2019 Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Sınavı

2019 Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Sınavı

2019 bursa üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. GENEL KOŞULLAR

a) Uygulama Takvimi
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek
Sınavı için uygulanacak sınav takvimi alttaki tabloda açıklanmıştır.
Tablo 1. Sınav Süreci ve Tarihler (Sınav tarihleri her iki bölüm için de geçerlidir)
Sınav Süreci Tarih
Online Ön Kayıt 26-29 Ağustos 2019 (Saat 18.00’a kadar) *
Adayın Bilgilerinin Kontrolü 26-29 Ağustos 2019
Özel Yetenek Uygulama Sınavı** 03-06 Eylül 2019
Adayların Sınavla İlgili Tüm Bilgi ve
Belgelere Ait Kontrol Listesinin İlanı
10 Eylül 2019
Kontrol Listesine İtiraz 11 Eylül 2019 (Saat 17.00’a kadar)
Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 12 Eylül 2019
Kesin Kayıt 16-20 Eylül 2019
*Engelli ve Yabancı Uyruklu adaylar sınava ön kayıtlarını şahsen Spor Bilimleri Fakültesi’nde
yapacaklardır.
**Adayların Sınavlara gireceği tarihler Spor Bilimleri Fakültesi Web Sayfasından
(http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri) ilan edilecektir. Belirlenen tarihlerde sınava katılmayan
adayın başka gün ve zamanda sınava girme hakkı yoktur.
b) Başvuru Koşulları
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak adayların 2019-TYT (OBP
eklenmemiş ham puan) sınavından en az 150 veya üzeri puan almış olmaları; (2018
TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
kılavuzu, bkz.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf).
2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak adayların 2019-TYT (OBP eklenmemiş ham
puan) sınavından en az 150 veya üzeri puan almış olmaları; (2018 TYT puanı kullanımı
için gerekli koşullar ; 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf).
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak
Milli Sporcuların 2019-TYT (OBP eklenmemiş ham puan) sınavından en az 150 veya
Genel Koşullar, Başvuru Süreci, Özel Yetenek Sınavı ve Değerlendirme
5
üzeri puan almış olmaları; (2018 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar ; 2019
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf)
4. Aday aynı alandan geliyorsa (spor alan/kol bölümlerinden mezun ile spor lisesi vb.)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için
belirlenmiş olan puanları almak zorundadır.
5. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak engelli adayların 2019-TYT sınavından en
az 100 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Bu adayların puanları, sınavın
yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. (bkz. 2019 YKS Kılavuzu,
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf).
Engelli Adaylara Yönelik Açıklama
 Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları
(OSB)), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde
olanlar, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl
süreyle geçerlidir.
 Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”
ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan
formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna
göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
 Engelli adaylar, en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz
altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk
felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre
yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam
bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak
ayakkabısı gibi) giyinme sorunu olmayan iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve
kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma oranı % 25-50 olan
ortopedik engelliler; görme engelli adaylar için sportif sınıflandırmada B1 ve B2
düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar için İşitme Cihazı, yapay kulaklıkla
duyabilenler ve dudak okuyabilenler, ön değerlendirme komisyonunun oluru ile
“Antrenörlük Eğitimi Bölümü” için başvurabilirler.
 Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Uyruklu Adaylara Yönelik Açıklama
Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile
Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını
sağlayan adaylardan;
6
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip
olduğunu gösteren belge (Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Özel yetenek
sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını
sağlamaları, UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS sınavlarından
UÜYÖS kılavuzunda belirtilen puanları almış olmaları, Üniversitemiz Senatosu tarafından
kabul edilen geçerli bir sınav türü ve puanına sahip olmaları, Fakülte tarafından yapılacak
özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir). Puan şartı aranmaz.
*(Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları, http://yos.uludag.edu.tr)
*(Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için sınav tür ve puanları; http://yos.uludag.edu.tr)
Tablo 2. Başvuru İçin Gerekli Minimum TYT Puanları
Bölüm Genel Milli Sporcu Engelli Sporcu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 150 150 —
Antrenörlük Eğitimi 150 150 100
c) Kontenjanlar
1. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü’nün kontenjanı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 25 kadın
ve 35 erkek olmak üzere toplam 60 öğrenci ile sınırlıdır.
2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün kontenjanı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 20
kadın ve 30 erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci ile sınırlıdır. Kadın ve erkek
kontenjanı toplam sayısına ulaşmadığı takdirde kalan sayı karşı cinsiyetin genel
kontenjanına aktarılır.
3. Engelli sporcu kontenjanına başvuran aday sayısının belirtilen kontenjandan az
olması durumunda, artan kontenjan karşı cinsiyetin engelli kontenjanına aktarılır.
4. YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Bursa Uludağ Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ini milli
sporculara ayırmıştır. Bu oranın %75’i olimpik spor dallarına* başvuran milli
sporculara, kalan %25’i ise olimpik olmayan spor dallarından başvuran milli
sporculara ayrılacaktır. Online kayıt sırasında olimpik olan ve olmayan milli
sporcular ilgili alanı işaretlemek zorundadır.
*(Bkz. Olimpik spor dallarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
http://olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-Spor-Dallari/49/1 )
5. KKTC’den alınan Millilik Belgeleri Milli Sporcu kontenjanı için geçerli değildir.
7
Tablo 3. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Toplam Öğrenci
Kontenjanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Genel
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Engelli
Öğrenci
Kontenjanı
Genel
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Engelli
Öğrenci
Kontenjanı
Örgün
Eğitim
Kadın 25
Erkek 35
Kadın 5
Erkek 5

Kadın 20
Erkek 30
Kadın 5
Erkek 5
Kadın 1
Erkek 1
Tablo 4. Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanlarının Dağılımları
Bölümler Olimpik Spor Dalı Olimpik Olmayan Spor Dalı Toplam
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
3 Kadın
4 Erkek
1 Kadın
1 Erkek
4 Kadın
5 Erkek
Antrenörlük Eğitimi
2 Kadın
4 Erkek
1 Kadın
1 Erkek
3 Kadın
5 Erkek
* Genel kontenjan sayısına olimpik ve olimpik olmayan milli sporcular dahildir.
8

2. BAŞVURU SÜRECİ

a) Online Kayıt
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı
öğrenci alımı ön kayıtları;
 Tablo 1.’de belirtilen tarihlerde aşağıdaki linkten aday tarafından online sistem
üzerinden yapılacaktır.
http://ozelyetenekbasvuru.uludag.edu.tr/Kullanici/KullaniciGiris
 Online kayıt sistemi 29 Ağustos 2019 saat 18.00’ de kapanacaktır.
Online Kayıt Esnasında Dikkat Edilecek Noktalar
1. Kaydı yapacağınız bilgisayarda son 6 ayda çekilmiş bir biometrik vesikalık
fotoğrafınızın yüklenmiş olması gerekmektedir. Bu fotoğrafta arka planın açık
renk, adayın yüzünün belirgin olması gerekmektedir. Güneş gözlüğü gibi
aksesuarlar kullanılmamalıdır.
2. Online kayıt formunda doldurulan tüm bilgiler adayın sahip olduğu resmi
belgelere göre (Nüfus Cüzdanı, TYT Sınav Sonuç belgesi, Millilik Belgesi vb.) ifade
edilmelidir.
3. Aday online kayıt formunda belirttiği tüm ifadelerin doğruluğunu kabul etmiş
sayılır.
4. Online kayıt formunda verilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda aday
özel yetenek sınavına giremez.
5. Aday online olarak doldurduğu ön kayıt formunun ıslak imzalı örneğini ve istenen
belgelerini Özel Yetenek Uygulama Sınavına geldiğinde teslim etmek zorundadır.
Eksik evrak kesinlikle kabul edilmeyecek olup aday sınava alınmayacaktır.
6. Her bir aday Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi
Bölümlerinden birisine başvurabileceği gibi her iki bölüme de başvurabilir. Aday
online başvuru formunda girmek istediği bölümlerin öncelikli sıralamasını
belirtmek zorundadır.
7. Adaylar online kayıt esnasında yaptıkları “Bölüm Tercihi” sıralamasını başvuru
onaylandıktan sonra değiştiremezler.
8. Engelli adaylar ile yabancı uyruklu adayların ön kayıtları belirtilen ön kayıt
tarihlerinde Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenci İşleri Birimi tarafından
yapılacaktır (26-29 AĞUSTOS 2019, saat 17.00’e kadar).
9. Adayların altta yer alan belgelerin elektronik versiyonlarını online başvuru
sırasında elektronik ortamda bulundurmaları, belgelerin asıllarını ise sınava
girecekleri gün sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
9
b) Gerekli Belgeler
2019-2020 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylar aşağıda yer alan belgeleri
yanlarında getirmek zorundadır.
*Online kayıt yaptıran adayın beyan ettiği belgeleri şahsen sınav komisyonuna teslim
etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihte belgelerini teslim etmeyen aday/adaylar sınava
alınmayacaktır.
 Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 2019-TYT Sınav Sonuç Belgesi aslı ve fotokopisi
 Milli Sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli
Sporcu belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi
Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” te belirtilen
şekliyle ibraz edilmesi (bkz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110512-11.htm).
 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanlarının hesaplanmasında kullanılmak
üzere ortaöğretim programına kayıt ve/veya mezun olduğu tarihleri gösteren
diplomalarını veya noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı
nüshasını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yerleştirme puanı
hesaplanmasında aday diğer alanlara yapılan hesaplama işlemime tabi tutulacak,
sınav giriş günü söz konusu belgeyi ibraz etmeyen aday daha sonrasında yerleştirme
puanı “YP” ve sıralamayı etkileyeceğinden herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
 Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek
Uygulama Sınavı’na girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi
bulunan sağlık raporu.
*Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel
aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen
eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları,
su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş
sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması
muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul
etmiş sayılırlar.
 Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), özel
yetenek sınavına girebilmeleri için engel düzeylerini gösterir belgenin aslı (bkz. 2019
ÖSYS Kılavuzu)
 Yabancı uyruklu adayların, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav
türlerinden birisine girdiğini ve geçerli koşulları sağladığını gösteren belgelerin aslı ve
fotokopisi (bkz. http://oidb.uludag.edu.tr/) Yabancı uyruklu adaylar özel yetenek
sınavı uygulama sınavına tabidir.
 “Sınav Giriş Kimlik Kartı” sınav sabahı görevliler tarafından hazırlanarak adaylara
verilecektir.
 Eksik belgesi olan adaylar sınava giremeyeceklerdir. İstenilen tüm belgeler sınav günü
10
ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edilecektir.
 Online başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı.
Sınav Uygulamalarına İlişkin Genel Açıklamalar
1. Adayların “sınav giriş aday numarası” Sınav Kurulunca sınavdan önce belirlenecektir.
Her aday sınavın bütün aşamalarına, kendisine verilen numara ile katılmak
zorundadır. Aksi durumda aday sınavdan diskalifiye edilir.
2. Özel Yetenek Testine soyadı sırasına göre sıralanan kadın adaylardan başlanacaktır ve
en küçük numaradan başlanarak salona çağırılan adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak
sınava alınacaktır. Kadın adaylardan sonra erkek adaylar aynı düzende sınava devam
edeceklerdir.
3. Sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacağından, adaylar sınav süresince sınav giriş kimlik
kartları ile birlikte nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik
süresi dolmamış pasaport veya ehliyet belgelerini de yanlarında bulundurmak
zorundadırlar.
4. Adaylar sınava spor giysisi ile katılmak zorundadır (Aksesuarlar “saat, küpe, kolye,
halhal vb.” ile katılmak adayın sınav derecesini etkileyeceğinden takılmaması önerilir).
5. Adayların ilan edilen sınav gününde, sınav belirtilen başlangıç saatinden bitiş saatine
kadar sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınav merkezinde
yapılacak anons sırasına göre sınava alınacaklardır.
6. Sınavda kullanılan araç gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde Sınav
Üst Kurulu kararı ile sınav ertelenebilecektir. Adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav
başlamadan önce ve/veya sınav esnasında internet üzerinden ve sınav mahallinden
sınav ile ilgili belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
Adaylar internet üzerinden ve sınav mahallinden yapılan ilan, duyuru ve anonsları
takip etmekle yükümlüdür, yapılabilecek değişikliklere itiraz edemeyecektir (tarih,
saat, yer, sınav şekli vb.).
7. Her ne sebeple olursa olsun kendi aday numarasının içinde bulunduğu grupta; kendi
numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde sınav
yerinde bulunmayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan ihraç edilen, sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan veya sınav
anında sakatlanan adaylar mazeretlerini belgelendirseler dahi (sağlık raporları da
dahil) herhangi bir hak talep edemez, ayrıca sınava alınmaz.
8. Özel Yetenek Sınavı Test Parkurunda adayın herhangi bir istasyonda hata yapması
sonucu görevli hakem, hata uyarısında bulunabilir. Bu uyarıyı dikkate almadan
parkura devam eden adayın kullandığı hakkı geçersiz sayılır.
9. Aday istasyonları hatasız ve eksiksiz tamamlamakla yükümlüdür. Adayın istasyonları
hatalı veya eksik tamamlaması durumunda hakem uyarmakla yükümlü değildir.
Adayın hatalı veya eksik tamamlama durumu sınav sonrasında tespit edildiği takdirde
kullandığı hakkı geçersiz sayılır.
10. Özel Yetenek Sınavı içerisinde; istasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve görevli
hakem uyarılarını dikkate almayan, bitirişte kendi yaptığı hatalı hareketten dolayı
zamanı durduramayan adayın o hakkı değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Özel Yetenek Sınavı Test parkurunu tamamlamadan kendi isteği ile bırakan adaylara
(teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) o test hakkını daha sonra tekrarlama hakkı
verilmeyecektir.
12. Test skorunun geçerli sayılabilmesi için elektronik süreölçer sisteminin aday
11
tarafından durdurulması gerekmektedir. Bitiş kapısında yer alan elektronik süreölçer
cihazından koşarak veya uygun pozisyonda vücudunun tamamının bitişteki fotosel
cihazının görüş açısından geçilmesi halinde elektronik kronometrenin durmasında
sorun yaşanmayacaktır. Ancak, adayların bitiş kapısında bulunan fotosel cihazının
görüş noktasının (iki kapı arasından) üstünden atlayarak, altından eğilerek ya da
kendilerini atarak geçmeye çalışmaları halinde elektronik kronometre durmayacak ve
elektronik süre ölçer çalışmaya devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi
sorumludur, hakkını kullanmış sayılır ve test zamanı kayıt edilmez. Ancak adaydan
kaynaklanmayan teknik nedenlerden ötürü elektronik kronometrenin durmaması
halinde sınav kurulunca kamera kayıtları incelenerek hatanın sebebi incelecek,
gerekirse test skoru/derecesi kamera kayıtlarına göre belirlenecek ve geçerli
sayılacaktır.
13. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında kendisi veya yakını tarafından sportmenliğe
aykırı davranış, sınav kurulları, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı,
hakaret veya benzeri durumlar, sınav ekipmanlarına zarar verme ve sınav uygulama
kurallarını ihlali tespit edilen adaylar, Sınav Üst Kurulu kararı ile sınavdan ihraç
edilecektir.
14. Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda
sadece ilk müdahale yapılacaktır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya
aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi
sorumlu olacaktır (Bu nedenle sınav günü bir yakınınızın size refakat etmesi ve sağlık
güvencesi yaptırmış olmanız önerilir).
15. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları bilgileri, T.C. Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol
listeleri oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlarda,
ÖSYM’nin veri kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri
tabanından kaynaklanan veri hatalarından Bursa Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri
Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
16. Beyan edilen bilgilerden ve teslim edilen evraklardan aday sorumlu olacaktır. Gerekli
görülen durumlarda savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunularak yasal işlemleri
başlatma hakkı üniversitemize aittir.
17. İnternet üzerinden (online) kayıt yaptıran adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki
hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.
18. Özel Yetenek Sınavının uygulanmasına yönelik olarak Sınav Üst Kurulu gerekli görülen
tüm kararları almaya ve uygulamaya tam yetkili olacaktır. Ayrıca, ilgili kılavuzda
belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Sınav Üst
Kurulunun kararları geçerli olacaktır.
12

3. ÖZEL YETENEK SINAVI

Online olarak ön kaydını yaptıran adaya sistem tarafından bir kayıt numarası verilecektir.
Aday öğrenci bu numaraya göre ve Tablo 1.’de belirtilen tarihlerde özel yetenek sınavına
girecektir. Tüm adaylar (Engelli, yabancı uyruklu, diğer) özel yetenek sınav kılavuzundaki
yönergelere tabidirler.
a) Koordinasyon Parkuru
Koordinasyon parkuru 5 istasyondan oluşmaktadır (Bkz. Şekil 1.) Aday, fotoselin 1
metre gerisinde bulunan çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde çizginin üzerine
basarak/dokunarak “Hazır” ve “Çık” komutu ile fotosellerin arasından geçerek teste
başlayacaktır.
 Bölüm 1: Aday, uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin/slalom direklerinin her birinin
aralarından geçerek slalom koşusunu tamamlar. Hatalar: Aday istasyon içerisinde
slalom çubuklarını atlarsa bu istasyonu tekrar eder.
 Bölüm 2: Aday, belirlenmiş bölgeden kasa içinde bulunan basketbol, voleybol ve
hentbol topunu (3 adet) işaretli duvara birer kez sırasıyla atıp tutup kasaya
koyacaktır. Hatalar: Top elden kaçarsa aday topu alıp kasaya koyana kadar devam
eder.
 Bölüm 3: Aday, birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son)
engelin üzerinden geçecektir. Hatalar: Aday, engelleri sırasıyla geçmez veya zaman
kazanmak için engelleri devirirse istasyonun başına döner.
 Bölüm 4: Aday, karşılıklı iki ayrı kasa içerisindeki iki farklı renkteki 3’er sağlık
toplarının (5 Kg.) yerlerini değiştirir. Yani bir kasadaki toplar diğer kasaya toplanır.
Aday her seferinde yalnızca 1 top taşımak zorunda ve istediği taraftan başlayabilir.
Hatalar: Topun kasa içerisinden fırlayarak çıkması durumunda aday topu alıp kasa
içine koymakla yükümlüdür. Aday, aynı renk ve şekildeki topları aynı kasaya taşıyana
kadar uyarılır. Bu istasyonu doğru şekilde tamamlayamayan aday bir sonrakine
geçemez. Uyarılara rağmen istasyonu doğru tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
 Bölüm 5: Aday, 50 cm yüksekliğindeki 1 buçuk metre aralıklarla yan yana iki kasadan
dilediği kasanın üzerine sıçrar ardından kasaların arasına iner, oradan diğer kasanın
üzerine sıçrar ve tekrar ara boşluğa iner ve istasyonu tamamlar. Hatalar: Aday bütün
sıçramaları yapmak zorundadır aksi halde diskalifiye edilir.
Aday, fotoselin bitiş kapısından geçerek fotoseli durdurur ve koordinasyon parkuru
tamamlanır.
13
Şekil 1. Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru

4. DEĞERLENDİRME

a) Tanımlamalar
ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): Spor Bilimleri Fakültesi’nin yapmış olduğu sınavda,
adayın aldığı spor uygulamaları puanı/derecesi
ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı): Özel Yetenek Sınavı ağırlıklı puanı (ÖSYM’nin
formülü ile belirlenen)
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): ÖSYM’nin internet adresinden 2019-YKS sonuçları
açıklandıktan sonra edinebilecek puanı
TYT-P (2019 Yılı TYT Puanı): 2019 YKS 1. oturum TYT puanı
14
YP (Yerleştirme Puanı): YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara göre hesaplanarak elde
edilen kesin kayıt için sıralama puanı.
b) Hesaplamalar
1. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için, aşağıdaki 3 (üç) puan türü ÖSYM
tarafından belirlenen ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP),
 Ortaöğretim Başarı Puanı
 2019-TYT Puanı (TYT-P) (YKS 1. oturum TYT puanı)
2. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için, önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır.
ÖYSP’lerin Toplamı
 Ortalama =
Aday Sayısı
ÖYSP’lerin ÖYSP’lerin Toplamının Karesi
Karelerinin
Toplamı Aday Sayısı
 Standart Sapma =
Aday Sayısı 1
ÖYSP Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması bulunduktan sonra Özel Yetenek
Sınav Puanı dağılım ortalamasının üzerinde kalan her aday için ÖYSP Standart Puanı
hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır ve adayların ÖYSP Standart
Puanı belirlenmiş olacaktır.
15
Adayın ÖYSP Puan
ÖYSP Dağılımının
Puanı Ortalaması
 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x + 50
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması
*Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
*Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2019 TYT Puanı
kullanılacaktır.
3. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
 Aday aynı alandan (spor alan/kol/bölüm) geliyorsa; (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.
İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
 Aday diğer alandan (alan/kol/bölüm) geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11x OBP) + (0,22 x TYT-P)
NOT: Bu formüllerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) Kılavuzunda göre güncellenecektir.
4. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde, öncelikle Özel Yetenek Sınav
Testinde en iyi derece yapan adaya, eşitliğin bozulmaması durumunda TYT puanı en yüksek
olan adaya, bu puanında eşit olması halinde Ortaöğretim başarı puanına (OBP) öncelik
tanınacaktır.
5. 2018-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile
yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı
puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
6. Özel Yetenek Sınavında “0(Sıfır)” alan adaylar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
16
Sınavsız geçiş hakkı ile 2018-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen
adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
2018-ÖSYS için lise son sınıf öğrenci durumunda eğitim bilgisi mevcut olup 2018-
ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun
olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2019-ÖSYS’ye
başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan karar
uyarınca; engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YKS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması uygun
görülmüştür.
Yabancı uyruklu adaylar UUYÖS puanları değerlendirmeye katılmadan yalnızca özel
yetenek sınavından aldığı puanla değerlendirilip kendi aralarında sıralanacaktır.
Eşitlik halinde UUYÖS ya da diğer Devlet Üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS
sınavlarından UÜYÖS kılavuzunda belirtilen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul
edilen geçerli bir sınav türü ve puanına sahip olunan puan değerlendirmeye katılacak en
yüksek puandan itibaren sıralamaya dahil edilecektir.
c) Özel Yetenek Sınavı Asil ve Yedek Listelerinin Oluşturulması
 Adayın yetenek sınav puanı, Özel Yetenek Uygulama sınavında elde ettiği puana göre
belirlenir. Aday öğrencilerin elde ettikleri dereceler en iyiden en kötüye doğru
sıralanır.
 Değerlendirmeye alınan adayların, yetenek sınavı puanları ÖSYM tarafından
belirlenen formüle uygulanarak yerleştirme puanları hesaplanır.
 Yerleştirme puanları en yüksek adaydan başlamak üzere, adayın başvurduğu bölüm
tercih sırasına göre listelenir. Öncelikle Olimpik Milli ve Olimpik Olmayan Milli
adayların kontenjanları hesaplanır. Sıralama sonucunda asil listede yer alamayan milli
sporcu adaylar diğer adaylarla birlikte değerlendirilir.
 Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yetenek sınav puanı yüksek olan aday;
bunların eşit olması durumunda ise sırasıyla TYT puanı, OBP puanları yüksek olan
aday; tüm puanların eşit olması durumunda alan mezunu aday; eşitliğin bozulmaması
durumunda ise yaşı küçük olan aday önceliklidir.
 Aday birinci tercihini kazandığı takdirde diğer bölümlerin asil ve yedek listelerinde yer
alamaz. İkinci tercih ettiği bölümü kazanmış olan aday birinci tercihi olan bölümün
yedek listesinde yer alabilir.
 Aday tercih ettiği bölümlerin hiçbirinin asil listesinde yer almadığı takdirde tercih
ettiği tüm bölümlerin yedek listelerinde yer alabilir.
17
3. BÖLÜM
1. İTİRAZ
a) Tüm itirazlar; Halk Bankası, Uludağ Üniversitesi Kampüs Şubesi, TR26 0001 2001
3290 0006 000002 IBAN No’lu hesabına itiraz bedeli (200 TL) yatırıldıktan sonra Spor
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na aday tarafından imzalanmış dilekçe ve parayı
yatırdığına dair makbuz ile şahsen yapılacaktır. Yapılan her bir itiraz için aday ayrı
ücret yatırır.
b) Kontrol Listesine itiraz 11 Eylül 2019 saat 17.00’ a kadar yapılacaktır. Daha sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz karara bağlandıktan sonra adaya yazılı
olarak bildirilir.
c) Yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti iade
edilir. İtirazı haksız bulunan adayın ödemiş olduğu sınav itiraz ücreti geri ödenmez.
d) Sınav takviminde belirtildiği gibi 11 Eylül 2019 saat 17.00’ dan sonra yapılan itirazlara
dair dilekçeler işleme alınmaz.
2. SINAV DİSİPLİNİ
a) Başvuruların, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe
yakışan disiplinli ve saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu
nedenle başvuru süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kurallara
uymayan, araç, gereç ve malzemelere zarar veren ve komisyon üyeleriyle saygı
sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar komisyon kararıyla sınavdan ihraç edilir.
İhraç edilen adayın ismi, sınav sonuç listesinde yer almaz ve aday başarısız sayılır.
b) Başvurular ve sınav sırasında üniversitemiz tesislerine, araç, gereç, malzeme ve diğer
donanımlarına herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem yapılacak ve
verilen zarar, adaydan tazmin edilecektir.
c) İlan edilen sınav tarihinde sınava girmeyen ve belirlenen tarihte evraklarını teslim
etmeyen aday sınav hakkını kaybeder.
3. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
a) Bu yönergede belirtilmeyen ve öngörülemeyen hususlarda ve/veya ortaya çıkabilecek
ihtilaflı durumlarında Sınav Üst Kurulu yetkilidir.
b) Sınav Üst Komisyonu gerektiğinde sınav yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir.
c) Sınav Üst Komisyonu içerik ve uygulamaya dair her türlü değişim hakkına sahiptir.
d) Yapılan tüm değişiklikler Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından ilan edilir.
e) Bu ilkeler, Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Antrenörlük
Eğitimi Bölümü Akademik Kurulunun önerisi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının
kabulü ve Rektörlük Makamının olurundan sonra uygulanır.
İtiraz, Sınav Disiplini ve Hüküm Bulunmayan Haller
18
f) Bu ilkeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı yürütür.
Sınav Adresi ve İletişim
Özel yetenek sınavı aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa
TEL: 0224 294 06 82
Harita Linki;
https://www.google.com/maps/place/Spor+Bilimleri+Fak%C3%9Cltesi/@40.2216719,28.861201,15z
/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd88dfe855d8222b3!8m2!3d40.221672!4d28.861201

 

Bursa besyo hazırlık kursu-bursa besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.