezun olmuşsa yada mezun olduğu alana
bakılmaksızın herhangi bir spor dalında milli sporcu ise ) (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan
öğrenciler için uygulanacaktır.)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Fen, Fen Bilimleri
alan, kol ve bölümünden mezun olmuşsa)
c) Hesaplamalar yapılırken; 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile
örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017-
ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre
gruplandırılarak sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Milli Sporcular için ayrılmış olan kontenjanlara başvuruda bulunan adaylar içinde (a) ve (c)
şıklarında açıklanan formüller kullanılacak en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre
gruplandırılarak sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
7.4.2 Yerleştirmeye Esas Olan Puanlar

YP=(1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) +( 0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)

YP=(1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 16
Adayların kazandıkları bölümler ön kayıt formunda yapmış oldukları tercihlerine göre
belirlenecektir. İlk tercihini kazanamayan adayın ikinci, üçüncü ve dördüncü tercihine bakılacaktır. Hiçbir
bölümü kazanamayan adayın yedek olarak sıralanması da tercih sıraları dikkate alınarak belirlenecektir.
Adayların sıralaması bölümler bazında başarı durumlarına göre bayan, erkek olmak üzere
yapılacaktır. Kontenjan sayısı kadar aday kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Milli sporcu kontenjanlarına
müracaat eden adaylar da bölümler bazında erkek ve bayan olarak sıralandırılacaktır. Milli sporcu
kontenjan sayısı kadar aday kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Kendilerine ayrılmış olan kontenjanların
dışında kalan milli sporcular tercih ettikleri bölümlerin diğer adaylarıyla da değerlendirmeye
alınacaklardır. Bölümler bazında milli sporcular için ayrılan bayan veya erkek kontenjanlarının herhangi
bir gurubuna yeterli sayıda başvurunun olmaması veya sınavlardan yeterli başarının sağlanamaması
durumunda, eksik kalan erkek veya bayan milli sporcu kontenjanının aynı bölümün öncelikle diğer
cinsiyetteki milli sporcularla tamamlanmasına, tamamlanmadığı taktirde ise, eksik kalan erkek veya bayan
kontenjanlarının hangi cinsiyet eksikse genel sıralamadan o cinsiyetten tamamlanacaktır. Milli Sporcu olup
milli sporcular için ayrılmış kontenjanlara başvuruda bulunmayan adaylar tercihlerine göre diğer adaylarla
sıralamaya alınacaktır. Genel sıralamada başarılı olup kesin kayıt süresi içerisinde çeşitli sebeplerden
dolayı kayıt yaptırmayan adayların yerine puan sıralamasına göre ilan edilecek yedek listeden kayıt
yapılacaktır. Yedek listeden çeşitli sebeplerden dolayı kayıt yaptırmayan adayların yerine puan
sıralamasına göre ilan edilecek yedeğin yedeği listesinden kontenjan sayısı dolana kadar kayıt yapılacaktır.
Milli sporculardan kayıt yaptırmayan olursa Milli sporcular için açıklanan yedek listelerden kayıt
yapılacaktır. Müracaat az olduğu için yedek açıklanamamışsa bu sayı cinsiyete göre hangi bölümün Milli
sporcu kontenjanı ise o bölümün diğer yedeklerinden sıraya göre doldurulacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü kontenjanın yarısı kadar, Antrenörlük Eğitimi, Spor
Yöneticiliği I. Öğretim ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim Bölümlerinin ise kontenjan sayıları kadar yedek
açıklanacaktır.
Bölümler bazında kayıt yaptırmayan bayan adayın yerine bayan yedek listesinden, erkek adayın
yerine de erkek yedek listesinden kayıt yapılacaktır. Ancak bayan veya erkek adaylardan herhangi bir
guruba yeterli sayıda başvurunun olmaması veya sınavlarda yeterli başarının sağlanamaması durumunda,
söz konusu bölüme alınması gereken aday sayısı kadar aynı bölümün diğer cinsiyetinden tamamlanacaktır.
Öğrenciler kesin kayıt döneminde Üniversitemizce istenilen her türlü belgeyi temin etmek
zorundadırlar, belgesi noksan olanların kayıtları yapılmaz.
Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Yetenek Sınav Puanı daha yüksek olan aday
tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise YGS puan türüne bakılmaksızın en yüksek puana sahip olan aday
tercih edilir.
Özel Yetenek Sınav Sonuçları; Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ve
www.kafkas.edu.tr. web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adaylara duyuru yapılmayacaktır.
Yedek listedeki adayların özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan
ilanlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.
Yüksekokulumuzun sınavlarına yapılacak her türlü itirazlar adayın sınavının bitiminden itibaren 3
(üç) saat içinde, sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden iş günü
mesai saati bitimine kadar Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe ile
yapılacaktır. Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bazı adayların yapmış
oldukları itirazların sınav jürisini gereksiz yere meşgul etmesi nedeniyle adayların itiraz için Kafkas
7.5 Yerleştirme

8. SINAVA İTİRAZ

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2018 Sınav Kılavuzu 17
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kars Şubesi nezdindeki
TR710001000147261585865001 numaralı hesabına 200,00.-TL (İkiyüz TL) yatırmaları ve alacakları
banka dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Paranın hesaba yatırıldığına dair dekontu
dilekçelerine eklemeyen adayların dilekçeleri işleme alınmaz. Yatırılan ücret hiçbir şekilde iade edilmez.

 

ADAYLARIN DİKKATİNE

2018 Özel yetenek sınavıyla size sunulan imkanlardan yararlanabilmek ve sınavlara
hazırlanabilmek için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin
kısımlarını doğru ve tutarlı olarak doldurunuz. Ön kayıt başvuru formunuzun ilgili yerini
imzaladıktan sonra ve ekinde istenilen tüm belgeleri 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai
bitimine kadar Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sarıkamış/KARS
adresine elden, ulaştırınız. Sınav günü özel kimlik belgenizi göstererek, özel yetenek sınav
giriş belgenizi almayı unutmayınız.
Sınavdaki isim sırası bilgisayara yükleneceğinden, sırası geçen adaya geri dönmek mümkün
olamayacaktır. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde
bulunmayan aday sınava alınmayacaktır. Rapor dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.
Adaylar sınav süresince sınav giriş belgeleriyle birlikte resimli özel kimlik belgelerini de
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya
Ehliyet) ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır. Her sınav
öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.
Kılavuzda belirtilmeyen konularda, sınav programında (tarihinde, yerinde ve yönteminde)
değişiklik yapmaya ve mesai saatleri dışındaki itirazlarda sınav komisyonu yetkilidir.

 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Hançerli Mevkii Erzurum Yolu Üzeri Sarıkamış/KARS
Tel : 0 (474) 413 52 52 / 413 54 18
Belge Geçer : 0 (474) 413 50 41
E-Posta : sabesyo@kafkas.edu.tr
Elektronik Ağ: www.kafkas.edu.tr

 

Kars besyo hazırlık kursu-kars besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.