2019 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 sivas üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınızı

GENEL BİLGİLER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üç bölümde eğitim
vermektedir. Bunlar;
1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2- Antrenörlük Eğitimi Bölümü
3- Spor Yöneticiliği Bölümü
Bölümlerde eğitim – öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Diploması
alırlar. 2019-2020 Eğitim-öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu’na bağlı üç bölüme toplam 120 öğrenci alınacaktır. Öğrencilerin
bölümlere dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Sınav sonunda her bölüm için yeteri kadar
erkek ve bayan adayın yer aldığı yedek listesi ilan edilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- BESYO adaylarının ön kayıt yaptırabilmesi için 2019-Temel Yeterlilik Testi (TYT) bütün
bölümler için liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olanlar, spor lisesinden mezun
olanlar ve milli sporcuların en az 150,000 (Yüz Elli) puan alması gerekmektedir. Engelli
öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizmli), engelli olduklarını
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100,000 (Yüz) ve
üzerinde olması gerekmektedir.
2- Özel Yetenek Sınavı sonunda toplam puanları eşit olan adayların bulunması durumunda,
başvurduğu 2019-TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması halinde
özel yetenek sınavı uygulama bölümünden aldığı toplam puanı daha yüksek olan aday tercih
edilir.
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı
BÖLÜMLER ÖĞRENİM
SÜRESİ BAYAN ERKEK TOPLAM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 Yıl 15 25 40
Antrenörlük Eğitimi 4 Yıl 15 25 36+4*
Spor Yöneticiliği 4 Yıl 15 25 36+4*
TOPLAM 45 75 120
* Engelli öğrenci kontenjanı (Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın). Engelli aday kontenjanından
yeterli başvuru olmaması durumunda veya yeterli puanı alamamaları durumunda engelli
olmayan diğer adaylardan tamamlanacaktır.
7
3- Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde, zamanında ve yönteminde değişiklik yapmaya Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Komisyonu yetkilidir. Adaylar, Sınav
Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar.
4- Uygulanan testlerle ilgili olarak aday her testin bitimine kadar geçen süre içerisinde dilekçe
ile itiraz etme hakkına sahiptir. Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun uygun bulduğu itirazlar için
itiraz edilen testin sonunda hak verilir. Belirtilen zamanlar dışında yapılan itirazlar dikkate
alınmaz.
5- Engelli adaylar kendi aralarında yapılacak olan özel yetenek sınavı (%40) ve sportif
özgeçmiş kriterlerine (%60) göre değerlendirilecektir (Engelliler Sportif Özgeçmiş Tablosu için
Tablo 6.’ya bakınız.).
6- Her üç bölüm için asil ve yedek aday listeleri Yüksekokul Müdürlüğünün onayından sonra
açıklanır.
Adayın sahte belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz
sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve İSTENEN BELGELER

1- TC veya KKTC uyruklu olmak.
2- Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
3- Her üç bölüm için 2019 TYT Puanından; liselerin diğer alan/kol mezunu olan adaylar, spor
alan/kol mezunu olanlar, spor lisesi mezunu adaylar ve milli sporcular için en az 150,000,
Engelli adaylar için en az 100,000 puana sahip olmak
4- Ön kayıt için adayın kendisinin başvuru yapması gerekmektedir.
5- Eksik belge sunulması, ilan edilen ön kayıt süresi dışında başvuru yapılması, başvurunun
posta ile yapılması, faks ile belge sunulması ve asıl belge ibraz edilmeden fotokopi verilmesi
durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.
6- Adayların, 2019 Özel Yetenek Sınavı’na başvuru yapabilmesi için Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu ön kayıt bürosuna ön kayıt tarihleri boyunca aşağıdaki belgeleri sunmaları
gerekmektedir.
a) 2019 TYT sonuç belgesi çıktısı,
b) Liselerin diğer alan/kol mezunu veya mezun aşamasında olan adaylar, durumları ile ilgili
okullarından alacakları diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet
aşamasında olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini başvuru
sırasında vermek zorundadır. Adayın mezun olduğu alan/kol diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan/kol gösterir belgenin; aslı veya
8
noter tasdikli örneği istenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adayların kesin kayıt
esnasında diplomalarının aslını getirmemeleri durumunda kayıtları yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir spor dalında sportif özgeçmiş belgesi olanlar Tablo 3.’te (Engelli adaylar
için Tablo 6) belirtilen kriterlere göre uygun olan belgeleri sunmalıdırlar.
d) Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi
e) 1 adet 4,5×6 cm ebadında, son 3 ay içerisinde adayın açık olarak tanınmasına imkân
verecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar
kabul edilmeyecektir).
f) Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınacak ve yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava
girmesinde, sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgelemek amacıyla “Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sakınca yoktur”
ibaresi taşıyan sağlık raporu.
g) Engelli Adaylar İçin, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Bu raporun aslı yok ise başvuru
kabul edilmeyecektir).
h) Başvuru sırasında erkek adaylardan askerlikle ilgili bir belge istenmemekle beraber aday
yerleşmeye hak kazandığında kayıt için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi
getirmek zorundadır.
ı) Ön kayıt yaptıran adaya, sınava giriş kimliği ve sınav bilgilerini içeren 2 adet ön kayıt
formu düzenlenecek ve 1 adet imzalı form Yüksekokulda kalacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Adaylara sınav esnasında veya sonucunda bilgilendirmeler toplu SMS
yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle adayların başvuru sırasında kendilerine ulaşılabilecek
bir cep telefonu numarası vermeleri önemlidir. Yapılacak bilgilendirmelerde adayın
hatalı ya da yanlış telefon vermesinden dolayı yaşanacak sorunlarda adayın kendisi
sorumlu olacaktır.
9

ADAY TANITIM SİSTEMİ

Ön kayıt sırasında tüm adayların ön kayıt bürosunda çekilmiş fotoğrafının olduğu sınava giriş
kimliği verilecektir. Sınava girecek adaylar yanlarında sınava giriş kimliğinin yanı sıra, resimli
ve onaylı özel kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı ve süresi dolmamış pasaport dışında kimlik
belgesi kabul edilmeyecektir) birisini bulundurmak zorundadır. BESYO tarafından ön kayıtta
verilen ”2019 Sınav Giriş Kimliği” ve “Nüfus Cüzdanı” (yoksa süresi dolmamış pasaport
veya sürücü belgesi) olmayan aday sınava alınmayacaktır.

SINAV KIYAFETİ

Sınavlara tüm adaylar spor kıyafetleri (eşofman, spor ayakkabısı, şort, tayt, forma vb) ile
gireceklerdir (çivili ayakkabı hariç). 2019 Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt sırasında adaylara
“rastgele yöntemle” göğüs numarası verilecektir. Adayların ön kayıt sırasında verilen göğüs
numaralarını testlere giriş sırasında kıyafetlerinin ön göğüs kısmına görünecek şekilde
takmaları zorunludur. Adayların göğüs numaraları başvuru sırasında “rastgele yöntemle”
verilecektir ve bu numaralar daha sonra kesinlikle değiştirilmeyecektir. Göğüs numarası
olmayan ya da sırasında sınava girmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği
Bölümü özel yetenek sınavları ortak yapılarak, değerlendirme 3 aşamada gerçekleştirilecektir.
1. Aşama- 30 m. koşu ve sportif özgeçmiş (ön eleme yapılacaktır).
2. Aşama- Sportif beceri parkur puanı (koordinasyon), 30m koşu puanı, sportif özgeçmiş
puanı, Tablo 4’teki etki dağılımlarına göre hesaplanarak Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
belirlenir.
3. Aşama- 2019 TYT puanı, Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve ÖYSP Puanı (ikinci aşama
puanı) hesaplanarak, en yüksek puanlı adaydan başlayarak tercih sırasına göre bölümlere
yerleştirilecektir.
Engelli adaylar arasında yapılan özel yetenek sınavı sonucu, kendileri için ayrılan
kontenjana yerleştirilecektir.
Engelli adayların sınavları 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat: 18.00’de yapılacaktır.
Diğer adayların özel yetenek sınavları tüm bölümler için 29-30-31 Ağustos 2019 (Perşembe,
Cuma, Cumartesi) tarihlerinde yapılarak değerlendirme adayların tercihlerine göre
yapılacaktır.
10
Sınava giren adaylar üç bölümü tercih edebildiği gibi bu bölümlerden istediği herhangi
biri veya ikisini de tercih edebileceklerdir. Aday, birden fazla bölüm tercih ettiği takdirde
mutlaka ön kayıt sırasında tercih sıralamasını belirtmelidir.
Özel yetenek sınavı sonunda, adayın elde ettiği yerleştirme puanı (YP) en yüksekten en
düşüğe doğru adayın tercih sırasına göre uygun olan tercihine asil listeden yerleştirilir. Bu işlem
yapılırken aşağıdaki durumlar dikkate alınır.
 Birinci tercihine asil listeden yerleştirilmeye hak kazanan aday diğer tercihlerinin asil ya
da yedeğinde yer alamaz.
 Birinci tercihine yerleşememiş, ikinci tercihine asil listeden yerleştirilmeye hak kazanan
aday, 1. tercihinin yedek listesinde olmaya hak kazanıyorsa yer alır, üçüncü tercihinin
asil ya da yedek listesinde yer alamaz.
 Birinci ve ikinci tercihine yerleşememiş, üçüncü tercihine asilden yerleştirilen aday 1.
ve 2. tercihinin yedek listesinde olmaya hak kazanıyorsa yer alır.
 Herhangi bir bölümün asil listesinde yer almayan aday puan durumuna göre her üç
bölümün yedek listesinde de yer alabilir.
 Herhangi bir programdan erkek ya da bayan adaylara ayrılan kontenjanın dolmaması
ve ilan edilen yedeklerin de kayıt yaptırmaması durumunda, Yüksekokul Yönetim
Kurulu kararı ile boş kalan kontenjanlar için başarı sırasına göre öğrenci kayıt yaptırmak
için davet edilebilir.
 Sınavda uygulanan testler sonunda adaylara, test dereceleri (zaman) sms veya karne
olarak verilecek ve aday, sınav süresince kendisini değerlendirebilecektir. 1. aşama
sınavı eleme puanları hariç koordinasyon test puanları en iyi derecenin belli olmasından
sonra ortaya çıkacak ve sınav sonucunda ilan edilecektir.
Ön kayıt sırasında yapılacak tercih sıralaması yerleşmeye esas alındığından
dikkatli yapılması önemlidir.
ÖNEMLİ NOT: Özel yetenek sınavına girecek adaylar, ön kayıt işlemlerinden
itibaren sınav sonucu ilan edilene kadar görevlilerin tüm uyarılarına uymakla
yükümlüdür. Uygunsuz tavır ve davranışlarda bulunan, sınav, bina ve diğer
malzemelere zarar veren, sınav görevlilerine ve diğer adaylara karşı olumsuz
tavırlarda bulunduğu tespit edilen adaylar sınav komisyonu tarafından sınavdan
ihraç edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır. İhraç olan adaylar tüm sınav
hakkını kaybederek hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmazlar.
11

BESYO 2019 ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI

Her aday göğüs numara sırasına göre sınava girmek zorundadır. Sırasında sınava
girmeyen aday sınav hakkını kaybedecek ve o testten SIFIR (0) puan alacaktır.
BESYO 2019 özel yetenek sınavı 3 aşamada yapılacaktır.
1. ASAMA
Bu aşamada adaylar, 30 metre koşu testi ve sportif özgeçmiş kriterlerine tabii
tutulacaklardır ve 1. aşama puanına göre eleme yapılacaktır. Bu iki değerlendirme sonucunda
en iyi dereceye sahip adaylar ikinci aşamada sınava girmeye hak kazanacaklardır. 1. aşama
sıralaması; 30 m. koşu testi (%40) ve sportif özgeçmiş (%60) sonucuna göre en yüksek
puanlı adaydan başlayarak sıralanacak ve Yüksekokula alınacak öğrenci sayısının 4 katı
aday (480 aday; 180 bayan, 300 erkek) 2. aşama sınavı için hak kazanacaktır. Aday sayısının
480’ün altında olması (180 bayan, 300 erkek) halinde ise başvuran aday sayısının tamamı
(bayan ve erkek ayrı olmak üzere) 2. aşamaya alınacaktır.
Not: Bütün adaylar 30 m koşu testine girmek zorundadırlar.
Belirtilen oranlar dışında kalan adaylar 2. aşama sınavına girme hakkını kaybedecektir.
(İkinci aşamaya girmeye hak kazanan sonuncu adaydan sonra gelen aday veya adayların
aldığı puan, sonuncu adayın aldığı puana eşit ise bu aday veya adaylar da 2. aşamaya girmeye
hak kazanır).
1. aşama sınav sonuçları (30 m. ve sportif özgeçmiş) besyosinav.cumhuriyet.edu.tr web
adresinden ilan edilecektir.
1. Aşama 30 Metre Sürat Testi – Testin Uygulanışı
Testin amacı adayın sürat özelliğinin tespit edilmesidir. Adaydan 30 metrelik mesafeyi
en kısa süre içinde koşması istenir. Test uygulanırken aday başlangıç çizgisinin arkasındaki
1,5 metrelik alanın herhangi bir noktasından (kulvarında olmak koşulu ile) yüksek çıkış yaparak
teste başlayacaktır. Aday, başlangıç noktasında bulunan elektronik algılayıcıdan geçtiği anda
kronometre çalışacak ve bitiş noktasındaki alıcıdan geçtiğinde kronometre duracak ve adayın
aldığı derece anında projeksiyon cihazı yardımıyla yansıtılacaktır. 30 metre sürat testinde her
adaya bir (1) hak verilecektir. Çıkış hakemi veya teknik bir sorundan kaynaklanan hatada
adaya 1 (bir) hak daha verilecektir.
Tablo 2. Birinci Aşama 30 m. Sürat Testi Dereceleri Örnek Puan Tablosu
Örneğin:
Erkek Adaylar için 3,80 tam puan kabul
edildiğinde
Örneğin:
Bayan Adaylar 4,40 tam puan kabul edildiğinde
Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan Süre
(Sn.) Puan
3,89 4550 4,23 2850 4,57 1150 4,49 4550 4,83 2850 5,17 1150
3,90 4500 4,24 2800 4,58 1100 4,50 4500 4,84 2800 5,18 1100
3,91 4450 4,25 2750 4,59 1050 4,51 4450 4,85 2750 5,19 1050
12
Tablo 3. Sportif Özgeçmiş Değerlendirme Kriterleri
a. Sportif Özgeçmiş Belgeler (Takım Sporları)
1
A Milli Sınıfı Belgeli
Sporcular
A Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 5000
2
B Milli Sınıfı Belgeli
Sporcular
B Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 4000
3
C Milli Sınıfı Belgeli
Sporcular
C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 3000
4
Basketbol
Hentbol
Voleybol Futbol en üst ligde
yer almak
Sadece İlgili Federasyon Başkanlığı veya Federasyonların
Bölge Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve müsabaka
sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı belgeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir)
2500
5
Futbol Basketbol
Hentbol
Voleybol (en üst ligin bir alt
ligi) Belirtilen ligde yer almak
Hentbol, Voleybol (en üst ligin
bir alt ligine yükselmek için
playoff müsabakalarında
oynamak)
Sadece İlgili Federasyon Başkanlığı veya Federasyonların
Bölge Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve müsabaka
sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı belgeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir)
2000
6
Futbol Basketbol
Hentbol Voleybol (en üst
ligin iki alt ligi)
Belirtilen ligde yer almak
İlgili branşlarda bir sezonda en az 10 müsabakada oynamış
olmak
Sadece İlgili Federasyon Başkanlığı veya Federasyonların
Bölge Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve müsabaka
sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı belgeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir) 1500
Üniversiteler arası takım
sporlarında en üst ligde yer
almak
Sadece İlgili Federasyon Başkanlığı veya Federasyonların
Bölge Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve müsabaka
sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı belgeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir)
7
*Futbol (erkekler) üçüncü lig
Belirtilen ligde yer almak,
Liseler arası takım sporları ve
**Spor Federasyonlarının
Türkiye Şampiyonalarında ilk
üç dereceye girmiş olmak
Üniversiteler arası takım
sporlarında en üst ligin bir alt
liginde yer almak
*İlgili branşlarda bir sezonda en az 10 müsabakada oynamış
olmak
**Son 4 yılda kazanılan dereceler dikkate alınacaktır.
Sadece İlgili Federasyon Başkanlığı veya Federasyonların
Bölge Müdürlüklerince ıslak imzalı onaylı katılım ve müsabaka
sonuç belgesi (İl Temsilciliği onaylı belgeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir)
(Liseler arası takım sporları ait istenen belgeler gençlik spor il
müdürlüklerinden alınabilir).
1000
13
b. Sportif Özgeçmiş Belgeler (Ferdi Sporlar)
Not: Gençler ve Büyükler kategorisi arasındaki yaş grubunda yapılan Türkiye Şampiyonaları, (kulüpler dahil)
Büyükler kategorisindeki gibi değerlendirilir.
– Çiftler şeklinde müsabakası yapılan dallarda değerlendirme, ferdi spor dallarındaki gibi yapılacaktır.
(Çiftler tenis, çiftler masa tenisi, çiftler badminton)
1 A Milli Sporcular
A Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 5000
2 B Milli Sporcular B Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği
4000
3
Olimpik Branşlarda C Milli
Sporcular
1-2-3. olmak
C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 3000
4
* Olimpik Branşlarda C Milli
Sporcular
4-10. olmak
Büyükler ve Üniversiteler
Türkiye Şampiyonasında ferdi
olarak 1-2-3. olmak
*C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği
Sadece İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge
2500
5
Büyükler, Üniversiteler Türkiye
Şampiyonasında ferdi olarak
4-5-6. olmak
Sadece İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge 2000
6
Gençler Türkiye
Şampiyonasında ferdi olarak
1–2–3. Olmak
Liseler arası Türkiye
Şampiyonasında ferdi olarak
1–2–3. olmak (MEB)
Sadece İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge
(Liseler arası takım sporları ait istenen belgeler
gençlik spor il müdürlüklerinden alınabilir).
1500
7
Gençler Türkiye
Şampiyonasında ferdi
olarak 4-5- 6. olmak.
Liseler arası Türkiye
Şampiyonasında ferdi olarak
4-5-6. olmak (MEB)
Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasında 1-2-3. olmak
Sadece İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge
(Liseler arası takım sporları ait istenen belgeler
gençlik spor il müdürlüklerinden alınabilir).
1000
14

1.AŞAMA SINAVI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Adaylar, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 08.30’da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hamza YERLİKAYA Spor Salonunda, spor
kıyafetleri ile hazır bulunacaklardır. Adaylara testler ile ilgili teknik açıklama yapılarak kurallar
ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
Sınav 09.00’da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(BESYO) Hamza Yerlikaya Spor Salonunun, atletizm pistinde bay-bayan ayırımı olmaksızın
ilk göğüs numaralı adaydan itibaren 30m. koşu testi ile başlayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Özel Yetenek Sınavının hiç bir aşamasında çivili ayakkabı kullanımına
izin verilmeyecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

2. aşamada adayların değerlendirmeye alınacak puanları ve sınava katkı oranları
Tablo 4’de gösterilmiştir.
1.aşamada başarılı olan aday 2. aşamada yer alan koordinasyon ve beceri sınavına
girer.
Adayın koordinasyon ve beceri sınavında elde ettiği derecelerin en iyisinden aldığı
puan katkısı, 1. aşamada elde ettiği derecelerden aldığı puan katkısı ile birlikte 2. aşama
puanını yani; Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) oluşturur.
İKİNCİ AŞAMA 30 METRE SÜRAT TESTİ
TEST SONUCUNUN HESAPLANMASI
Bu testte bayan adaylar arasındaki en iyi derece (zaman) ile bu derecenin 1,25 katı arasındaki
derecelere ve erkek adaylar arasındaki en iyi derece ile bu derecenin 1,20 katı arasındaki
derecelere puan verilecektir.

Tablo 4. Özel Yetenek Testleri Yüzdelik Etkileri
Adayın Almış Olduğu Puanlar
Sınava Katkısı
(%)
30 Metre Puanı (Aşağıda belirtilen hesaplamaya göre) % 25
Sportif özgeçmiş (Aşağıda belirtilen hesaplamaya göre) % 25
Koordinasyon ve Beceri Testi Puanı (Aşağıda belirtilen hesaplamaya göre) % 50
Toplam % 100
15
BAYAN ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x25000)]-20000= ADAYIN 30 M. PUANI ÖRNEK: Bütün bayan
adaylar 30 m. sürat koşusunu tamamladıktan sonra en iyi derecenin 4,20 sn. olduğu ve herhangi
bir adayın derecesinin ise 4,72 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(4,20/4,72)x25000]-20000= 2245,76 puan alacaktır.
ERKEK ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x30000]-25000= ADAYIN 30 M. PUANI ÖRNEK: Bütün erkek adaylar
30 m. sürat koşusunu tamamladıktan sonra en iyi derecenin 4,00 sn. olduğu ve herhangi bir
adayın derecesinin ise 4,40 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(4,00/4,40)x30000]-25000=2272,72 puan alacaktır.
SPORTİF ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME
Tablo 3’ e bakınız.
KOORDİNASYON VE BECERİ TESTİ
TESTİN UYGULANIŞI
Testin amacı adayın koordinasyon ve beceri özelliklerinin tespit edilmesidir. Koordinasyon ve
beceri testinde, bilgisayar bağlantılı fotosel kullanılacaktır. Aday, başlangıç noktasında bulunan
elektronik algılayıcıdan geçtiği anda kronometre çalışacak, testin bitiş noktasındaki diğer
alıcının önünden geçtiği anda ise kronometre duracak ve adayın aldığı derece anında
projeksiyon cihazı yardımıyla yansıtılacaktır. Koordinasyon ve beceri testinde her adaya iki (2)
hak verilecektir. Tüm adayların birinci haklarının tamamlanmasından sonra göğüs numarası
sırasına göre ikinci hakları başlayacaktır. Adayın bu iki haktan elde ettiği en yüksek derece
değerlendirmeye alınacaktır. Birinci hakkını kullanmayan aday hakkını kullanmış kabul edilerek
ikinci hakkı üzerinden değerlendirilmeye alınacaktır.
Testin uygulanış biçimi ve istasyonların tanıtıldığı parkur, Şekil 1’de gösterilmiştir.
ÖNEMLİ NOT: Seriyi kurallara uygun olarak yapmayan adaylar, her hata yaptığı
noktadan hakem tarafından geri döndürülecek ve süre çalışmaya devam edecektir.
TEST SONUCUNUN HESAPLANMASI
Bu testte bayan adaylar arasındaki en iyi derece ile bu derecenin 1,8 katı arasındaki derecelere
ve erkek adaylar arasındaki en iyi derece ile bu derecenin 1,6 katı arasındaki derecelere puan
verilecektir.
16
BAYAN ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x11250]-6250= ADAYIN PUANI ÖRNEK: Bütün bayan adaylar
koordinasyon ve beceri testini tamamladıktan sonra, en iyi derecenin 30,00 sn. olduğu ve
herhangi bir adayın derecesinin ise 42,00 sn. olduğu düşünüldüğünde aday;
[(30,00/42,00)x11250]-6250= 1785,71 puan alacaktır.
ERKEK ADAY TEST SONUCU FORMÜLÜ
[(En iyi skor/Adayın skoru)x13333]-8333= ADAYIN PUANI ÖRNEK: Bütün erkek adaylar
bittiğinde en iyi derecenin 25,00 sn. olduğu ve herhangi bir adayın derecesinin ise 32,50 sn.
olduğu düşünüldüğünde aday;
[(25,00/32,50)x13333]-8333= 1923,15 puan alacaktır.
17
KOORDİNASYON ve BECERİ TESTİ İSTASYONLARI
1. İstasyon- Aday bu istasyonda belirli aralıklarla konulmuş iki engelin birincisinin üzerinden
ikincisinin de altından geçecektir.
2. İstasyon- Aday denge aleti üzerinde koşarak veya yürüyerek geçecektir. Denge aleti 3 farklı
renk ile boyanmıştır. Denge aletinin herhangi bir noktasından yere düşen aday, en son temas
ettiği renkten tekrar denge aleti üzerine çıkarak istasyona devam edecektir. Denge aletinin ön
ve arka kısmı slalom çubukları ile sınırlandırılmıştır. Aday denge istasyonuna giriş ve dengeden
çıkışı bu slalom çubuklarının arasından yapacaktır.
3. İstasyon- Aday sıçrama tahtası üzerinden belirlenen sıraya uyarak öne, sola, öne, sağa, öne
olmak üzere başlangıç noktası hariç tüm noktaları çift ayak sıçrayarak geçecektir. Tek ayak
sıçrayan adayın sıçraması geçerli sayılmayacak ve aday hata yaptığı noktaya tekrar
döndürülerek çift ayak sıçraması istenecektir.
4. İstasyon- Aday karşılıklı iki bölüm arasında ve farklı üç renkle belirlenmiş kutularda bulunan
renkli topları, aradaki cimnastik sırası üzerinden geçerek karşıdaki kutulara taşır. Toplar kendisi
ile aynı renkteki kutuya konulacaktır. Topun farklı renkteki bir kutuya konulması veya kutu dışına
çıkması durumunda aday uyarılarak topu doğru kutunun içerisine koyması sağlanır.
5. İstasyon- Aday, 5 tane slalom çubuğunun arasından slalom yaparak geçecektir. Adayın
slalom çubuklarını atlaması, slalom çubuklarını elleri ile tutması, slalom çubuklarını düşürmesi
hata olarak nitelendirilecek ve hata yaptığı yerden düzeltmesi istenecektir.
6. İstasyon- Aday, slalomunu tamamladıktan sonra atlama beygiri üzerinden geçecek ve bitiş
çizgisinden (fotosel çubukları arasından) geçerek parkuru tamamlayacaktır.
Not: Koordinasyon ve beceri parkuru, basketbol sahası ölçüleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
18
Şekil 1: Koordinasyon ve Beceri Testi Parkuru
19
ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) HESAPLAMASI
Adayın 30m koşu puanı ile koordinasyon ve beceri parkurundan elde ettiği puanların toplamına
varsa adayın Tablo 3’te belirtilen Sportif özgeçmiş puanı ilave edilerek adayın Özel Yetenek
Sınav Puanı (ÖYSP) oluşacaktır.
YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANLAMA (YP)
Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan Yerleştirme Puanın (YP) hesaplanmasında
Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda belirtilen ve yerleştirmeye esas olan puanlama sistemi
kullanılacaktır. Bu puanlama sisteminde yer alan;
a) ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 30m koşu, Sportif
Özgeçmiş Puanı (varsa) ve koordinasyon beceri parkuru sınav puanları oranlarının toplamı,
b) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) Özel Yetenek Sınav Puanının ağırlıklandırılması
(Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı 2019 Kılavuzunda belirtilen formüle göre) sonucu ortaya
çıkan puan,
c) Adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
d) Adayın 2019 -TYT Puanı (TYT-P) ( 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-
YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre
öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş
Puanı işleme alınacaktır).
Yerleştirmeye esas olan puan (YP) adayın özel yetenek sınavında girdiği testlerden aldığı
puanların, TYT ve OBP belli ağırlıklarla toplanmasından elde edilecektir.
Aşağıda hesaplama yöntemi ile ilgili bilgiler özetlenmektedir.
Tablo 5. Özel Yetenek Sınav Puanı Örnek Hesaplama Tablosu
Testler En iyi derece /
Adayın derecesi
Puan
Karşılığı
Sınava
Katkısı (%)
Adayın
puanı
30 Metre Puanı 4,20 / 4,72 2245,76 % 25 561,44
Koordinasyon ve Beceri Testi Puanı 25 / 32,50 1923,15 % 50 961,57
Sportif Özgeçmiş (varsa) Tablo 3 3000 % 25 750
Toplam Puan % 100 2273,01
20
1- Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplama 2019 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu esas alınarak yapılmaktadır. Kılavuza göre;
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanacaktır.
2- Bu durumda her adayın bir ÖYSP-SP olacaktır (ÖSYP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’ dur).
Yerleştirmeye esas olacak puan Yerleştirme Puanı (YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a- Aday aynı alandan (spor alan/kol) geliyor ise; ( 30.03.2012 tarihi itibariyle bir
mesleğe yönelik program uygulayan öğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.
İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır).
YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
b- Aday diğer alan/koldan geliyor ise;
YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
3- 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen
21
veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
4- Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere tercihlerine göre sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
NOT: Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan karar ve 2019
Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) kılavuzu uyarınca; Engelli adaylardan (bedensel engelli,
görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde
olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (YKS Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.
Not: Sınav sonuçları açıklanana kadar ÖSYM tarafından yapılacak değişiklikler sınav
puanı hesaplamasına yansıtılacaktır.
22

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI HESAPLAMASI

Engelli adaylar varsa Tablo 6’daki sportif özgeçmiş puanlarına (%60 etki) ve kendi
aralarında yapılacak özel yetenek sınavı sonucuna (%40 etki) göre değerlendirilecektir.
Engellilere yönelik ortak yapılacak olan Özel Yetenek Sınavında alınabilecek en yüksek özel
yetenek sınav puanı (ÖYSP) 5000’dir. Engelli adayların yerleştirmeye hak kazanabilmesi için
engelli adaylar için yapılacak olan bu Engelli Özel Yetenek Sınavı’ndan en az 1500 puan almış
olması gerekmektedir.
12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi
Verilmesi Hakkında Yönetmelik çıkmadan önce Milli Sporcu Belgesine sahip olan
sporcular bu yönetmeliğe göre Milli Sporcu Belgelerini (A-B-C) güncellemeleri
gerekmektedir.
Tablo 6. Engelliler için Milli Sporcu Puanı ve İstenen Belgeler (Takım/Ferdi Sporlar)
BELGE TÜRÜ KRİTERLER

PUAN
1
A Milli Sınıfı
Belgeli Sporcular
A Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 5000
2
B Milli Sınıfı
Belgeli Sporcular
B Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği
4000
3
C Milli Sınıfı
Belgeli Sporcular
C Milli sporcu belgesinin aslı
veya noter tasdikli örneği 3000
4
Ferdi ve Takım
Sporlarında Türkiye
Şampiyonalarında 1-2-3
olmak
*Takım sporlarında en üst
ligde oynamak
Sadece İlgili Federasyon başkanlığından alınan
ıslak imzalı resmi belge
*Bir branşta bir sezonda en az 5 müsabakada
oynamış olmak
2500
23
Engelli adayların yerleştirmeye esas puanlarının hesaplanmasında yapılacak özel yetenek
sınavı %40, sportif özgeçmiş %60 etkiye sahip olacaktır. Bu hesaplama ile ilgili “örnek” bir
hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir (Tablo 7).
Not: Engelli adaylar için TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (2019 ÖSYM Kılavuzda yer
alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI
Özel Yetenek Sınavını kazanan adaylar www.cumhuriyet.edu.tr web adresi veya
besyosinav.cumhuriyet.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

 

Sivas besyo hazırlık kursu-sivas besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.