Mersin Üniversitesi 199 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Mersin Üniversitesi 199 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Mersin Üniversitesi Rektörügünden:

sözleşmeli personel illanı
657 sayl Devlet Memurilan Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fikrasına göre; Üniversitemiz Sağlik Araştrma
ve Uygulama Hastanesi Başhekimligi ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde
istihdam edimek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566
sayil Resmi Gazete’de yayımlanan Sözlegmeli Personel Çaliştırnimasına iligkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci
maddenin (B) fikrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sirası esas alinmak suretiyle sõzleşmeli personelalinacaktir

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandiği tarihten itibaren (ilanın yayımlandiğı tarih dahil) 15
(onbes) gündür.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Genel Şartlar
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 3697/1 md; Değisik alt bent: 23/01/2008-5728
S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yil veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (iptal ibare: Anayasa Mah.nin
25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Karan ile.) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlik, dolandıricliık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarliğı değerlerini aklama veya kaçakçılik suçlanndan mahküm olmamak.
4. Askerlikleilgisi bulunmamak.

Ozel Şartlar

1-Tercih edilecek pozisyonun karşisinda yer alan şartları taşiyor olmak,
2-2022 KPSS (B) grubu sinavina girmiş olmak. Lisans mezunlan için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı,
Onlisans mezunları için 2022 KPSS{B) grubu KPsSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94
puani esas alinacaktir,
3-Herhangi bir Sosyal Gülvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlilik ayliği almiyor olmak,
4- Nobet (Vvardiya) usulü çalişmaya engel bir durumunun bulunmaması.
BAŞVURU ŞEKL
Adayların öncelikle istenen belgeler kisminda yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmalan
zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıil başvurularını lan bitim tarihine kadar Rektörlük
Personel Daire Başkanliğına şahsen yapacaklardır.
Posta ile yapilan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar llan edilen poZisyonlardan sadece birine başvurabllecek olup, birden fazla pozisyona başvuru
yapanlanın başvurularn iptal edilecektir.
Adaylarin KPSS puan türü ve yilh ile uygun olmamasi durumunda başvurulari geçersiz sayılacaktir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacaklan pozisyonda çaliştiklanni gösteri
belgenin yetkili amir tarafindan kaşe ve islak imza le onaylanmiş hizmet belgesi olmasi gerekmektedir.
Ayrica adaylardan başvuruda bulunacaklari pozisyonda çaliştiklarini gösterir belgenin kontrolü amaciyla
https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dokümünün istenilen evraklara eklenmesi
gerekmektedir. (SGK kayrtlarinda lana konu unvanda çalişlip çalişilmadiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir) llave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasinda
slak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

istenilen Belgeler:

1-Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Sadece online başvunu yapilması
yeterli değildir. Başvuru evraklarının asillannın teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapilan
başvurular dikkate alinmayacaktır)
2-On Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortaminda indirip Doldurunuz)
3-2022 KPSS (B) Grubu Sinav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde)
4- Diploma Fotokopisi (ilk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çiktisı kabul
edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri
için aslı veya aslı gibidir onaylı olmaldır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alinan diplomalann ilgili
kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
5-Kimlik Fotokopisi
6-0zel Şart Belgesi (Varsa)
7-Fotoğraf (1 adet)
8-Askerlik Durum Belgesi
Not Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 saylı Resmi Gazete’de yayımlanan
Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanliğın 2007/17 sayılı genelgesi kapsaminda
değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz saylacaktur.

BAŞVURULARIN DEGERLENDIRILMESI VE SONUÇLARI:

– Başvuru sonunda yazili ve/veya sõzlü sinav yapılmaksizin 2022 KPSS (B) grubu puan siralamasi esas
alinarak sözleşme yapmaya hak kazananlarin isim listesi, işe başlamalarn için gerekli belgeler ile teslim
edlecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi ftibariyle en geç 5 (beş) gün igerisinde Personel Daire
Bagkanliğinin web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlannin eşit olması halinde mezunilyet tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik taninir.
Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran
olmadiği takdirde veya aranan şartları taşımadıği tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sirasiyla
yerleştirme yapilacaktır.
-llanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
– llan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykin belge verenler ya da beyanda
bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadiğı sonradan anlaşılanların
sözleşmeleri yapilmiş ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapilacak ve kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çaliştrlacaği birime göre güvenlik soruşturmasi ve arşiv
araştirmasi ya da “arşiv araştirmasi yaptinlacak olup sonucun olumlu olmasi halinde adaylarla sözleşme
yapılacakti
lletişim
Adres: Mersin Universitesi çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343
Yenişehir/IMERSIN
Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)
NOT: 1- Süresi içinde yapimayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu
Oimayacaktir.
2-llan süreci ile ilgili tüm duyurular Universitemiz Personel Daire Başkanliğının web sayfasindan yapılacaktır.
Adaylarin duyurulan takip etmesi gerekmekte olup, adaylara aynca bir tebligat yapilmayacaktir.

YAZAR BİLGİSİ