Kırşehir Besyo Klavuzu

Kırşehir Besyo Klavuzu

Kırşehir Besyo Klavuzu 2020 İçin TIKLAYINIZ..

 

Genel Hükümler

1. Özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine
alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

2. 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı KAEÜ-ÖYS; “Koordinasyon” parkurundan
oluşmaktadır. Değerlendirmeye alınacak tüm adaylar (Engelli adaylar, hariç) koordinasyon
parkuru sınavına katılmak zorundadır.

3. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için
de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması
gerekmektedir.

4. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eş
değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan
türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur (Tablo 4 2020 ÖSYM
Kılavuzunda yer alan).

5. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış
adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına
başvurabilirler.

6. Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik
programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı
sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

7. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için TYT puanından en az
150,000 puan almaları gerekmektedir.
8. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna
girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.

9. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim kurumuna
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları,
sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan
adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

10. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan veya özel hastanelerden
alacakları (yeni tarihli) “Spor Yapmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur”
ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru
sırasında sağlık raporunu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engeli
olan adaylar belirlendiğinde, Yüksekokul Müdürlüğü’nce ilgililerden heyet raporu
istenecektir. Heyet raporunda öğretimini aksatacak durumu belgelenen adaylar, sınavı
kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

11. Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına
uygun olarak alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını
anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını
sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Milli sporcular,
başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi olacaklardır
(Koordinasyon Parkuru Hariç). K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu
belgeleri bu sınavlar için geçerli değildir.

12. Milli sporcularda yerleştirme sıralamaları yapılırken; öncelikli olarak Olimpik A Milli
sporcular, kontenjanın dolmaması halinde Olimpik B Milli sporcular, kontenjanın
dolmaması halinde Olimpik C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir. (Son 5 yıl
içerisinde Milli sporcu olanlar). Kontenjan dolmaması halinde olimpik olmayan A
Milli sporcular, Olimpik olmayan B Milli sporcular ve Olimpik olmayan C Milli
sporcular sırasına göre yerleştirilecektir (Son 5 yıl içerisinde Milli sporcu olanlar)

13. Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları
üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan
hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
denilecektir (Tablo 5 2020 ÖSYM Kılavuzunda yer alan)

14. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını
(OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2020-YKS sonuçları açıklandıktan sonra
edinebileceklerdir.

15. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eş değer lisans
programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180
veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.

16. 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları
yarıya düşürülecektir.

17. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

18. Sınavlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
Sınav Düzenleme Kurulu tarafından yürütülür. Özel Yetenek Sınav Yönerge ve
Kılavuzunda karşılığı ve hükmü bulunmayan durumlarda Sınav Düzenleme Kurulu
yetkilidir.

19. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli
belgelerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.

20. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun
(rapor dâhil), ayrıca sınava alınmayacaktır.

21. Adaylar sınava aday numarasına göre (önce kadın, sonra erkek olmak üzere)
alınacaklardır. Aday numarası kayıt bitimini takip eden günde www.ahievran.edu.tr
adresinde ilan edilecektir.

22. Adaylar sınava girişlerde, Online kayıtta verilen sınava giriş belgesi ve geçerli bir
kimlik belgesini (kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya nüfus
müdürlüğünden alınan geçici kimlik belgesi ve süresi geçerli pasaport dışında
herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmez) yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Sınava giriş belgesi ve kimliği yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

23. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranan, sınav
görevlilerine ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunan, sınav ekipmanlarına
zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile
sınavdan diskalifiye (ihraç) edilecek ve ayrıca bu adaylar hakkında suç duyurusunda
bulunulacaktır.

24. Kesin kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile yedek aday listeleri, sınav bitiminden
itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğünce ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden sonraki 7 iş
günü içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçe ile
itiraz edebilirler.

25. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak Sınav Düzenleme Kurulu gerekli
görülen değişiklikleri (Tarih, saat, yer, sınav sistemi, parkur, öğrenci kontenjanlarının
aktarımı vb.) yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik
bir arıza meydana geldiğinde sınav, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile ertelenebilir.
Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilecektir.

26. Özel Yetenek sınavı, Koordinasyon Testi şeklinde uygulanacaktır. Adaylara sınavda
tek hak verilecektir. Adaylar verilen bu haktan başka hak talep edemezler.

27. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan
Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler
uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre bölümlere öğrenci alınacaktır.

28. Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile
TYT puanları ÖSYM’den alınacaktır.

29. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’den aldıkları
ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın TYT puanı olarak işlem
görecektir.

30. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür
girişimde bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında savcılık nezdinde
suç duyurusunda bulunulacaktır.

31. Sınav değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, öncelikle alandan
gelen adaylara öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik varsa başvuruda kullanılan TYT Puanı
daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek
olan aday tercih edilir.

32. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evraklarının, kesin kayıt
işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan
vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.
Geçersiz evrakla kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul
edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

33. Adaylar sınavın herhangi bir aşamasında yapacakları itiraz başvurularını yazılı olarak
ve sınavın o aşaması/periyodu bitmeden yapacaklardır. İtiraz başvuruları Sınav
Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilir ve karar verilir.

34. Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgeleri sınav süresince iade
edilmeyecektir. Ancak, kesin sınav sonuçları açıklandıktan sonra (bir ay içerisinde),
(fotokopisi Yüksekokulda kalmak kaydıyla) bir dilekçe ile Yüksekokul öğrenci
işlerinden geri alınabilecektir.

35. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında istenecektir.
36. Bu kitapçıkta yazılı olan ya da olmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla ilgili her
türlü değişiklik yapma, karar alma ve düzeltme yetkisi Sınav Düzenleme Kuruluna
aittir.

Kırşehir Besyo Kursu
37. Başvuruyu yapan her aday bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.