2019 Ardahan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Ardahan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 ardahan üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

ÖYES ADAY KABUL KOŞULLARI

Madde 5:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylarda
aranan şartlar:
1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun
olmak,
3. Kayıt yaptıracağı Eğitim Öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmek (Engelli
adaylar için bir önceki yılda girdiği sınav sonucu da geçerlidir) ve “Tablo1:
Başvuru için gerekli TYT Taban Puanları” tablosunda yer alan bölümler için
istenen TYT-P taban puanını almış olmak,
4. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle
çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan
fazla disiplin cezası almamış olmak,
5. Milli, Şehit Yakını veya Engelli kontenjanına başvuracak adayların bu
kontenjanlar için istenilen özelliklere sahip olması.
Aday kabul işlemleri Ardahan Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar
çerçevesinde yürütülür.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
5

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ TYT TABAN PUANLARI

Madde 6:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine ÖYES kapsamında başvurabilmek
için gerekli TYT Taban puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir
Tablo 1. Başvuru için gerekli TYT Taban Puanları
BÖLÜMLER
TYT TABAN PUANLARI
Milli Sporcu
ve/veya Spor
Lisesi
Mezunları
Diğer Engelli
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü 160 180 –
Spor Yöneticiliği Bölümü 160 180 100
Spor Yöneticiliği Bölümü
(İ.Ö.) 160 180 100
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
6
KONTENJANLAR
Madde 7:
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans bölümlerine
alınacak öğrenci kontenjanları Tablo 2’de verilmiştir. Kontenjanlarla ilgili diğer ve
yeni gelişmeler olduğu takdirde üniversite web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölüm kontenjanları
Program
KONTENJANLAR
Erkek Kadın
Milli Sporcu1 Engelli1,2 Şehit Yakını1,3 Toplam
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Beden
Eğitimi ve
Spor
Öğretmenliği
Bölümü
20 12 4 2 – – 1 1 25 15
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
17 11 4 2 3 1 1 1 25 15
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
(İ.Ö.)
21 13 3 1 1 1 25 15
1 Milli Sporcu, Şehit Yakını veya Engelli öğrenci kontenjanlarına başvuru
yapılmadığı takdirde bu kontenjanlar engelsiz adaylara tahsis edilir. Bu konuda
uygulama yetkisi BESYO Sınav Yürütme Kurulu’na aittir.
2 Engelli adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü kontenjanı
bulunmadığından bu bölüme başvuramazlar.
3 Şehit Yakını 1. Dereceden (anne, baba, eş, çocuk) veya 2. Dereceden
(büyükanne, büyükbaba, kardeş) olmalıdır.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
7

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Madde 8:
Tüm Adaylar
1. Online Başvuru Formu: Online Başvuru tamamlandıktan sonra kişisel
bilgileri içeren formun 2 adet çıktısı alınarak imzalanmalı ve parkur
sınavı öncesinde BESYO kayıt ofisine teslim edilmelidir.
2. 4.5 x 6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
parkur sınavı öncesinde BESYO kayıt ofisine teslim edilmelidir (sakalsız,
arkasına aday isim, soyisim ve TC No yazılmış)
3. 2019 TYT Sonuç Belgesi: ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınan
sonuç belgesi (pdf formatında, online başvuru sırasında sisteme
yüklenecek)
4. E-devlet’ten Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama menüsünden alınacak
Lise Mezuniyet Belgesi (pdf formatında, online başvuru sırasında
diploma belgesi yerine sisteme yüklenecek),
5. Son altı ayda çekilmiş vesikalık dijital fotoğraf dosyası (JPEG, TIF
veya GIF formatında, online başvuru sırasında sisteme yüklenecek).
6. Sağlık Raporu: Sınava girecek tüm adaylarına (engelli adaylar hariç)
resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alacakları “spor yarışmalarına
ve spor sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur”
ibaresi bulunan sağlık raporunun pdf formatında taranmış belgesi (Aile
hekimi, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.; online
başvuru sırasında sisteme yüklenecek).
Bedensel engelli adaylarb için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel
Engelli Raporu’nun pdf formatında taranmış belgesi (online başvuru
sırasında sisteme yüklenecek).
İlgili Adaylar
7. 30.03.2012 tarihinden önce mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından (spor alanı) mezun olan veya belirtilen tarih
ve öncesinde öğrenim gören öğrencilerin spor alan okullarına kayıt
tarihini gösteren belge (kayıt tarihini gösteren belge mezun olduğu
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

8
Okul Müdürlüğü tarafından onaylı ve ıslak imzalı olmalıdır (pdf
formatında taratılmış, online başvuru sırasında sisteme yüklenecek).
8. Millilik Belgesi: Milli Sporcu kontenjanlarına başvuracak adaylarınc
2015 yılı ve sonrasında Milli Takım adına müsabakalara katılmış olması
ve bu durumu belgelemesi zorunludur (pdf formatında, online başvuru
sırasında sisteme yüklenecek).
9. Sporcu Özgeçmiş Belgesi: Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel
Müdürlüğünden veya ilgili federasyonlardan alınacak spor özgeçmişine
ait onaylı belge. Ek 1’de verilen 2019-2020 Eğitim öğretim yılı ÖYES
sporcu özgeçmiş puan tablosu ve ilgili maddelere uygun belge (pdf
formatında, online başvuru sırasında sisteme yüklenecek).
10. Şehit Yakını Olduğunu Gösteren Belge: Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünden
alınan 1. veya 2. derecede şehit yakını olduğunu gösteren belge (pdf
formatında, online başvuru sırasında sisteme yüklenecek).
* Spor Lisesine 30.03.2012 tarihinden önce kayıtlı olup ek puan alacak
adaylar/Sporcu Özgeçmişi ile puan alacak adaylar/Milli Sporcu
kontenjanına başvuracak adaylar/Şehit Yakını kontenjanına başvuracak
adaylar gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için ilgili
belgelerin aslını veya noter onaylı kopyasını 30 Temmuz-23
Ağustos tarihleri arasında BESYO Kayıt Ofisine elden teslim
etmelidir. 23 Ağustos 2019 mesai saati bitiminden sonra hiçbir
suretle belge kabul edilmeyecektir.
a Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik
eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları
sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir bedensel engeli
(görme, işitme, kamburluk vb.), konuşma (kekemelik vb) ve fiziksel bir
sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı
kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel
yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti
raporu istenecektir.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
9
b Engelli adaylardan 2019 TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar ile
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet
Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4/ç maddesinde:
Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk (%40) veya üzerinde
ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgeleyen engelli şartlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınav yürütme
komisyonunun oluru ile özel yetenek sınavına kabul edilirler.
c Millilik Belgesi, ilgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor
Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (kaç
ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi
belirtilen) belgenin aslı veya noter onaylı kopyası olmalıdır.

ADAY SINAV GİRİŞ BELGELERİ

Madde 9:
BESYO Sınav Kayıt Bürosuna teslim edilen Online Başvuru Formlarından 1 tanesi
onaylanarak adaya “2019 ÖYES Aday Sınav Giriş Belgesi” olarak verilir.
Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk damgalı Kimlik
Belgesini (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi, Pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında
bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası olmayan, özelliğini kaybetmiş veya
fotoğrafsız kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.

BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ

Madde 10:
Başvuru ve Evrak Teslim işlemleri iki aşamalı olarak yapılır.
1. Online Başvuru
a) Online başvurular 29 Temmuz – 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında
Ardahan Üniversitesi ÜBYS Sistemi üzerinden
(http://ubys.ardahan.edu.tr) yapılacaktır.
b) Online başvuru yapan adayların bilgileri, başvuru saatinden en geç
48 saat sonra görevli memur tarafından kontrol edilerek
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
10
onaylanacaktır. Online başvurusu onaylanan adaylar Formun
çıktısını alabileceklerdir
c) Adayların 16 Ağustos 2019 tarihi saat: 17:00’ye kadar online
başvurularını yapmış olmaları gerekir. Bu tarih ve saatten sonra
online başvuru sistemi kapatılacaktır. Online başvuru sistemi
kapatıldıktan sonra hiçbir şekilde bilgi girişi ve tercih değişikliği
yapılamayacaktır.
2. Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi
a) Online Başvuru işlemini tamamlayarak başvurusu onaylanan
adaylardan Spor Lisesine Kayıt Tarihini Gösteren Belge, Milli
Sporcu Belgesi Şehit Yakınlık Derecesi Belgesi veya Sporcu
Özgeçmiş Belgesi sisteme yükleyen adayların 30 Temmuz 2019
tarihinden itibaren bu belgelerin Sınav Kayıt Bürosuna elden teslim
edilmesi gerekmektedir. Elden teslim edilmeyen belgeler
değerlendirmelerde kullanılmayacaktır.
b) Bu evrakları elden teslim edecek adayların, 23 Ağustos 2019 tarihi
saat 17:00’ye kadar bu işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir.
c) Adaylar sınava girecekleri ilan edilen gün saat 09:00’a kadar 2 adet
ıslak imzalı Online Başvuru Formunu BESYO Kayıt Ofisine teslim
etmeli ve onaylanan formun 1 tanesini “2019 ÖYES Aday Sınav
Giriş Belgesi” olarak teslim almalıdır (Adayların hangi gün ve
sırada sınava girecekleri 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir).
d) Posta/Kargo/Faks ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve
sorumluluk kabul edilmez.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
11
ÖZEL YETENEK SINAVI, ÖYES’DE UYGULANACAK TESTLER, SINAV
KURULLARI VE SINAV GÖREVLENDİRMELERİ
ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYES)
Madde 11 :
1. ÖYES, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda saat 09:00-
19:00 arasında 2-4 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
2. Adayın hangi tarihte sınava gireceği, ikamet ettikleri illere ve aday
başvuru sıra numarasına göre belirlenecek ve 26 Ağustos 2019 tarihinde
BESYO web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
3. Adaylar, sınava girecekleri gün sınav yerinde kendilerine verilecek Göğüs
Numarası ile birlikte 2019 ÖYES Aday Sınav Giriş Belgesi (Onaylanmış
Online Başvuru Formu) ve Kimlik Belgesi (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi,
Pasaport) ile sınav komisyonu önünde hazır bulunacaklardır.
4. Adaylar kendilerine verilen göğüs numarası sıralamasına göre sınava
alınacaktır.
5. Tüm adaylar, sınava gireceği ilan edilen gün ve sırada Koordinasyon
Parkuru Sınavına girmek zorundadır. Koordinasyon Parkuru Sınavına
girmeyen adayların Yerleştirme Puanı hesaplanmaz ve aday sınavdan
elenir. Sınav sırasını kaçıran adaylar daha sonra sınava alınmaz ve sınava
girmekten vazgeçmiş sayılır.
6. Adayların başka şehirlerde özel yetenek sınavlarına girecek olmaları
mazeret olarak değerlendirilmez.
7. Adaylar ÖYES sırasında görevlilerin her türlü ikaz ve bilgilendirmelerine
uymaları gerekir.
8. Sınav düzenini bozacak davranışlar sergileyen, sınav kurallarına uymayan
ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan diyaloglarda bulunan, sınav
sırasında üniversite tesislerine veya araç gereçlerine kasıtlı olarak zarar
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
12
veren adaylar sınav komisyonu kararıyla ÖYES’den ihraç edilir. Taşkın fiile
göre haklarında suç duyurusunda bulunulur.
9. Aday parkurdaki hata uyarısı için itirazını sınav komisyonuna yazılı olarak
yapar. Aday itirazını sınavını bitirdikten sonra 2 (iki) saat içerisinde
yapmak zorundadır. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler işleme
konulmayacaktır.
10. Sınav Yürütme Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini
değiştirme yetkisine sahiptir.
ÖYES’DE UYGULANACAK TESTLER
Madde 12 :
1. ÖYES KOORDİNASYON PARKURU ismi altında sekiz (8) istasyondan
oluşan bir parkurda uygulanacak ve adaylar bu parkur sonuçlarına göre
değerlendirmeye alınacaktır.
2. Ayrıca Sporcu Özgeçmişi bulunan adayların belgeleri incelenip uygun
görüldüğü takdirde (Ek-1 Tablo-4) “Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu’na
göre Sporcu Özgeçmiş Puanı alacaklardır.
3. Sporcu Özgeçmiş Puanı alan adayların bu puanları Tablo-3’de yer alan
oranlarda değerlendirme ve hesaplamalara dahil edilecektir
4. Adayların Koordinasyon parkurunda iki hakkı bulunur ve en iyi dereceleri
işleme alınır.
5. ÖYES’de uygulanacak Koordinasyon Parkurunun açık ve anlaşılır bir
şekilde tanıtımı, testlerde kurallara uygun davranışların ne şekilde
olacağı, adayların hangi hatalı hareketinde istasyonu tekrarlaması
gerektiği vd. bilgiler (şematik, video) BESYO web sitesi üzerinden
duyurulacaktır.
6. Koordinasyon Parkuru testini tamamlayamayan veya katılmayan adaylar
ÖYES’de Başarısız sayılırlar. Bu durumdaki adaylar ÖYES hesaplama ve
değerlendirme aşamalarına dahil edilmezler.
7. Koordinasyon Parkuru testini erkeklerde 60 s ve üzeri, kadınlarda ise 65 s
ve üzeri süreye sahip adaylar sıfır (0) puan alır ve sınav
değerlendirmesine alınmazlar.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
13
PARKUR TANITIM VE UYGULAMA KURSU
Madde 13 :
Özel Yetenek Sınavına katılacak adaylar için 26-29, 31 Ağustos 2019
tarihlerinde sınava yönelik Parkur Tanıtım ve Uygulama Kursu düzenlenecektir.
Adayların koordinasyon parkurunu tanımaları ve test edebilmeleri için
düzenlenecek bu kursa katılım isteğe bağlıdır. Kursa katılmak için 50 TL kurs
ücretinin ARUSEM TR700001200967800005000075 İBAN nolu Türkiye Halk
Bankası Ardahan Şubesi hesabına yatırılması gerekmektedir. Adayların katılım
için “Parkur Tanıtım ve Uygulama Kursu Ücreti” ibaresi yazılı banka
dekontunun 1 (bir) nüshasını görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

ÖZEL YETENEK SINAVINDA GÖREVLENDİRMELER

Madde 14 :
1. ÖYES Yüksekokul akademik personeli tarafından yürütülür.
2. Rektörlük gerekli gördüğü takdirde ÖYES Sınav İzleme Komitesi kurar.

SINAV YÜRÜTME KURULU

Madde 15:
Sınav Yürütme Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kuruludur ve aşağıdaki görevleri
yürütür:
1. ÖYES’da en yetkili organdır, ÖYES’nın tüm işlemlerini yürütür,
2. ÖYES programını oluşturur, adayların sınavlarında yer ve zamanı belirler,
3. Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirler,
4. ÖYES’da ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit ve temin eder,
5. Adayların ÖYES’da “disiplin – itiraz – diskalifiye” işlemlerini yürütür,
6. ÖYES ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları verir.

SINAV İZLEME KURULU

Madde 16:
1. Rektörlük gerekli gördüğü takdirde bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında
veya görevlendirilecek bir Profesör başkanlığında üç öğretim üyesinden
oluşan bir kurul ile ÖYES Sınavlarını izler.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
14
2. Sınav İzleme Kurulu yürütülmekte olan ÖYES Sınavlarına müdahale
etmez, görüş öneri ve düşüncelerini bir rapor ile Rektörlüğe sunar.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
15
HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME
Madde 17:
• Sınav Kontrol Komisyonu tarafından onaylanan dereceler komisyon
tarafından ÜBYS sistemine girilir ve hesaplamalar yapılmak üzere Bilgi
İşlem Komisyonuna aktarılır.
• Hesaplamalar yapılırken 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunun 6. Maddesinde açıklanan bilgiler dahilindeki formüller
uygulanır (Bakınız:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kilavuz_11
022019.pdf
Not: Erkek ve Kadın adaylar için hesaplamalar kendi aralarında yapılacak
ve Erkek, Kadın, Milli Erkek Sporcu, Milli Kadın Sporcu, Erkek Şehit Yakını
ve Kadın Şehit Yakını kendi aralarında değerlendirilecektir. Buna göre bir
erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir kadın aday ise diğer kadın adaylar
ile rekabet edecektir.
Milli sporcular öncelikle kategorilerine (A, B, C) daha sonra ise puanlarına
göre sıralanacaktır.
1. Parkur Derecelerinin Standart Puana Çevrilmesi:
ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) hesaplanmadan önce adayların
Koordinasyon Parkurundan aldıkları dereceler (süre) standart puanlara
çevrilir. Bunun için önce adayların Koordinasyon Parkuru derecelerinin
ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanır (Erkek ve Kadın adaylar ayrı
olarak). Daha sonra aşağıdaki formül uygulanarak her adayın
Koordinasyon Standart Puanı hesaplanır.
*Koordinasyon Testi süresi daha düşük olan aday daha başarılı
sayılacağından formül aşağıdaki şekilde uygulanır.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
16
                = −×


 
Tüm Adayların
Adayın _ Parkur Dereceleri Adayın Koordinasyon Parkur Derecesi Ortalaması
Parkur Standart Puanı 50 10 Tüm Adayların Parkur
(APP) Dereceleri Standart Sapması 

2. Standart Puanın Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi:
Yukarıdaki formül ile elde edilen standart puanlar (APP) aşağıda belirtilen
formül ile yüzlük sistemdeki karşılığına dönüştürülürler.
Yüzlük Sisteme Dönüştürme Formülü
  − =   ×
  −
Aday Koordinasyon Aday APP En Düşük APP 100
Parkur Puanı (KPP) En Yüksek APP En Düşük APP
Buna göre Koordinasyon Testini en iyi derece ile bitiren aday veya adaylar
100 (yüz) puan, en kötü derece ile bitiren aday veya adaylar ise 0 (sıfır)
puan almış olacaktır.
3. ÖYES Değerlendirmesi ve ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı)
Hesaplanması
ÖYES Değerlendirmesi iki aşamadan oluşmaktadır.
i. Koordinasyon Parkuru Puanı (KPP, Yüzlük Sisteme Dönüştürülmüş
Puan)
ii. Sporcu Özgeçmiş Puanı
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
17
Tablo 3. Koordinasyon Parkur Puanı (KPP) ve Sporcu Özgeçmiş Puanı (SP)’nin
katkı yüzdeleri
Bölümler
Koordinasyon
Parkuru Puanı
(KPP)
Sporcu
Özgeçmişi
Puanı (SP)
Toplam
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü %60 %40 %100
Spor Yöneticiliği Bölümü %60 %40 %100
Spor Yöneticiliği Bölümü
(İ.Ö.) %60 %40 %100
Adayların daha önce hesaplanan Koordinasyon Parkur Puanı (KPP) ve
Sporcu Özgeçmiş Puanı (SP) yukarıdaki tabloda belirtilen yüzdeler
oranında toplanır ve ÖYES Puanı (ÖYSP) belirlenir.
  
= × +×      
60 40 ÖYSP KPP SP
100 100
4. ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı)
Hesaplanması
a) ÖYSP-Standart Puanı hesaplanırken önce adayların ÖYSP puanlarının
ortalaması ve standart sapması hesaplanır.
b) Elde edilen ortalama ve standart sapmalar kullanılarak her aday için
aşağıdaki formül uygulanır ve ÖYSP Standart Puanı hesaplanır.
Adayın ÖYSP _ ÖYSP Standart Puanı ÖYSP Puanı Ortalaması 50 10 (ÖYSP-SP) ÖYSP Standart Sapması
             = +×
 
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
18
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
5. Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması:
2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 6. Maddesinde
açıklanan ve “Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması” ile ilgili formül
ve kriterler kullanılarak her aday için bir YP (Yerleştirme Puanı)
hesaplanacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
i. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
ii. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
iii. 2019-TYT Puanı (TYT-P)
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan
veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler
için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.
YP = (1.17 x ÖYSP-SP) + (0.14 x OBP) + (0.22 x TYT-P)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa veya 30.03.2012 tarihinden sonra
aynı alandan gelen okula kayıt yaptırmışsa
YP = (1.17 x ÖYSP-SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P)
*2018-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya
özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı
puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
19
Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, YP
(Yerleştirme Puanı) hesabında bir değişiklik yapılması halinde yeni
kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR
(Mental Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına
kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle
geçerlidir. ÖYES sınavına kabul edilen engelli adaylar TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan)
kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları
yapılacaktır.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
20
ADAY SIRALAMA LİSTESİ, GEÇİCİ ve KESİN SONUÇLAR, İTİRAZLAR,
GEÇİCİ KAYIT İŞLEMLERİ
• Tüm yerleştirme aşamaları, adayların yerleştirme puanlarına ve göre, en
yüksek yerleştirme puanına (YP) sahip adaydan başlayarak ve adayların
yerleşmek istedikleri bölümlere dair tercih sırası esas alınarak
gerçekleştirilecektir.
• Tüm yerleştirme işlemleri sonunda her bölüm, en yüksek puana sahip ve
ilgili bölümü tercih önceliği en yüksek adaylar ile doldurulmuş olacaktır.
ADAY SIRALAMA LİSTESİ
Madde 18:
1. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) ve tercihlerine göre en yüksek
puandan en düşük puana doğru sıralanacaktır.
2. En yüksek puana sahip adaydan başlayarak ve adayların yerleşmek
istedikleri bölümlere dair tercih sırası esas alınarak ilk yerleştirme
işlemleri gerçekleştirilecektir.
3. Eşit puana sahip adayların sıralamasında; adayların ilk olarak TYT
puanına, eşitliğin devam etmesi halinde OBP’na bakılır.
4. YP sırasına göre sıralanan adaylar tercih sırasına göre ve yerleşmek
istedikleri bölümdeki boş kontenjan durumuna göre ilgili bölüme
yerleştirilecektir (Her aday için önce ilk tercih edilen bölüme bakılacak,
eğer ilk tercih edilen bölümde boş kontenjan kalmadıysa 2. tercih edilen
bölüme, 2. tercih edilen bölüm boş kontenjan kalmadıysa 3. tercih edilen
bölüme şeklinde devam ederek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır).
5. Milli Sporcu/Şehit Yakını kontenjanının dolması durumunda kalan Milli
Sporcu/Şehit Yakını adaylar diğer adaylarla aynı kategoride
değerlendirilecektir.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
21

GEÇİCİ SONUÇLARIN İLANI

Madde 19:
1. Aday Yerleştirme Puanlarına (YP) ve tercihlerine göre sıralama listesi 09
Eylül 2019 tarihinde Sınav Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak BESYO
web sitesi üzerinden ilan edilir.
İTİRAZLAR
Madde 20:
1. Sınavlarda uygulamaya ve sonuçlara yönelik “teknik itirazlar”, adayların
sınavlarının bitişinden itibaren en geç 2 (iki) saat sonrasına kadar yazılı
yapmaları durumunda işleme alınır. İtirazlar bir dilekçe ve Ardahan
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR61 0001 2009
6780 0006 0000 16 nolu Türkiye Halk Bankası hesabına 100 (Yüz) TL
karşılığında yatırıldığına dair bir dekont ile (üzerinde “BESYO Özel
Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti” ibaresi bulunmalı) Yüksekokul Müdürlüğüne
yapılır.
2. İşleme alınan itirazlar Sınav Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve
karara bağlanır. Karar, itiraz sahibine Yüksekokul Müdürlüğü tarafından
yazılı olarak bildirilir.
3. Yerleştirme Puanına göre Aday Sıralama Listeleri sonuçlarına yapılacak
olan itirazlar ise 11 Eylül 2019 tarihi saat: 17:00’ye kadar Yüksekokul
Müdürlüğüne bir dilekçe ve Ardahan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının TR61 0001 2009 6780 0006 0000 16 nolu Türkiye Halk
Bankası hesabına 100 (Yüz) TL yatırıldığına dair bir dekont ile (üzerinde
“BESYO Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti” ibaresi bulunmalı) yapılmalıdır.
4. İtiraz bedellerinin geri iadesi yapılmaz.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
22

KESİN SONUÇLARIN İLANI

Madde 21:
1. Sınav Yürütme Kurulu tarafından itirazların değerlendirilmesi sonucunda
ortaya çıkacak kesin sonuçlar 13 Eylül 2019 tarihinde BESYO web sitesi
üzerinden Asıl ve Yedek Listeleri ilan edilir.
KAYIT İŞLEMLERİ
Madde 22:
1. İlk Yerleştirme işlemleri ve itirazların değerlendirilmesi sonucunda kesin
sonuçların ilanından sonra ASIL LİSTESİNDE adı bulunan ve kayıt hakkı
kazanan adaylar, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Yüksekokul Öğrenci
İşleri Bürosuna şahsen başvurmak suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.
2. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayda gelmeden önce Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından istenecek evrakları tamamlayarak kayıt esnasında
vermek zorundadır.
3. 20 Eylül 2019 tarihi saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmayan asıl listedeki
adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların isimleri asıl listesinden
kaldırılır. Bu adaylar daha sonraki ek yerleştirme işlemlerinde de
yer alamazlar.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
23
BOŞ KONTENJANLARIN VE YEDEK ADAYLARIN DUYURULMASI, BOŞ
KONTENJANLARA ONLİNE BAŞVURU, EK YERLEŞTİRME, KESİN KAYIT
SONUÇLARININ İLANI
BOŞ KONTENJANLARIN VE YEDEK ADAYLARIN DUYURULMASI
Madde 23:
Geçici kayıt işlemleri sonunda kayda gelmeyen adaylar sebebiyle bölüm
kontenjanlarının dolmaması durumunda ek yerleştirme işlemleri ile bu boş
kontenjanlar yeniden doldurulacaktır. Boş kontenjanlar ve yedek adayların listesi
22 Eylül 2019 tarihinde web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
EK YERLEŞTİRME ve SONUÇLARIN İLANI
Madde 24:
Ek yerleştirme işlemlerine tabi tutulacak adaylar şunlardır;
• Listede açıklanan yedek adaylar,
• Geçici kayıt işlemlerinde ilk tercihleri dışındaki bölümlere kayıt yaptırmış
olan adaylar,
1) Ek yerleştirmeye tabi tutulacak adaylar YP sırasına göre sıralanırlar ve bu
sıralanan adaylar Yerleştirme İşlemleri’nde belirtilen adımlar izlenerek boş
kontenjanlara yerleştirilirler. (En yüksek YP puanına sahip adaydan
başlayarak ve adayların tercih sıralarına göre boş kontenjanlara ek
yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir.
2) Ek yerleştirmede daha üst tercihine yeniden yerleştirilen adaylara
yerleştikleri bölümle ilgili kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu
adayların kesin kayıt için yeniden başvurmalarına gerek yoktur.
3) Ek yerleştirme sonuçlarına göre ilk kez bir bölüme yerleştirilen yedek
adayların 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ve en geç saat:17:00’ye
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
24
kadar şahsen başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gereklidir. Kayıt
yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların isimleri
ek yerleştirme listesinden kaldırılır ve daha sonraki ek yerleştirme
işlemlerinde de yer alamazlar.
4) İlerleyen tarihlerde olası kayıt sildirmeler de dahil olmak üzere boşalacak
bölüm kontenjanlarının doldurulma takviminin belirlenmesi ve
kontenjanların doldurulma yetkisi Yüksekokul Yönetim Kuruluna aittir.

KESİN KAYIT SONUÇLARININ İLANI

Madde 25:
1. Ek Yerleştirme işlemleri sonunda ortaya çıkan ve kayıtlarını yaptırmış olan
adaylar kesin kayıt listesi olarak 7 Ekim 2019 tarihinde web sitesi
üzerinden duyurulacaktır.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
25
ENGELLİ ADAYLAR
Madde 26:
Engelli Adaylar Koordinasyon testinde 04 Eylül 2019 tarihinde alınacak ve 1, 3, 4,
5, 8 nolu istasyonları kullanacaklardır (Bakınız: BESYO web sitesi, Koordinasyon
Parkuru).
ADAYLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 27:
1. Adaylar Online Başvuru İşlemleri esnasında beyan ettikleri bilgilerin ve
başvuru/kayıt ofisine teslim ettikleri belgelerin doğruluğundan
sorumludur.
2. Hatalı ve eksik bilgi beyanları neticesinde oluşabilecek olumsuzluklarda
adaylar hiçbir bir hak talep edemezler.
3. Adayların beyan edecekleri İletişim Bilgilerinin (E-posta adresi, Cep
Telefonu, Adres vd.) güncel ve doğru olduğu kabul edilir. Tüm işlemlerde
bu bilgileri esas alınır. Yüksekokul tarafından yapılacak bilgilendirme
epostalarını ve sms’lerini de almış oldukları kabul edilir.
4. Adaylar bu bilgilendirmeleri almadığını, görmediğini ve bu sebeple
mağduriyet yaşadıklarını belirterek hiçbir hak iddia edemezler.
5. Adaylar Kesin kayıt için istenen belgeleri şahsen teslim etmek
zorundadırlar. Posta/Kargo/Faks ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz
ve sorumluluk kabul edilmez.
6. Online Başvuruyu tamamlayan adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul
etmiş sayılırlar.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
26
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 28:
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili Yönergede belirtilmeyen sınavla ilgili ihtilaflı
konularda Sınav Yürütme Kurulu kararları uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 29 :
Bu Yönerge Ardahan Üniversitesi Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 30:
Bu Yönergeyi Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
27
Ek 1.
Tablo 4. 2019-2020 Eğitim öğretim yılı ÖYES sporcu özgeçmiş puan tablosu
PUAN
OLİMPİK SPOR
FEDERASYONLARI
OLİMPİK OLMAYAN SPOR
FEDERASYONLAR
Takım
Sporları
Bireysel
Sporlar
Takım
Sporları
Bireysel
Sporlar
100 A Milli sporcu
olmak
A Milli sporcu
olmak
90 B Milli sporcu
olmak
B Milli sporcu
olmak
A Milli sporcu
olmak
A Milli sporcu
olmak
80 C Milli sporcu
olmak
C Milli sporcu
olmak
B Milli sporcu
olmak
B Milli sporcu
olmak
70
C Milli sporcu
olmak
C Milli sporcu
olmak
En üst ligde oynamak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi
zorunludur) veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye 1.’si
olmak
60
İkinci sıradaki ligde oynamak (3 adet müsabaka cetveli
getirilmesi zorunludur) veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde
Türkiye 2.−3.’sü olmak
50
Üçüncü sıradaki ligde oynamak (3 adet müsabaka cetveli
getirilmesi zorunludur) veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde
Türkiye 4.−5.’si olmak
40
Dördüncü sıradaki ligde, U21’de oynamış olmak (3 adet
müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) veya gençler, yıldızlar,
liseler düzeyinde Türkiye 6.−7.’si olmak.
30
Bölgesel amatör ligde oynamış olmak (3 adet müsabaka cetveli
getirilmesi zorunludur), büyükler, gençler, yıldızlar, liseler
düzeyinde Türkiye 8.−10.’si olmak veya bölge/il 1.−3.’sü
(bireysel) olmak.
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
28
OLİMPİK FEDERASYONLAR:
(http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-Spor-Dallarive-Uluslararasi-Federasyonlar/49/1)
Yaz Spor Oyunları; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Binicilik, Bisiklet,
Boks, Jimnastik, Hokey, Eskrim, Futbol, Güreş, Golf, Halter, Hentbol, Judo, Kano,
Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Rugby, Su Sporları, Taekwondo,
Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken.
Kış Spor Oyunları; Alp Disiplini, Biatlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey
Kombine, Serbest Stil Kayak, Snowbord, Artistik Buz Pateni, Buz Hokeyi, Curling,
Kısa mesafeli Sürat Pateni, Sürat Pateni, Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı.
1. MİLLİLİK BELGESİ: İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor
Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış [Kaç
ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi
belirtilen] millilik belgesi
2. Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon
onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı ve ilgili
federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği
3. Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili
federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda
müsabaka/yarışma çizelgesi örneği
4. Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan Türkiye Şampiyonasında
dereceyi gösterir belge (fotokopi ise en az ilgili federasyonun Genel
Sekreteri onaylı ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).
• Belirtilen kriterleri karşılamayan, orijinal olmayan veya belirtilen
tarihlerde teslim edilmeyen belgeler kabul edilmez.
• En az 3 ligi olmayan olimpik spor branşları olimpik olmayan spor branşları
kategorisinde değerlendirilir.
• C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olan adayın Milli Sporcu
kategorisinde değerlendirilebilmesi için uluslararası federasyonların
T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
29
yarışma takviminde yer alan ferdi branşlarda en az 5 ülke sporcusunun,
takım sporlarında ise en az 3 ülke takımının katılımı gereklidir.
• Aday, Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosundan sadece en yüksek
puan aldığı kategoriden değerlendirilir ve tek bir puan alır.
• Müsabaka cetvelleri 2015-2016 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak
zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması
özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir.
Adayın, özgeçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde
oyuna girmesi gerekmektedir

 

Ardahan besyo hazırlık kursu-ardahan besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.