TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. PERSONEL ALIMI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. PERSONEL ALIMI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8 inci kadro dereceli 5 (beş) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Sınava Giriş Şartları;

 • 1.1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,
 • 1.2-Aşağıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 1.3-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda puan türleri başlığı altında belirlenen taban puanı almış olmak (Duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Yazılı Sınava” katılacaktır),

1.Grup Detayları

Öğrenim Şartları: Üniversitelerin Hukuk/Siyasal Bilgiler/ İktisat/ İşletme/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin veya muadili yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak

 • Atama Yapılacak Kadro Sayısı: 3
 • Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı: 60
 • KPSS Puan Türü: P48
 • KPSS Taban Puan: 80

2.Grup Detayları

Öğrenim Şartları: Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

 • Atama Yapılacak Kadro Sayısı: 1
 • Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı: 20
 • KPSS Puan Türü: P3
 • KPSS Taban Puan: 85

3.Grup Detayları

Öğrenim Şartları: Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin veya muadili yerli ve yabancı fakültelerin Ziraat Mühendisliğinin; Tarım Ekonomisi, Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültür teknik, Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

 • Atama Yapılacak Kadro Sayısı: 1
 • Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı: 20
 • KPSS Puan Türü: P3
 • KPSS Taban Puan: 85
 1. 1.4-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
 2. 1.5-Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
 3. 1.6-Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,
 4. 1.7- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
 5. 1.8- Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz bulunmak

Sıvan Başvurusu;

 • 2.1- Giriş Sınavları için başvurular, e-devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
 • 2.2- Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
 • 2.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde işe atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

3.1-Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır, önceden saptanan sürede bitirilir. Giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:

1.Grup adaylar için;

 • Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, TMS, Mali Tablolar Analizi): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
 • İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Türkiye Ekonomisi): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
 • Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç) ile Kamu İhale Mevzuatı): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
 • Maliye (Maliye Teorisi ve Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Vergi Hukuku ile Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
 • Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri): Çoktan seçmeli test usulüne göre başvuru sırasında seçilen dil için 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
 •  Türkçe Kompozisyon: Adaylara, sınav komisyonunca verilecek konu hakkında metin yazılması şeklinde olacak ve 100 puan
  üzerinden değerlendirilecektir.

2. Grup ve 3. Grup adaylar için;

 • Branşlara ait mesleki konular: Çoktan seçmeli test usulüne göre 80 soru sorulacak her soru 1.25 puan,
 • Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukukunun genel hükümleri): Çoktan seçmeli test usulüne göre 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
 •  Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri): Çoktan seçmeli test usulüne göre başvuru sırasında seçilen dil için 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
 • Türkçe Kompozisyon: Adaylara, sınav komisyonunca verilecek konu hakkında metin yazılması şeklinde olacak ve 100 puan
  üzerinden değerlendirilecektir.
 1. 3.2- Giriş Sınavının yazılı bölümü; 30.10.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir.
 2. 3.3- Ayrıca, adayların Sınava Giriş Belgesi olarak Kariyer Kapısı’nda sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki bilgileri yazdırmaları ve sınav alanına getirmeleri gerekmektedir. Başvurularım sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Yazdır” butonuna tıklayarak başvuru bilgileri indirilebilmektedir. Adaylar Kariyer Kapısı’na başvuru sırasında son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraflı öz geçmişini sisteme yükleyecek ayrıca “başvuru seçenekleri” kısmından yazılı sınavda girmek istedikleri “İngilizce, Almanca ve Fransızca ” yabancı dillerinden birini seçeceklerdir.
 3. 3.4- Sözlü sınav yeri, tarihleri ve/veya değişiklik yapılması, TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

DEĞERLENDİRME:

 • 4.1- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar.
 • 4.2-Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.
 • 4.3-Yazılı sınavı başarmış sayılabilmesi için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınavda yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan, sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 • 4.4- Yazılı sınavda başarılı olan her bir meslekteki adaylar kendi içinde ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
 • 4.5- Yazılı sınav sonuçları TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde yayımlanacaktır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava katılan adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.
 • 4.6- Sözlü sınavda adaylara;
 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5.  Genel yetenek ve genel kültürü
 6.  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (1) bendi için 50 puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

 • 4.7-Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu sınavda da alınan notun 65’ten aşağıda olmaması gerekir.
 • 4.8-Müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınav notu 65’ten az olmamalıdır. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
 • 4.9-Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday Öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA:

 • 5.1-Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir.
 • 5.2-Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar TÜRKŞEKER resmi internet adresinden (www.turkseker.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.
 • 5.3-Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kuruluş tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
 • 5.4-Kuruluş, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
 • 5.5-Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki başarı derecesine göre yapılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 • 6.1-Yazılı ve sözlü sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde yapılır. İtiraz mercii Sınav Kuruludur. İtirazlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Diğer Hususlar:

 • 7.1- Sınavın başlama saatinden sonra sınav salonuna gelen adaylar kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.
 • 7.2.-Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
 • 7.3-Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • 7.4-Genel Müdürlük, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 • 7.5-Sınav ve sonuçları ile ilgili TÜRKŞEKER resmi internet adresinde (www.turkseker.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 7.6-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 • 7.7-Adaylar belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
 • 7.8-Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İletişim

Adres: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithat paşa Caddesi
No:1406100
Yenişehir/ANKARA
Telefon: (312) 458 55 00

 

YAZAR BİLGİSİ