2019 Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019 için tıklayınız

 1. ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 2. Kayıt-Kabul formu (Sınav Kılavuz Kitapçığı ile birlikte duyurulacak olan “Kayıt Kabul
  Formu” elektronik ortamda doldurularak, ön kayıt sırasında görevli personele teslim edilecektir.
  Elektronik ortamda doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir).
  2. Geçici sınav giriş belgesi (Sınav Kılavuz Kitapçığı ile birlikte duyurulacak olan “Geçici
  Sınav Giriş Belgesi” elektronik ortamda doldurularak, ön kayıt sırasında görevli personele teslim
  edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir).
  3. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi,
  4. 2019–TYT Sınav Sonuç Belgesi. (Mevcut olmadığında ön kayıt sırasında ÖSYM internet
  sayfasından çıktı alınarak onaylanacaktır).
  5. 2018-TYT puanı 200 ve üzeriolan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
  2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavımıza başvuracak adayların 2018-TYT dönüştürülmüş puanını
  gösteren belge.
  6. Spor alan-Kol mezunlarının, mezuniyet tarihlerini de gösteren belgenin aslı ya da noter
  onaylı sureti. (Belgeler, okul müdürlüğünce de onaylanmış olabilir).
  7. Engelli Adaylar da dahil olmak üzere tüm adaylar için “Spor yapmasında sakınca yoktur”
  ibareli Sağlık Raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan onaylı).
  8. Milli sporcu belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
  9. Engelli spor branşlarında alınan milli sporcu belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
  10. 18 yaşından küçük olan adayların ön kayıt işlemleri, velileri ya da velilerinin noter
  tasdikli vekalet verdiği kişiler tarafından yapılabilir.
  11. 2 adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 3. İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt kabul edilmeyecektir. Kayıt
  sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ile karşılaştırılacaktır. Adayların girdiği
  bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış beyan durumunda ön kayıtın
  iptal edilmesi ve gerekli tüm yasal işlem hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  ÖSYM’den alınan bilgiler adayın beyan ettiği bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra eksik veya hatalı
  bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında elektronik posta gönderilecektir. Bilgilerin
  örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacaktır (Web sayfasından duyurulacaktır).
  Adayın itirazını belgeleyememesi durumunda ÖSYM bilgileri dikkate alınacaktır.
 4. ADAYLARIN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMALARI
  GEREKLİ EVRAKLAR
 5. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport.
  b. Geçici sınav giriş belgesi (Önkayıt sırasında verilecektir).
  ÖNEMLİ NOT:
  Sınav kılavuzu sınav öncesinde üniversitemiz internet sitesinde (www.kku.edu.tr)
  yayımlanacaktır

SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. a) Sınavlar süresince sınav alanına, sınav sırası gelen adaylar dışında hiç kimse
  alınmayacaktır.
  b) Adayların, göğüs ve sırtta aday numarası (Sınavın öncesinde verilecektir) ve spor
  kıyafetleri ile sınava katılmaları zorunludur.
  c) Adayların, testler için tahmini giriş saat dilimleri (TC Kimlik numaralarına göre
  sıralanmış şekilde) sınav öncesinde, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Salonu’nda ilan
  Kendi aday numarasının içinde bulunduğu saat diliminde sınava gelmeyen
  aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
  d) Kendi saat dilimi başında anonsa müteakiben grupla beraber salona girmeyen aday,
  kendi saat dilimindeki adayların sınav bitiminden önce salona gelmesi durumunda
  sınava giriş hakkını kullanabilecektir.
  e) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
  dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
  f) Sınav başlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. Yasa dışı herhangi bir durumla
  karşılaşıldığında bu adayların sınavları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem
  başlatılacaktır.
  g) Özel yetenek sınavı sonuçlandıktan (Sınava giriş sırasının en sonunda yer alan aday da
  sınavını bitirdikten sonra) hangi sebeple olursa olsun sınava girmeyen adaylar, geçerli
  mazeretleri olsa dahi (Sağlık raporu vb.) herhangi bir hak talep edemez ve sınava
  alınmazlar.
  H. İTİRAZ
  Sınav verileri ile ilgili itiraz süreleri, itirazın nereye ve nasıl yapılacağına ilişkin
  bilgiler kılavuzun, “Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve
  Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü, 2019-

2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Takvimi” bölümünde detaylı bir şekilde
sunulmuştur.

İ. DEĞERLENDİRME

 1. Değerlendirme, sınav üst komisyonunun gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Spor
  Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. Sınav üst komisyonu,
  puanlamadaki uygunluğu belirlemede tek yetkili birimdir.
  b. Değerlendirme bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale Üniversitesi
  Yerleşkesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında
  (www.kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
  c. Değerlendirmelerde kullanılacak (TYT ve OÖBP) veriler ÖSYM’nin aday veri tabanından
  alınacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale
  Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
  d. Sınav kılavuzunda yer almayan hususlarda, sınav üst komisyonu yetkilidir ve bu
  komisyonun alacağı kararlar geçerlidir.

ASİL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI

 1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavını Asil olarak kazanan adayların ve
  kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek
  tarihler arasında, Kırıkkale Üniversitesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından,
  Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde, aşağıda belirtilen saatler arasında yapılacaktır.
  2. Eksik belge ile gelen ve/veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların
  mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş
  olacaklardır.
  3. Adayların ön kayıt ve sınav sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında
  verdikleri evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları
  iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
  4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanların sayıları,
  yedek adaylara duyurulmak üzere fakültemizin http://sporbilimleri.kku.edu.tr
  adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
  5. Yedek adayların kayıtları, ilan edilecek tarihler arasında, Yerleştirme Puanı dikkate
  alınarak yapılacaktır.
  6. Sınavı Asil olarak kazanan adayların ve kontenjan dolmadığı takdirde Yedek adayların
  kesin kayıtları için, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 5 günlük süre ayrılmıştır.
  7. Birinci kesin kayıt gününde sadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün asil
  listesinde yer alan (Milli, Engelli ve Diğer) adayların kesin kayıtları, saat 17:00’a kadar
  yapılacaktır. Birinci kesin kayıt günü Saat 18:30’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  Bölümü için kesin kayıt yaptırmayan (Milli, Engelli ve Diğer) asil aday sayısı (Kadın ve
  Erkek adaylar için ayrı ayrı listeler halinde) ve kayıt yaptırmayan bu adayların yerine
  hangi adayların kesin kayıt yaptırma hakkı kazandıkları fakültemizin
  http://sporbilimleri.kku.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir. İlan edilen bu listeyle
  kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, İkinci kesin kayıt günü 17:00’a kadar kesin kayıtlarını
  yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler. İkinci Kesin
  kayıt günü sonunda kesin kayıt hakkı olmasına rağmen kaydını yaptırmayan adaylar

olabilir. Kontenjanların boş kalmasını önlemek için şöyle bir yöntem uygulanacaktır.
İkinci kesin kayıt günü saat 11:00’da, Spor Bilimleri Fakültesinin 4 no’lu dersliğinde,
yedek konumunda olan tüm adaylarla (Milli, Engelli ve Diğer) bir toplantı yapılacaktır.
Saat tam 11:00’da dersliğin kapıları kapatılacak ve içeride bulunan adayların
yoklamaları alınacaktır. Toplantıya katılan bu adaylar arasından, en yüksek Yerleştirme
Puanı dikkate alınarak, Birinci Kesin kayıt gününde boş kalan kontenjan sayısı kadar
aday tutanakla belirlenecektir. Tutanakla belirlenen bu adaylar, ikinci kesin kayıt
gününü saat 17:00’a kadar bekleyip, 2. Gün kesin kayıt yaptırma hakkı kazanıp da kesin
kaydını yaptırmayan aday olduğu takdirde boşta kalan kontenjan dolana kadar,
Yerleştirme Puanı sırasına göre (Saat 17:30-18:00 saatleri arasında)kesin kayıtlarını
yaptırabileceklerdir. Bu adayların, kendilerine kesin kayıt hakkı doğabileceğini
düşünerek, kesin kayıt için gerekli olan tüm belgeleri yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Kesin Kayıt hakkı kendisine gelmiş olmasına rağmen kendisine tanınan
kesin kayıt süresi içinde eksik kayıt evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin
kayıt haklarını kaybederler ve sıradaki aday kayıt hakkı kazanır. Böylelikle 2. Kesin kayıt
günün bitiminde, öğretmenlik bölümüyle ilgili kesin kayıt işlemleri sona ermiş olur.
İlerleyen günlerde hangi sebeple olursa olsun öğretmenlik bölümünden kesin kaydını
sildiren öğrencilerin yerine başka bir kesin kayıt işlemi yapılmaz.
8. Üçüncü kesin kayıt gününde sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümünün asil listesinde yer
alan (Milli, Engelli ve Diğer) adayların kesin kayıtları, Saat 17:00’a kadar yapılacaktır.
Üçüncü kesin kayıt günü Saat 18:30’da Antrenörlük Eğitimi Bölümü için (Milli, Engelli
ve Diğer) kesin kayıt yaptırmayan asil aday sayısı (Kadın ve Erkek adaylar için ayrı ayrı
listeler halinde) ve kayıt yaptırmayan bu adayların yerine hangi adayların kesin kayıt
yaptırma hakkı kazandıkları fakültemizin http://sporbilimleri.kku.edu.tr web sitesinde
ilan edilecektir. İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, Dördüncü kesin
kayıt günü saat 17:00’a kadar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde
kesin kayıt haklarını kaybederler.
9. Dördüncü kesin kayıt gününde Rekreasyon Bölümünün asil listesinde yer alan (Milli,
Engelli ve Diğer) adayların ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Yedek konumunda olup
da kesin kayıt hakkı kazanan adayların (Milli, Engelli ve Diğer) kesin kayıtları, Saat
17:00’a kadar yapılacaktır. Dördüncü kesin kayıt gününün mesai saati bitiminden
yaklaşık 1,5 saat sonra (Saat 18:30) Rekreasyon Bölümü için kesin kayıt yaptırmayan
asil aday sayısı (Kadın ve Erkek adaylar için ayrı ayrı listeler halinde) ve kayıt
yaptırmayan bu adayların yerine hangi adayların kesin kayıt yaptırma hakkı
kazandıkları, fakültemizin http://sporbilimleri.kku.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.
İlan edilen bu listeyle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, Beşinci kesin kayıt gününde
mesai saati bitimine (17:00) kadar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi
takdirde kesin kayıt haklarını kaybederler.
10. Beşinci ve son Kesin kayıt günü sonunda (17:00) kendisine kesin kayıt hakkı verilmesine
rağmen hem Antrenörlük Eğitimi Bölümünde hem de Rekreasyon Bölümünde hala
kesin kaydını yaptırmayan adaylar olabilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümü Kontenjanlarının boş kalmasını önlemek için şöyle bir yöntem uygulanacaktır:
Beşinci Kesin Kayıt günü saat 11:00’da, Spor Bilimleri Fakültesinin 4 no’lu dersliğinde,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümünde yedek konumunda olan tüm
adaylarla (Milli, Engelli ve Diğer) bir toplantı yapılacaktır. Saat tam 11:00’da dersliğin
kapıları kapatılacak ve içeride bulunan adayların yoklamaları alınacaktır. Toplantıya
katılan bu adaylar arasından, bölüm tercihleri ve Yerleştirme Puanı dikkate alınarak,

Beşinci Kesin kayıt günü sonunda (17:00) boş kalan kontenjan sayısı kadar aday
tutanakla belirlenecektir. Tutanakla belirlenen bu adaylar, Beşinci kesin kayıt gününün
mesai saati bitimine (17:00) kadar bekleyip, Kesin kayıt yaptırma hakkı kazanıp da kesin
kaydını yaptırmayan aday olduğu takdirde boşta kalan kontenjan dolana kadar,
Yerleştirme Puanı sırasına göre (Saat 17:30-18:00 saatleri arasında) kesin kayıtlarını
yaptırabileceklerdir. Bu adayların, kendilerine kesin kayıt hakkı doğabileceğini
düşünerek, kesin kayıt için gerekli olan tüm belgeleri yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Kesin Kayıt hakkı kendisine gelmiş olmasına rağmen kendisine tanınan
kesin kayıt süresi içinde eksik kayıt evraklarını tamamlayamayan aday/adaylar kesin
kayıt haklarını kaybederler ve onların yerine, sırada olan adaya kesin kayıt hakkı verilir.
11. Engelli ve Milli adayların kesin kayıt işlemleri de diğer adaylarla aynı kurallara ve işlem
basamaklarına bağlı kalınarak yapılacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.