Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Alan Uzmanı Alım Duyurusu!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Alan Uzmanı Alım Duyurusu!

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ALAN UZMANI ALIM İLANI

GENEL BİLGİLER

1- Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 esasen Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 esasen Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe eklenilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirti edilen 5 pozisyon amacıyla imtihan yapılarak azami 10 sözleşmeli alan uzmanı alınacaktır.
2- İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel adedi Tablo-1’de belirtilmiştir. Bir pozisyona oluşturulan müracaatlar arasında müracaat şartlarını haiz olup eleme imtihanına katılmaya hak kazanan ya da eleme imtihanı neticesinde başarılı olarak sözlü imtihana katılmaya hak kazanan ya da sözlü imtihanda başarılı olan yeterli sayıda aday çıkmaması halinde, söz hususu pozisyon amacıyla ayrılmış kontenjan aynı gruptaki diğer bir pozisyona aktarılabilir.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi ya da turist uyruklu olmak.
2- 657 esasen Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı ya da turist uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ç) Askerlik hali bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı ya da turist uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.
d) 53. madde hükümleri gizli kalabilmek kaydı ile vazifesini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- Yurt içi ya da vatan dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
4- 01.01.1977 ve ardından doğumlu olmak.
5- Her bir pozisyon amacıyla Tablo-1’in “Aranan Özel Nitelikler” başlığında belirti edilen niteliklere sahip olmak.
6- Tablo-1’de belirti edilen her bir pozisyona dair lüzumlu turist dillerden biri amacıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan alabilmek ya da buna denk kabul edilen turist dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan güncel tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı”
baz alınacaktır.) ya da alakalı dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, alakalı dilde eğitim veren eğitim kurumlarından lisans ya da hekime diploması almış olmak ya da YDS denkliği bulunmayan ya da YDS’de yer almayan diller amacıyla Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak turist dil imtihanında başarılı olmak. (Geçerlilik zamanı YDS ve eşdeğerliği ÖSYM doğrulusunda kabul edilmiş uluslararası turist dil imtihanı belgelerinde 5 sene olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk müracaat tarihi temel alınacaktır.)
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında vazife yapmakta iken, hizmet sözleşmesi temellerine aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme devresi amacıyla de hizmet sözleşmesini tek doğrultulu feshedenleri, müracaat tarihi itibarıyla bir senelik bekleme zamanını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek doğrultulu feshedenler söz hususu bir senelik bekleme zamanı şartına tabi değildir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN KILAVUZA AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

https://dosya.co/tw96glinyqet/2022-38-251-Sozlesmeli-Alan-Uzmani-Ilan-Metni66666.pdf.html

 

YAZAR BİLGİSİ