2019- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Sivas üniversitesi besyo yetenek sınavı klavuzu için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR

1- BESYO adaylarının ön kayıt yaptırabilmesi için 2019-Temel Yeterlilik Testi (TYT) bütün
bölümler için liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olanlar, spor lisesinden mezun
olanlar ve milli sporcuların en az 150,000 (Yüz Elli) puan alması gerekmektedir. Engelli
öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizmli), engelli olduklarını
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100,000 (Yüz) ve
üzerinde olması gerekmektedir.
2- Özel Yetenek Sınavı sonunda toplam puanları eşit olan adayların bulunması durumunda,
başvurduğu 2019-TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması halinde
özel yetenek sınavı uygulama bölümünden aldığı toplam puanı daha yüksek olan aday tercih
edilir.
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı
BÖLÜMLER ÖĞRENİM
SÜRESİ BAYAN ERKEK TOPLAM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 Yıl 15 25 40
Antrenörlük Eğitimi 4 Yıl 15 25 36+4*
Spor Yöneticiliği 4 Yıl 15 25 36+4*
TOPLAM 45 75 120
* Engelli öğrenci kontenjanı (Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın). Engelli aday kontenjanından
yeterli başvuru olmaması durumunda veya yeterli puanı alamamaları durumunda engelli
olmayan diğer adaylardan tamamlanacaktır.
3- Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav
programında, tarihinde, sınav yerinde, zamanında ve yönteminde değişiklik yapmaya Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Komisyonu yetkilidir. Adaylar, Sınav
Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar.
4- Uygulanan testlerle ilgili olarak aday her testin bitimine kadar geçen süre içerisinde dilekçe
ile itiraz etme hakkına sahiptir. Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun uygun bulduğu itirazlar için
itiraz edilen testin sonunda hak verilir. Belirtilen zamanlar dışında yapılan itirazlar dikkate
alınmaz.
5- Engelli adaylar kendi aralarında yapılacak olan özel yetenek sınavı (%40) ve sportif
özgeçmiş kriterlerine (%60) göre değerlendirilecektir (Engelliler Sportif Özgeçmiş Tablosu için
Tablo 6.’ya bakınız.).
6- Her üç bölüm için asil ve yedek aday listeleri Yüksekokul Müdürlüğünün onayından sonra
açıklanır.
Adayın sahte belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz
sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve İSTENEN BELGELER
1- TC veya KKTC uyruklu olmak.
2- Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
3- Her üç bölüm için 2019 TYT Puanından; liselerin diğer alan/kol mezunu olan adaylar, spor
alan/kol mezunu olanlar, spor lisesi mezunu adaylar ve milli sporcular için en az 150,000,
Engelli adaylar için en az 100,000 puana sahip olmak
4- Ön kayıt için adayın kendisinin başvuru yapması gerekmektedir.
5- Eksik belge sunulması, ilan edilen ön kayıt süresi dışında başvuru yapılması, başvurunun
posta ile yapılması, faks ile belge sunulması ve asıl belge ibraz edilmeden fotokopi verilmesi
durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.
6- Adayların, 2019 Özel Yetenek Sınavı’na başvuru yapabilmesi için Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu ön kayıt bürosuna ön kayıt tarihleri boyunca aşağıdaki belgeleri sunmaları
gerekmektedir.
a) 2019 TYT sonuç belgesi çıktısı,
b) Liselerin diğer alan/kol mezunu veya mezun aşamasında olan adaylar, durumları ile ilgili
okullarından alacakları diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet
aşamasında olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini başvuru
sırasında vermek zorundadır. Adayın mezun olduğu alan/kol diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan/kol gösterir belgenin; aslı veya
noter tasdikli örneği istenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adayların kesin kayıt
esnasında diplomalarının aslını getirmemeleri durumunda kayıtları yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir spor dalında sportif özgeçmiş belgesi olanlar Tablo 3.’te (Engelli adaylar
için Tablo 6) belirtilen kriterlere göre uygun olan belgeleri sunmalıdırlar.
d) Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi
e) 1 adet 4,5×6 cm ebadında, son 3 ay içerisinde adayın açık olarak tanınmasına imkân
verecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar
kabul edilmeyecektir).
f) Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınacak ve yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava
girmesinde, sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgelemek amacıyla “Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girmesinde sakınca yoktur”
ibaresi taşıyan sağlık raporu.
g) Engelli Adaylar İçin, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Bu raporun aslı yok ise başvuru
kabul edilmeyecektir).
h) Başvuru sırasında erkek adaylardan askerlikle ilgili bir belge istenmemekle beraber aday
yerleşmeye hak kazandığında kayıt için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi
getirmek zorundadır.
ı) Ön kayıt yaptıran adaya, Sivas üniversitesi besyo yetenek sınavı sivas olarak sınava giriş kimliği ve sınav bilgilerini içeren 2 adet ön kayıt
formu düzenlenecek ve 1 adet imzalı form Yüksekokulda kalacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.